Skip to main content

Full text of "Rigoletto = Rigoletto opera completa per canto pianoforte"

See other formats


н у ^^^' ч I І І^^АГ^^ Ші 


3 'і к 

108С0и сНег-^Р^Ь А^отнЕа 

ШШШІлі соттетппаіге (]е$ ^Ііеаігея ІМРі;МАУХ 

аи Роп^ сіѳз МагесНаііх таівоп 16 . 
8' РстЕРЗвоіто оьѳі А.^.онАNЗЕN РегзресЬѵѳ сіе Неѵ8ку Н? бѲ. 
КІЕГЬьеі иогікоѵ»/5кі. ѴАК80ѴІЕ.смвг(}ЕвшмЕВ а Ѵі/аігг. 
Рлг-іх 3 п Кеио. \^ А. Гу^авоожъ / 

' ^ одвссл ^' \"5 
• ■<» о г л А в л к Н I Е . I N О I С Е . ДГЬИСТВІЕ ПЕРВОЕ АТТО РКШО. 

Рае-. 
ПРЕЛЮДІЯ и ИНТРОДУКЦІН „ _» ) * 

РВЕШОІО ЕО ^NТЯ0^^2I0NЕ „ \ ' 

АУЭТь:Ма вѣкъ тѣмъ старцемъ проклятъ-РИГОЛЕТТО,СПАРАФУЧИ;іЕ „ „ „ Яар.Іі./ . 

,11. ((Ю. 

оиЕТТо:{^1/е/ ѵесаіио пі(//е(//ѵаші-шеоіЕТЩ8Рі^н^рисііЕ Иг. Ѣ.\ 

СЦЕНА и ДУЭТЪ:уХжилі,да!..()тецъ лой.Мишь близь тебя- РИГО;іЕТТО,ДЖИЛЬДА '-••♦^•Ьар.^ 

5СЕМА Е оиЕТТо: И'і^1і(і!.. Міо рш/ге! А /е ^Л/уу/;/'<?.Ѵ,ѴО- ВІ6ОІЕТТО,6іі0А 8. Нг \ 

СЦЕНА Н ДУЭТЪ'.Яне желала бьцчтобъонъ былъ анатеыъ; ДЖИЛЬДА,ГЕРЦОГЪ С. Т.^ 

ЗСЕМА Е оиЕТТО:Л/^//о/- пё /іппсгрс го іо /;о/'ге/"-6ііОА,оиСА.> 8. Т. > 

СЦЕНА и АРт:Бнемля имени его,ДЖи;іЬАА ^'•/ и- 

і Но. 
ЗСЕМА ЕО і^і^іАіСиго поте с/іе іі ішо гг>/'-бііОА 8.) 

СЦЕНА Н ФИНАЛЪ: Тише, тише, ужъ близокъ часъ мщенья, \ 

8СЕМА Е {:^от-т\тіЕ:Х.і//і\гі//і тоѵшшо и ѵеіиіеі/и „ \ 

ДПэЙСТВІЕ ВТОРОЕ. АТТО і)ЕСОЛВО. 

ПРЕУІЮДІЯ.СЦЕНА И АРІЯ: Вижу ГОЛубк-у МНЛун».- ГЕРЦОГЪ Т./ 

РВЕ^^^I0,8СЕNА ео т\к\Г(іпиі ѵеаегіе Іа^гіше- оисА Т^ 

СЦЕНА и АРІЯіКуртиланы исчадье порока- РИГОЛЕТТО Нар. /1 

;>се;<а ЕО аніа: Сог(і^іши\ѵі! гагги (Іапіиііи- РібОіЕТТО Нг. > 

СЦЕНА И ДУЭТЪ: Въ храмъ я вошла смиренно- ДЖИЛЪДА И РИГОЛЕТТО „ Нар,)^ 

зсЕNА Е оиЕТТо:7////(? /<?уг.9/е «//?////>/Ъ-бііоА,РіеоіЕТто ВгЛ 

ДІЬЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ. АТТО ТЕІІУ.О. 

ЛРЕЛЮДія, СЦЕНА И ПѢСНЯ: (Сердце красавицъ-ГЕРЦОГЪ т./ ^, 

РНЕШ010,5СЕМА Е САМ20МЕ: ІМ ІІОІІІШ ё ШОПІІе-ЬМ^к ТЛ 

І-іВАРТЕТЪ: ()днг)ЖДЫ ВИДІВШИСЬСЪ тобой -ДЖИЛЬДА,МАДДАЛЕНА.ГЕРЦ0ГЪ,РИГОЛЕТТО С. К. Т. ііар.) 

^^АР^Етт<:!//// <'//,5е ^ісп /•г///////^у/Д'////-сіША,МАО0АіЕНА,сисА,РіеоіЕТТО 8. СТ. Нг.) 

СЦЕНА, ТЕРЦЕТЪ И БУРЯГ Нашъ ГОСТЬ И красивый и ласковый - ДЖИЛЬДА, МАДДАЛЕНАХПАу 
РАФУЧИ7ІЕ (<'.К. Н.\:гвЗ. 

ЗСЕNА,ТЕР2ЕТТ0 Е ТЕМРЕЬТА:Хо///г^//Ѵ/ ИП А/ЮІІо у//б'/^/Ьг;///е-611ОА,МА00А1.8РАРАРиС11Е.8.(4',Н. ) 

СЦЕНА И ФИНАЛЬНЫЙ дуэтъ| ()бманула,8иновна предъ вами- джильдА, Риголетто (.'. ііар./ ^^ 

5СЕЫА Е оиЕТТо ?\нікіг.ѴЧю іп^аиішіо... со/реѵо/е/т- біША.нібсіЕТто ,8. Ьг. \ ^ 

< 3- др- РЙГО^ІЕТТО 

Опера 

ДЖ. ВЕРДИ. Орега (іі 

а. ѵЕВОі ДѢНСТВІЕ ПЕРВОЕ. АТТО РВІМО. ПРЕЛЮДІЯ И ИНТРОДУКЦІЯ. I РКЕЬУВІО КО INтаотг/IОNЕ. 
Аікіапіе 808Іопиіо. ^гб :66. Ріапо. ±ік РЧ Щ^ \ > ^ - VI ш (И^ 
1 /- -УІ» 352 й ЙЖі^ уі- іЫ п ѴР ь ^^ !і рр г ^ ^г-і. 23 ^5>--- л(ііліІіІіі*С ^Щ: и=ь ^ й^ 


ЕЕ І ^ .^лѴ ^ Р^^ §=: т і^ 


*'*— :^ ^ рр ГТ Г ::^. .7 жіг«. І^ й=^ ^ ^з ^І^ і=г:* ;і" і" ^іт^^ П Ѵі 17 і V. ■9-' т кШ ш > > ^^' і^ г> > :^ Ш Ш 


I ^ Р ^^^ ^І =5 тт // I— О' ^ ^ ^ а щ~ і^ ^ ?:^ Ш .^ 5 !' г ЩГ^ I» *#^^ •— І^ Й^^^ ш 

«г і 


І й ;^ а УіШ^^ I ^ ^р#^ ?^ад ;і^ /Гі »1. іііт. 1 /? :? р [ 2 ІЕ^ ^ ^ 
йЗ* Й ^ 
Р^ -^ ^" Дозволено цензурою Москва 10 Октяб|)Я 1888 г. 

Переволъ собственность 4520. А. Гутх{:й.іь І * »' и^ рщ^ 1 ^ 


і ^' ! Т I ѴР ^ ^ ^ 


5з; І » р Э -тг & г І=:: »=^ ІК Г &!=й М ? 7? Г Ш^ і\Ыі- ^ ми іі 
1 сге$с. .г/ ^Й ^Ш Д # У # # ^^5: I I ^ ш ш . -щ— 9 9 • Ш ^ к. 
т 


'• ■» т і~« р АИе^го соп Ьгіо. ^ = 112. ВАКОЛ. 


ш у I А ^^ ^ я* * ? ^. ^з I Ми5Іса ^л і4М^ І ^ ^ # I ^ ^ № ^ ч 1 ^ 8 №^^ І і 


г* - Щ \і'Т » 1 ^С І і^ І і 9 *4 ^Ш ^ т/ ЬгШапіе ■ ^ ;?> М р^[?# Е ^ зе В Н«=Р щ^щ. 


^=^ 8 і ЙФ ЕЭС ■/^1 д — 5-»^ -^^?>^ ^^ ^ •■ Г . , !" ■ » ..Я|« » ш 1^ & Е^ ^^ ^д^ ^ :,^ ^*^» ^Ѵ ѵі>і=4 ^|±[^ ^І ^ " тѵп^ ^ :і Д7 і ^' г 7^) 7 ё'У\)^ 
^^ в— в- :ее^^? ^^ :е і ЖГ'Г-' ^ёеШГе^ ь^ ^^ш 


Е^ З^ ^^е^ 
і ^^ 4520. (Тгі.іііа придвориыхъ и днмъ гуляютъ 

нь.ы.іахъ іп. г.іѵ^^инѣ сцены.) 
іР(!Іін (Ііііаѵаііегі е І)апіе сЬераьхе^^іиік 

пеііе 5аІе с(еІ Гоікіо.) (Пажи праходятъ и 

уходятъ.) 

( Ра^^і <Ье ѵаиін» е 


^^ ^ « — 9- 


^Щ ^^№ К_ ^Ё^з ?±: 


ЩГ ) ^ 


4^ ^•Э і * ^*=5: 


? > І^ ^ р ьш ^ I #р^ РІ5 ^ жк 5 Ш^ І} Ж1_1тІ^^. т^ Ьі ^ І"^Й *- ^да (Вь дальнихъ залнхъ танцунітъ.) 
(КеІІе 5аІе ііі {оіісіо ?;і ѵес/га ЬаІІаге.) 

■0- "^ "Ё: ^■Ё:': І Л^ Ш Ж і з ІВДЕ а шдл Щ^^Щі ш ^^^^= -^_ І р ^ №*сЬ ) 


«— р- ^^^Р і *: ^^^Шр^^Ш ? даЗ^ 
^Ер -1= те: & 5^е=г:^ :? * \&^ ^ 


^^№^ 


•Ч^ '^# р^^^р ^М^ =^^ і »|^з^^: 


^-: Р -♦—^ і:|*-#-# і'^:^:^ :§І^]^ 


^ 


=Іі^ р^^^ ^ :^^^ 


^ іІ:^:^ ^^щ ^^щ. Ш Ш 


:?^? 'і?3?* '*^*^е 4і Й :?-І^!^ ;^^ га 

> л ^ — 4520 ±$ і жЗЭ^^й^ ф^^ твнсваалчо — 1 — ^ ■-{- - І>І Ьі^ ^ЬІ^ 40 і^ А Ц-А ^^0^т -^Т^ЖШі ш 
ш ^^рріі^^^ ѵщ , 8^^^ 5=В^^ і (ИзъодноМ изъ залъ иыходитъ Герцогъ,разговариная съ БорсоЙ.) 
(Оа (цпа (ІеІІе заіе ѵеид^опорагЬікІо Гга Іого іі Йиса е Вогча.) ^§ .■<і>- -^ I ** д й^ ::й: ^ 
-«*■ # І7-^-^ V ^ ^^ ^ і^ іЕ і^ і ■^^^ ГЕРЦОГЪ. 
ОПСА. ^ 5 Ш Р Р М Г ^ ^ Съмилой МО _ ей иознакомкою, по _ ра бы романъна_ча_ 
Во1_1а тіа Ър1_ Іа іпсі)§'пьіа Ъог_^Ье_8е іосса _ геіі ^ Д Л- ^ ^ ргЕЗ ^ ^-* і^; ^ ^од? Р^ рі- ^?^ ^ Й :г апяг Ф= 8 &Й^ г. -^^ іП ■^^ т -^ ^п - ^^ т _тый, О- кон_чнтьско_рѣ_ е. 

Сіп гІеІГаѵтепІига іо ѵо.^ііо. 

БОРСА. 

ВОИЗА. Вотъ ужъ 

Ва іге ПР \ ' н^ ^ ^А^^ Съне. ю слу _ чай_но въхрам'йвыя'^трНкчались? 
Бі ^ие^1а ^іо-ѵіп сЬѳ ѵр_(1е-1е а1 іетріо? ^^щ^т ^^ 4 Е ^5^^»Д^* ^^ ^=6^ і^ ^ І Р^ЙП гІ -^'1> [^-гр^^р і і' 1Ял:Ш-А ^ 0^^= РР= ■гНП ^і 451: Г) 5 ГКО - ротро-тій іѵгѣ-сяць 
шо _ 8І о - ^'пі Ге_8Іа. ?=^ І *: ^ Въпред. 
Ііі І гт г іг^'^, -^— ^ Но гдѣжи _ ветъ О- на? 
Ьа 8ца ііі - то _ га? ^Ш^4-ШД Г^ ± в :5 ^ ^Ш к "рррбетпрге тАІо ѵосе Ь і • — * Й і Г ^Ді ; 7 4П^ _ П ?^ ^^І^ Г Г ^Г \^ з^ % і -мѣстьи от. да _ лРнномъ^ ночь _ ю 

ип ге - то _ ^о са1_Іе; ті _ 8Іе тай _ но, кънРЙпри^со_дитъ 
гіо _ 8о ип нот ѵіепіга о^пі * Г^^-Щ^^ ^ рщ & ^Ш 1 ^^^^ ^'\л * * ^ ь^ №^3^ 1^^ I*-' * -й- г ^ Р~У 


^^* ^ [=І ЬЕЬ і: ? ^ ^ ІЕЕЕ ІііД - ва- ли. 
Ьо і _ ^по _ га. 0. Р ш КТО-ТО. 

поі.^е. 

БОР.епо. і Г РММ.Г ш А ваше и _ мя, дѣвушкѣ из _вѣст_но? 
Е васо _ Іеі сЬі віаГатап-Іѳ ел _ о? 3 І д ш Й^^ ш ^ ? ^^^т ^ р^ і 5=^^ ^^ :І :І Р^Е^ :|^ 5:3 (І"^угша кака.іероьъ и дямъ проходитъ по сцеііі"..) 

(ІІіі ^пфро (Іі сіате е саѵаііегі айгіѵегяаііо 1а 5а1а. 
о ••■■ 
4520 ш ГЕРЦ.ОиСА. ш^М\ ^ № г БОР. воя. ВсНЬхъихъ ііре_лёст 
Ье Ѵ1П - се іпі _ і іі^^^р ^ і ^І) І ^ і - ^ Сколь _ ко кра_савицъ!. 
(^ііап _ 1ѳ Ье1-іа!... Взгля_ни_те. 
Мі _ га.іе. * ш ^Е^М і^ МтА»!» І Ѣ №3 ?^ к I ѣ ^^1 '^І ^Ѵі> рР^р^'иТ р і^Р^ р^'л 1'^^^'іѵиі^^ ^і ^Л рл^п>Л^Ф ^, I :г=^і А^> Г" р I г; ]> ^^ ^ » а т \ т л — ІФ: ігЬй 1^а_фн_няди Че_прано. 
<♦» . ^і Се _ ргап 1а 8ро_8а. АмігЬчто въэтомъ? 
А тесЬе тірог_Іа? ^ ? Чіобъ графъвасъне у _ елышалъ . 
^оп ѵ'о(іаі1 сопЦо Ви.са... Кой КО- 
БІЕ-Іо а(1 ^^1 ^ 5ЙШ1 ^ щ ^ *=' ^ ^і^й і^і? ^-Р^ І М^ 
^ш^ * м %^. ѴР 


^ да ^ =э ^^ ^^^ (■мѣя<-ь) 
гісіеікіо) о Щ \ (1 ш р~г~тг і г. 

0. .'^;!> Г ^ Р ^ Онъ по _ иса_ луй ме _ ня 
Хеяѵеп _ Іи _ га рег то э - тимъ о - бя. 
сег _ 1о 8а _ гі . І Ш і* му ііо-раз-скажетъ 
а1_(гаеі ро _ (гі.а.... 

^ - І ^^^ ^ 


Діі і ш 4. ш I і 4,5 ао БАЛЛАДА. 
ВАЬЬАТА. Ѣ А11е§:геІіо. ^с:80. ^ І ■ 0. . экетъ ! 
- а. 00 І ^ # 5==^?і 1 ^^ 5 ^ ±± '^х=±=^і ?^5 і==а= АИе^геііо. ^<=8о. ^ ^ Ші г_ л ^ л ш — у г віасс. ез^ Е5 Ё^г Р^ ^-1» Ё: ггт й* соп €Іеёап%€і і-^^ ^- р і г^^"^^ и р І Г ^ ^ ^ ^ ш ?= Та, иль э _ та. 
^ио8(а о ^ие1 _ 1а я не раз_би _ ра-ю,всѣ о _ іга '^ . кра.со 
рргтера_гі зо.по а ^иап _ і'а1_ - _іге (і'іп 
Ё ^^ — к ^ I А-. *»_ » 1 І^ І я^ # — ^ 1* — ^ #- — # ^ г^ # — (• — ^ 5 і р — -р-^ РіР І^ Хі:с Т Г ГРГР ГГР ГГГТТЦ і ^*=? »ІІ?= I \ 7^^ івм- ^=44 4 г^ -ТО _ ю, какъзвѣадочки блѳ_ щутъ, 

Лог _ л о гі'іп-іог-ПО ті ѵе _ (Іо, э _то серд _ це_ 
(ІОІ тіо со _ гр_ 
восторгомътре _ пр _ щетъ, но но 

1'іт_ре-го поп се _ «Іо піе^ІіоаЛ зна - стъ 
И _ па_ _ докучныхъ ц-Іі- 
с1іеааа1-іга Ър1_ г. 

0. ІЙ^ 'I У У ^ ^ -^ ѵ^ лей. 
_ Іа. 


Ласки ми _ л ой для насъ у _ тѣ _ ш«»нь. 
Ьа со _ 8ІО - го аѵ_ѵе _ пеп .гае аиаі (іо_ ЩНШ\ ^Ш т» Р-^ жи-л ^ % Иглг — * ^5^=5 1» 0-Р- ѵп Р ^ Е 


я =231 5^5 1=^ * *І І 1!3з: 5 ^^^^і=Ь ^1^5 7 7 V V «^±1 ь ■•- ♦ Ш ^ :5=^ Ш 


и Ш -ПО повто.рень _ е на _ ску_читъ под.часъ, да, (ІісЬе і1 Га _ (о пе іп _ Гіо - га а VI Іа^ - н се. тт Ш^^^^І і^Чни^іш^ щ ^=іі _>і-> # V 
-ГО _ дня отъ одной въвосхи-щень-и, но чтонсъ д+. - лать, я завтра то _ 
^це - 8<;а ті <ог _ па ^га.сіі _ (а,Г()г,ч(' ііп' а1-Іга,Гог8е ип' аі _ 1га 
-жо ска-зку о дру_ г(»й.быть!по. 
(Іотап Іо 8а _ га,ип'' а1 5КР 

_ іга.Гогвеип' а1 - іга _ зкетъ завтра то ^Ш 


& щ ь — к- ^т^ т І ^ 5 5 і^ 
*-* 


7 (И |> ф №/ ф Ш І і -^ * ЬгЛ Д^ПІ 7 ^ 7- -^ Е^ЕЭ^ ^5 «гг»*-^ к_к. ^ РШ -#- -<► * -ф- '^ 4 5-20 (і) 9 
По-сто _ ян - отва 
Ьа со-8Іап _ 7.а,__ должно о _ па _ сать _ ся, у _ вѣ. 

, ае - Іе _ 1і_гаіі_па (1е1 со _ ге, ^^^ щ — «■ 

г -в! «-« — ' — «- ■«'■^ ■»- г р-Р р- ^'^""ѴНрИ кг Ц-Ѵі^ -^ ■«^ « С #---# і » » ^ Ё ^■ 5г— 3-і ^ 5 # — ^ г и Р РШ 1» (• — Р П ^ :іь.іЦ^ 1»-'- # — I» — ^ ^"^Н^ 1 и ^^^^і-- ррнь _ я до _ куч 
8Ііа _ то диаі тог ^ ны, 
Ъо.- до_куч_ны бы _ ва - ютъ-, 
тог-Ьо сги _ (1е _ 1е, -^иа1 веѣ по 
80І сЬі І 5іЕ^5 & &Е5 Кіі к к Хж ІІЗЯІ і »-^ 1» — р ^м -^ — •— ^ — •- 5^ і » Ді» І ^р ѵг=^ - І^У^Ѵіі гт гх V \1 ^^ # I Й;^^=|Е ^^ ^ ча _ ще- 
ѵио _ 1*^ _ пускай вопом и _ на 
кі 8ег_Ьі Гс _ (іе ЮТЪ; 
1е5_ гдѣнѣтъ сво _ бо _ ды^ 
поп ѵ'Ьа а _ тог, і :^ И^^^^^^ ^ 
^^5 Ыш"^ -в — 4 . ^ •- 

-# ■*■ •*■ •#- ^: І?^ ^ — •— ^ — •- і— * Э5ЕР 1* (•-(» Р Р—Р- Р Р г ьл 1 -д ^п " — е==Р ^ ^ ЩИШІІІШ- ГГ^ ^ ѵ\/ \> г^ / ^ V V :» ^^=^ ^ Р . ш т р Р^ Р р ГР Р у Щ^^- -±^ ^ X ^ -быть не моэкетъ люб_ви! 
_ ее поп ѵ'в Іі.Ьег _ Іа. Я смѣ.юсь надъ рев.рив . цемъ ду- 
Ве' та _ гі - 1і іі §:е _ 1о _ во Ги . 
^Ж~''~^ 'і^ТІг^-^П 10 т =^щг'-^,^ ^ 


±. _. шев 
_го_ _ но 
-ге, ^^ І^ИІІ^ и миѣ эка - лоиъ в:іды . ха _ тель пла.чев - ный^ 
(1е^1іа_тап _ Іі Іе 8іпа- піѳ (1е _ іі _ (Іо,.. — 5 ^Ш і І^ а Л^т і ±« ^ І=±1=^=±4 І=±4=І ж жж ж ж »ж ч ^ ^ Ь=^ -±:-:±-і-± -,±1— ІЧ-4г а^?=^ К5а^5 N N 


^^^^5 I Іт #Ь гЙ *гг Ш ?*^ ^ 5^ р~ГП?^ -^^ ШГГг р Г-И ^ Р т ^Т і] еслибъ мнѣ вдругъ_ по_любилоськра_('отка,тосамъ Ар-гупі,то самъ 
ап-со (іАг _ §"0 і сепі'осе}іі йі _ вГі-йо «е ті ріш.^е, ее ті Ш= Р^Ѣ ^ 


Й^^ іЧ^Ч X т 5 ^Йі #іі*І Ь М^ Г) ѵ^Щ^ ь=^ ^ 1» — 0-ф — I» зщ 2ЖІЗ ]• #- й г^^=^Е=^Г?=Гр Т=Р? РІІ'Р "р ѣ ^Щ Р Р Р П^=Р іё I 


-Тфг 

самъ- 
ті — Ар _ гус'1 

рип _ §-е_ не у.смотритъза ней, — да,. 
и.па^иаі сЬе Ьеі _ іа, 8е_ Й^ Дці^і Дггіз , і) і) , , М_^і^ 5 ^ і 5|^35 %. г г г ^ т * -%. — і* -« <— <- тж^ ч ^^ і"~т і — у ГІі^кг ^Ьт т Ькь 1±ЕД2 /Т\ ^^ ^^-5 «Р=е^» А • ^ -ё- -Ф Пжі I Я ^ ^^ Ар _ густ» - не у_смотритъза ней! 

рпп _ §^е и _ па ^иа1 сЬе Ьеі _ Іа. 
'іГу-гп (і) минуэтъ и РИГОДОНЪ. 
МІМСЕТТО Е РЕНІСОНОІНО. 

(Тѣже; ьходьтт. дамы и кака.іеры.) 

(Йііігаііп Ваше е (іаѵаііегі., Ііііииіо пеііа «аіаігі Гогкіо 81 Ьаііега іі Міііііейо.) 
Тешро (1і Міпиеііо. ^ = 8». 11 I > ! і> ■ 
# ^ ^ ц (8ігитеп1і 5иІ ра ^^Ш щ Ш м А-Й: л го. ШІ ^ # # іг ♦ Ѳ I ^ і 5 (Герцоіъ идетъ на іи трѣчу ГраФинѣ диЧемрано и ли)белно говоритъ ей:) 

(II Рііоа ѵа а(іи и(іііІгаге 1а (Іоіііеььа Л (Іергапо е Іе сііге оом тоіін ^г^аіапіегіа.) ■9- -й -й: ± ^ Щ ^ ^^^ ^ 
ш ѵгу-т- ?=^ та г:ш щ сил 


^^^ ■> — й ш ГРАФИНЯ ДИЧЕПРАНО. 
С0МТЕ88А ^IСЕРВАNО. ^ і і 7 т^ т щ ^ ГЕри,огъ. 
оисА ^ гіѵ _ да вы/ зке _ сто_ка_я*... Д()Лж-на вмѣ _ стѣ с'ъ му_ экрмъ я 

К (^ ^5*^_^іп_гр ІО 8ро . 80 т'н ьу _ да вы г зке _ сто_ка_я*. 
Раг _ 1І.ІР? сгц _ (1м _ 1е!. шШ і -^ІЁ-^^ ^ ^^ ^^^ 


-*♦ ^Ф* ^'Ѵі> ]^^!'г?? ^ I «« I Р У^^ а гаа Е^Й і Н: І Й І 0. р^ щ \у _ хать въЧѳ _ нравно 
Гог _ га а Се _ ргаліо. 


Р ЩМ ^-^ ^ Е Вы ба.іь мой у _ кра _ та _ ли, сво-рй кра.оо- 
Ма »1(^ _ е Іп _ ші - по _ 8о іп Сог-іе Іаі ^•^> И } ь ^$- 
I ^ЕІ ^ г:і_і_-і #> ш ^- у 

4 ^г^ 5 ^^ 4520 12 
.то _ ю серд_ ца всЬмл к _ ня_лп, ово .. р _ ю кра _ го _ ю серд 
а_ 81го^^1а1 8 о - \і' Ьгіі _ 1а _ ге. Р^^г ѵоі ^1IІ сіа - '.ггкпо <1о 
1 _ца вы плѣ- ня-ли. Кля-нусь, 

-ѵга_ра1_рі _ Іа _ го. Рег ѵоі что я ^Іа р08 _ . 8РП _ ІР! п . и I І 


%лл=^ пер _ вый по 
1а Ж и »>і і .і, »^ ^ 

та-т ?1И [ !^ ^ ш Р^ ^ М ? ^=^ № ^^ (сьжаромъ цѣлуя еяруку.і 
(соп еп1*а5І Ьасіаікіоіе 1а тапо.) Ш ^ ^ ^ .клон. 
Гіапі- . никъ вашъ етраст-ныи, 
_ та — На _ _ шо _ ге дав.но 
і _ пе ужъ 
Ьгіа, вол 

ООП М Л ^= = - = = ♦ # I * # ^^^^ Ж ГОШ шда г » #, . ЧУ, 1 М' 7 1 І^ і I* ^ ^ а ^^==^ с? У1 спо _ 
Саі. щи^т :е= I/ I ч ^^ Р I ну - етъ лю ВЬ- й ^ і^ р-^ бо тѵ 

тіо со шу. 
ге. 
^ .ш г ^ [^ Т>^і^^ «.у ^ 3 ГТуП рВ|!^ 
±^ 4?і20 ^ ^ Р Ф-т~Ф- п 'с? «7 _ "._„„'„ коятеся.. 
таіе.ѵі . ^і^^З 1 л4 Шз^тш:> у(и Т§ Пок.іонникъ вашъстрастный,давноуяа. вол _ ну_ етъ лю.бовь з_ ту 
Ьа Гіапипіа (І'а - то _ ге і _пр-Ьгіа,гоп _ дпі_сІ«^, (1і-8Ігп§'^Р!ІІтіо I ^ УіГгТ^ т ^ и Щ -т- 

дят=з ^Ц 7 ^ ^ ? ^^ ^_^ ^^=^ іі ^ ■?^ \ р р ГгГТГ Гр. 

с? г. 

; о Молю васъ:у-спо.кой_те-Ся! 
Сакта-(р _ ѵі^ еаі- та- ір.і'!. ^'0 г'іщ-и^\іЪ ^р ^ Р 4-4 [? р шп ду _ піу. Клянусь, что я иер-вый поклонт^къвашъстрастный,давно^зкьвол- 
ео _ ге. Рег ѵоі ^іа ро8 _ 8еп . іе 1а Гіатлпа (1''а _ то _ гр і-пеЪгіа,соп- 
^ І ІВІ -^-* I ш I ГР г ^ 3 і ^н ^ ■^ Л^ 5 # * жи ^ 5^ и ? р^ ^ 2=К ^ Р=* ^ (подаетъ рукуТ^ИФинѣ и уходитъ имѢгтіі съ нею.) 

(((а і] Ь гаосіо аІІа (Іопіекза есі езі е ( оп к-і.^ \ Тетро. сі =112. і^ с^•ир^р^|^^^_^ ш -ну - етъ лк>_бовь .э _ ту ду _ шу. 
_^иі _(!«», <1І8Ігіі»і;'^і1тіо со _ ге 

РИГОЛЕТТО. і >^ М Гі^А.і-Т и г Р і р ^ РІСОІЕТТО. (фаФу диЧепраио.) 
(аИІоіііе (.'ергапо.) щ 

л ^ і ІЕЕЕІ ІІа,дълбомъ,что у васъ, милый графъ ди Ч<> 

Іп 1е - 8ІасЬеа ѵр _ 1е, 8І _ ^пог (1і Се ік і т шшш :рЕЭ±^^Е^ '-Щ -ф ш т. Тетро. -^І^пг. Г- 


Ш 4520 1^1 БОРСА. 

, 80Н5А. ± ^ ^ «Т (Чсіірано дѣлаетъ знакъ нетерпѣнія и слѣдуегь ля ІѴрцогомъ.) кГСГ 
(І.ергапо та іііі іегоііто а'штахюпга е зе^пе и 1)и( а. |-,і 
СЬ* ^— # ^ ^ РІ. ?^""Р ".^'"■.''•) Какъзолъонъ, взгля ни _ тй^. 
{■мі.огіщшп.} 5,. ^ЬиГ.Ы \ч..(іе.іе? -ііра. 
Том.-рга _ т I ^ о: 

ЯВа85І. ^ БаЛъ 

• ^^=Н^ &к СЬе 8 $іасс. и-^ 0- г-г^ :й # I |ё ^=»: ?^ (Тиііа 1а /• Нгіиапіе Ваікіа.' I :І :5 Р йг— рР^ І р а|^ РІ^ 7 Г1Ѵ)1 ^^ і5і Э:: ^З ? 5 ± ?^ славный! Какъ ве сель нашъ Гер _ цогъ се _ го .дня!, 
Ге_8Іа1 _ II Ви _ са ^иі риг 8І (Іі _ ѵег_іе!.. 4Ц-4 ѵрГ і - I '}' ^=^^44 к^ І Ода! 

ОЬяІ!. І ^ А рач-в-ііневсрг. 
С()_8І поп е • г І Ще ? ^ 2 с.іав-ныи. 

о 

о Какъ ве _ селъ нашъ Гер _ цогъ се _ го_дня! і і ^ ^ ш ^Е^2 ) Ге_5Іа! 11 Ві» оа ^IIІ риг 5І сіі _ ѵег_1е!. 


' \Ц-^Щ±^^^ ^ ^ Ш ^^А-^^р^ ^^ ^ ^--ѵЛ 5 р і+5 №Г ІІ і±** ^^^^Ш5;|е^е И:.М^=^ и гТ^^ ^ $ -да такъ? 
.9 й веіпрге Вотъ но.ны-я вѣ-сти! 
СЬе пііо-ѵе 8со-рег_ іе! Кра-Сот_камъ а 
II ^іцо_сое(1 І1 ^ ^8^^ ^ № 9* -9 г і=± 
^:^Ф^^ ^^ ^ ^^ ^ 5^ ^^=5 ^=^ ^ ± * « ±1 45*^0 Гоу., ГГ к ^Г|ГГРГП | Г И^^^И і Г.^ІЩ картамъонъпреданъ^сл равно за то іі в ь с*раженьяхъиака : ^гетъсе^бя, о _са-.ду гра_ 
ѵі_по, 1е Ге _ 8Іе,1а <іап2а,Ьа<<а^іе,соп_ѵі _ 1і,Ьеп 1и1 _іо ^іі 8Іа.0г(іе1іаС(>п_ ^^ 


ЬМ^^^^ ^ І !. * ^'' 7 ^ ,.1-*-і ^^^ і '■'ч'г ?": ^ Ь ! ьл 1=3: І±І У у т ^з 13 7 ЩУ ±:± ±=:^± Ю (смеясь) 
(гісіепсіо) \ г->аГП Г^ Г | ГГКИ | гиг П^ | ^і і , і| Г (уходнтъ.і -финн ііредпринялъ серьезно и муэкусъу _ мѣетьотвестьонъ гла - за! 
.іе88а1'а8_8е<Ііое-^1і а.ѵапгаувіпіапіо іііпа _ гі,1о Гге_піеп-ійо пе ѵа. 

. • :: 138. 'Ё: С ^Ш ;^ ш РЕКІСОНОШО. ш ^Щ: а (Танцы продолжаются.) 

(Іпіапіо пеііа «аііа 5І Ьаііега іі Регі^огШпо) 

±^^- ■ ■ 


ІГГГ Г I % І | 'ГІ" {) '^ а іШеі Ч щ ^^ ^ ^^ Р а ^ р :5^ •^-= — # # — = — # # — = — # Іи.- 
МИ ^ ^^ ^^ ^ |т|г г .1 1. . 03 ш :& ;?Е^? Шй^ 


^м '«.Ѵ20. /-^. (.'. <'/ ркагсѵе кічі!.. аі ѴіУіК. 16 ХОРЪ 

соно. АИе^го с<»п Ьгіо. сіг 112. ^н - х ^ і 1^ 1Т ^ ^ ш ^-г СГІ Ваііаа^(/ ш ^ I №33 ^ Д Д| *г І ^ ^^ зё=і: ^ (быстро входитъ.) 
МАРУЛЛО. (епіга ргептгояо.) 

МАвиііо. • ' ■^ шз Ы^-г 4 ^ ш I іі: ^т Нг Вотъ но_вость!вотъно_вос'ть! 

БОРСА гъКТен.(^, 
) ВОНЗА соіі: Теп. ггап пиоѵа! ^гап пио_ѵа! Всѣх^ъ 
к і-^^ г.±^г:^ ^ ^ ±:^ Ска_н;и_те! въчемъдЬ_ло? ^ 1» — 0- Р — ^ 3^^ ^^ Н^ — Г^ : Р І СЬеаѵѵеппе? раг-Іа_1е1 & і 3 > і>^ ^ ^ ^ ^ ^ ^п^г^ "/■ і і ^^ ^^Й ? ^^! т ^ і^ смѣясь.) 
гісіеікіо.) ІШО. I Ее^^^ « васъ ио_ра_жу я... 
_ ріг пе іо_ѵте_іе... Ха ха!.. Ршго. 

АЬ аЬ!.. Кь^о. І ^ ^ Т=у^ • і> т=^ р • 11 ■: ('.ка_н{н_те, ско_рѣ_е Р^ # — т Ѣ & ^^ ^Е^іІ у- і Ё ^ I Л'аг_га_іе, паг_га_іе... ^ к2+> 


^ г РР 3± аді ^ ^■^5^ :5= ^;^ ^^Е^Е^ у-у- I ^^^^л ? да=ё ^^^^^ т Ы ^ 4.^20. 17 ^ І 1^=|р1 _ лет_то... 
_1е1. іо... Про _ сто ди _ во!... 
Са _ 5о *'_пог_те!... в 6 і^ г ?1 ^ - ^ — г- 5 - ^ Ну чтожъ? У-жель горПъ сва- ^^ ік > ■ т т і в ^Е^ Т=^ ЕЬ.Ьеп? Й2= 1 ■ ^ и? # ^і Рег_ (1и - іо Ьа 1а Ж % ^ ^^ 3; ^ 


^ ^ 1 I Р^ Г Р ^^ ^ЕЭ Р^РЗ^ Н^^а П)=^ а: ? ^ ^^ііг — ^-^ кк Ку_да ИИ - тсі^ 

Ріи 8Іга _ па е 1а а - і — »^-.ь ^Н ^г- ^ _.ЩЛ_ ся и сталъ онъ кра _ си . ьымъ? ^ 0^ ^ ^^ 3^^ ѣ ш ^оЪ _ Ьа? # #^ поп е ріи (ііГ- Гог_ те? і е^ ^ш А'і^Д т ^ ^ І2==^ ^ Ѳ^ а^ ^ ^^^^^ Ш? і)7 ^ I Р^^ еШйЕііі ^т ^ (торжеитиенно.) 
(сои ^гаѵііа.) Г Г- іици ІЕЭЕ .рее.нѣй!.. со _ 8а!... Нашъ шутъ... 
_ II раг . #,>г,^„1:^;_^I^I^ ^ д^ 1==^= вы... пой_ ми _ те. 
2о ро8_8Іе _ (Іе. 

л. 4 I і ;г :г д СІС ш ^ іг ^т- і^± 5=3^ гіасг. ^а :^ 1*^ *- ^^Шё^ ^ЕЁ^ЕЙ І^І 4520. р^==^ Т^. і—'-у ^ь 5 э ^ ^ ^7-=^ 18 м. БОРСА съ І?.Тен. 
,В0Р8А соі ІІ Теп. І^ Й^^Е^ Ви_ло _ ки _ та! # ■ > У^ ^удивленные.) 
ип^а.тап.іеі (соп хогргеза) ГМГ ^ ' о. 

о 

X Ну, что _ же ? Во_ло_ ки _та? Не да* і ■і> ■ ) ур І Т Г - М|Г г 1 ^ I г Э ^ ##-##- Іп _ П - пе? і^і^* л Ііп' а _ тапіе! СЬі і1 е Ь^ ІЕ I ^5 •п.^ р^Р^^ ^ Ё І ; #Д^ К. Л ■і і'Т]'^ В ^ І р^Р^^Ч^ 7 | р7^^^гр^ ^^ / ' I ^ ѵ--^"і> - ? т і г Г- Р і Г Г І^ I Г Г- ^ |#г ^ - Гор.бунъ въ Ку _ пи _ до _ на рѣ-шилъ пре . вра_ 
II р^оЬ - Ьо іп Си - рі - ((о о г 85е 1га _ ьГор. О. 

о 

X в% _ римъ! »А^^Ч^ сге _ йе? т ипг ^^^ \±± Ш Мсі: « д# ^Ё^ ^ е * т ^^^ 9 ^ * Ѵі' і !> і» ^^ р I ч ^ Ь[Т»* ' у Ь р > Р ■> ^^ ^^ 'о^и г Г ■ ^ ^^ ё _ТНТЬ_С'Я... 

піа-іо.. Гѳр.ба.тый влю.билхя!. 
Си - рі _ (іо Ъе - а - іо!.. 

— . , г г» 1 , 1 = и точ _ но, чтоди-во! Гор_ба_тый в.ію.ои а. 

О 
X ^"|,1'1> - » тР |''Г ^ > ■'РІГ ^ ' -^Мі ^ ) !^ *ЁА* I ^ие1 пш_ «ііго? Си.рі - (Іо!.. Си _ рі - (іо Ье_ а _ ІОІ., г'9жгм ѣ і й ёі І ^ 


^^^^ш ^^й ^; ^^Й7-У-Г^-№ : Г7р7Г7І :^ ^ЛТ^ ^^ 1 .-^^ 4о'20. Р^ Л'*.ЛѵііИ'іЛГ«*і.'чн*',«»аЛ>ЧЧ*»>-'^ 19 ГЕРЦОГЪ. (входить въ сопровожденіи Риголетто и говорнтъ ему.) 
оиСА. (епіга ве^иііо гіа Кі^оіеііо.) (а Кі^оіеііс.) ^ И'Г Г Р N Г р ^Г РМ ^Ш І ^ !Іе_сно_снѣй Че_ ііра_ но я му _ гка не 
АЬ ріГі (Іі Се_ ргапо ітроНи _ по поп ^т ^^ гі 1 ^ т/ 1 ^Ш ^ ^^ р ^='^^ т жиг 1Г* ^ ^^ ^ рі Г Г е 0. т зна.ю!.. 
ѵ'е.... 8 Какъ ан _ ге»гь, гра. 
Ьа са _ га міа тг — гК >^ г ^ ІЛ- ^^ д Гі» 
^ ? ^ ''^^''і> рИ рі 1 ^ ^ ^и ^ ^щ Ее а іі I* Ш 1 А =ЬЯР ^Ш а 0. о„_ _ фц _ нл, до _ бра и ми_.ігі! 
г и г. ' у. • 1 е 

ВІ6. '^Р** - ***^*^Ш' ''^^^ - 8"1<^А регіпе! ^^ ^ .^ \ П г Какъ 
Ё М^ г Ь ' ^^ 

^ і ^ 


ш ІІо_ хіитить бы. 
Ка.рі.іе _ 1а. ? ^^ ^^1 ^^ш ^ ■»- -9- г^ ІІ Е 1ГГУ р Е^ I э^^^ ^Г^^ у^ : ^^^^^ і=5: ег N >>' ' I ш г ^ ^^Щ 5 д_. *. ^ 5=?2: ^ б^д^о воамож_но! 

(Іеі.іоз та І1 Гагіо? О му . _ 5кѣ, за _ 
^оп реп - 81 іи а1 ^ ^5 а ^ Сел^о_дня. 
8іа^8е_га. і ^ ^ ^ Р г ?, [У г? 
—^—агѵ- ^т РМ7і,Р, [7 ^ ? ? ^^і^=а^ ^^^ ^Щ- 
^ е 33 В $- на Е? | 1^^7 І ^|Д^^ р 4о20. П^ ^ 20 І ^ '±^ щиіш: -^-^ ^ ^ былъ ты? 
соп-іе? О, 

АЬ ш ^ й ^мс ^з Ѵ=Ц ^ Тюрьма 
N011 с'е есть на ;* _ то. 
1а ргі_^»-іоие? ^^т "Т^ГІ # й /^^ ])^ > . Г)^ ^ ^ ^ ^'^ ^р ^э ^ еетрге ^Ур щ ^т-щ щ ^ж ^ « *_ '^^ш& ^± ^^ Йда=|:5: Р Р р ^' р р ;№йЕ ^ёЕ^З^ ^^ й: г^ Ш. гъ,нѣтъ5Неііоз_мож.но . 
і\ет_тн_ ио,ЬиГ_Го_пн. иЬтъ. 
по. ^!^- ^— і^^- ГтЩ жиц. Иу ЧТОЖ'Ь. 

ЕЬ_Ыч1... въ из_гнань-е.... 
8'е . 8І _ Ііа. Й Р^ 'ЙІ^У-Ь^ 1-^^»=^ ^ 7 ^-' 7 а ^^^^ ^Пй ^І^ ^ Д^Ц і ^^ ^е ^ ^=^ ^ ы # Нр^5 7! 7 і] ^Е З^ г^іІ - 7 - 1-^ ±і: 7~Ѵ (показьшая знакомъ) 
(іікіііапсіо (1і Гагіа +а^1іаге) ^Э^ ^ ! Г ^^вд :Ь=5: Кі У Г ^ і й? ЧІПРАНО. 
СЕРПАNО. Іакь просто. 
АІ _ 1() . га.. снять го 
а1 . 1о .10 _ ву ліозкно. 
га 1а 1е_8Іа. ІШ ^^ Ш ? (Зм* 

(01, Й±Ьеёзз ІЁ^ ^ ь ?і»?^ ♦5«: і^±^1^Ь^рЙ -г- — і — ^І — Г— Ь ~^Щ^ п»- * - д|" р І^^^ ::^ А Д ^^^^^^Щ ^ \ѣ: '&± 45-20. ^М-Дй^ р=? ^^^ ГБРЦОГЪ. 
ОУСА. (ударяя по плечу Чси|)аноу* 

(Ьаііеікіо с<)ІІа піапо тіа іцаііа а1 Соіие) 21 И ^^ с!?: ^ А ты, что намъ гка_жеііл.і 
СЬе діі, діи^ - 8Іа іе.біа?... РЖі т I с, но е е*» рдц»* ей т _ та пе-га. в Ф ^ ^^ ш ^ :±±. ^ ^г^Г^ . ^ I I" г ?5 I, і I ^ іц ф ш к: Г ^?^ ^^=^ -— І — ^ — г- ^Г:: ^ ^Ш ^^ ^-^ ^ \ »-||У-<^ РИГ. 
В1С. Ш> - < 7 і' » Ьф ^ I»- 19- 1»- ^#.^І^ ^ Ё І & ь* Да, э _ то ПО.НЯТ.НО... что Д"Ь_ латт.оъта_ко_ю пу_стой го_л6_ 
Ь Ъгп па_1и _ га.Ы... СІИ' Гаг сіі Іаі 1е_.ч1а?.., А со _ «аеііа & І # ШШ ш^ 
Щг іі'#»»"? / ^^ ♦- ^^♦^ ^ ^^^ ^^У і|] у ^ Да^ т^ ^ (Чомраио) 
(а (.'ергаГіо) ^^ '^ І Постой . те! 

■і9~ т^ ^ * т І ■Ц: ЕІ во_ю? 
ѵа_]с? ШШ Мігк 1 ол ц<о с!>гѣіино! 
Ва гі _ (Ісг 111І Га. ^± ^^32 ЖІІЖ- -44 '"' Г' Г~І і'выііТ,і!%,ийііан;аетъ шпагу.) 
(іііГіігіаіо Ьгапсіеікіо Іа храсіа ЧЕПР. 
СЕР. Е?Ф ш Совсіімъ ра.-^хер. 
Іа Гц _ гіа о топ. 5ЕЕЕ * ЕЙ і Гу _ би_т«міь! 
Маг-га.ііо! э т о Вак^і. ^ (Іпікѣмъ размер. 3^5 ^ ^. ^ Іп Ги - гіа е ПМ1І. рі^р*± "^ЕРЦОГЪ. (Риго.К'ЧЮ) 

ОиСА. (а Иіё-оІеЙо } і* 

БОРСА. 
В0Я5А. ^ 1Іо_ди,шутъ,К() мнѣ. 
ВиіІГо - пе, ѵі«мі ^иа. ^ Ц Г Г^Р • т Ш Со^сѣмъ раасерди лея ! 
Іп Гигіа о пюіі1а-1(>! ^М г^п Иі^Г ^ в? ^Е^ днл _ ся 
_ іа _ Іо! рѴ р ^ Со-всѣ.мъ раа(;ердился! 
Іп Гііііа ешоаіа.іо! ^Ш 2^ _ ди.і _ ся 1 •'ч^> г ^ - (Іоиііімьразіер. Ш—Л. ш у ш іа.паешоп 8 '^т ^ 3^-.^ ^ Р — а— # ^Ш І ет= =^ ^ Г ?^^ >|7_^Ц^ I Ѣ I ^^ ІІ. ^^ 5 )7 11 ' \ } 1 ^щ ^ ^ |І,^Ѵ ■ ^ Г7|М'т 1/7 р-г|^р7р>^7Л г;гі'^ ^^р^ Ты въшут _ кахъ сво _ ихъ лю_бишь ча сто за 

АН і»ет _ рг« (и вріп _ ^і 1о «сЬег _ 2о а11' е _ 

ЧЕПРАНГ. (придьорнымъ) 

СЕРНАМО. (аі (Іогіі^іапі.) « ^Р ^Э ^э* в Ѵеп-сіеі _ Іа КЛЯ-І 

АЛ \ АЛ в ? дил_і:я! ^ I ^ • ■ ) іагЛо! ^ ^ Щ ^* — ^ ^т»- \г I I ^ =!± :4± ^^^ Р * ^^аЕЕ^Е^ ^ ::г=і ^ Т 7 ^)7 Ір ^ [^ ^ ^^ Р ^ ^ ^= )У^^7 4520. ^ 23 і ^^ ^Ѵ Р 7 Вт^ .оытьдзя. 
- 8Іге_то. р^!.,^Л-Л^Ы ^ ■>-ь"і> ■ I ^ѵ | р,^ІТТ->^'ѵ|^-,^^, | ;■,р, |В,рѵ ^'-^ ^ Не страш _ но! Ед _ ва 
СЬе со _ ^ііег ші рио ЛИ, со мной онъ ера 

іс? І)і 1о - го поп 


^ ^ -* у- ^^ЕЕВ I г нусь вамъ 
раг.го! 
^ — V 

й. ІІе разъ мы слььха _ ли 
СопІгѴв _ 8о ип гап_с<) _гн е_ го 
6\ поі ^т Ѣ ^ -^^ о - скорб. 
сЬі поп ?4ааі ВЕ Г7 * Т ^/ 7 ру 7- Й[ 1»"^ 

^ =г^ ?= ^ і г ^Е ^ ^^^^ ^ ^ Т 'і' Г)'» * V ЕЁ^ ^Г^^ * ГХГР Эі^^^^^ ^" р ' ё" р ^!-|> ■ ; Гь^а У^=Р» ІЧ I р' пгг у=^ ^ ^^5=55 І ^ Онъ МО _ 5кетъ ѵке . сто _ ко те _ біі от _ о 

(}ие1 _ Г і . га сЬе аГі <1і, соі _ ріг іі ро ^ ^ і Иокакъгке? 
Ма со _ те? ^т 7 ^ 7 ■ в. ^Ш зит _ ся? 
іе _ то. ^ М. "^~У ѵ^ ^^ ЗІЕЕІ Но какътке? 
Ма со _ те? ^і ^^ ^э й лень -^я 
Ьа? от.мсти-теі 
Леи _(1е1 _ 1а! Есть мѣ 
Іп а г ра тер . 
ші сЬі Ьа ш ^^ :хЬ ^л а. О. 

о 

X Но какъ.же? ^ > 7 П І Г т Ма го _ те? \^т 


*» ^ ш :§ ^ ^^Л!^ '■■^ ?=^ 5іісЕ5= ^Е ^Т >^- !> ':' > ^ 7 В^ І У ^ л^ р ^ р М:^^ і^ ^-^^ Н ^Ф > ^^ ^ ііі±:^ 4520. 21 ^ Р ^ е МСТИТЬ, 

_ іга... Ахъ, 

АЬ... І ^ а Щ)1^ ^ ^ ^"71 Да. 
*5І. 1Іри_демъ. 
Ьа_га. От. П ^' ^\\^ ■ I кт\'^\^у\^1 ^-^^;іі,г,іг^ віасс. тг-гг ^ р 7 І;- 7р7 і Онъ зна _ етъ,что Гер.цогъме. ня отпето _итъ. Не 

^с•1 Ли _ са і1 рго _ іеі _ Іо ік^а _8ип... іос_с1іе_ га. СЬе 

ио/іогОсе 5Ш ё^ Г і ^ > а I Да. 

8і. Пріиделіъ. 
Ь'а_га. Ст_ !^гІ^І>_^______,і' г^ ^ «оііоѵосе ^ І ^ ^ Р г ііѣнь _ ю, те.иерь. бу_демъ мстить, се_го _ дняі 
со _ ге йо_тап 8Іа (1а те. А поі _ 1е. От. іоИоѵосе "^т. і '^\і » ' ^ о 

X о 
ее 
о ^ Да. 


При-демъ. ()т_ ^ » ^ ^-& ^ 8і. 8а_га. Ѵеіі 


а. 
1»- -- ^ 


аа 5 ^^Щ 

»^ '^ [- '-Н^ /е?*^ р*? -^фЩ' 4о*ІО. 25 ^Л ■Г—ТГ -9- Ш .въ іііут 
8ет _ кахъ . сво _ ихъ лю_бишь_ |^'г^^^^ 7-і|4.:^і^ Г4 гМ^-Гр Г-^ ^І 1:й цу! Н<* разь ужъо _ скорб.іень _ я мы 

го! Соп1і''е8 _ 8 о ип гапх'О _ _ ге реі мщрнь _ р і!а_я 

(1«'і _ .1а (1«'1 ра/ ^ ^ ^ і п ^ ^ страш _ но, ед _ ва _ . ли, со 
со _ ^ііег ті рііо . _ іе? (1і іѵінои оиъ ера _ зит _ ся; онъ 
1о _ . го поп 1*^ - то, і1^і^ іЩ\, ,,^^^-^^г^^^ ѵ^[І^ѵГГ ѵ?|Г мщень _ е 
-(1е1 _ . Іа па_я _ 
(1*'1 раг цу! Не разъ ужъо _ скорблень _ я 
2о! Соп1г'**8 _ 8о иіі гапсо _ _ ге мы 
реі 
_ мщень _ е ііа_я _ цу! Не разъ ужъо _ окорблень _ я мы 

_ (Іеі _ _ іа ііеі рах _ _ 2о! Соп1г'е8 _ 80 ни гаіи;о _ _ ге р«'і ^ 
^\Т ^ ^^^^^=^^ ^з- ^у-^ ё ія ^т - мщеиь - е ііа.я цуі ІІе рааъ ужъ о _ скорГиень я мы эй^У у Н'>г""^^1^^=^-^^^ ^^^^^іі ^ _(ІеІ _ _ Іа (іеі раг _ _ го! Сопіг'е5 _ 5о ип гап-со реі 


еіИ_^.і^^^111„^._і^ 1і . ^Ш% ^Шз^ ррй^ 4ііі;о. 26 ^ Э Р—П ^т^ ^т ча 

-ксЬег сто. 
2о_ ТЬІ 

а1 . за _ быть _ ся. Ахъ 
1'е _ 8Іге . то. АЪ ^^т ^ Л 1 *}• ^ ш \^] '>у\ •>' ^ отъ не.го сѵіы_ха 
1і*і _ _ 8ІІ 81ІОІ то _ ли, ио.ра угкъ. 
_ (1і <1і поі сЬі _ отмстить'^ 
поп Ьа? ^ Ф=^ I Г Г І ^ Г & в. зна _ са ІІ рго Гер _ цогъ ме _ ня. 
іеі _ іо пея _ ьиг от -СТО. итъ5Н'Ьтъ,ігѣтъ,че_ 
ІоссЬе _ га, шг, по, пе«_ 
отъ не.го с^іы-Зі^а 
ігі _ _ 8ІІ 8иоі то . ли ію.ра ужъ 
(1і поі сЬі. отмстить; 
^'ч^^иіг г- ^**г ^-[^ і г Ирг -Л і Г г І^ гЬ^ ^ і 

ІГІ _ 5ІІ ьиоі то - (Іі сіі поі сЬі поп Ьа? 


^^\йХ^Ѵи ^^т I § * ^>уг ^ш 4 ^ ^э ^т э^ ■ 9 у 9- 4520. 27 сге$с. _ пи / г. 

0. "^ ш 


# I Р ,-[. і ГІПі въшут- кахъ такъ ча 
8ет_ рге 1и яріп сто ты лю _ бишь за _ быть _ ся, онъ мо_ясетъ аке . 
^і 1о8сЬег_ 20 а1Ге_ 8Іге _ то,^ие^^'і _ га сЬе ^т 
ІГ\г'^г. І т ^ ш 9 * зз: Отмщень - е 
Ѵеп.(1еІ _ Іа! па- я 
ѵеіі.сіеі отмщень 
ѵеп_с1еІ - ^ Г г I о .. 1^1 V" ^ і ^г ^" і Ш го стра.шить _ ся, че.го 

8ип. пе»-8и _ по. пеа.вип стра_шііть _ ся, че.го стра. 

пев _ 811 _ по, пе8_8ип, пе8_ П\> і Г 
|і 7|» 1 Ь . ^ \Г^Г | і|Д ^ • ?• Отмщень _ е 
Уеп.(1еі _ _ Іа! иа _ я . - цу, 
ѵеп_(1еі . . Іа! отмщень 
ѵеп_(1еі _ ^ -^- ^[1. ^^ ^І .мщу 
. аеі я! 
(а! отмщу 
ѵеп_йеі я! 
Іа! сгеас. 
ѵг пІ_ отмщу 
ѵеп-СІеі ^ Г^ 3*^ ^ ііа_ я _ _ цу, -'ч^ь , Г і^і» 1>р [ І^г г отмщень. ^ Ѵеп.(ІеІ 1а! ѵеп_(Іеі 1а! ѵеп_<Іеі _ . 8 * I. . . і - ^^- і) ; г к^< } ^- ^ і ^• і іГ}аП) а ^ мс" ^ ^Ш ^ кІХ- ^ ао- ^>^ЙЫ4=^ 


Г*7/ РЩ ^і ,а 


'і» кІ ^р 4520. 28 ^^ ѵріецего ѵі> г ^І^ ^іѴ^ЛІт^р^ч^ \г~^-Л^Ы'Щ'і^ І^ I і^ 0. сто 

8Й _ а1,^ие сто _ ко тс _ б'Ь_ 
'' га сЬе 8І*і ^ 1і 
V _от_о _ мстить, ОТ- о- мстить. Ахъ,^ 
сіі, СОІ _ ріг 1і ро _ 1га. АЬ,_ "ГТ~гГ З^ щ і і Ѵй ІЕ Ц_ І 7 I е! 
іа! ѴР ^^ Да, къ тс_бѣ віНк ири.дсмъ. От. 

іо.., 8а_га. Ѵсп. 


^^ № зна _ етъ5Что ІѴр _ цогъме _ нясамъотсто _ итъ. Не 

_ 8и _ по (1е1 сіи _ са ІІ рго _ іеі _ іо,п<^8 _ 8и_по 1ос_сЬе _ га. СЬс ^ Да, кь тс.бѣ всѣ при_демъ. От с! -іа! ^Й Да, 

8І! къ ТС.бѢ всѣ 
Іо... 8а_га. сп_ V і щ^ г рЦ ^ ^ •'■^і е *т І^ ч ^ г^ ^ ^^"-^ ^ ^^-^ Г 

Есть мі; _ ра терпѣнь _ ю, теперь бу.демъ мстить. От, 
8Іа . поі _ 1«- сЬі Ьасо _ гевіаіп аг _ ті сіа ше. Ѵеп. я! 
іа! ^т :^=^=і=^ Г^* 'Ѵ*^ ^^ о. 

О о 
ее 
о 
о е! ^ш Да, к'ь те_ і)Ё всѣ ііри_демъ. От. щ 

Ѵеп- -Р — ^ - ^- ^І^^^ Ег ^Е^! Г Іаі МІ е (іеі _ іи... &а-га. 
4520. 29 І ^ Ш і :;?> ^г й _въ шут 
8ет кахъ 
рге _ . сво _ ихъ лю_бишь. 

_ іи вріп _ ^і 1о і± І^Ш і: Г\і' ^ Г\й \ ^Г ^У Ѵ^ ±± ш _ мщень _ е иа_ я _ 

_ іеі _ іа (Іі'1 раг _ цу! Не разъужъо _ скорб.іень _ я мы 

2о! Соп1г'е8 _ 8о ип гашео _ ге реі ^ Г г Г іГГ й ^^ & страш _ но, ед _ ва _ 
со _ ^ііег іпі рио онь ера _ зит _ ся: онъ 
1е? (Іі 1о - _ го поп 1е _ то, (Іеі 
_ мщень - е 
- <Іеі - 1а ііа-Я _ _ цу! Не разъ уисъ о _ екорПлень _ я мы 

(Іеі раг _ гоі Сопіг'е8 _ ко ип гапхо _ ге реі 
мщень - е на _ я _ 

йеі _ іа (1е1 раг цу! Не разъ уясь о _ скорблень _ я мы 

2о! Сопіг'е8 _ 8о ип і*ап_сч» _ ге реі I ^^^ ^^ у ііР^М^ір^ .мщень ^=^ ^ ^^ щ ^ і па_ я _ _ цу! Не раз'ь ужь о _ скорб.іень_ я мы 


_ йеі . -_ іа йеі раг 2о! Соп1г'е«> !>о ип гап.со _ ге реі # \іЕгМ Е йі^ ^^ ^& г^ й# ^^ ,^ё г Рі^ ^ё іё е йЕ*^ 


#-^, 
^^ ^ ^ім Н^^^А І "^і:~г ^ і у інт^ ±=& 


^ : іг~^ ^^ ^г Т^ 4520. 30 Б. І ш .ча сто. .8сЬег _ . 2Л) "73~~ 
ТЫ 

а1 . Ж за _ оыть _ ся, аѵь. 1%'. ьйе ПК», аЬ, ^^^\^ г 4^ 7♦І1^ гі,;у ^у^^ і^: г отъ не -ГО сѵіы_ха . 

ІГІ _ _ _ 8ІІ 8ЦОІ ПК) _ ли, ііо_ ра уж'ь отмститьі 

_ «Іі сіі поі сЫ»,. поп На? ^ т п—п"^^ і & н. 
зна етъ,что Гер _ цогъ ме _ ня от _ сто _ итъ;нѣтъ,н'іітъ, че, 

йи _ са ІІ рго _ іеі _ Іо псі» _ 8ип_ Іос.сЬе _ іі\. іи», по, пев. отъ не-го смы_ха _ 
ігі _ _ 5ІІ киоі то _ . ли, ііо-ра узкі. отм«ті:ті.!- 

_ СІІ (1і поі сЬі__ поп Ьа'/. От, 

Ѵеп- і^ ^\ \ ^ г і^^^ >-4^^;| 71^1 г -г ^тг ур ^5 отъ не.го слы_ха . _ ли, по-})а ужъ отмстить 
Ігі _ _ _ ьіі 5иоі ПИ) _ _ (Іі сіі поі сЬі поп Ьа?. 


Е^ і ц^-М ^ ^ 

-''"— :^:— V 1 ^ 1 і^" В I )7 ^ 7 ,^^ 4п'20. 31 сгеас. - гг "Г 0. ^^^ш ;^ ПГпг^Гѵ^ і -^н^^н^ выпут-кахътакъча _ сто ты лю_ '.биіііьза_быть _ ся, онъмо _ : экегъже. 
8ет_рі'е 1и кріп _ ^і 1о ксЬег. /оаІІѴ.яіге _ то, ^иеЦЧ га сЬ' ^ ё ^ ^ ^ Ыіі ^ я I ір і^ • "> • \ к^ от.мщень - е 
\еп_<1е1 _ _ 1а! па_я _ 1а! от-мщень 
ѵеп-(1е1 _ ^ Г ^іОЛі^с: ^}^^^Ы V ш го страллить _ ся^ ч«^_го страліить _ ся, че_го 

кип, пе8_8и _ но, пе8_8ип, пев _ ей _ _ по, п«^й^5ип, ст[)а- 

П<'« _ ^^ 
^ ѵр I 6 \9 ^Р | 1|^% и от-мщень _ е 
Уеп_{1е1 _ 1а! па_я _ _ цу, 
ѵеп_іе1 - 1а! ОТ-МІЦРНЬ 

ѵеп_(1е1 _ ^Ш -«- ^Ш _о_ -»^ ^ -мщу 

_ аеі я! 

Іаі Ѵеп-(Іеі От_ мщу 

ѵеп_(1е1 1а! ѵеп.сіеі _ 1а! от _ мщу 
ѵеп_(1е1 
ѵеп-(1е1 8 ^,^ 00 , шГ ] г^ , і- і^О 
Л!^'?0. 


^^^ ЩіЛе^^его і^^'\> Г" {^'Нщ^Цк^^^ щ ^ г ^ сто_ко,гке _ сто. ко те _ бѣ охо>>істить, от-о _ мстить. 

8Й _ <1і,{|ие1 _ 1'і _ гасЬе вГі _ (1і,со1_ріг іі ро _ 1га. 

2 , •/' і І \гЛ\\ I ^^^ Р гпгс Іо... . Іа! да, къ те.бѣ 

ѳ іеі _ 8І! ѴР ііридомъ^жаяедоймести, 
8а . га. 5і,ѵеп_сІеі_ІаІ Ьсй ^ц,.^^ Ш\Ш4фМ%и ЗЕ шить-Ся,онъ зна_етъ,что Герцогьме_нясамъох.сто.ить. 
_.8и _ поііеі іи_саі1рі'о_Іе1 _1о,пе&&ило іоссЬе_ га. ^ V 

Л- іЫ і Г ,<- І г^ /ѵ^іГ^ Щ I щ Іа! да, къ те_біі 
8І! е сіеі всЬ 
Іо... придемъ, 
8а_га. съзкаждой 
8і, ѵеп. V, Р ^^ІГ Г Р'Г ГРГ ГР й _1аІ Есть мѣ _ ра терііѣньіо, теперь бу_демъ мстить! 
кіалоі _ іесЫІіасо- гввіаіпаг _ ші (іа те. І :і!г съ жаждой ме.сти 
8і, ѵеп.сІе1_іа: Л^. 0^ I ^ *ЗЕЕ Ш^ \ і- ті ^к съ жаждоі а. 

о о 
ее 
о 
о -е! да, къ те.бѣ всѣ придемъ, ждои 
8і, ѵеп_ ^ :^»ЕІЬЬ5!: ^ ^ ^ У(Т =3 .іа! 51! е йеі _ Іо... 5а _ га. 
4520. і ^^ Здѣсь весельемъ все ОЛИ. 

ТаКо ?> съжаікдои местн 
?5і.ѵеп_(Іе11а! ^' І І ^ &. ^ ^ Здѣсь весельемъ 
ТиІІое§"іо^а! ё всебли. 
Тиііое Ш Т- мести .аеііа! Съгказкдой мести! 
Ь75ѵеп_(іеиа! ^ ^ І ^ Й ^ ^Казкду мести! 
ѵ*>і,ѵеп_(Іейа! (<'ъ жаждой мести! 
81,ѵеп_{іе«а! Съжагкдой мести! 
81, ѵе[і_(Іе11а! ^^ ^ ^^щ (Іъ. жаждой мест и I 
8],ѵеп_(1еі1а! Г о 

к 
о 
и мести! 
.иейа! ^^^ -Х^ г а Съ жаждой мести, 
8і,ѵеп-(Іе«а! съ жаждой мести! 
8і, ѵеп_{Іеііа! к*: Ш -* •- і 5^?^ т Щ і I ^^ п^ . і I ^ & к РР^ тг—с ? ё^ ІР^ 4520. щ 

1Танцун)ідіе,о«таьаишіе(Я ьь г.іубинѣ, идутъ на ав-ансцену) 

(^иі і ВаІІегіііі, сЬе ^агапію ііі Гоікіо (ІРІІа яаіа, ѵеп^опо хііі (Іаѵаіііі (Іеііа хсеііа) 
Т Ріи ѵіѵо. «)= 144. і ш ^^ ^т й щ ^ ^ Б. _стаетъ,Все здѣеьрадостью'бли_ стаетъ^сенасъманитъкънаслаждеііьюіПуетьни _ 
Ге_8Іа,1ііио е ^іо_^а, Іиііо е Го.кіа^ Іийо іп _ ѵі _1а_сі а^о _ (Іе_ге! ОЬ ^ііят і* ^ ^т м й Н Р7ІГ ^ Все 

Тип здіісьрадостью 'бли -стаетъвсе насъманнтъкънаслаэкденью.'Пустьни .^| 
Ное §■іо_^а, ІііКо е Іе.віа^ іиііо іп _ ѵі_Іа_сіа^о _ (Іо_го! СЬ ^па!'' ^А^г тгіггг ип^п^г^^м ^ ш ^^ .стаетъ,Всезд+,сьрадостью бли _ стаетъ^се насъ манитъкънаслазкденьюІПустыт . 
Ге^віа, (ийое ^іо_^а, ІііНо е Ге_8Іа^ Іиііо ііі _ ѵі_ Іа_оі а§;^о _ ^е_ге! ОЬ §иаі. 

/Г # # я. т. т. т. 9 — Р^ ^=Ш- ^т 1» — р- к' 7 I VI Е^д Й^ Всезд+.сьрадостью бли_стаетъ^еенаеъманитъкънасла5кденью!Пустьни., 
Тиііое ^іо_^а, ІІІІІО і' Ге_8Іа-, Іиііо іп _ ѵі . Іа _ сіа^о _ (Іе. ге! ОЬ ^іаі 

Ж ф — ф- ф — р д ^рЧг р^р рЦ > й Ві;ездѣсьрадостью бли_стаетъ^сенаеъліанитъкънаслажденью!Пустьнн. 
ТпНое §-іо_^а, ІиКо е Ге.кіаз іиИо іп _ ѵі_ Іа _ еіа^-о _ сІе_ го! ОЬ ^чіаі 
Рій ѴІѴО. О- 144. 


гг г- і г Г'Г Г '^ Бсездіісь радооти<1 бии _ стаетъ, всенасъ манитъкънаілаж.день.ю! Пустьни- ^"і'"і )'- ^^р Р Р ГИ' М' і" И ^^'ІР ^-^-^ ТиИое §іо_за, Іиііо е Ге_8Іа; Іпііоііі _ ѵі-іа.сіа^о - (Іе.ге! ОЬ ^иаг 

РІІі ѴІѴО.СІ= 144. Йзй і I Ж :е I 1 ^ ^* 1--* І^ *^ іі: _»1_Е =? І^ I УшхМ -в—4~ очтш — і: ■# ♦ ■«■ ^ .в. 35 [ Ч^П » ^•^Пу і ПуП^ЖрХТ -чтоне о..мра_ча-етъ. э.тнхъ еладистиыхъмгнове.ній.ІІустыш_что не о _ мра 
_ (Іа_Іе,поііраг ^ие81а ог 1а гр^^іа (Іеі ріа _ се_ ге! 0Ь^иаг_(1а .Іе, поп раг І-Ѵ !>, Р ІЕЁ Р— ^ 7Г Р^ ^ё ^.г Р - ^ щ _что не о_мра -ча^етъ, э.тнхъ сладостныхъмгнове_ній.І1устьни_что не о.мра_ 
_ііа_Іе,попраг^ие8Іа ог 1а ге^^і^іа (іеі ріа _ се_ ге! ОЬ^иаг.іІа _ іе, поп раі- ^., і „, ГГГГ і Г ^ГПіГІ.Г Г.іПчГГ |Г гг г I ш -чтоне о.мра _ча-етъ, э_тихъ сладостныхьмгновелій.ІІустьни_что не о . мра 
_(1а_Іе,попраг4ие8Іа ог 1а ге^^іа і1<'1 ріа _ ее_іеІ ОН ^і;иаг_(іа _ Іе, поп раг ^^^^^0, , ^ ^ ш ^ I # — ш ^ Ш ;а _чтоне о_мра _ча_етъ, э_тихъ слаДостныхъмгновеиш.ІІустьни.что не о_мра. 
_ (Іа-Іе^попраг ^^1е81а ог 1а ге^^іа гіеі ріа_се_ге! 0Ь^иаг_(1а _ Іе, поп раг ^ Г ГЧ Г'Г рЧ '-р ! ^ > Г г ^^^^ • • ЩГ -Л .чтоне о.мра _ча_етъ, э_тихъ сладо<ѵгныхъмгнове_нійЛ1устьни_что не о_мра. 
_ (Іа_Іе,попраг ^ие81а ог 1а ге^^-іа (Іеі ріа_се_ге! 0Ь^иаг_(1а _ Іе,поп раг т ^ » — »- й-^-\-ѣ ^ ^Г ^ |І^:: р-^ е ^-^р~"]^-;^']''^ ^^ о" -ЧТО не о-мра _ ча.етъ, э.тих'ь сла-досмыхъ.чіно .в?^. пій.Пустьин .что не о _ мра 

о 
и ^ ш ви: ■= іт ві= =: Е ^^РРР^НЩ^^^ ш п 

.(іа_1е,попраг (ріе.хіа ог Іа п-^-.^іа іі*'! ріа _ іе_ге! (>Ь 5паг_(1а _ 1е, поп раг ІІІ^ Г? Іу ІЧ рі р± і| ИМ I I ±і і±: ^ ^ -• — ■ — щ 

^ ^ ^ ш 1 — ■: «— «— « -# * '1520 . ш 

г. 

0. 


ЕЕ ^ ^ І -чаетъ, пустьнн_что не о-мра _ чаетъсчастья ра_достныхъча_совъіПустьни. і 
(|ие8Іа, оЬ §иаг_(Іа _ іе,поп раг ^ие51а ог Іа ге^-^^іасіеі ріа _ сег! ОЬ ^•иасі Б. 
В. ^ ЖІІ1 » і » ^ ± ^ э -чаетъ, пустьни_что не о_мра ^ чаетъ счастья ра_достныхъча_совъ!Пустьни- 
^иевіа, оЬ §;иаг_(Іа _ Іе,поп раг ^ие^іа ог 1а ге^^іа (1е1 ріа_сег! ОЬ§"иар_ ^ щ_д..Г Г \ Г ГГ Г | ГІ..Г Г \ Г ГГ Г | Г,Г г -чаетъ, пусть ни _ что не о_мра _ чаетъ счастья ра-достныхъча_совъ!Пустьни_ 
([ііевіа, оЬ ^'иаг.іа _ 1е5Поп раг сріе8Іа ог 1а ге^^іасіеі ріа_сег! ОЬ^чааг. ^^ у~г I ЗЕ у-у і ш _ чаетъ, пустьнй_что не о. мра _ чаетъ счастья ра-достныхъча_совъ!Пустьни_. 
((ие8Іа, оЬ ^иаг_(1а _ 1е,поп раг(|ие8(а ог 1а гк^^іа (1е1 ріа_сег! 0Ь)2;иаг_ ^ ттргг I ш 9 т щ і ^^ _ чаетъ, пустьни -ЧТО не о-мра_ чаетъ счастья ра-достныхъча_совъ!Пустьніі_ 
С|ие8Іа, оЬ ^иап.(іа _ 1е,поп раг с{ие8Іа ог 1а ге§"§;^іа(іе1 ріа.сег! ОЬ§^иаг_ I л [ ^а Ье^ %^ ^ I |~1»— 1— ДУ Щ $==^ Ш % 9 Р \ Л т т .л 
о. 

X _ чаетъ, пусть нн _ что не о_мра_ чаетъ счастья ра.достоыхъча _совъ! Пусть ни - д й^> Г рѵ ^ ^ I ^ р 1^-^ =^^^^^^^=^^ -^^-^^^ 1 1 * ^ (|иеі.іа, оЬ §иаг_ сіа _ іе, поп раг ({иеіііа ог 1а ге§:^іа ііеі ріа _ сег! ОЬ ^иаг. ^^У 'І1 * іЛ ц^ ^ І і? I ш х^ ЙЁЕІ ШМ -ё-' ' Ф 'Ж -« — в- іій л — « # ♦ я па из « — * ■•'• ■#- У и на І 4520. 37 і| г. Р д а -ѳ- -«- ^- -^ -ЧТО не о -мра _ ча_етъсчастья ра_достныхъча_совъ 
-(Іа_Іе,попраг ^ие5^а ог 1а ге^^іа<Іе1 ріа_сег! ^ -^- -»- П -ЧТО не о_мра _ча_етъсчастья радосхііыхъча_совъ1 
_(1а-1е5Попраг ^ие8^ао^ 1а ге§;^іа(Іе1 ріа.сегі . 5Ш ГГгГіГГГГ 1^ ^^==^ -е- ш -ЧТО не о.мра _ча_етъсчастья ра-досхяыхъча.еовъ!. 
.«Іа-ІеуПопраг ^ие8^а ог 1а ге^^іа (Іеі ріа_сег! _ «- «•- -ѳ- -ѳ- м. РН Ш -ЧТО не 0-Лфа_ча_етъсчастья ра-досх-Ныхъча_совъІ 
-<1а_Іе,попраг ^ие»^аог 1а ге^^;;::^іа (І4'1 ріа_сег!_ ^ *>- ^- г«- -ѳ- п ^ .ЧТО не О-мра _ чалт'ьсчастья ра-досхлыхъча_совъ! 
_(Іа_ Іе^поп раг <ріе8Іа ог 1а гр^^іа(1е1 ріа_сег! _ 'Ф^ і Ь'!,!» I «г I «[ ) р «Р і «І* I р "І* ^ 


ззи .о 
о. 
о 

X -ЧТО не о_ мра _ ча_етъ счастья ра_дост-ныхъ ча.совъ! ^;^,!. I р Г ртГр-^Цч^-^ Р ^І^ — - Л . -^ ^ із;::^— -:^ .(іа_іе,попраг цие.віа ог 1а ге^_^іаіІеІ ріа_сег! ^т ш и ^ %1 а. іі. а. ^ *■ г ^ о. ^ :|: ^й ш ^ і Её 


45-20 ^^ ^ , Мо(1егііго.й!=9б. ^ ^ 0. і Н-Ьіъ! 

N0! ~гг ^ Мон-те _ ро _ 
Моп-Іе _ го _ пе; іі^ т^ -е- ^ Мон-_те _ ро _ 
Мі>п_1е _ го _ не; 
пе! 9І5 ^^ Ѣ М Ш Мои _те _ ро 
Моп_<е _ го неі 
пе! ^ ■^ ^ Ш МОНТЕРОНЕ (за сценой) 
МОМЕНОМЕ І(епігг)|1е8сепе (входя) Мон_те_ ро _ 

{рге8еп1ап(1о5І) Моп_Іе _ го _ не! 
пе! ^ ГГіГ Гі і .уДіГГ. * Сънимъ го_во_рить же_ла _ ю. 
, СЬ'і _ _ о д'1і раг-Іі. 5К.е_ла_ю! 
11 ѵодііо. хс ш Мосі^аіо. сІ=9б. Мон_те _ ро _ не: ^ет ^ :& Ш і* Моп _ 1е _ го пе! П ^ 
'А/Мосіегаіо 6= 96 / ѵ^іѴк _ I ,і Ш I/ 

( г^ядл пристально на Герцога,говоритъ съ достоннствомъ) 
МОНТ. ({"і8'ѵат1оі1 1)исасоп поЫІе ог^о^ііо) 

МОNТ. -^ -^' -ф- ■§■ -р-' -ф- -р-' -^- -^ " Рё9 1-П \ . і.Ы 4Л-4- Г ГіГі^ Г й ? к^ Да, М<)Н_те _ронъ! Какъгром'ыіредвѣстник'ьбу_ _ ри 
8Т, М<)іі_1е_ гоп... 1а ѵо _ ее тіа «ріаі Іио _ по васътр»'_ііе_тать за_ 
ѵі вепоіе _ га (іо_ -К- Т' и §^ 


-» 'Щ^ і О » !& ■ а? ^0=Р і 1© — б'- ^і V ^=т^"-=р( 51:^ гг~7У 4о'іо; ГГЖГТ'Г"^^ РИГ. 
ВІБ. и ерцогу, передразнивая го.іосъ Монтероне.) 
(а1 ииса сопігаГГасепсІо Іаѵосе гіі Моійегопе) 39 4 Ё 8о8Іепиіо азваі ^^»к. р Е Сън[імъго_во_ритьже-ла_ю. 
С1і'іо ^Іі рагіі . ^ ^ Щ _став_ 
_ѵип _ _ лю; 
_ цие. 8о8Іепиіо а88аі.«=88 ■А ^^ і: 
^ ^ ^^ ? і ^ ^ 
^ у^т ^^ ^ ^ || ^■^^^?^^{:^^ I 7-Ц 7- I 5±=±==3^ =1 ^^ ^^ )Г ^' I РИГ, 
ВІ6, (шутовски.) 
(сопсагісаіига) а 'ргасеге ^ 
то ^ ^ ^=е До.вѣрь_е на- _ _ _ _ _ _ ше^ы нѳ (Ніравда-ли,заговоръваііі і. 

Ѵоі еол^-іи-га. _ _ _ _ _ 5Іе,ѵоісоі)^іига8ІесопІгопоі,8І_ ^^Мг Ь - і у у .^Уит' I ррр ^ #1^ & ^^ "У #- ■(•■ ^в і 3 /Т\ р і па /■/ ])гасеге и Іетро В. ^ І^Ц I ^"^і-^гтт^ ~і іИг ^ и .мывъбезмѣрноймилостисвоейирощаемъ! 
- -і, е поі, с1етепІііпѵего,рег(іопатто. 8 

Л?* Выііришлислишкомъ 
Оііаіѵі рі^^ііаог (1е_ 
позд-но задочьвстуиатьеа5^естьневоротии1Ь,че_гоясево^т_наватьxя? 
_1і _ гіо,а Іи1-1е Ро _ ге сіі ѵозІгаГі^Ііа агесіашаг Ро_по_ге?... > 

МОН. (глядя съпрезрЬніемъ и ненавистью на Риголетто*) |Ш 

І^ЛОМ. (й:цаг(1ап(іо Кі^агоіеіі); соп іга 5рге22ап1е)і *- ^' -^ ^" ^Щ Ш \^ ш -к^ Вновьоскорб. 

N0V«^11() Ш_ ^^ ^ХИІІЗ ^ а 5 ^ т ші^- ^)^-^ Г^^ і г Ті — ^ і^ Ш МІ5 ? Ш АисіІі 808Іеішіо. (Герцогу) 
(аШисаі 
страш- _ пои 
_Ьа _ _ ге я не за_бу„ _ ду, 

аЬкі^а 1иг..Ьа_ _ те у_ко _ _ ромъ I 
8аг6 ѵо_ 
45^0 . II ^І ш І^Е^ вѣч _ НЫІЧЪ 
.біг-ог _ §;'іе... ш :Е ЯВЛЮСЬ по_всю_ - ду, 
ѵегго а §ті _ (1а _ _ гр ш?іШі^^^?^'^?^ 
рй э ±і: ^ ^^ 


И Я до-жду_ 

{'іпоа сЬе ѵе^-- ся 

^а то_го мгно. 
ге8Іаг_ _ 8І і _ 
-ВСНЬ. 

_ті1_ Іо копда у. даст, -ся 

(іі пііа Га_ті - -§'ііа смыть о_ -скорб. 
Га _ іго _сеіп_ 
■«^вЕ^^ Е ^т .лень. _ е; 

-8и1_ _ 1о бозъстра _ ха 
р ее а1 саг_ 
А5'20. 
4520 ГЕРЦ. 

оисА ф Ш V А11е^го.»'г 120. 43 ш ь м^ Мо.і .чи ; 
е. і\«т ріи, Ѳ Ваятміодь 
аг _ г** . Рй >*г ііра_ 
топ - о», вѣр.ноіі ме _ .стн! _ <іо,а1 т()П(]о,а 1)і _, о. А]1е^го.#= 120 
ІбРСА. стра-жу едч)1 
В0Н5А. _8Іа_1е_1о. ш ^ ^^ #--#-# ^ ш ^ <і__г РИГ. 

ніе. Щ г^ Ш^ Какъдер:«окъі 
()ііаі (Іеиі ! Ахъ! 

ЛЬ! ^ МАР. 
МАО. Ио_мі.іііань! 
Е таПо! ^ Ш^ і ш ± ^ ЛЬ! ЧЕП. 
СЕР. ^ Какъдрр.зокь! 
( ?ііаі (Іеііі! ЕЕ і ^ ІѴІОН. 

мом. Как'ьдериокъ 

,^ ОііаісІеКі! 

(Іерцогу ігииіо.і.) 

(а1 Висао Кііго1с{1(Л ^г ц Г \(Ц 
,.і Ахъ! 

АЬ! ча ^ щ Такъбудьтепрокля.ты вы 

АЬяіаІеепІгатЬі ѵоі та_1е . о _ 
шп ^\} щ 'л ."2 о. ад "'■^Ш щ ^ Е ^Е^ т 

Травить льваііеа. 
Ыапсіа _ ге І1 са _ I ^ 
ба! 

І1І 

т. ^ пе ^ Э ?^- ^г^ ,Ьг » 
ШѵгШ Ш?;г~"Ш Т'Р. г 5 ш ^ ^ і»-# Р-і^ ^ 


ж ж йІГЫ^ " ЧУг'г^- ^- р р- ^ |ГГ— рт ^ іГ ^"^ ' ^ ^МУГ" ( ^ .да онъу_ _ми_ра_ .етъ, 
а Іеоп то_геп_ _ Іе безчест- _ но,Гер_цогъ! 
о ѵі- -1е,о ііі _ са.. Й ПСЕ -О- ИЭ- Нд- ІПіГ^г г г А :& \^ 


в # ШйЖ ^м -^(Риголетто) 
(аКі^оІеИо) гшг г > П м? I ^ А ты, е_хид_ _ на, 

е 1и 8ег_реп _ _ Іе, надъ го _ рестью от 

Іи сЬе {1'ип ра_ _(1ге Й ^ І ^і ^ о ^ # ^е^- 


^^ [^у І ^» ■ т т ^ ш і 5 і^ Р-і^ ^-#- ^^ Ь5 ^; РИГ. 
ПІ6 ВВЯ к ВВ к ВнВ к ВЯ к (просебяѵ-іюра ^ ■Ф-Ф-ё- ■в-'ё- -Ф- 
(просебя^-іюраженный) 
^ ((іа5е,соІріІо)^^ ^ ^ГіГ ГТ і ш ^ н ^^ 1 МееіІ Что слы.шу, о, 
с о{СЬе 8еп _ іо! ог. Ш м? ^ ш і^^ ца 
гі. на . 
(Ііаі смѣ_ял _ ся, 
(1о _ 1о _ ге. будьпролслятъне_бомъ! 
8ІІ та_1е _ (Іе1-1о! Чо ГЕРЦ ^ іѵасе.сі-гко. 

-,,„; «оИоѵосе авааг 

оисА. іг^ ьгм/г у^ іл^^ Е^^ ^ы— / ^ .^іку ^^^ БОРСА. 
В0В5А. С'га_рнкъ по_ло_ум _ ный^гакъсмѣ.іъты я_вить _ ся іі дерз_ ко_ю 
ОЬ 1и сЬеІа ?е_ _8Іааи .. (Іа _ се1іаі1иг_Ьа _ 1о,(1аип^е _ піо(1*іп. ^■\\у1 і і ір іуМ^ц ;,,^^ ^д ' і) ^1№^ ш РЩЗ ^ Ста_рикъ ііо_ло_ум[ _ ный^акъсмѣлъты я_вить _ ся и дррз_ ко _ю 
0І1 Іи сііе 1а Ге_ _8Іааи _ (іа _ сеЬаіІиг_Ьа _ Іо,(1аип^е _ піо(1'ш. ^ МАР. 
МАР. у-экасъ!) 
-^^-^^'1 $оІ(оѵосе а8$аг Ык ѣ Щ 

^) \ \ И' ЩІ^^-гі ^ Ста-рнкъ ііо_ло_ум 
ОЬ Іи сЬе 1а ^е _ ныйкакъсмѣлъты я_внть_ ся и дерз_ ко _ю 
_8Іааи _ сіа _ сеЬаііиг.Ьа _ іо,(1аиіі^е _ піо(1'іп_ ЧБП 
СЕР. 
Ста_рнкъ ио-ла.ун 
I ОЬ 1и сЬе 1а Ге ныйі^акъсмѣлъты я_внть _ ся и д<фз^ ко .ю 
_8Іааи _ (1а _ сеЬаіІиг.Ьа _ Іо^сіаип^е _ піой'іп. ?«г - Д^'^У;) і і •''0==т 
о 
ас 
о 
о ііта-рякъ ііо_ло_ум _ ньш^акъ смѣлъ ты я _ вить _ ся и дерз_ ко _ ю 
,()Ь 1и 
Vіѵасе.^.=«о. сЬе 1а Ге_ _йааи _ с[а _ сеЬаіі:иг_Ьа_ _1о,с1аип ^е. _пі()(1*іп_ 
ѵѵѵ 8оИоѵосе а^ниг '■'Ѵі и^^^г 

Г2П 45'ІО. ^е т -к^А I і'ІШ=:^ ^ Г^Е і: ^^ ^ ^т т т Ш I ^)Г> 9 \ Ж 

рѣчь_ юсму_тить наіѵ»ъве_селье. Какой злобный де _ мо'нъ те _ бя на-до, 

_Гег _ поциі іо _ кіі ^иі_(1аІо^ е ѵа _ по о|ц;п1(1е1 _ "Іо, (Іі (^иа 1'аИоп. Б. ш ^ Ьз==^1^^Г -^^ ІУ ^#=#=^^ ^ рѣчь- ю(*му_тить намъв^^-СР.іьѵч Ка-кой злобныйде _ монъте_ бя на-до. 

_Гег _ ио<^иі Го _ віі ^ііі_(1а1о^ е ѵа _ по о^нісіеі _ Іо, (1і ^иа 1'аІІоп. Р. і ШгМ т=^ ^Щ (О.ужасъ!) 

(Оіт-оге!) і ^ра 4Г~^ 


е ?Т^ ^^=р рѣчь_ юк'му-тнть намъв»'_с<^ль**. Ка-кой злобныйде _ монъте_ бя на-до 

_Гег _ по ([111 Г(» _ 8(і ^иі-^аіо^ е ѵа _ по о^пкіеі _ 1о, сіі ([иа Гаіі оп. 
рѣчь _ юс!>іу_тить намъвехелье. Ка-кой злобныйде» _ монъте _бя 
_Гег_ посріі Го _ 8<і ^иі_(1аІо^ е ѵа _ ио о^пкіеі _ іо, (Іі с^иа на-до. 
1'аІ1оп. Щ ^ і)і' і ^^- ііл^і^,; >^^Г-у^>рМ >^іФ,^ ^ рЬчъ _ н» сму_тить намъ ве_се.іь_е. Ка-кой злобный де _ монъ те _ 6я на_до_ ^і ^ К^-М \к 
Ші |Г Ѵ'^\г г ^ к у ^^ -Гег - по(іиі Г) _ ьіі ^иі-ііаіо^ ё ѵа _ по о^піііеі _ іо, сіі циа 1'а11ог. ^Щ^^\>Щ .^^^^^^.^^^Ц ^І^і^ Р 


ік^ -/»— тг ІЁЕЕ /<."-2П Р І' І'^-I>^ ^ ^ 47 0. 


у_мнлъ?И_ди! и за у _ частьсво _ ю о_па_сайхя! Ты смѣлъвласте_ 

(а _ па...ѵа, 1ге_та,оѵе_§;1іаг_(1о, сіеі _ Рі _ га 8о_ѵгапа... е ѵа_ _ію о^^пі ,&й\^^ Ищ^Ь і ^ ;і ; ^ ^';у.>^ ; ?й ], и .у-МИЛЪ?И_ ди! и за у _ частьсво _ю о^ивиаайля\ Тілсмѣлъвласте_ 

_1а _ иа...ѵа, (ге<_та,оѵе_§;1іаг_(1о, <1е1 _ Рі _ га 8о_ѵгапа... е ѵа_ .по о^пі м. 
^^ 
\'П^'::п [ ;? _у_милъ'?И_ди! И4^а у_частьсво_ю 
_1а _ иа...ѵа, 1ге_піа,оѵе_^1іаг_<1о, (1е1 _ 1'і о_ііагСай-ся! Тысмѣлъвласте_ 
га 80_ѵгапа... е ѵа_ -по о^пі 
^^ й 
_у_ милъ?И_дн! и за у -чгщтьсво _ ю 
_1а _ иа...ѵа, 1го_та,оѵе_^Ііаг_(1о, (1е1 _ Рі р.па-сайся! Тысмѣлъвласте. 
га 8о_ѵгапа... е ѵа_ _по орті ^' ' А I 1> ^^, і'і) і I 1) 
^ ^^ ^Лі)^ П^^г-^іШ _у_ми.іь? И_ди! и за у _ частьсво _ ю о_па_сай_ся! Ты смѣ.іъ в.іасте_ 
^' 1 ' и>уц^\; 
&±^^ .Іа _ па... ѵа, Іге_та,оѵе_ §1іаг_(Іо, (1е1 _ Гі _ га 8о_ѵгапа... е ѵа по о^пі 

45'20. ^8 сѵе- _____ асеп- _ _ _ _г/о. Ш. П- ш. Ѣ и й ^ ^ >І)Ц — рАл^ ^)\ЛЛ ^ г^і^^ -ЛИ _ нуна.несть о_ско|>блень _е, тысмѣлъвластіѵіи _ ну на _ н«*сть о_скорб. 
(Іеі _ Іо,(іі «[ііа Гаііоіі _ Іа _ па...ѵа,1ге_ та,оѵ«»_^1іаг _(1о,(Іе1 _ Гі _ _ га 8о_ Ш ^т И4^і-^ ^ >,і>и >,і)и ^)^)| і ^^^^ 22 _ли _ нуна_несть охкорб^іень .е,тысмѣлъвластелн _ ну на _ несть о_ско|>б 
(1<'1 _ 1о,(Іі ^иа Гаііоп _ Іа _ па...ѵа,1ге_та50ѵе_§'Ііаг_(1о,<1е1 _ Гі _ _ га 80_ ^^ \к 


:^ 
м. ш Е _ліі _ нуна_несть охкорблень^е, тыомѣлъвластели _ ну на _ несть о-скорб 
(Іеі _ 1(),<1і ({ііа ГаПоп _ Іа _ па-.-Уа, Іге_та,оѵе_§1іар_(1о,(Іе1 _ 1'і _ _ га 8о_ ^^ » ^ І^Р Н і I Т < у І^Р К' у ^Р I Р — у I 
^ Е іф _ліі _ нуііа.несть ол'ко|>б^1ень_е,тысм+эЛъвластрли _ ну на _ несть о.скорб 
(іеі _ Іо,(1і (|ііа Гаііоп _ Іа _ па...ѵа,(ге_та,оѵе_§'1іаг_(1о,{Іе1 _ Гі _ _ га 8о_ сге . _ _ _ 8сеп- _ _ _ ^гіо. ^ЙЕ ІМ\..\ ]^)іі.,і 1)1щ^ >,ли ^м.^.и^ >ли ^^^^ _.іи_ _нуна_несть »)_ско|'Г)-іень _ е, ты смѣлъв.іасге_.іи _ ну на _ несть о_ск<)рб. ^і^^^п='т^ г'М'' рр^-# 
г (іеі _ іо,{іі ((иа Іаііоп _ 1а _ па..ѵа, 1ге-та,оѵе_§1іаг- сІо,(Іе1 _ П _ _ га 5()_ I 1* Ш Я ^ М- .ДДД Д.ДД #4^ ### •^Г» ^ I > »-г^»-Г»- ? ж=ж Ж^ Д сге. вее/г- _ « «.«/а 
45І0. ^» нет - _ рге. ^ [' і , і)>.і ^)^'^I^^)^:^і^^ *зг рос о. ^ ^^ 2^ .лень -ей часъ этотъ былъ для те _ бя ро_ко_вой, и — часъ этотъ 
.ѵга - па...1и РЬаі рго-Ѵо_са - Іа, ріГі ере _ те поп ѵ'е, и - п'о _ га Га . Ш № ? ^ ^))1 ,] I) і> 1 1 Ь }) I ,] '^^^+Г — іД^^ ^ Р ^^ _лень -ей чагъ этотъ былъ для те _ бя ро_ко-Вой, 
_ѵга _ па...1и ГЬаі рго-ѵ^о.са _ 1а,рій «ре _ те поп ѵ'е, \^ и часъ этотъ и _ по - га ?а ЧкТ ^р МГ РМГ^ГІГ-^ и,г^^ и -лень _ е и часъ этотъбылъ дляте, бя ро_ко_вой, 
-ѵга _ па...1и ГЬаі рго.ѵо- са _ Іа^рій ере _ те поп ѵ'е, и ч асъ э тотъ 

11 _ п'о - га іГа . 
.лень _ е и часъ этотъ былъ для те .бя рако_вой, и часъ этотъ 

-ѵга _ па...1иГЬаі рго.ѵо _ са - іа,ріи зре _ те поп ѵ'ё, и _ п'о - га Га- .$ет- 
- рге роео Ш — =к ; ^^ ^ ^^ Е щ ^^ ё' * і ? ш±=?Ь -лень _ е и чась »_тотъ былъ дляте_бя ро.ко-вой, и чаіъ Э-Тотъ 
ѵгн - ІІИІ...ІІІ ГЬаі рго-ѵо-са . іа,ріи 5ре . тепоп ѵ'ё, и _ п'о _ га Га - Ѣ. Щ- Я Я 

■9-1 ш ^ил тт ^л . ^ллмлл. члл лі^ІШ. ц ф .шет - .рге Ш ік і і^ рОСГ) в 4520 50 а щ \ф ' ^^щ=^ 2ж: ■'ро _ - со пт рр[г и\ ± 0. былъ дл>| тр_бя р(>_к()_ вой, 
-Іа - Іе Гц ^]и<' - .чіа р«т 1е, II — час'ь этотъбылъ дляте.бя ро_ко_ 
II _ п'о _ га Га - Іа _ 1о Ги (ці« _ 8<а ррр 
РИГ. 
ВІС. былъ для те_ б я ро-ко-вой, 
_ 1а - 1е Ги (]п<^ _ віарег іе, и часъ этотъбылъ дляте.бя ро.ко. 

и - п'о _ га Га _ Іа _ 1е Гц ^пе _ 8Іа рег ЖІ і ^ ЩЕ РН ^ ^'^^. ^"^""?У ^^' > ""^ (О 

(СЬо ор. е г ;^ г гг г? г а ^-И ^ былъ длятр.бп ро_ко_вой, 
_ 1а _ 1е Гц ^цр _ яіа ррг 1»», и часъ этотъбылъ дляте-бя ро_ко . 

и _ п'о _ га Га - 1а - Іе Гп ^ие _ 8Іа рег ^Ѵ ^ ^^ >"^^"7% ш V і ^ р#=^ к ^ ^^ і ш ч. ^ былъ для тр_бя ро-Ко.вой, 
-1а _ 1е Гц цііе _ 5Іа рег 1е, монт. 

МОNТ. и часъ этотъбылъ для те _бя ро_ко. 

п _ п"о _ га Га _ іа - 1е Гп- дне _ віа рег ^і ^г ро - Будь проклят' 

5іі та.Іе. 
- со 
О. 

о 

X о 
ее 
о э^ быль л-'я те- пя ро.ко-вой, и чагъ э-тотъбылъ дляте.бя ро.ко ё^ ^ ш Ла . Іе ("іі цпе _ 5Іа рег іе, и - іГо _ га Га _ іа _ 1е Ги дие _ 8Іа рег ш ^ а X©- Ш ^ЛА^ЗЛА^-- '^ѵ ѵ ^ ^ ^іТ ' Е 


Й ».*»» 

ш ^ ш ы _ со М: •'4о'20 Рій 1110880, <5-=Я'2. 
.ВОЙ 

іе. часъ 
Гц былъ 
^ие . 5Ш ро - ко _ вой.ВластР-Лн.ну ты емѣлъ на_не. 
_ 8Іа рег (е^ ѵа, ѵа, ігета,о ѵе_^1іаг_(1о,ріп і 44^и г іф не. 
_ (Іеі. .бомъ! А. 
_Іо! е. ты, е _ хид - на, 

І11 — 8ег _ реп _ Іе, Ѣ Ш 


ш & ^щ РІй т0880. /5І.= 92. Щ ^^ Р'М''Т~~^ о -Вои, 
= іе, 

о 
о часъ 
Гц былъ 
цие_ ро _ ко _ вои, и 

8Іа рег іе, ѵа,_- часъ. 
ѵа,_ ^т }\} л р^ -р^ Іге. 5» > ^ -ВОИ, 

1е, часъ 
Гц былъ 
^|^е. ро _ ко _ вои. Власте - ли.ну ты смѣлъ на_не- 
54а рег (е, ѵа,ѵа, ігета,оѵе_ (^ііаг.сіо, рім ^ІАІ ^лл. \іЛЛ. ? ^ш^ ^ Л І й ІШ ^ :І± Ж ^т % г 


РІй ІП0880. 1=. 92. ^ і ^ 


^ Е ^ г. 
0. 1-^ Ше _ тотъ ^ 22: Р о ^ былъ. 
ѵа, те 
\'а. -бЬ ^ ро _ ко _ вой. Іг*»- _ та, о ѵе . ^Иаг _ ш ^^^ 22 _ ТОТЪ 

_ та,_ былъ- 
ѵа, те _ _ ѵа, (Іѣ [ ро - і;о - вой, 

1і"е _ _ та,о ѵе _ ^г;^1іаг 
что за у 
сЬе пг _ го ^т. Г іГ Г ^ Г г ІГ _ тотъ . 
_ та, _ былъ. ѵа. те. 
ѵа. бѣ ро _ ко . вой, 

1ге_ _та,о ѵе _ ^ііаг й ^ і §щ Ш ч. 
с. ^ .сти о _ скорб-ленье и .5^ 8 ре -те поп ѵ е, — и часъ Э- тотъ былъ для те _ бя ро . ко _ вой, 
. п'о - га Га _ іа _ 1е Гц ^пе_8^а рег 1е, І ? 15^ ^^ т т й в? тыздѣсьнаіъ го_релгъ от _ да по-см-Ь 
іи оЬе (іііп ра _ (Іге гі_(Ііа1 сіо ял _ ся, будь проклятъ не. 
1о - ге. 8ІІ та-іе _ ЛН- $ ^^ ^^ !-^^ І^-і-Г ^ 


о. 

о 

X о 
ее 
о 
о _ тотъ 
- та, . былъ. 
ѵа,. те. 
ѵа,. - іге ро - ко . вой, 

. та, о ѵе _ ^Ііаг. ^^ ^ > й^ ггТ' г V I г І -стн о _ скорб_лень_е и 
зре. те поп ѵ'ё, и чагъ э_тотъ былъ для те _ бя ро _ ко _ вой, 
п'о _ га Га - ія . 1е Ги 9ііе- 8Іа рег іе, 
часъ тотъ оы.іъ 
-<1о, рій «ре _ $ * ро - ко_ вой, 
те поп ѵ-е, ѵа ■(Э- т»- 
чагъ 


^^^ .хоть. 
_та,_ Б. Ф чагътотъ былъ ро _ ко _ вой, п 

- (Іо, ріГі «ро _ шр поп у'е, ѵа,_ часъ 
ѵа. э - 
(ге. ^ ^=^^Ф4- ^ -9- 1=^ .ТОТЪ- 

та, ±: .акасъі на страхъІО, 
часъ тотъ быль 
.(1о, рій «ре ро. ко_ вой, и те поп ѵ'*»і ѵа,- часъ 
ѵа, э _ 
іге. ^5 ^ і ГгГіТ гГ і Г - тотъ. 
.та,— ё "^ Е^ да, часъ ро _ ко _ вой. В ласте, ли.ну ты смѣлъ на-нр_ 
^ие . 8Іа рег іс, ѵа, ѵа, ігрта,оѵр . ^1іаг_(іо,ріи стн о.скорб. 
ере. те поп 
да часъ 
(}ие ро.ко.вой. Власте _ ли.ну ты смѣлъ на. не. 
5Іа рег Іе, ѵа. ѵа. ігбпіа,о ѵе _ ^ііаг.йо, ріи сти о _ скорб- 
5ре _ те Ьоп ш ^ ' кН, %%% Щ :шіс Іі. Щ О.' 

Г- -9- й: 


іг=5: Е % ■0-0- 

ш 


-9-Ь»- 


15: 4520 5^ 0. 
І 3 ^Э- — ф- ^ былъ- ѵа. те- бѣ ^ ро - ко _ вой, да^ то часъ ро.ко. 

Іге - та, о ѵе_ ^ііаг _ (1о, ріц яре _ гае поп ш 19 Р- ^^ Й Г I г г I г ^ 3 былъ те. 

ѵа, ѵа, .бѣ ро_ ко _ вой, да, то часъ ро-КО_ 

ІГР _ та, о ѵе _§^1іаг _ (1о,ріГ] ере - те поп ^ І^^ ?=# ^Ц^ й ^ !* ЧТО за у _ жасъ, Что_ 
сЬе ог _ ГО _ ге! за сЬе ог. ^^ ? ? и. іГ Г і Г і^ Р І^ г^* былъ. ѵа. те 
ѵа, бѣ ро - ко _ вой, да, то часъ ро_ко- 

1г<'. _ та, о ѵе _ §^1іаг- (1о,р1п яре - те поп 

^ — Р- =1 эд #=н^ ІЩ^г^ ^ .лрнье и часъ этотъ былъ для те _бя р<)_ко_ вой, да, часъ ро_ ко. ѵ>, ч _ п'о_ га Га . 1а . 1е Гіі ^ие.81а рег іе, Ги дне _ яіа р іРо ег И т \ Р і^=^ т щ т го-ремъот_ца ііо-сміэ - ял 
ра _ Лге гіЛ а1 (Іо _ 1о ся,будь Ііроклятъ не 
ге, яіі та _ Іе _ йеі гі былъ те _ _ - б* > >■ ^=$ і»- -Р т ^ ѵа. те 
ѵа. б* ро _ ко - вой, да, то часъ ро„ ко- 

1го_ _ ша,о ѵе _ ^ііяг. йо, ріп 5ре _ те поп ^ Р=Ч^ > > >• > > І Ш г щ .лень_е и часъ э.тотъ быль дляте_бя ро _ ко _ вой, да, часъ ро_ко_ 
ѵ'ё> и_ _п\)_га Га _ іа _ 1е Ы цпе.віа рег Іе, Ы ^пе _ 5Іа рег 3 I д^« #, '^ ГГ> Т 8 
Щ ^Ш і і -:#-#- 1^ ,. , , , /4 5'^П 55 Р рК^ П \і і Щ % Г і \ і і вой! Часъ тотъ 
ріп 8ре- ^-Х^^-^-д рО . ко -ВОЙ, 

те поп ѵ'е, часъ 
рій Г Г і Гіі и Е вой! 
ѵ'е. Насъ тотъ 
ріп яро- ро _ ко -ВОЙ, 

- т** поп ѵ'^5 чаг'ъ 
ріГі ^ Ы ^-т^ і і \ і і ѵ ^ 9 м , I м и ^=^=? т страхъ 
_ гог! О, 

ог У- 
го _ _5кагъІ 
_ г<*! о? 

о г I •Ш I м и ^ Ы і Г Г і Г і-і \ І І V вой! 

V*, ■'ѴіХ г I і- \і-і Часъ тотъ 
рій 8рр_ ро _ КО- вой, 
пи» поп ѵ'»^, Часъ 
ріГі й ^^-ф^^ ^ ^ ^ ^ .вой! Ѵ іІ]^ , г } і ^^ Насъ тотъ 
ріи «ре. ро _ КО- вой, 
. то ПОП у'^р. часъ 
рі?і І^ Л? Щ ^ ІЕІ -бом ь! Вудь проклять но - 

Ло! 8ІІ та _ Іо _ ІІОІ. .божъі 
Ло! Будь проклятъ 
8ІІ та _ 1е _ ^т- ^ЗЕЗ^Е^БВ ^іт^ ^-і і . ь ос .вой! 
в 
и 
33 ш ^Е^^З^З Часъ тотъ ро _ ко - вой, часъ і—і~ і і ^=^^ Р^ ^ ^ »е, рш 8ре_ _ те поп ѵ е, рш 
^Ш с і і I I ^ 7?» » <Ь т І 1 і іі « « 4520 5в г. 

0. 


тотъ 
яре- ^Е^ м и Г^ ро _ ко _ вой, 
_ те поп ѵ'е, • I р- часъ тотъ 
рііі «ре- Шті ро - ко .. вой'.Часъ 
те ^ -&■ ♦ ^Пі— ^ й іф тотъ 
яре. ро 
те ко _ вой, 
поп ѵ'е. часьтотъ 
ріп »ре _ ро . ко _ войІЧасъ 
_ те поп ѵ'е, поп ^ й 
т ^^ / ^ 7 т^ У- 

го _ _ акасъ, 
_ ге! ог У- 

14). _жагъ!Часъ 
_ геі <'Ье ог_ ^Н ы і I \ } і ^ I т^ т тотъ 
8ре_ ш \к ро _ ко _ вой, 
те поп л'е. часътотъ 
ріп 8ре_ ро - ко _ войІЧасъ 
_те поп ѵ'е, поп І }к ■і^-Н - 1 — ^ X I г тотъ 
8ре _ Ш Ж ро ^ ко - вой, 
те поп ѵ-е, чаоътотъ 
ріи .чре_ ро 
те ко _ вои:Часъ йГЧа ѣ^^ Уі ^ ^± т ? I не- бомъ! Будь проклятъ не_ 
- 1о! Ыі та _ 1е _ гіеі_ _бомъ1 
_іо! 
\> 1 ^^: ё ^ ^ -9- -т- * 3 ^=^^ пг— г г ъ гЙг о 

X о 

ОС 

о 
о З^ ТОТЪ ро _ ко _ вой, часъ тотъ ЗЕ^Е^^І^ ро _ ко _ вой. Часъ І I •.ь±. Р ьре те поп у'е, ріи 8ре- _ те поп ѵ^ё, поп і ^ й ^ І ^^ ь^. іД^^^ррр ■=д д -іі т % ш 
т^п і м ? 1 МММ ^^0 Ф и 

^ і- # I ■'Г- і 1 4520 


І^ -V :^ 5Т на _ сталъ твой, часъ на. сталъ твой, часъ на _ сталъ твой 
ѵ'е, поп ѵ'е, поп ѵ-е, поп ѵ'е, поп ѵ'в, поп ѵ'е, Б. ун-> г I 1 '7 г і ь г 221 ± ^4 Ч-Р^^и на _ сталъ твой, часъ на. сталъ твой, часъ на _ сталъ твой 
ѵ"*», поп ѵ'е, поп ѵ-е, поп ѵ'в, поп ѵ'в, поп ѵ^е. і 
^ЕЕ ^ ., г I г ., ^ТІ ш ^ іф 5^1 на - сталъ мой, часъ на- сталь мой, часъ на. сталь мой 
_гог! сЬиог- гог! «^Ье ор _ гог!с1м»ог_ гог! сЬеог _ гог! сЬеог . гогі ^ !Ф на сталъ твой, часъ на _ сталъ твой, часъ на _ сталъ твой ѵ'е, поп ѵ^е, поп ѵ'р, поп поп V е. ^Я ^ Щ: Р-^^ р -'' I I р >^^г^З=Е ^ на _ сталъ твой, чась на. сталъ твой, часъ на_ сталъ твой 
ѵ'ѳ, поп ѵ"е, поп ѵ-е, поп л'е, поп ѵ'е, поп ѵ'в. ^ М« т и^. Ш^ р I Г "^ ^+І-^ ^ о. 
о о 
сг 
о 
о на _ сталъ твои, часъ на _ сталъ твои, часъ э ш ^м на сталъ твои 

^>-— ■ 

4Е ^ ^ т- р= ?= ѵ'е, поп ѵ'е, поп ѵ'ё, поп ѵ'е, пои ѵ^ё, поп ѵ'ё, ^, і і і :е :Ъ о. 

■9- :і '-І а Щ^=^ ^ -'йи ^ \ \ ші ^і =1 I 


4520 ^ 58 ^ ш ^ т ^ ^ ч. ^ ^ ,***''■ «.«-: ё ро_ 
'по_ ро. 
по что^ I ро 
по цг- ро 
по м^ ш іф ^^^ будь проклятъ не. 
8ІІ та_ Іе _ сіеі. ~~»ь. й і і і ^ _ ко _ 
поп -КО . 

поп й :т ог - і -КО . 

поп Ко 
поп ^^ ^ ш ^ і ;::> о^ 
8 р ^ !?''* л л ЩІ^^^Гі^ \>^0 # # -(••■(»■ I»- I»- І»- П^'Г^'Г^ І^ЕІ ЕЕІ 4 аС— ІЕ ^ ш Й: Р^Р I* « М- ^ Е ^ 4520 59 і?^=^ ѣ -ВОЙ! 

ѵ"е. Ш 19-*- в. ТіойГ 
ѵ"н. І і ^ а страх'ь; 

гог!^ І ^т. м. ^ вой! 
ѵ'е. ^ Й ІвЬй! ^ М? ^Е?= -боічъ! 
іо! "Ѵі о, 

о ппні о 
ее 
о 
о _вои &• ш 9^ ) ѵе. ((Ітражауводитъ Монтероне.Всѣ слідуіотъ за Герцогомъ во внутренніе покой.) 
( Мопіегопе рагіе Ггаііае а1аЬаг(Ііегі,іа1іі ^іі аіігі кевгпопо і1 1)аса іп аііга віапга ) #' # # 4^ Я Я 9-^ Д Д Д Д # 4І. ЖЖ ЛЯ Я Л Я Я р. ^ ^Й^ щ ш ■^ ^ І~Г7 іДі 1=21 аі •— ^ ^ Й ^іЬ^ ►->► ^"^• » п/ • Р # яя я »-»■ и' э І ^ і «. 1. звд ^ *=■ ^ ^і -в ^ П7#- (Занавіісь на время опускается, 

для перемѣны декорацій ) 

( 8і саіа рег пп ічіапіе Іа іеід а Гіпе 
гіі тпіаге Ь чсепа > 4520 во ДУЭТЪ. 

^ИГОЛЕТТО и СПАРАФУЧИЛЕ. 

Аікіапіе то88о. • =бб. ЫІЕТТО. 

ВІ601ЕТТ0 Е 8РА«АРиС11Е. 
РИГОЛЕТТО. 
РІСОІЕТТО. завернувшись въ плащъ.) 
сЬіичо пеі 5ио тапіеііо.) 
Г I Г МТ I Г й (На вѣкътѣмъ старце мъ ііро.клятъ я!) 
(^ие1 ѵес_ сЬіо та_Іе. _ сіі _ ѵа _ ті!) 
СПАРАФУЧИЛЕ. ЗРАВАРиСІІЕ. Р ы Рігіярягьучи.ін \\л\яш (;-іѣдун'і'к ля \^ш^иі^^т\^яит\яѵ^л ікц-к гг тяи цум'», у нйіп.) (Яраг аГрсіІе ІозекР е (Іа'1опіапо,рогіап(!о 5о1іо і1 шапіеііо ипа Іипга храйа.) Си. 
8і 
І[рочь,самъя бѣдрнь. ^ , 
Ѵа, поп Ьо піопіе. ,|_Р а, поп попюпи'. >, \у і . к Г л 


Р ^ І»^ ^ .ньоръ! 
.^пог? Я не нищій... в.іадѣ.етъ шиа_гой по_корныйвашъолу. 
N«11 сЬіекі... А \ оі ргѳ_ 8еп _ іе ипиотсіі 8ра_(іа ^^ 2>і — = ~ р і »- — ,^ ^ 4Ѵ-^ — *^^^ — ^•'•і^: ^ ^ — «^ іі- Р ^ :1!=5: "Этт "Ж"»- 


±±: а ■ " 33 5—:^^=± 4520 (г) еі Щ^і -^^ 'Т і Ра;іб(»йникъ? 
Ііп ]а.(1го? ^^^^^^^ •А Г і рр^ г _га. 
8Іа. .Ь^ и отъ СО- пер _ ни-ка го_товъ я васъ из_ 
Пп йот сЬе 1і _ Ъе.га ррг ро _ со (Іапп гі _ 

; і Ф ші ѵйТ ;». .тк ѵРР . у^у уі'^ Л ^^^^^^^р ^д ^-^ ^ р ^ ^ ^^ ±:± 13: ^ 5Т *=г 4-« 35 «-« -•-і- ♦* т * таинственно) 
соп піІ5Іего) Кто же? 
(^иа_1е? \-Ф * Ш ш ^ ^^ ^ _бавнтьз 
_ѵа.1е, врагъ и увасъесть... 
е ѵоі пе аѵе _ іе... Ктоздѣсьживетъ зна _ ю 

Ьа ѵояіга ^оп _ _ па е 
і 7 I У тіУ УЦУ І ^^^У У р ^ У і 7 ^ИиИ^г ^ гг ^ ^^ ^Ч і 7' р Р р^ ^= ^^ "4^^ ^^^- (Что слышу!) 
(СЬряріио!) мно _ го-ль ты берешь, что-бы у.бить вель. 
Е^иап _ іо 8реп_^е_ге рег ип кі^пог йо _ Р 
4520 (2) вг _ моѵку? 
_ѵгеіг ^^МЛ:-4Ц ^ р ^ г ііуювзялъ бы цтЬну. А какъ те_бѣ пла_тить? 
Со_ т""!! - 8а_8І ра _ §"аг? Высшую взялъ бы цѣну, 
РгР7.гота§^ог ѵог_ ге_і.. И і 
Лишыіоло.ви.нувіір.. і 
ІІ_ пащр-іа 8*ал., і 
у:, Г"^^/іур р- 1 (О, изврргъі) Иб»»з_о_паоно можешьтыу.би. 
(По-шопіоі) Е сош*' риоі Іап.іо весиго о і /7\ -ррд'ьпрошу, потомъужьо-сталь_ но_р. 
_ іі _ сі_ра, і1 гр- 8<о 81 ^а роі... 
^^ I. Тетро .вать? 
.ргаг? I ^)^^^-Т-М ^4 ;Н-І^-^у^ЯЦ:^+^ р . і^ Иі% I Въго _ ро _ дѣ у - бн _ ва_ ю я, всего яс<^ча.ще до_иа, подъ вечергьэкрргвз 
8о^1іоіпсіі_1а(1е ис _ сі „ Леге, орріі_ге прітіо ірІ-Іо. ГІ'ііо_то(іі 8е_гаг Р ^ І.Тегаро. т кіг^. и ^ дМІ і^ ^ ігЬ Ы ^ ѵЛ 4520 2 (ГЛ ^ ш і :5± (О, ияврргъ!} 
(Бошопіо!) ;г ±г: Но до - ма 
Ё соте іп ^ •^^^ тіпим^ жду я, однимъударомъ я бью. 
-креКо... и _ пакіог-еа.іа е тпог, р -^ — - какъ - же С 
са _ 8а? # аг4-^и-^ ^^ ііЗ=е Ё ;і№ # Нетрудно мнѣ, сестра 
Е ?а_сі_1е... т'а_]іі- тутъпо_ 
_1атіа мо_га.етъ. 
8о_ге1_1а.. 
Ш^ ^М^ "^Ши^^-Щи "^ШйЧМІ т ^ Ѣ^ ^ !~ і П іі!: 5=3!Е а ? », іі^ ^г ?^ і^ со_ _ - ю с во - ей 
ѵі _ - _ е йап _ га.. плѣ , ня _ етъ... 
е Ьеі - 1а... Ко _ го 5ке . 
СЬі ѵо^Ііо аі ^У , ^^ ^ 
»^ 
^ -і, 
'і) Р Э^=5=^І!дііЗг ^=г|: ^^^^^М^I^ -^-4$іУ1/^^8-і^^ -^■**Д й? і і ѲЕЕІ ^ 4520 (2) в^ РИГ. 
ЯІ6. ^ і і ^т ± я понялъ.. 
Сотргелйо... ^ По. 

Сот. С і і I і: ^ ла- ю.. 
. і\ _ га. зама-нитъ.. 
ѳ аііог... Щу ЩШ{ 
быстро конча - емъвсе.. 
^еп_2а8Іго_ - рі _ (о... Шіит..м>і>гг Рт'^ 
жт г -і) ^Ш 5 ш ^ щ ^ '•>.. і л І ^ сге^ _ нгеп _ І Й ?щр^ретпшхГ?^^Рш!? й т г _НЯТ -НО... 

. ргрп _ <1о . . . (вынимая шпагу; 
(Іігап(І() Гаогі Ь> !>|)асІопе) 5 $ щс Ш=Ш \ Р Т' Р ^^ ^ ±= ^^ 1< }^1 А вотъ МО _ е о_ружь_р, при. 

Е ^ир _ 8ІО і1 тіо з^гшпеп . іо Ѵі '•\ р р ^ Ші'гь...нѣтъ,по_ку_да... (прячетъ шмагу) 
^ Ко... а1 тотпрпіо... (па5Соп^е1о^ра(|опе) год. но?.. 
8<*г_ ѵе?,.. ::-:> г н ' т Іі Ху - жедля васгъ.. 
Ре^ - ^о рег ѵоі... •/'I І"і і щ і ■^ > •= 1 ѴЬ ІХИ к ■ ^/^ 

<^ -— РР' ' V ^4520 (2) Д ^ З ^ Ж ^^^^ I- 65 Г>'^ Г I ■ ц ;?нать?... 
ка?... ^* ^^ И- но _отра-Нрцъ? (уходя) 

8іга_тр _ го? (рег аткіагьепе) 

42 . ! к к- Іі:±.-± Р ^ Спа_ра_фучиль, ас _ вуть мр.ня... 
8ра_га_Лі_сі1 іпі по-ті_по... Да^оур- 

Вог.^о. і 4; Уі-=і 


^ 2=2 ^^ -^>-^ І ^^ лц ^урр 
^ - ^ гг -©■ бі іи^^Ц^і р. -в* Р Но гдѣікр те.бя най _ ти могу?... 
Е (Іо_те аіі ос_оа_5Іо _ пе?... і-і^- ^ -і Такъ. 
Ѵа. Р ^):, Р Р , г ^ '^ - I ^ гун-децъ. З.т^сьдажныЙвечеръ. Сна. 

(^ііІ8*>трг*»а8е_га. Ь'ра. .рафу, 
-гаГп- 
Р. (^ ^ _^5!и ЕЕ|±еЕЕ8ЕЕШЕ^ Сту-пай, стѵ - иіп. , , 

л а, ѵа, ѵа, ѵа. }',^^ > рагіе) Оѵ 5 ♦^^і — р- і ?^ -ЧИЛЬ, 
-СІІ, і Сна. 
Ь'ра. Т5: ра. ФУ , чи.іь. 
га-іи _ СІ1 ^^т ^^Й >, і ? <, » 'ТЧ *й ё^^ -лж ^ 5 р I 1=21 5 Ф^ І==^г5=;Й п1!'іѵ(г, е пѵогепЛо ^Т\ ш^ш 1~^Ф^Щё' я I '..->^2о (и) ^ ^і ^у^ (;() СЦЕНА И ДУЭТЪ. 

ДЖИЛЬДА Ч РИГОЛЕТТО. 

(глядя в'ь с.іѣл'1. (ІпараФучиле.) 
(^иагс1ап(1о (ііеіго а 8рагаГисі1е.) 
А(1а§іо. 8СЕ^А Е 1)ІІЕТТ0. 

6І10А Е ВІСОІЕТТО, РИГОЛЕТТО.і^ 
РІ601ЕТТ0. РІАМО. ^ Р^ ^^-^-+^-т г :іМ 4 І=ЛЗ и=^^^^ :^ Сънимъмы рав-ны: владѣ.ю сло_вомъ, а онъ кин . жл.лочъ; 
Ра _ гі 8Іато!.. іо 1а Ііп^иа, «^^ІіЬаіІри _ ^•па.І*»^ ^^ ^ Асіа^іо. ^р^ — о — ^-хг^ -ту- р ггт^ті 3; я о.смѣ_ять у _ !ѵіѣ_ю, он'Ь у бн _ ва_етъ!... 
Р иото 80П іо сЬе гі _ йе, еі ^ие! сЬе 8ре_§;пе!.. 
О, родъ людской, о при „ ро_да, подлымъ и зкалкимъ вы ме_ня со. 
іО ио _ ті_піІ... о ла - 1и_га!-.ѵі1 ксеі _ 1е _га_іо ті Га.се.^іе 

АІІе^ГО. «1 1: 120, ъ/ р. -♦ 
-зда.ли Про_клят ь_е,быть безобразных мъ ! 
ОЬ гаЬ- Ьіа!..е88еіч1іОог_те! Пр<. 
. клять.е, бытьшу.томъ ііре_зрѣн_нымъ! 
гаЬ.Ьіа!.. ее .ч«'г ЬиГ_Го_пе!.. И всю 

N1)11 (1о_ 
-»- -»- ^^ ^ Асіа^іо. тж: Нг^г-Н^ ^ і р. -->^ ^ '^Щ г Е жизнь и всег.да долженъ смѣ_ ять_ ея я!... У_т+>_ шень_ я и<'._ кать но 
. ѵег, поп ро_1ег а1_(г«) сЬе гі _<1е_ге!.. II ге _ 1а^2Г_§;іо (1\)^піиоіппГе 

А(1а^іо. ^ Щ^ -сг- 7^ о ^ 32331 зз: гв- §і ы -е- Мо(1егаі<). ё = 96. :^ $ ^ — ^ 01-Ѣ-Ю вь с,.1«_зах'ь сво.. ихь! 
ІОІ.ІО... І1 ріап _ _ 1о!.. I 

. Мосіѵгаіо.* = 91) І^ м т 5 ^ ^ — -'і І^ІІ§ р^^ г^тг^ •'I г. •.:•'. а 08 Р. Ні4^ щ ^^ й — е ѵ=і — \~± і ^рч-нн^ р ^ Вотъ, Ю-НЙ1Й мой Вѵіа _сти_тель, молодъ,кра _ сэ-вецъ, полонъвла_сти.. 
^ие _5Іо ра_(1іч)_пе ті _ о, ^іоѵіп, §"іо_соп_(Іо, 5І ро&.веп-іе. ш ^ ^г ±± 1"^^^ ш ±±: щ г т -7 '^ ' Г ^^Щ^\^ I о' 7 ^ [) ^^ Р^^[;5 ^ р. -*^ 9ТТ~^1 ^ !?: Ь Т Г- ^ 


«=іа г счасть.я, за_ оы _ на _ я бор _ мо_четъ: я дав _ но не смѣ 

Ь»'1 _ 1о, 8ошаес_е1ііап.(1о ші (1і _ се: Га сЬ'іо гі _ (1а, ЬиГ . о: Ш ^ і^ ^ ^^=^^ 5 =^ ^^Р^ !. іиііа {"огга ^. р^^-^тг^^ Т" ^ I 'т '\ ^ ь=^ . 9 ял _ ся... 
Го - пе... смѣ-шить е _ го я 
Гог _ гаг _ ті (Іе^^-іо е дол_женъ! Всѣмъ имъ про 
Гаг - 1о!.. ОЬ, <1ап _ па . ш 


іт АІІе^го^ = 120. ^ Г^ соп тоща ргріТ^РМР Р ^^ ^^ Е _ клять . 
- гіо . 

АІІе^го. ^ = е!.. 
пе! Не.на_ви_жуБСЮтолпульстецовъ при, 
Ойіоа ѵо-і, сог 1і_^іа_ пі всЬег.пі. 
^^з^ і: — ш и щ Щ.ІІЖ1 ^^ Ло20. 3 Г>9 р. ^й- ■>/г р* Л' игчг и-^^и . і г К" і^ ДВО|і ныхъ,... какъ лю _ б.ію яз.внть васъ злоб.но.... _1о.гі!... с^иаіиа іп пи)г_(Іег_ѵі Ьо ^гі-іо^а!... ее _ ли я такъ 
!?е і _ пі _ ^ио і ^ =И 
^^ 5 -б' ^ ^=^ І^ Э2^ 2І± ^ ^ { ^>^^ ^ ^ % іиііа Гогга ^ . Апсіаиіе. Р. :і5^ 

Р. ^^ ^ ■^ палъ, 

80П, ^ вЫѵ'іишыо_му вило _ ю. 
рег са^іопѵо5Ігае 80 _ 1о. ?йу^І,] ^ІЛ ^ Ш? й?і| Аіісіапіе. ^" і ^^^^Р/РРГГ ''і {.іІі^М 7>.</«^ /се :2: ^^^ V ■р^ет І^^і^ уе^ ^ЭУ ^^^^гГгГ|стаг1г7|^ м-ГіГІ^ П Ноіздѣсьдругимъя ста_но _ влю_ся! 

Ма іп а1.1г'ио_то с|иі ті сап?2:іо!. На віѣкътѣмъстарщемъ 
(^иеі ѵес-сЬіо та . 1е - ^^ гт- ѣіііті ^^ г? :г: :^ і^ і г^ —н-^ 


^^ ^ ^ ^ тоѵепЛо ^і Аііе Гіі ^тсП\Г,х^іШ ,М Р Г^ і Т ,г г ^ і ^ про_кля'і-ъя! Ио_че _ му.ясе, не_воль_но э _ та мые.іь мнѣ уиъ ому 

_ <1і_ѵа - піі!.. Таі реп-8Іе-го регсЬе соп_іиг_ Ьао.^-пог 1а теп_1е г^ ^^^=^ 9^ і^ РІЕШ ■тогеТшо 9^ 7 ^°!^^ - ^ ^ ^ ^ т 
4520. 3 70 

П. і? ' -^- і=і;-и^-^-{ ь^ -^^ ща.етъ? Го_ре ме.ня ио.стиг_н«т'Ь 
Мі со^-ііе-га 8\еп_1и_га'Л.. О- нѣтъ:страхъна 
АЬ по: е Го) 
^ ^ ^«та 
^ га тУ 


I Й ?у Рі 
..^1 ■9- 

'1 --- ^ » ^ 
31*^ АІІес^го ѵіѵо. (входить во дворикъ.; 
А (епіга пеі согіііе) 
ІД?ки.іьда, выходя в;ѵьд()му,6росае'іся на грудь къ отцу.) '"^"■^^ 
((ііІ(1а еьсе иаііа саха е ьі ееііа Гга 1е Ьгасоа сІеГ ра^ге) ^ , 

• ;::> I '' — ^ • -л- ' • >- ^ • -А- ' г>\^ Л*!"^ -гЛ^^ і^ ШШІШ ІЦ^^і ^^ ^^■^■7^7 /. Р 
і»-#- 
Р 7» ^ I тН^ ДЖИУІЬДА. 
ЕІША. I і іічг г ' РИГ. 

тс. 19- О.тецъ мой! 
Міо ра _ - (іге!.. ^ ^ ІЕ Дгкнль _ ,і,а! 
Кі ііі^^ііа!.. Лишь блнзъ те _ бя, мой другъ, 
А 1е (1ар„рге8 _ _ 80 
4520. 3 71 Р Г Г І^іГ ^Ч-Т^ серд _ цемъ я сно _ ва 

іго _ _ ѵа 80І ^і^іо _ да іі ш ^ ±±г &ггг Р ♦і^ СИ геіеіі; ^р ^^г ~^ ЗДІІСЬ _^_ о _ 5КИ 

СО _ 

Ж ^ ^^^ ІПГ~Е I і«* и ге ор ва - ю! 
ргев _ 80. лл^ с пс;^?^;^ Ш-Щ ^ ^^!!!? дти;іьдА 

СІЮА. 
Какъ я лю . би 
0І1 ^иапіи а _ то _ ма ге! Какь я лю 
ОЬ ^иаI11о а Міа ты не зна 
ѵі _ 1а ее ешь 
і! ^ I • > 1 > і' т'^ г Ші *?=і І2^ • /^# і /щ?г ^ жиг Р=^ Е*=і шл 


шаіі 
р ^ ^?=^ ^ д. 
6. . би . то _ ма! 
_ ге! ± ^^ Йі. 
?Е Какъ мнѣ ясизнь бѣд __ ну _ ю ты 
8еп _ 2а Іе ііі іер _ га ^иа1 Ье у _ кра _ ша _ _ ешь! 
пе а _ ѵге _ _ і? 
4520. 3 тг |~г *г- Р Какъ 
ОЬ я лю_би 

^иап_і' а _ то ^ _ ма! 
_ ге! О, 
Ра _ Р І Р і р<) _ ди_мый! 

Іі:і1__І^і*"'- (вздыхаегь. 

.(ьоьріга) и І Я. дочь род_на.я1 
Гі _ ^^ііа тіа! 
I !^р Г ^ ^;!І^р р ? ^рі^ р^р рТіГ > 3 с. сти - те? Ска-иси-те, ска_жн.те5мнѣвс'е,іірашу ваеъ... 

іап-іо? Ьо (Іі.іе а ^иеі);іа ро_ѵе.га Гі_^1іа... ,. • 
^ Р д. 

с. ^ ^ Всѣ 

5»Ѵ ва . шн тай 
_ѵ'Ьа іпі_8(е ны 

ІЧ>... ВВ+. 

ре г рить мнѣ мож 
Іеі 8Іа Ггап но. 
73 т ^ 
^ 12. щ і знать 
сЬ'е1 . ла. всю семь _ ю 
1я 5иа ?| ^^^^? я о'Ь ясе _ ^іа _ 

1а со _ по _ - ^вса . .*. „-— » — 

±Я ^^ #*^і ♦ I # Т^ Ѵ^ ^ ^ род. 

Га_ 
/^ ^І п-рп і ^ с. піі^-Иа,.. «^ Р т ^^■^ Нокакъзо^вутъ васъ? 
^иа1 поте а _ ѵе _ іе? Но от^че. 

\}ф. ЬѴпопѵо, 


г^ г^ Ты си_ро_та. 
Тппоппе Ьаі.. Те.бѣ чтовъэ_томъ? 
А 1есЬеітрог_1а? І >—і ' ' . I- \чііі^ /51. =^и = ^^ «:|^ -«-»♦« Р I *-т»- і 


» # • # /Т\ ^^ В^І" і А(1а^о. а 'ргасеге Ѳ 
5 ± I? Р Риі)? ^^ 5 Г * ^ ГО от_крыть вы не_ хо _ тн _ те? 
1е _ 1е Аі ѵоі раг_ 1аг_ ші... Хажу лишьвъцерлсовь. 
N011 ѵо сЬе а1 іетріо. І % г ^ ±: Асіагіо. Не вьигоди изъ до_ма! 
Nоп и_8сіг таі. И хо _ ро 
ОЬ Ьеп іи -©. ѵ,^ со] сапіо 5 ♦^ ^ 21 Іі 4520. 3 14 
Ахъ,у-мо-ля _ю,не от_ка_»ки.те и и_мя ма.те.римнѣна.зо _ ви_те! 
Ь'епоп і ѵо _ і, аІтепсЬі 8І_а Га_ІесЬ?іо вар-ріа Іатасіге ті_а. Ш ^ ? і шо. 
Гаі. Ахъ!. 

АЫ.. 
РИГ. 
ВІ6. Ап<1апіе.^=58 1 ^^ ^ ПН I ^' ^ Р Іі І ^ 
ГО/» Сергея». 
Не го_ во-ри о ней со мной, 
І)«'Ь поп раііаге а1 ші_ 8е_го 

Ап<1апІе.#=58. слиіц_коиъгруечна у.тра. 
(1е1 8ио регсіи _ іо Ъе та... 
пе.. ^ 


^ 7* ' ^ 7"Д ^ш^ Ш^ и'"'І 1' ^ ^т ^» ё,4 ѴР" ■0-ф- 

в ■ 


^^ ^^ рр 4»--»- ^^ ^Ш \^^ І ^=^ Р^ 1*^ -9- 
Щ-і^ Счасть(^ о .на взя_ла съ<;о_бой 
Е1 _ 1а 8еп1іа,цио11'ап . ^-1*^5 и къіірош-лозіу нѣтъ во;зі.вра_та! 
ріе _ Іа сіеі _ 1е іпіе ре _ пе. і* а 5:^Е =ѵ Н ]-і:ш ??^=П= увщ ам яіг'' =Г^ Ѳ^Шй 3^^ г ^-т ± і^ ?==? і Г==іМ* 


■ЛР- -*— 1 =4^ ^ Ѵ7 = — г 


ё?^ ? 4520. 3 Лоісі 7.5 I шадду гт^м^-^-пт і?ігі іі 1 ?-ТІ?7^1 І Бѣ-денъ, у_род_ливъ, стра.иіенъ оылъ, ей ста_.іо жаль м»* 

8о_1(>, (1іГ_Гог-іііе, ро _ ѵе го, рег сопфаввіоп піі а . 

I I т і^^4Л ^± І г^^гт г^ Щ^ Ьі ^ ^Ж. ш ? % 

іі.іача) 
ріап^епсіо) 'Т^ с (7 71 ЛЫоге ^^ ^ ?^, ^ ш *=й >' 7' ? У^^-> ^^ 7 :5= _ ня, ахъ! у _ гас _ ^^а, сном'ь в^;ч_нымъ 
то _ гі _ а.;. о_на 1ІО- 
1<'2о1 _ Ь 
Г ' р Г ' ^ ' г ^ ^^ ' ^^^' ^г ГТ1 ^ Й''''^ да_| Г П | С7Г^Н№ ^ ЗЕ ко _ ит_ся,въ грусти я ии_ны_ва_ю... Тыѵкі.вьу-гѣллснь-е мнѣііослаяасудь- 
со _ ргапо 1іеѵі<|ііе1са^<іаліа_іо.., ЬО.ІаогІи г<'_ 8Іі, 8о1аоі1іі ічѵчііаі і* ё^Е а іл=ЬізЕа I э ^'І^-' і =^ іРі: 3 *-* 


I 1 !♦* -•- «^ -^ ^ ^ ь §^ ^ѳ- ё ГТ^ Р Г'^Г ' ТПгЧ ^ .1. і соч ІРазрогІо ^^■^ ^- — ^^^ ^ сои ігаірогю ^^ /^а ^ ^ бо _ _ 1(1^ 

ті _ 8е_го. За 
])і І^ ^Ь^^ то вѣч.но Бо.габла.го. слов. 
8ІІ Г1П _§:га_ гіа _іо,5іі гіп . |2:га_ 5^ ^ ^ЭЕ^ Э 

^ ^^ 4^ т • ' «. Г^Т=У 4520. 3 7в. ДЖИЛЬДА. ., 

61ША. '"''"' ^8:^і^^і^гопе ^^^^^^^т 
пшп Ахъ, е - гоііе-яаль,е_ го тоска не _ воль .. но серд_цетре_вожатъи то. 
ОЬ, (^ііапіо (Іоіог! ^иаліо сіоіог!.. сЬе врге _ Піе_ге «і а . піа_го ріапіо ^^ г г Ѵ \ Г у ^ '' . ЛЯ-ЮІ 

гіаіоі 
мятъ! е _ го ііеяаль, е_го тоска, не _ воль _ но серд_цетрево5катъи то _ 

рію? ^иап1о (іоіог! ^иап1о(^о1оI•!.. сЬе ьрге^- піел-е д. аі а-ша-горіапіо 

Л. ^^ мятъі и _ тецъ,іѵіо _ лю я вагъ,мо _ лю, ііо.вѣдать мнѣ тоо_кусво_ 

рио? Ра _ йге,поп ріи, ра.сітн, поп ріи, ра_<1ге,поп ріи, поп ріи,са1- ^ ^^^ * 'С^'И Г ёйЕ ш щ ± ^ ? б(»й, ты въ у _ тѣ-шень 

1а, аЬ 5І, іи 80 «' бы _ .іа да _ на судь - 

1а_ ге _ 5ІІ а1 ті - _ 8р _ ^ 5 ^ і^^Д Ж' І~!~і іф/В ::^ # » ^ .Т . ^ 1 у 

П ^ ^^5=^ 
1 ЩИ^ »н^<- ^^ ^ ч-^и ^ ''іГУ20. 3 5*- ^ ^ I г & Сг^ ^ ^ Гк ^ I / ^4Ш^ 17 ш ю.; 

та за что-Же такъ ме _ ня тер 
Іе _ ѵі, піі 1а _ ее _ га 1а1 зать, 
ѵі _ ахъ, за что - зке трр_ 

са1_ 
а, поп ріи, VI бой, ты въу.тѣлпень _ 
.го. 80 _ 1а - ге - «іі а1 бы _ ла да. на ті _ ее .- го, 8о ш ^^=^АЗ .гт-і. л ^ ^ Щ ^ ш ^ щ^ ^ ^^ р }і'І^^А \>1'-^~ѵ2) ^^^^Лл 
^^ ^ Ш й Н Г^ И м . 1. ^ ^ ^ш _ затьтакъ^іовѣрь_те мнѣ, явсегда сьу _ мѣ_ ю ііо.нятыіеііа*іь и тос 

_та-іе, попріи,тіо ра _ (1ге,аЬ ѵі саі _ та_1е.ра(1ге,ті, Іа^ се _ га,_ 

1' і ^-^^ 
& 
ку я всег-да^всег^іа съу _ мѣ_ю! и _ тецъ, яо_ию я васьмо. 

ра^_ (Іге, ті — Іа^^е.т 1а1 ѵі^ віа, ра _ йге,поп ріи, ра_ (1ге.поп 
/ Бо ^ га я все б.іа_го _ слов, ля _ю!Ты въу _ тѣліень _ 

о??'.І.тт=тг..ГІ.П..г...^.Га.т гі а.іо ^ гіп _ §та _ гіа . іо! _^іЬ 8і, 1и ко _ ^ 

«эй 


^ ^ 
тт^ 7 4520. а ^ 


^ "ЦІ 9 х_ж Г8 і ^^ж ^ -* • У=РІІ 3 I ^в лю ііо_вѣ-дать мнНЬ тог _ ку сво_ю, 

ріи, расіге, поп рііі, пои ріи,са1_піа • 9 .» У І^ [ ; ^ К Ьа |»-#- щ ± ги^ г г за что-же такъ ме _ ня тер. 
і1в-ѵі,іч ші 1а _ се _ га 1а1 гг г^ ' '} ш е ^7- 

1а. .бы _ ла да_ на 
ге - 8ІІ а1 гпі ее бой, 1 ы въу_ тѣішень _ 

го, 8о _ Іа ге _ ВІІ а1 ш^\' и- а т ~~аг «^ ^^ 1 А^^ '^^ 
^ 
^ !ГТ- ^^^ і ]-^-^;) \^''^\і ё,1---т~\^ 
мѣ _ ю 110-нять не _ чаль и 
та _ іе, ра_(1ге, піі \Л ТОО 

га,- ку.- я всег-дашсег_да съу . 

ра _ (Іге, піі. 1а _ се _ га іаі 
бо ю. за э _ то Во - га я все бла_го _ слов. ге_ _ - 8ІІ... ^ оЩд...-. 7 .Ѵл і^.ІА Г}.П..г..КГ.?^.-.?.І.'?^г..^!^л...?!?Т* - ^^^ 1 I /, 
АЛее:г6.*(= 138. 70 д. 
6. А11е§;го.*»= 138. ѵі_8Іа От. крой - 'те ва 
II по . шеѵо ше и 
8ІГО <1і мя мнѣ и 
1<'.ті, і1 '^тн^^нЦ .ІЯ_Ю. 

7л а-іо. 

тр«_ва.житъ. 
ѵ'аІ-ігі_8Іа... Знать и _ 
А сЪ*^ мяте-бѣ не 
потагші?.. е і . шр ' и^і ^ нимъ ка_жу . ся страш-нымъя, дру_ гимъ вну.ша . к> за.висть 
Гог_ 8еа1 піоп.гіо 1е _ то _ по, (1' а1 . си . по Ьо Гог - 8е ^іі авіі... ^ ^: Щ * г^^г-і-^І-^^ І 
^ 4520. 3 Ч^ ^ Чгі 44.^ ІІ^^^^Щ ^^ і 80, 'ДЖИЛЬДА. 
С:ША. ^ ^^Г ^іі а^ ш ^ і 1* 0- ^^т Іі.іиз-кихьдруией и от_чиа _ ну ког 
Ра _ (гіа, ралѵп _ 1і, а _ іпі . сі ѵоі Ш-^-^^ \ мно_г1_еш.1Ютъ11])ою1ятья мн'Ь. 

а1_1і'і 111І Ша . 1е _ (ІІ _ СО-ПО... гш^т^щ 


\? 0І 


^ ^щ ѵі Ч ^т I і ►— ^ ^^^ ш м г ѵ г I г - да то вы и _ мѣ. _ ли? 

ііщі - ^ие поп а _ ѵе _ іе? ^ і ^ I Ш В. Вѣ _ ру? 

Ра _ ігіа!.. ра. 
(съ жаромъ.) 
(соп ешвіопе) •>і. і 'і> Т Г ? ^ Р ІТ Г і ^ _ ю 

_ ГРП и от _чиз _ ну? 
а _ ті сі!.. Вѣ _ ра, семь 
Сиі _ іо, Га 
і _я и от -чиз _ на ели. ли _ ся во е _ дн _ _ . нолншьвъте. 

_ ті _ ^'Ііа, 1а ра _ ігіа, ІІ ті - о и _ пі _ ѵег _ _ _8о,і1тіо іг_пі_ а Ш ^с І ^ итт ^ ?»=^ і=1: '^ ^=« «і5 5іі! ^ ■0- и* ]і ні 1 1 Тт^Й^^^^^ з^ ДЖИУІЬДА 
(ЗІІСА. Р. = 
і* т т і ^-- й-т>-^ т Ѣ^ К.ія_ну_ся... вы _ шс 
а1і &ё рііо 1і«^ _ Іо, счасті>-ем'ь ми_гу васъ да _ рить. 
ѵі _ 1а, 1а ѵі _ Іа а ни^! мнѣнѣтъот. 
рііо 1и» _ Іо ^ I №= :5± Вѣ 

Сиі . ра, 
іо. !__> Ш^^щ 


с«*мь_я 
Га _ 111 і ІІІ и 0'Г_ 

"1а і 
ІЕ^ ^ «=5 й ,} (; Р 


ллл ^ш 
I го -? Е Р Р ^ -^ ^ ^ ^#=^=^ Ш ^^ ^^^Г?п1С;І ^^^\- ^Г И ^ ра 
ген Ды, я зна _ ю то, что счасть.емъ мо_гу 

ѵі, ^іо _ _ іа е 1а. Р. 
1 н. ^ ^-н^і-е-6-й .ѵі - іа, 1а лі ваеъ да. 
іа а ^:=^ ш ^ ш щ чи;^ на ели _ ли _ ся во е 

ігіа, і1 піі _ _ - о и.ііі 1 ^: ди.но, во е _ ди _ но 
ѵигьо, ІІ іпіо и _ пі ІЛМШіжЛ шш ІІгІ гг ^ ( •" ^'^ :сі:е * і і і 


\^\^\х 


рімь, что, мо_гу . я вас'Ъ счасть-емъдарить! 

ше! ^іо - _ іа, ^?іо _ _ іао 1а ѵі _ 1а а ше! §ё #— л « ^ЕЕЕ^ ^^"^ РШ^ ш и ?ѵт^ въте.бѣ од-ной! сли^іи 
-Ѵег.чо е іпіе! І1 іпі _ о ся въ те _ бѣлишьодной! 
и _ 111 _ ѵег- «ое іиіі'! 


^Щ^ 
Шткшчі Е^ВВ ИДД 


I Й^ щ^ 9ФІН»- § П гг гШ . & 4 I ^ ^^ | >|| ^ ІЭР (С>, ^ ^щ ^-4 -в ^ С1ГГГ (^ п ЙГ» г ^ ^ш А. 
6. » * ^ Ч»'г.верл"ый мНЬх-яцъ.^какьзд-ін-ьжи-ву я 
віа <іа ІГО 1и-ііе -іьоп ^иі ѵ»' _ пи . Іа, ^ё ^ 
/^е ^с^ ^ ?= за: 33 і^:: М ;^^ А. 
6. ^З: ** — г 1 1 1 — г- і ш Н2 ? ^— ^ ^ ^ д •< ' и да_же го^одъ я не вн - да _ ла, 
пе 1а сі1-1а_(1е Ішапсоіѵе _ (Іи _ Іа*, увасъхо_тѣ _ л а 
веіі соп._се-(1е _ 1о, I *)*: ^г Я по.цро 
Гагіо ог р»- ^Ш ш -о- Щ I 142. -»- І1 /іо20, 3 83 ^ 
^ М РИГ. 

В16. -СИТЬ. 

.{геі... Иѣтъ, ^ ^ ^ и!= т-^^ і^и? ^ Н+.тъ, нѣтъ- не _ уме -ЛИ вы_хо„ди_^іа ты? 
Маі, таі!.. II _ зсі _ іа, с^ішті,ип-^иа веі? ^ щ 

«7 ё ^ЗііД^^ » і^ ё ё ^ 
^Ь #^ ■V 


^^ аів^гдюи у кзспЫя м ^ у " т^гг-- ^.^ м ІЧто я ска _ за _ ла?) 

(АЬ! СІИ- аі8 _ &і!) -5^ ^^^^ Сиаі!.. Будь о_сто_рожна. (Занейпод. 
Веп іе пе §'иаг(1а! (РоІРІеп.ч«'_ 
Р^ ^Т^'^ТГ'^^^^^^ Щ4\ ^ в 1» ■ 9- ^^і м .смо_трягъ,схБатитьне _ дол _ го, а о _ без _ чес_тить д+^вушку нестыдно и 
-^•иігіа, га_ріг]а ап _ со _ га!(]ш «1'ип ЪиГ _ Го _ не 8І (1і_80-По_га 1а т^- ^і=г^ -ѳ- 


\^~%^ ^ ^ ^' 4520.8 8^1 1^^ л т. м ^идетъ К'ьдому.) 
(ѵегіо Іа саьа) [, Й ^ ^^ ^ ест ь на дъ чѣмъ но_смѣ_ят ь _ ся . . . 
Гі_^1іа е 8е пе гі _ (1е... Ііо-зоръ! 
Ог_ го г' Ко мнѣ! 
0_ 1а? М^ 1%л ЫЛА I Ш \ хг '>Ч.. ^ .ад ^ і№ ЕЗ І І ^=^ ^ ^'^ ж шжт-шж ДЖЮВАННА. 
6І0ѴАКМА. Ж \ •> ^ і' | ь ^ Си -ньоръ? 
Ь"і _ ^поі? Ш, ѴіЬ ; ЛГ^Гм^Г'Г МПі '''ИИ ^р- р-р-р-0-0- ^ #— ^ѴЁІІ Ска_жи мнѣ, наіітотутъ не_бьыъ?Ска,жи всю 
Ѵ«' _ пепсіо, ті ѵе(1«' а1 _си_ по? Ва_(1а,(1і'і1 
Ш І !і Ѵ^^^ І Щ «І \ш ш т ^ ^ ^ С ^ і ^ хззазз 9-Р-Р-Ф-ФЧ0-Ф-0--9-Ф—9-»- Ф-0-Р » — » » » М Ь-іЦи 7>[^ір Сіо. Ніисго здѣсьнебылъ. 
АЬ по, пе8_ ьило. ^Щ^ ^ м >.^^;)МІІ !> і ^ правду., 
ѵо_го.. Хо-ро_Шо... 
^'^ія Ъеп а дверь^понабастьонъ вы. 
Ьа рог - Іа сЬе <1а а1 Ьа- ^і'іЪ-^фШ ^ ^^^Ш ^т н іі ^ т гг щ Ш: й ^Ь|М»- /•-*■ т~*- »0»0 »-Ц#-»- ^І^ т ♦-•-► І І ІІЬіК ^»- 4520.3 85 


Й т ^ &г ѵ^р г 1> Щ^= Г \ — ^ Все Г- да, 
()';іи>г всчм .. да, 
ьі &1а. веег_ да, всеі'. 

8І 5^^ 4 ^м ^ •уу ^? . хо_дптъвс«'і да_ль за_кры_та? 
-вііоли' Г' 8«'т _ рге с1іііі_ьа? Смотри, не лгать! 

ЛаАа., (іі' і1 лег.... Л ^т г - Ы^ Чб і '''—3 р ^^ 3» ч ^Г Л "^ У 'Ф=і "^ і)і>1 --^т в Щ '10. % ш I ^рі^^ 5г^^Э тт ч ^ 1^^^ і ^. 3;» Іе^го то^егаіо ая^аі.^гОб. 1*. 5^ Ч=^ ± ^РЯ^ Г ' РГ— ^ ;іа, 
ь(а. Бстіда, 

0_ІГПі)Г ^дмуь^ ^І-^ всег _ да! (д,,.;,,^^,,^ ) 
81 ь1а. ^^ Оіоѵаппа) айе11ио8 ^^Ш 
^ І Е смотри, 
Ьа.Ка, не^пагь! 
сІГіІ ѵег... О, бе _ ре 
АЬ, ѵе^1іа,о ^^^и /^ I і'н цвѣ_токъ рос. 

(іоп _ _ііа, сріе_8Іо 

Ііеуго то(1егаІо аньд1#г'іо. ^^''<" ^ д ^ і: ^ ІІ^* ^^і)7^ ,І>^ ГТ-. 


щ ^щ йз^ -е- ♦♦■♦- 
^^ й и -^щ ^ш. ^т ' в. и кош _-_ ньш,что до _ в-іі 
Гіо - гесііе а 1е ра _ рнтъя те _ бѣ,_ 
го сопГі _ (Іаі,- -со.хра.ни е _ іо гі.і 

-ѵе^ііа аііеп _ .1а е п»)п «іа Е ^Р^ ^ і*і # #жж^ I ГШ :« РЙ *'- 0--&--0- Щ я # я — я! -0г-а -л-0 ~—0 г И^Ф^ ■0- -0-0-0- Ф 4.520.3 86 Р. РСШ Р і а. ^ іііт. РР ^ І ^ і Г =?= т ш Ё ь^« мнѣ^ таі. вънр_по . роч - 
сЬе 8Ч>Г _ Ги- еной чисто - тѣ. 
.5«-Ьі іІ8ііосап _ (ІОР. Пусть ды 

Тп Ы $ й * * * ■#- 1=1 Т Ж ж « — «' II*?* 


яга: « і=я 1=Я 1131=31 ^.>У>1. ^ МД^Ч-Г Й И ^^ г хань- _ _е вих-ря зла_ 
ѴРп_ _ _іі <1а1 Ги _ го_ _ го до НР _ я 

_ге, сЬ'а1_Ігі Гіо. не до . лв . 
- гі Ьаппо рі« 
_та_ _ _ етъ,пугть о _ на_ 
_ ^а.. _ _ (о, Іо <1і _ Грп. стра-СТРине 
. (Іі,е ітта со зна. 
1а. _етъ и мси. 
_ ^о Іо гі . -ш — » и < 
ё ё Ф -ё- щ 9 =!=!=« і (]і і ж -9 ж ж ■■ 9 і у » » в- І Я — ад ♦ ■#--#- -#1- » г 9 9 ДЖИЛЬДА.бІЮА. ^ІГ ^Г^ТрГ^^ р ;^ аііт'9: Сколько лас_ ^ки непод _ дѣль- ной, не кру. 

■»' ^иап(о аГ _ Геі- -іо!.,фіа1і си. _гр!СКе(е. ІЙ а і; вртъ лишь для от _ ца! 

(]о_ _паа]^р_пі . І0Г. й Ч дз дт і: 
-я-в-*— і- ^ 


п — к ±Л^ іісів^в^е=і=^= ^ # ♦ ■«'- ■•■ -9- -ё -ё -ё 


-М» л га: эзі: -ё-ё-ё $ 4520 3 І 87 Р ^р I гшГ^ \г^ р 'I ^ \пт &. чинь- ся,мойро - дн _ мый,съвысо _ ты но_б**с'ъ,не_ зри _ МО, мать род. 

_те _ Іе, ра-аге ті _ _о? Ьачвіііп сіе _ Іо, рге8_8о І)і_ _ о, ѵе^Наііп ;я=^ ші і і - ш ^д* і ш ЪіЖЛ ±=ш Г^ «*-* !^ ^^ш^ ѣ ^ ш т ^ 


ш I .ТФ ^ІГ Р^Р РМГ Гі^ ^Е# на. 
ап. _я наеъхранитъ! 
_§^о1 рго.іеі _ <ог. ^ 5 І^ До.лѳ _ тятъ — мо_ и МО _ лень _ я,кънРЙвънад_ 
Ва поі 8ІО _ ^-Ііеіевѵрп-іи _ ге (Іі тіа 


Іі2^^ Ш І И г^^ 55 І^О ^ »^»1Г «1 


ЕЭ ^ш т г=^ р'СѴ'і. } Ллг^^ \Г і ^ і^ ф ^ % ^ , звѣзд- мы _ я ее _ лрнь _ я и еълю_бо_ 
та _ йгеііргіе^і^о вап _ 1о: поп Гіа таі. й ^ Р^ ві_ю свя-то. _ю,насъо_ 
(Іія-ѵеКо о Ггап - іо ^ие8Іо а і I 3 144 і=^^ »»г 1Я ^ ^і г ^ і е г^ ?^^ Г=?=5 ^ ^ ѵѵ $ ѢШ ш _на. 53 Ѵ01. 

РИГ.РІ6. бла_ го _ ело _ внтъ! 
(Іі _ 1еІ_ (о Гіог, ^ -ё іі |і^и,вГ Ахъ! бѳ _ ре _ ги_ 

АК! ѵе^1іа,о (іоп ^^^^ Г ф- Ш- ^ цвѣтокъ рос_ 
па, ^^1е_8Іо ч ШГ=І 


4520 а 88 Р а= М=Р АІІе^го. ^^^Х^^^^^еМ в. .кош. 
Гіо. ный, что до 
_ ге сЬр а 1»' Ш ріі. _риЛЪ я ТР. 
-ГО СОП-ГІ.. и - дртъ тамь 
АІ . сип ѵ'р і -П^ -- V ^ і ? 1=1 1=1=1 Л ■9 9 9 ж Ш, 9 Ж Ж I І со/ сапіо № " * 7 г ж- ж- ж- «1 = 138. 
РЧІІ т0880. ^ ІЕ^ (открываетъ ка.іитку и пока смотритъ на улицу, 

Герцогъ незамѣтно прокрадывается во дв^рьс 

прячась за дорево,'^росает'ь Д>і;іованнѣ кошаіекъ) 

(арге 1а рогіа гіеііа согіе е,шепіге еасе а р:иаг_ 

(Іаг 5и11а 5Іга(Іа,і1 1)иса (^иігга. {агііѵо пеііа 

согіе, е 5І пачсопсіе гііеіго 1'аІІ)его;§е!Іап(Іо 

а Ѳіоѵаппа ипа Ьогза 1а Гаіасеге) джиуіьда, 

СІЮА. Ш ^ кто - то: 

Гпо _ гі.. 

Рій то880.^=138 Во - 5ке! 
Сір. 1о! 
ВѢч _ но ВГР-ГО 

Ярщ _ ргр по_ѵе1 бо. 
ко_ _ ит_ .СЯІ рр^. _ _іо ^ ? ^ 

9- 
ДЖІОВАННА. 

еIОѵ'АN^'•А. * ГЕРЦОГЪ. 

оисА. І Щ- ±± (возвращаясь, говоритъ Джіовяннѣ) 
РИГ. (гіепігап(Іо Лее а йіоѵаппа РІ6. •> і! 'і. ' і р- р Л Г і И I Г И' 8» ш Не слѣ. дииіь ли, 
А1 _ 1а сЫе _ 8а кто ни 
ѵі «Р будь за ва _ 
ла таі .ми 

ПР8 і щ. 


^Е^ 1^^ ^^І^ ^ ^ ^«ь^ ^ рр 

ф ф » » т • • » А »-Л_»» Ф^л ал »-► »-9-Ф—9^ ф—0 » » дн;. 
5І0, ^ ^ Нѣгь! 
Маі. Й ± ^ЭД (Ри-го - летто!) 
(Кі.^о _ Іеііо!) ^ цУМц ^Е ШихіХДД- і ^ въ церкви? 
_8и _ по? Если по_сту _ чат_ся, то от.пиратьно 
8е іа_1ог ^^и ріссЫап ^иагЛа.іе.ѵі (1'а- ^ '■ п і и ^ і =^т=* Ье=Ы 


п 
4520 8 к1 90 6ІО. '^т ^ ^ Г' м ^ і Хо _ тя-бъ 
Nет_те самъ Гррцогъ?. 
поаі Ьи.са?... Г. 
0. Ш ^ ^ '" ^ 
^=Щ -- 
і^^^^ р. 
я. й а: смѣйте! 
_ ргі_ ге.. р^тГЪ к _ му и по _ давно. 
Хоп сЬеаЛаІ. _1гі а 1п-і!... О, 
Міа ^^^^^ 1*^ ^ ^ & ДЖИУЬДА. 
СІША. 6 I Г Г" Р ГТ\ ^ 55 2 Про . щай.те, ро 
АЛ - йі - о, тіо Ди 
ра мый! 
Лге. ^ ^ р р и /Т\ « (Е _ го дочь?) 
(Яна Гі_і^1іа!) т ^т ш 


ІІІІІ ^ дочь, про _ стим 
ГІ _ ^На,а<1 _ (Іі . ея! т в о, бв^ рѳ . 

АЬ! ѵе^-ііа^о /Т\ М Г7\ 4520 3 І.Теііфо. 

(Іо/сІ$8ІѴПО «I 13 і ^ ^^^ р^^^ ^^ е. ІУ о, сколько лас. 
ОН, ^^Iап^о аГГсІ _ , ки нсііоддѣль. 
.іо!^иа1і СИ- .ноіі,н«»кручинь. 
. ге! сЬе <н.те. ѳ г2^ 
^Й ^ Ш 


Е / У г _гн. І.Тетро. цв^токъ [)ос_ коиі_ 
па, дне- яіо Гіо_ _ный,что до _ вѣ. 
_ гРсЬ**а і« рп. . рилъ я ТР_ 
_ го соо.^і - (; 
Ш г ш ъ « с : ж : 

И [^ Г ^ н р^ ^^ ш ся,нскручиііься, о ро _ ДИМЫЧ/'ЪВЫСО.ТЫ. 
_Іе,сЬе1ѳ_те_1е, ра^<ІРв тіо?Ьа8_8Гі іп сі**. _святыхънобссъ 
_ Іо, ргевяо І)і . ^ 
^« ^ _ йаі^. со.хря _ ни_ 
ѴР,у;1і іаІ_ісп_ н_ го ты мнѣ, 
1а,РПоп8Іа та_ ^ЪНРТИ). 
т родла_ я матьм«_ня хра-нитъ.дасъ высоты 
о, ѵруНаип ап_^іо1 і)го_1е1 _ іог, Іав. яи іп сіеі, ев ятыхьнрбесъ 
1а8_8Іі іп сісі, Т- Г^ Г і ^ 4Л'%\^ ^-^ ^ _роч- ной чис_то _ тѣ. 
8сЬі іГвио сап_<1ог. Пусть ды_хань. 
Ти (Іеі ѵеп- _ е вихря 
_1і (Іаі Гіг. 
^^ ^ ^ ь у ! ^ т Р ^р^^ 


^Е 4520 3 род_на_я мать 
1а8_8и іп сІрі, меня хра_нитъ, 
1а88и іп с'і*»],_ ме_ня хра_ннт'ь^ ^у^ Г Ь жиж і 21С=Ж 7=^-^=^ Ш Й зла- 
_ РО_ - го,до не _ я _ 
_ге,Г'Ьа1^гі Гіо. не до_^іе _ та- 
гі Ьаппо ріе_ ^а. егцнусть о- 
да,исъвысо_ты . 
.1о,1а8_8П іп сіѳ. . святыхьнеоеса» 
_ Іо, рге8_80 І)і. І г^ П^ род_на _ я матьме_ня хра_ 
-О, ѵе^Ііаип аіі^іоі рго.іеі_ ^ш р ш Ё >і: _ на,- 
_ ?еп. _ страстей не зна. 
_(Іі,еііп_та_со_ 1а _ .етъ и зки_вегъ_ . лишь для ОТ- - іо 1о гі _ «іо- л /\ - А -у{^«^ Щ - ^і 7Г~У ■8- Й :е ^ ^ ^ р ^ ^з Рій то880. ^ ,^3^;:^в 5 ш ^^ ^ нитъ.Нагфас 
ІОГ, іп сіе _ Г- Е г: I но, о ро_димый, го _ ре васъто_митъ,съвыеоть небесъ,род_ 
.Іо,рге8.чо Біо,іп сіе _ 1о, ргевяо Віо, іп сіе _ 1о ѵе^-ііа, ш т 2Д ш ^ -цаі 
_ іог. Цвѣтокъ 
АЫѵе_ ш Ш 1 той роскош _ 

.^ііа, о «ІОП ^ ^^^ ;г ' ^ р ^ - 

•ш то880. г -^ 

—і—Л- 

-ш — * — ш — г- ш 7- гті .ныи 
- па, должна 
аЬ ѵе_ ^ • ^^ I: ^ ?• , Л=^ р д д 


/іГ)20 3 93 
^^Р^^- ^^ :^ г^ ^ ■Т- I І _ на - я >іать 
ѵе.^ііаип ап_ ме - ня хра _ ннть^на^прас 

_^ІОІ рП)_ ♦»'!_ _ІОГ, ІП і'Л^- _ но, о ро 

_ І0, ргв8_80 ^ М^-ІгіЦ^ і ^ ты, долж_на 
.§'1іа, о (ІОП мніі <•<)_ хра _ нить. 
_ па, С|ііе_8І() Гіог, цвѣ-токъ 
аЪ ! ѵ«> - Ё ^ ё 1 ■^Ѵіг» 22 Гі Э ! рр 4=1 ■я^ Р Й ^-^тН?)^ ??=# ^ ш ^^ &.Й і . дн _мыи, го_ 
Іііо, іп г-і^*. _ рр ваоъ то - 1>1Итъ,съвысотъ 
_ І0, рге8_8о 1)іо, іп сіе_ не.бесъ, род _ 
. 1о ѵ« - §"1іа, Р ^ ПЕ МОЯ 

^ііа, роа_коіи_ 
о йоп_ ныи 
па^, дол»с_на 
аЬ ѵе_ ^^ ^^^ і ЛТ~] ^ ^ Т^ ^ 7 Г і Р ^ ? Е !Ч ^ 5 ѴР ^т ^ І ^ ^ ± І на - я матъ 
ѵе-^ііаипап- 1ѴІР _ ня хра _ нить. О сколь-ко лас _ ки нр _ под 
^іоі рго-іеі _ ІОГ, Іак _ зи іп сіе _ 1о, ргея-ко ^ 5 ^ Щ Г Г ^ѵг ^ ? і ты, должна 
.^ііа, о <1оп мн-Ь со_хра _ нить,*» _ го долгк-на ты со _ хра 
_па, ^ие_81о Гіог, аЬ ѵе^1іа,о сіоп _ па, ^ие- 8(о 
'*520 3 V 
«етргерр Д. ± ПР Р Г р ^ I г ^ :^ ной,съ высотъ свя.тыхъ не _ бесъ, не 
Іог, 1а8_ 811 іп оіе _ Іо, ргез- 80 зри 5^ ^^5 _мо, мать род - 
^ М^ Р ^ Й=Ч;^ _ ни, и ііуоть ды_хань_е вѣ _ тра 
Гіог, аЬ ѵе^ііа о гіоп _ па, ^ие_8^о 

1і зла- 
і'іог. го. до не ѵе - - 5Ііа,о ш 
^, ш : ±± І^ І 9 ^=І ветрге ^ур 

-Л в т. 5 е=е: 9 . 9 . Ф ^^? т^ І^ІІ 'і р ^р I г ^^ д. а ^ на. _я насъхра_ннтъ. 

ап - -^іоі рго-1е1 _ Іог, ^ Съ высотъ 
1а8- 8и 

л |# й не- бесъ 
іп сіе- о - на 
1о ѵе_ всег- 
§:1іапп ^^^г-И- т \^И Р ^=^ Щ: ш _ Я не до _ ле 
<Іоп_па, дие - 8Іо титъ,цвѣ_токъ рос- кош _ ный ты долж-на — 

Гіог, аЬ ѵе. -§'1іаойоп_ -па, ѵе _ ^ііао (Іоп 
/Ѵ\ 4»йО 3 І й ^ ^ І1^пн^ ^^ ^^ «1. (Іо/сіан 95 ^^ -»- да хранить 

ап- -^іоірго- ме _ ня. 
_1е1 _ іог. ■). ,уРГ Г Г Р Г==^Е Ми. 
РРР _ _лыи, 

_ _(ІГР, ш^> о _ тецъ 
тіо .ра_ 

-ѳ- ■ ^. .мнѣ со _ 
_па, ^ие_ _ хра - нить. 
_8(о Гіог._ Джнль _ да, род _ на_ 
тіа П _ ІП т п Л^- -О- І^ ш^ 33= 


[^гсц; ^ і Літ. 4 ^ ±=: *^-^ ^ А////// Тог га ^ : МИ'ГПѵ і (опнимаются.Риголеттоуходитъ,заперевъза собою ка- 
(>'аЬЬгассіапо е Ві;г:о1еНо рагіе сЬіпсІепсІозі сііеіго 1а 51 мой, про _ щай 

.(Ігв, агі - (1і_ Ѵ Ч ''іТ и^ -1 о .т*»і 
о! .^ііа, про _ щай 
аа . (1і- зке! 
-о! ^^ ^^ ё 1 ^іл__Ё^ г ^ #- ^•#^ § » • » к»^ ^ ^^ 4-І-4 Ш йЛЛ ш 
I д ^ 4. ййй. г%г %%г %%% #-#-# Ф-Ш-ё- "^Щ т г=^ литку) 
рогіа) 


*^ ^^ і /Г\ й=!й; Р ш^^ ^ 5Ьа ш 
I і^ 


-^^ ^ІІ & И1 ^з^ ? ли: 

1Ш ёЭ ^: 


ліГітго 3 9« ДЖИІІЬДА. 
6110А. ДЖІОВАННА. 
6I0VА^^NА. СЦЕНА И ДУЭТЪ. '>СЕЛА Е І)ОЕТТО. 

ДЖИЛЬДА И ГЕРЦОГЪ. 6І10А Е ОиСА. 

А11е^гго,а88аі Мо(1егаіо. У =«8. Ріапо, г ^^у^ і^-'И'и ^ Джьо_ван_на.., 
6іо_ ѵап.па?., я ви-но.ва.та. 
Ьо Леі гі.шор.яі.. Е ^ АПеі^го, аззаі Мосіегаіо. ^ = 88. Нк ;інаю 
Е рег-сЬв Е ^ ^=^ ТУ 
V ил 9-9999 5 щ ш ■^ ѴП .«< іадз •#- ФФ^ё-ё- ^ Ь=Ь 1 7 *9*ѴѴ і;! :«:«=!=« ^5 й=^ ■ё-Ф-ё-ё-ф -ф- ^ ^ 
ЖУГ## к^ ЗЕ=<Э М^ ? А. 
С. Дж. 
6і(л ^^ ; Р р р Скры _ ла, что ю_но_ша 
Тас _ ^пі сЬвцп^іо - ѵіп слѣдовалъ за иа.ічи. 
пв8е_^иѵѵаа1 {ет_рі<>. ± ^т р -т- въчешъ? 
таі? Чтоэкътутъ дур. 
Риг_ сЬѳ сіо ^ і Ь — іі 2іазз=з 1 Іі і ізэаи: 4-« ^*##» » а » і ^» ^^ Ш^ *=* ^ ^5 
5 * 133=1 4-Ф-4 'іттт •? ? д. 
6. Дж. Нѣтъ. 

N0... зле ^^' >Ц і' 1» — («^ рі _ ят-нымъ онъ ваіѵгь нсі по_ ка _ а ^2 на_го< (ІІГ-§^1 \? ігкдь нрі_прі _ ЯТ-НЫМЪ 
Го - йіа _ Іе (1(іп.^ие со ПО- ка - зал-ся? 
ІР _ 5ІО ^іо-ѵіп, ѵо _ і? 
4520 (4) 1)7 і -Щ — г р І ю онт. красой сво _ е _ 
по,с}іе Ігорро е Ье1_ _ 1о сердце привле _ ка _ ѳть. 
«' -8ріга а _ то _ ре... Гіо. І Мн-Ѣ оныцедрымъ ка_ 
Е та_^палі _ то 
«^ Щ щ. тз- т е 77 ГУ ## #7 7777 7777 ^77 7 7 

АПе^геііо. Д. 
6. ІЖ. 

1І0. г * у ^ я не же- 

8і_§пог пе I ТТ. ^ і^і-^—^ -&- ^ ^ -зал_ ся, вѣрно вель-мо_ 

8РШ _ Ъга е ^гапкі _ ^по. . жа. АИе^геІіо. ^Е? Г^» і 3 !?= * ^ аз: 15^ Р пг> Ь I і «^ -«> я=яз=я <э ^^ 1=Д ? 


І Г~^~!Гу 6 ^ ^ _ла _ л а бы, 
ргіп _ сі- ро ^^Ё 1=^^ Ш: чтобъ онъ былъ зна 
іо Іо ѴОР _ гв тенъ: # ♦ з:»= ^" Р *^ =^ ^ ? і^^ й ;^і т :ё і 4520 (4) 98 ± Г---г1^^Г ^ Г Р I І^ ^^ і.' /^ р-^ е _ го и бѣд-ныгтъя лю.би.лабъ так_5ке ис_креи_но и 
«еЦ-Іо с'Ье ро _ ѵе _ ро, зеп.іо сЬр ро _ ѵе _ га рій Га ^ т<' ^^?± -01 ^ 'г-}-^^} |^ «ГТ1-^^^й } ^ і/^і'^" ^ «^ і ^ ^^ ^-^ I ^ I І=Э ^ с 
д. 
с. 


«Лишь по 

^)о _ _ ^пап 

л л м л. д 6о о ^ш^ш ^ ;^ Л—І .1 і т ^т ?^? ^ )>у ^ Ц И^-^^ ^^ ^^ ^ а р ^ ^ ГС бѣ ОД.НОМЪ серд ^ Ш ^ іе »і^ І Д Д і Мь і ц<' стра - 
ргр Іо _ да - етъ, 
сЬіа _ то. Д Д Д 
'^^ :5^3 Й еиае Г5 1 "■ Я і ^* а т. Е^ І ^^=і ^ 4320 т ± ^ 

) *? і А11е^^г()ѵіѵо.^=13н 99 ^ ^ ГЕРЦОГЪ. 

оисА. днрмаэи ночь_ю у - ста шеи.чутъ'люблю 

Гаігііа ііі р - 8<а _ 8І ^іі ііі . се Га.. 

(быстро выходить я сдіі.іавъ знакъДжіованнѣ, чтобы 
она ушла,кончаетъ Фразу Джильды на колѣняхъ передъ нею) 
(еісе ітргоѵѵІ!іо,Га сеппо а йіоѵаппа<і"ап(Іаг5епе,еіп?^іпос_ 
-сЬіап{І(>8І аі ріегіі йі біЫ^ іегтіпа 1а Ггаье } О- мГііг,;'уГ р л. мм мм іШІ М М ^ ^% йм ^к іі І4 #411 

і Лю _ бишь! о, ііо_ ВТО. 
Та _ то!.. Т'а_то; гі . ^ м Іш5: І '» ^ е п^ ^^ 


тв ^ АПе^го ѵіѵо.#=і 38. ^^ ^ щ. & ^ ^ 'і^^^^^Ш ^ .ре _ ііЛо С'ювасвя _ ты - я 
8І саго ас _ сеп _ іо, $ ^ и дай инѣ ра . 
ип ри_го всЬіи _ 

^ММ МММ- 1 мМмМі^ ѢШ ^Гйд І» т Ф- Г жГ^^ ^^ш лг 'М ^ #« І І ^ І 9 І т ^ ш ^ р ^ г 1ПГЧ М: і Л^ ^ ^- ^Т Р ^р в: ? °-І ^ /ТѴ Джьован _ на, Джьован _ на! 
(ііоѵаіі - па?Сгіо_ѵап _ па? АЬі я^^ *Е р # і^ дости не — зсм-ны _ яі 
(1і-тігіе1Лі гоп-^сп _ 1о! 

#* 
*5Й0 (4) 100 с. ш и ^ и а ІЕ і * ^ снаст_на_я, 
ші _ 8е_га! нѣтъни.ко - го, 
поп ѵ'ррііі а1 -ГЦ кто бы могь 
по сЬо^иі сііа.сти м«»_ня1... Од, 

гі_ 8роп.<1аілі!... ОЬ #7 і н »^ ч А- 
С. :* _ на я о . ста.ласьі 
1)і _ о!., пея.яи _ по!.. 

ГЕРЦОГЪ. оисА. ^ І=Т=# #— ^ ^щ Ё^г І 


Не бой. ея, 
^)оп і . о съто- бо.ю я 
СОІ _ Га^пі.та и ОТ . вНЬ . 
сЬѳ іі гі - ^ і ^ ^ Щ\ \ Ѵ- Щ ш — е ш ш. Р те» ^ ^^ ^^Н-і ^^ 3^=^ иіг ^ ^1=^ т 
#=2Ж ^^_ ^Ш что всей ду 
АЬ (Іиѳ сЬе шо. 
8'а_ _ ю, тр-бя о _ бо*_ 
-та-по8оп (иііо ііп Аа^\ і Щ і \ щ ^щ ^ 1^4 І^ ііЪЧа ік) ДЖИЛЬДА, 
ЕІЮА. 10! =2=2: яг ^^ ^^ НИіН> Какъвмпри_шли сюда? Ктоваеъпривелъ? 
СЬітаі,сЬі ^ип_^«_ре? ѵі Ге_сеа те? ^т і ^ ;2: -жа_ ю! 
топ.сіо! Ан - гр.гь иль 
5еап_^е-Ь^ о 
■>^ Ц. ^Р с^ Р ^ ^ШхН^-і ^р ір^г г ±і р- рГ ^^^Р р ір 
Уй- ди_те прочь! 
II _ ксі-ів _ пѳ. ^Ш \>^>}^ ^ -> ;> дв _ монъбылъ, не ана.ю я! Люб.іюггебя... 

(1ѳ _ тО-пе сЬеітрог.Ы а іе? 1<)1'а_то... Уйти мн-к, уй _ 
ІІ8сі_ре!.. а _ ^^^ 2»: І! і) ;) г Р )Г, і г І^ 6 Е2 і ^^ ^ *^^ ти мн'ѣ!..вътотъ мип>,ког.да лю^бовь мнѣду-шу на.пол_ня_етъ! 
.СІе8.8о! о _ гаеЬеа<1.сеп_(1е_ пе ппГио_ _соі_8Іе88о! М^ і^^=^ 8 
^ 
^Е5 ^^^^3 БЕЗЗ ВЁЕ5В • #-# I ^^ \-1 гг \^ I Ч Г НІ » — * 
г » — ^ у ж у # г э^ # 4520 (к\ 1 '^^л;^ ?• /г г гірТ^і^Т^Рі^^^"^^''^ 
г 0,нѣтъ,не вѣрю Я)ЧТобъвъ:»томъеррдц'Ь,от_ в-Ь-та налюбовьмо.ю не 
.АЬіп«<'_ ра.га_Ьі_1в А\ - іноре ІІ <1і _ о 8Ігіп§^еѴа,ѳ \(*г_^і-іи', Іио Гаіо а1 
Апсіапііііо. •'= 92. щ сппІаЫіе ^ р [; М П С'- « — р- Р ^ встргйтилъ! 
ті.. о1 Аікіапііпо.вРігэа. Вѣрь мнѣ,лю _ бовьда.етъ жиз.ни от _ 
ЕІ1 80І (ІРІ . Га_пі_гаа, 1а ѵі<а е а. 
ра - ду, а бе;ѵь не . я въду.інѣ лнпіг. су _ шракь хлад 
ПК) _ ге, 5иа Ѵо _сѵ«і1 раі.рі _ 1<» (І»*І по . 8Іго со _ ный. 

гѳ... 
Вла(!ть. кблеск'ь и по-че.еТ'и, вгр такгъ ни 
Га_та« ^іо^гіа, ро _ іеп.га в чтож _ но, предъ ней 
(го . по, и _ та МО _ 
пе. ^ ^ * ^ Ті — «- ^Л і_ ^ 4520 (4) ^ 1 ■" Ф І=І 103 г. 

0. 5 к 


І І Н — 


І^ .гу-іцество ляиіь ііри.зракь лоис.ный! То чувство нѣжно.е 

Гга.гі - 1і очі <^<> - 8ѳ во _ по: и _ па риг аѵ_ ѵе_пѳ, 
7 

ОЛ1 всѣхъвозвы. ша-ргь и гъБо- гоі>іь,съВо_ гомъ,насгьо _ но,какгьбудтобы сбли. 
8о .1а, ^і , -ѵі-па, е а. гаог сЬеа_^г;Гап- ^ . 1і, а.^Гап.^. 1і ріц пеаѵѵі . 
і 
сге »с. е^ ггп&-епЛо І^ '^т ± ^-гіп-гг^^^ г ;^ 0. .жа _ еть'-^ _ еі _ пі(^ У^ і О, ПО- лю _ би ме _ ня, дѣ - ва пре_ 
Л _ <^пп_^и«а _ тіа_то _ сі, (Іоп _ па се _ т тщ^^ гТ Ш % ^ 


і=-^=^ -* 1 1 ^ ^ ^ 1 7 \> ^ё'' и 2: І?-=й • 4 I Г I ^и и ^ ^ е; лвс'Т_нгі . я 

_1о_ - 5Ь'5 и мнѣ Аа, - ви. до-вать 
(іЧп _ ѵі_(Ііа а _ і?'1 ік)ті _ пі ста.нртъ весь міръ. 
8а - р«> ррг 1о, -уг ^ ^і ^ — 7- ^^і ±^: * ж=л « — « ч% ш ^^=^ ^ 7 7 45«0 ^ 
^(4) 7 7 


10^ ДЖИУІЬДА. 
БІЮА. ^ І ^ и - мнѣ за. 

іЧп _ ѵі _ (Ііа а (Ог- 
(АЪ г. 

0. Щ ЁйЕ^5 Р^ мнѣ за. _ _ви _ до-вать нач - неть весь міръ! 

VI _ (Ііа а - ^Гио-ШІ _ пі за _ го ррг !♦'. 
вѣтъ >ірч_ _тѣ •уіо-і^й вь нихъ на. -хо.зку яі 

ѵо_ _ _гі Ін_пР-ге 81 са_ _ .гв — а те І Р ^ *Тю_ _ би 
А_ _тіа_ ме - - няі 
.то- _ сі. 
4520 Йі) 105 Д. 

6.- ^ <^ ^іі То- _ митъ, ча 
80П ^ие . 8Іе Іе Г^ М' 3 РУ 
ѵо я, 
.оі. і^^^^^^М '^ ^ Г' и мнѣ эа. 
ѵі _ (Ііаа 
ста 
8а- нетъ весь 
_ го рег Р Р * ^ ^ * 1 ^^ Ё Е ^ -♦^ #^ ^ — ё вънихъ на- -Х0- -мсу от- в-ѣтъ меч. - тъ.-.І я? меч. 

Іе ѵо - - сі ♦♦' _ ПР. ге 8І са_ - _ ге, 8І 
45'2Л (а) іов А- ±=^ У-^-^ і^г^ І і і ^-іііч Л і, -и й-—* р=^ -тЬ МО - ей,вънихъна_хо _ жу отвѣтъмечт^і мо 
аие - 8Іе 1е ѵо_сі ір по.ге кі са.геа ^^ ■ ш^' ЛЬ ^ ей, вънихъ на-хо 

гпр! аК Ае' тіеі і 4 _ои ме.ня 
.тіа_ то-гі, пре . . лест _ На _ я 
<1оп_ .па СР_ дѣ ва аЧп 11 I I 11 Р — 9- » — ѣ І II 5Е 
^ и ^ ^ ^І^ 
^ і і I ^ШІ Р=Е=^ и Р И' Р ^ МО _ ей,вънихъна-Хо _ жу ат-вѣтъмРіЧ-тѣ мо Е. Ч жу я отвѣтъмеч 

,яо . ^т аЬ 8І' 80П 
'«.ѴіоЫ 107 
Г\ ^ :^^УР ^Т\ АИеу;го. ііггізі. ^ ^ МО _ ей м»»ч -тѣ!) 

81 са _ геа те!) "^Ѵ? ^т ГТ\ ?--1^ у ^ <?: ^у=И? Ш ^^—і^ въод_ ной те _ біг! 

аК 81 — рег Іе! Ска.жи мнЬ, любишь 
СЬе пГа.ті, (ІеКІ гі_ 


^5^::; -і л л. (Г\ 5 Щ ^ -Т^ =^=Г= ^ ^; ^ І' I и .~~ .^^ ^ ^=і^ ^і Ты знаешь. 

Ь'и - (ІІ-8ІР. Те _ ііерь, когда ты 
II по - ше ѵо _ 8ІГО ь" Л' В Г ■ Ч ГІ I ты і>іе_ня? 
.ре.іі.ші... О, какъ я счастливъ! 
ОЬ те Ге _ 1і _ се! Ыді=Яі!=4 ^ I Й ^ |Е5 ^ -К -, ^ ^ •| і=? 


И»і ^ЗЕ 
Ё±|^^^д 4520 (^») 108 |^'-иі і) і ^г-т- і.>пр- ^р' р і у щ ^ 6. г. 

0. зна.ешь все... 
^і _ Іе ші.". ска _ ЗК.Л ско_е мнѣ и. _ _ мя? 

ва _ рер_ _ 1ц поп ті 1і _ .ср? ЧЕПРАИО. 
СЕРРАНО. Щ (Борсѣвау.ііцѣ.) 
(аВиг$е $и^^аѵіа^ ( ИГ 4 р Яамѣе _ _ тѣ 
II 1о_ . сое ^^ Р И (> 1 іі^іік ^ ттп''] п }і ^ ^ ^ ^ ^^ 
•^ #-#- -^ #-і»- ВВ8Е9 к ВЕВВ г і (ішдумавъ) 
(реп5ап(іо) ^^ і »^> ^^ Р Г и Ме. ыя 
Мі по ао_вутъ. 

ШІ-ПО ГвальтьеръМаль . 
Сиаі-ііор Ма1_ БОРСА. 
ВиН8А. І ^Чеіірано) (Чепрано и Ворса уходятъ) 
(аСергапо) (Сергапо е Вогьа гірагіопо) I ^^==у ± Да, здѣсь. 
8іа Ьеп!... т мы? 
с^иі... ■І''ПІ'ГП" 53; 


ітг^-г^ ^■ 0іД *_)•_ 


О. ^^ Ш^ т ^ 4520. {*) і ш ДЖІОВАННА. 
6І0ѴАННА. (возращется въ исііугѣ 
(!(^^па 5раѵеп1аіа) 109 -Д<*... а зва.ны^м ь я... _ сг ^^ 0. .Д<' 8<^1^е11 . Ыі І сту- дентъ,бѣд_някъ. 
«о _ п«... о ро - ѵе _ го... 1 
^==Ш= О- ^ /Т\ ^^ ДЖИЛЬДА.бІЮА. к І ^^т 1 ДЖІОВАННА.СІОѴАММА. 6І ш \і ^ і^ і' і' о _ тецъбыть можѳтъ. 
Рог_8е тіо райгр... ггп-г^ ^ Сю_дапод_хо_дитъ ктото. 
КитогЛ раавіе Сиогі. 
Д. 
6. 

61 
г. 

0. ш Джіованнѣ) 
(а біоѵаппа ) і ± ш Е_ 

Аа. ^ ГТ"^^' ^' ''''( ! І 'Г і Ц 1»-*- какъ бызнатьжелалъя^ кто 'м-Ь. _шать мнѣ, те_ііерь рѣ. 

ео_ -^ііеге р4»_1е88Іі1 іга - (Іі - _ ,1<> _ _ гр сЬ<^ ві піі 
4520.(4) по 

д. 
6. р1 п п^ т м ^^ і _го чорезъба^іконъіфовр- _ ди _ те, 
-СІи _ сі.Ло <1і ^иа а1 Ьа_ _ вііо _ пе... ^ сту_ііай_ _те! 
ог і _ _ (е.. Г. 
0. и' 1 1>. і щ ш щ- щ ^ ^е .шил _ ся.) 
8Іиг-Ьа!) Такъ бу _ д«' шь л ю . 
Бі? т'а_те-гаі 
ш ѣ. \ * ііт ^Ш= 21: і і 7 1.]) ^ Г. 

0. ^ А 
Е вы? _ 
ѵо_ _ і? Ско. 
N011 ІІ=11У — \^ ^ -^ бить? 
Пі? \Ьш^ Ятвой 
І2іп1е_ на в+, _ кй, но. га ѵі_ _1а... роі. 
^^^^^^Щ, №р і^ й ^^ Е .рѣй, ско.р-іій уй.ди.ті', ію.ра разстать-ся! 
ріи... попріи... раг_(і _ Іе... ітопріи... раг_1і _ 1е... 

8- ^!>л. ±.\р.^^ 
4520. Ы ѴІѵаеІЯЗІШО.і': 144. к 111 т ^^н;г г ІСГГ е 

ГЕР. 

ОІіСА 

4. Прос-Ти зке,другънѣжный,раз 
А(1 _ (Іі _ о, аЛ- _<1і _ о... ьп»'. I |*# ^^ I Щі \ :- і І ^^ 1Іро_сти}кедругънѣжный.|>а:<<'татьсяна-До! 
А(і-«Іі_о, лА _ <Іі_о... 8рел'ап_2ае(1апіта, * Щ^щЩ' # Р/»15' т -г- -ѵ т ^ г т Ѵіѵасійвіто.^^ 144 ^^^ЩІ ѣ *$Н: Р % гт $ р г=ш 9-9-9^ к» 


і §6 ф щ ^ ^ -.стать - ся на_доі 
_гап _ 2а ей апіта. !*: ПГ^^^Гт^ я не _ из мѣнно лю-4ить кля. 
80І Іи 8а-га_і, ва .,гаі рег ^«т ё да і ? 1* і]*: ^, я 

80І не 
Іи из -М+.нно лю_бить кля_ну_ся, я не _ І І 8а _ га_і, 8а _ гаі ■9-' рег те. 80І 

д (и иа 
8а. Р=^ т 11 а: Рй т ' Ішш. І - ^-р ^ ^4 
ш ! !|!НѴ^І' Ч ' ! І|і і=:ме;і Г С. ^иіі-.г і г гі^ш і ^-# ^ _ну_ся,лю_бить Кѵія_ну_ся. 
ше «а _ гаі рег те Про-щай другъ нѣжный, 
А<1 _ <1і_ -о,а(1- _(1і _ о, т У \ ^ > ГГ> 1» I ^ ^? ^^ і -мѣнно лю.бить кля_ну_ ся^[Іро-іцай,другъ нѣжный, 
-га_і, 8а-гаі рег те _ А^І _ (іі _ о,а<1-(1і-о, 

8 ' 
112 ^^ І^- 


щ. 

0- ^- & ь ^ ^І ^&=^ ^ !фо - щаи зк.е; 
жі _ <1і _ о .въду_шѣ я свя-Ч"0 со-?^)а _ нювос_п()_ми_ 
лі.ѵга,, ѵі _ ѵгаліѵгкішти _ Іа_Ъі _ Іе ГаГ_ ш ±=тг 'Ш ''Л щ. к І ^Р=^=М^ ^ ± ^-» :^ 1*СШ ?^ ^ .стать _ ся на _ до! 
іі _ іца(1_(1 въду-Ш'к я свя-то со_.\раг _ нювос-ііо_ми- 
ѵі^ѵга, ѵі _ ѵгаліѵтаіпшіи _ Іа.Ьі _ 1еГаГ_ 
.нань_е о т^* - бНЬ.. 
_іѴі-(о шюр^т 1е_ Г. м^^н=^. щ и на^шрмъсвидань _ и, свято со^хра _ нювое_зіо_ми- 
р^т 1р, м ѵі_ѵга, ѵі _ѵга ѵіѵгаітти _Іа_Ьі . 1е ГаГ. п^ І Ѵ-Г - 1 ? 'Т~Р~ =:^ і ? ^ ^ И^ ^і — ф. _нань_е о те _ бѣ и на_шемъсвидань _ и, свято оо^^^а _ нювос_По..ми- 

^ГеІ 1о тіо рег Іе рег Іе, 8і ѵі _ѵга, ѵі _ ѵга ѵіѵгаітпш _1а_Ы _ 1ѳ ГаГ_ 

^ "' -••^••••••••■г-^ ■■- 
_иань^^ о те.бѣ, о на _ ше>гь сладостйомъсвиданьи^о те„бѣ!. 
-Геііо іпіо рег 1е, ѵі _ ѵгкіш- ти _ Іа.Ъі-Іе Гаііейо тіо рег Іе, 

й жт і .нанье о те_бѣ, о на _ шевіъ сладостномъсвиданьи,о те.бѣ! 
Геи<) тіорег іе, ѵі _ ѵгаіт - ши _ Іа-Ьі_1ѳ Ра1ГеІІ№ тіо рег 1е, 
'»о'іі».Сі 
4520.(4) 
р кй (Гер цоіъ, сопровождаемый ДжіоБаЕнои^уходитъ.Джнльдаглядитъ 
. -Гѵ ему во слѣдъ.) 
|[^^,^|^^^„__..^ (іі Ііасаексеііі саі>а$Согіа(о(1а 6іоѵаапа.6і1(1агв5ІаП5$аіі(1о1а 
-^- 4^ -'. ^игіа опй'е рагіііо) ^ ^ НПО к^^- іца,и: 
_о. іЗі і :Ш р: НПО. щаи; І й 
ш 


^і^ Лфй.-Ё:лр.л± ЛфЛ й 
і 


■ ^ЕЕГ і ^і і ^ » г ^— чд- /Сі ^ ^ ,-. іоІО/', I к СЦЕНА И АРІЯ. 

ДЖИЛЬДА. ЬСЕХА Е^ АКІА. 

СІЮА. 115 ДЖИЛЬДА. 
6І10А. АДе^го айваі Моіегаі о. ^=88. Ріапо. 
еГ^ тргепЫо ^ і Ц''^1[^^ \ с^^іщш ^ш^ Л]19Мо(1егаІо.вІ=7б 6. глу.бско тыза _ па 
Іі ксоірі _ эсі пеі со ло мнѣвъс-ерлд;^! 

геігшато_га . Іо! дцо Мосіегаіо.^. 7В. 
' ^іжі^іѣ ^ ^^^^-^ ^^^^ I рт ^ 4-/20. <о^ Ші дтильдл. 

6 11.0 А. -Ж ^ ^^ ^^ Внем.лн и - мр _ ни е _ 
Са _ го по.тссЬеі] тіо 
гг і^ трт^ й ^ щ тре_петъвеюме_ня объ..ялъ, 
Л' _ 8ІІ ріі.то ра1_рі _ Іаг, *! П V ^^гМ^ щ ^з: _го, , 

сог но пой_яу я, от _ чс . 
1е (!(«_ 1і _ 2І«' АЛ _ Га. *& ^г^ і^. вввяага т -^ — і |Е^^ ^^^^^^ш ^ш ь ; ^7 ^7 I ^ ^Е^ ^^ 2::ІІ31 *& |і^р^^^^^ ^ «± 5 ®; ? ^ І7 ьт- _го,...., мнНЬ Босьшр'ь ми _ лѣ _ е сталъ! Чуд _ ныхъгрезъволшебныхъ 

тог... ті «І40. воіп^ге гашп№а_1аг! Сбі р<'П_8Іег І1 тіо гіе_ ;Е 


ш 1 % зіта ё Ѣ ^Ѳ і^ \іі '^^^^ЕІг^да т і=± ^жз 


^^З^^Е^ ^-Г і >/ Й ^/1= //> ш^^ ^тщ 2^ А'Ег^ІЕ5 »<^ 7- ^РГ^аіРі^ 
' Р ^ Г-^^ ^І^^ ^ ^ рті 

. 8ІГ ра_ зогна.іъііе _ чаль м<>_ . _ н> 
а Се 5отрге ѵо _ 1*^_ _ _га. и иро_ща- я_ся съаем _ 
е ГіпГиІ- Іі 'ПО 8о_ Шж рЕЬ=г|і=-_~ #1: г«іжй,,і=к- Щ^І^Ж^ЭЕХ і&-~. 


± 1=;^ г і-і^ :^-: В ^^ 45»20. (о) ^ ^^^^!^ ^^ I Іі ^і - - 4 117 ^ _лей, 

-8рІГ, # — ^ />• <а' 7 ' Е^ то_іке и_ _ мя по ._віч)_ _ -рі<"- 
са _ го по _ пи\ іио 8а_ .га. 


^=Ц=^^==^5^^Щ і ^ г Ж ё' ёі. 5=5^ ш ± № ^^^ # — ^ І^ 5^ і:::і шижиз^ж Чуд^ныхъ грезъволіііРоныхърой 
Соі реп _ віег і1 ішо (]е - 5Іг разогна.іъиеча^іьио_ю ., 
а ^ і«^ вешргеѴОЛе _ га, . 
ия ііо-вто-рю; 
хле.іио 8а _ га. Чудиыхтігрезъвол. 
Со! р«'П8Іег іі ■^ чЩ- ^^^^^^^^ 


щ. 


ИІ^ р;Е ^^^|=^^^ ^ ^^Е^=^^:5^ 4520. (й) 
.иіебныхърой разогналъиечальмо _ ю .. 
а Іе кетрге ѵо.Іе . га т \ Чн і іЯ ^ ^^ ■І 25. ^ш ? ?.>^У)|% )) -, *^р ^ ^ 


<^ Ш щ ^оісе^' ^ ^ 


к к .^Г~>. ^ • .<кі>.> 1. ^^ ^^ ^ИВ """" іИ« й 6. печаль 
аіе. і* А ' ^г »^Ц ^Ѵг-^^/Су^,Ѵ,,>р М ■ >« ^ ж-'Ы '-;;! то ^^^ р ^ ^ ) ^ ^ ^Й И р І)Ѵ р ^ ^ ^ і^ Р і^ Г і^^ ^ 
-ю^ и въчасъпо. _ слѣ_дній мой, 
_ га, Гіп Гиі _ (і _ _ то во _ вріг, ііро_іца_ я. 
Гіп Рііі . 1і . * Аз4 Щ . сясъзем _ лей, 
то 8о .. кріг, % 
ѣ у#-^ ^ ' т ^ ^ 3 ^ ж э 1^ і=# і=# / ЯЙ ^т 
I щеі 
і <>А . . . РЕ ^ а^ Ц^ Ц-^ й^-#^^І-07№р я 
са І Ч':?^.[РШ ТО _ же и_ _ мя по _ ВТО- 
ГО по _ те, іио яа 1т'Ы 9П^Т=?=І -• Йг*- 4.ѴІІ1 Гя)' 


^!^ II» м Щ ^й.^ щ^^Щ^^ - ш іВ- 
І#4ѣг^Ш ^ ^щ ^ш 

-■15- 


же и_ мя іі<>_ вто_ 
, го по.те.іік) 8а_ ^^^ш ^ т^ і і С: ^ 0_ 


^ д. ;^ ^ ^^Ш ^ гт^-р^^ м _рю. 
_ га. т Раа _ «•'Ѣ.ялъ въмягъ ііе_ чаль мо _ ю 

і1 тіо (1е _ 8ІІ* а Іс о _ ^п«-_ греаь 
- га ШЩ^ ^иг 8 7Г" # ^ і *^^ '^н.^и І 

см: ^ ІІ І^ 'ді»і» 


^ ё 4& Р ё^ ^Ш (5^ Е_? ^^ ^^ ' 


нуд- 
ѵо_ ныхъ рой, 
1е _ га. і М ш ^^зшЩ раз _ сѣ-яльвъмигъпе _ ча^іь мо 
Гіп Ги1-й _ то 8о _ 8рі _ го ■^^- » р ?а 
я ^і Иид ^И ' I >і ^^ I с 
:Ь^ — "■■ ^Мі ШіШ~ 
ІЗ& ( всходить съ Фонй- 
ремь на террасу) 
^-^ _, (ьаіе аИеггаггосоп 

*-' ^ р Г.^Г^ /-?■ ^^ апа Іапіегпа' 
. ^Г^ -Ю грозъ 

Іііо «а - І ^ чуд _ ныхърои: 
_ га. • ^ - 


45Я0. (о) 120 е. «7 ІЕШ Гвальтьеръ Маль-де, 
СиаІ-ІЮР Ма1_(1н!. ^ЕБ^ Э^ Іе^^еѵо рви і і і^ ^. л±^ I #-4» Е| « — # ♦— ♦ » і \ I » 1 1 ^^ І! еч№^ 


ЭЕ Р ^ м 


д. 

6. М (на террасѣ) (сцена наполняется мало по малу.) 
(5и1 1егга22о) (іпіапіо 1а §сепа зі гіетріе а росс а росс) Ш ^э И^Р ^ Гваль. 
Сіиаі. . тьеръ 
-ііег ч Щ^і==:^=^:^кш=Ф=Ш кЛ 
^і: 7 
А. 7 ^. Эі Маль_ 
Маі. і^І^ ш РЙ ^т 


^ — ^ І^ 
( А. і=^=Йі І #^-^ *^ »=« г -Де! внелля и _ ме - ни е _ го, 
еа_го по_те сЬеіітіо сог трелѳтъвсю і*іе _ ня объ_ 
Гев.іі ргі.то раі - рк 
Ь^іѴуі ^ 4520. (Гі) д. 
6. &гі т Ш .Ѵ/;;^, .^'^ 121 _ялъ, 
-Іаг, я не зна _ -Ю от _ 
е Гіп Гиі _ _ іі _ то ю ОТ- - че_ _ - го, мнѣ в(ч че. 

80 ВОВЗа" (уьазывая хору на Джя.іьду.) 
А л Й* ( іпсіі сарсіо біша аі Сого^ - зрп', МнѢ В('СЬ 

са - го ЧЕПРАНО. 
СЕРЙАМО. Ч).на! 
Е Га! РР ^^ ^ Тепогі. І ^ Ш Спо _ три - тезотъ! 

•Мі - га - іеііа. ^к__Ь 1^=4 9. ее 
ЭО 

хи (Вооруніенные е замаскированные придвор _ .. . Ва55і. _ Еые)(Согіі5Іапі агяіаіі ета§сЬега1і) ^Ш ^ )е _лест_на 

-а- — -в— ()Ь,4иаюІое Ьеі-Іа! 
у-1 7—т—^ ■ — 7—1 ^Г'г—г—/ ^ 

(входитъ Бъ комнату; голосъ мало йо'малу теряется] 
(епіга пеііе 5Іап2е,е 1а ѵосе 5І регйе а росо а росо ) 

Д. I 9 № ^^^^ Щ ^ ^ ;?д= ІЕ^ ■ч^ ч!Г;у-^ — г Ь- — г:: ? ^ Ы МАР. 
МАР міръ ми - лѣ - 
по _ юе. йіо е стаѵКЪ. Гйа.:іьтьеръ 

8а_ - - га. (лиаііікт 2^-^ аль.де, Гваль.тьеръ Маль. 
Іаі.йеі Сіиа1_1іег Ма1_ ' Ш-^~^^^ ^=ш, Да, э _ 
Раг іа - Ш -ТО ангелъі 
_ іаойап§'іо1. ^аЬк^=^І^ ^ Вкусъ Ри _ го _ ле тто весь-ма не. Ш ЩТТТГ""^^ ^ И&т&хйе е ^^IеI^а :Й& #(2- аі Ві-^о. » *^=г|^^-=^ 4 і л З^ ѣ ^^ г 


-К ^ет 4520. (?) ^ 100 гііт. 15^ ____^ *Й щ 


зз: -до!, 
.ів!. БОРСА. 
В0Н8 О, какъ іірн.лест _ на! 
ОЬ, ^иап _ (оеЬі'1 _ 1а! ^ Ъі \ ^ ^ѵіі ^'іі \ 1^і і ^ 

И л^ л^ м. № О, какъ ііре_лост _ на! 
ОЬ, ^иап _ ІоеЬеІ _ 1а! ЧЕП 
СЕР, ">Ч\ - ~рИрѵ[^ рѵ^ \рі ѣ о, какъ пре.лест _ на! 
ОЬ, ^иап _ іоеЬеІ _ 1а! - рфі44>4^ууК^п | ^' 


Е ІУ І ■ о 
ее 
о 
и _ду.рен'ьІ О, какъ пре_лест ыа: ^т тн^ ш ^р Г'тр^^|--^ ^І ?-» - Леі_Іо! ОЬ, (}иап _ іоеЬеІ _ 1а! Л ^ I ^^Ы і і і ^7\ _ Е^^ т 

Рй і э ^ ^ у» ^ ш /Г\ 5^Е*Й ЙІ ^й і^ гж: ш =.^^ 


•*• і9- /«:,->(). (г> СЦЕНА И ХОРЪ. ФИІІАЛЪ ПЕРВЬШ. 8СЕNА Е СОКО. КШАЬЕ РКІМО. 
. Кееііаііѵ». 12» БОРСА. В0Р5А. . РИГОЛЕТТО. 
ВІ601ЕТТ0. Ріапо. 5 ^ (задумчиво) 
Сопсепігаіо) Р^ ^^ •Ф^ — ♦ ^ ш Ь 3= 

Мо.і-чи_те, за дѣ-ло... замнойдру_ _зья 
8і_1«^п2Іо... а1 _ Торга... Ьа.сіаіе а те ^^=## (К Верну. М'я...;чаи+,мъ?) 
іе _ аоі. . реі'_сЬе?) (Мнѣ не за. 
(АЬ (1а ^ие1 \% Кесііаііѵо. ^ и: ^ рр соі сапіо зсс ^ -%■■ ш /тѵ Аіі(іШа88аі Мо88о. ^ (товарищамъ) 
( аі ^тр&^пі ) Ш ^ Р В. ^ ^■■Г К №^+^тФта (сталкивается съБорсой) Мол. 

(игіа іп Вог5а) Та. 1^"^ТТ -быть іір<)_кля_ті _ я стар _ ца!) 
ѵессЬіо іиі та.іе _ Ы . Іо!.) АікЙе а88аі Мо880. Кто и-детъ? 
СЬі ѵаіа? ■ц і і'іі-д>іі '-пЧ I і* ш^ ^ ±: ^ Р /?^ 


"РР тг-г-іі I і^^ ^ е ах: ^^^|7 ^ ■€>- * Г Б. ^І^^І Г^Ір ^ ^ і ЧЕПРАНО, 
СЕРНАМО; чи-те, здѣсьРиголетто*. 
се.іе... с'е 11і-^о.1еио. ^ Нг-гппп д і Н-Ьтълучше 
Ко,сЬвйо_ р_Г]І І ^^^ ТШ^ н Вдвойнѣно.бѣ-да! е_го убьемъмы. 
Ѵй- Іо.гіасіорріа!... Гиссі(1е ге.іпо... 
4520 !) 12^ ^^й гт^ -і^ ^^ ^ в. завт.ра. мыпо_смѣеіѵі_ся! 
РИГ 
і:лд' піа-Пі ріи гі _ (1е_гето.. ^ ^а і ^ ^гіг МАР. 
МАЯ. Р #~.'^ Кто го_во^итъ? 
СЬі раг_ Іа^иа? Е ^^І да: Уисъвсего _ то-во 
Ог ІііНоа^^іиьІо. і ^^ ^± ^ ^ ^^ ^т ^ іШ: ^І 


^ о! ^ / ѴР 3 +ж ^ Тг г 

(страшнымъ голосомъ.) 
(соп ѵосеІеггіЫІе) эзс ^ ^ р ?^ і р. ^=? Кто и-детъ? 
СЬі ѵа 1а?.. . ^^ & РР щс ^ Эй, Ри_го_летто... ну.. тишоирі_я_тельІ 
ЕЬпопіпап^іагеі!. і^ ^ а 
і^ і: % щтл 2і: н 

I ^^ к / рр &^ в ^ "ТУ Г р. ^й^ ^ д « — «7 Р^^^^ й- ^ ^' ' > К.ТО? 

СЬІ? Вь та-кихънолсм-кахъ, у_аиать вас ьгруд_но. 
Іп Іап _ іі» Ьіі _ іо Го8К'иаг(1оё пиі _ 1о. 
4520. МАР. 
ѴАН. 125 ^Щ ■ [^-|?^ ^^ ^^^^^^ |=[р^ т Не у.ДіГв-^іяйся,іфо_гу.і . к-ѣстранной... мыпо-Хііщаечъже.ыу Ч«_ 

'^иіпесоп_(1ик_8е гі_(іе _ ѵоі сі>_8а... 1лігг*?а С*'_|ігало ѵо^Ііат 1а 
і= ±і: Г и <м^-і аг'^: [г ^^ Е^ (Дьииу я легче!) Нокакъвой- де_те? (тихо Чепрано) 

(АЬііпе ге_8ріго!..) Масотееп - ігаге?.. ітяпо а Сергапо ■>Ѵ'і> ?^ ^ ^ і (ріапо а Ьергапс ^^ ііра_но 
8рѳ8а. Мнѣ к лючъсвой 
(Ьа \(>_8(га 
(а Ві^оіеііо) •^^'г'- І р ^ ^ Р ^ I дай- те?) 
сЬіа_ѵе?) Мы все Мы все у_сгрои 
N011 йи _ Ьі _ іа_г< мъ-, 
а_ге. Нашъіманъу- 
N00 <іее тап. 
' ' іи 'Ш ''^ "7 ^'^' р ^ гѵ ^^щ (подавал Риголетто ключъ 
взятый у Чегірано ) 

((Іапсіо а Кі^оіейо 1а сЫаѵе 
аѵиіа (1а Сергаао) .М. .даст _ ся: «іов_ ко за _ ду.манъ. 
-саг - сі 1о 8(га_іа - ^етта... Мы 

Ее . КЛЮЧ1- 

. со до. 
Іа пв РИГ. ^ (ощупывая к.ішчъ) 
(раірагуіо ІасЬіаѵе) ^^ ^ ті п іЭ ^ Да- гербъЧи_ира_но. ш^^ -Стали.. 
сЬіаѵе.. 
(про сеПя) 
(Гга $е) Р 


ІЁ^ (Зна.чи'гь на-прасны 
(АЬ (ег ГОР ѵа_ по вь-ѣ о _ па-срнья!) 
Гіі (Іип_^ііеіІ ші - о!) И в^замокъ 
N в Іа І1 ра. 
р!^7р> і 4520 127 _ доб- нѣ-ѳ и мнѣ дай_тѳ маску. тавс Ьегі, а те и _ па 1аг_ѵа. а ^ М 1»^— # ^Е 7^ Е? Ч!то5КЪ5на_ дѣ _ вай, лѣстни-цу пог_ 

81, ргопіае ^а. Тег _ гаі 1а 
(надѣваетъ ему маску, завязав ь 
глаза платком'ь и ставить его 
подъ террасой давъ ему держать 
лѣстницѵ.) тт ^ РИГ. Ріб. ^ і ^ -^^^т ^ _ держишь.'^^^' ""^^*® °"* та5сЬега,е пеііо 
" I '5Іе55оіешро ІоЬепсіа сои ип 
8са- а. {а.ггоЫ\о е 1о репе а герзроге 
ипа 5са1а хоііо іИеггагго.) Вотъ такъпо _ тем - киі 
Гіі _ Іаё Іа Іе.пеЬга. 
(тихо товарищамъ) 
(ріапо аЧошра^пі) епррь онъ 
ЬаЪеп ^ ^а сталь и г.тухъ и 

сіе . со е І50Г _ (Іоіі 
^■' М. "^ '^ і 128 ^ Ш н-Ьмъ. 
Га. I? ^№ ^^ ; ; 7 і — \ 5ЕІ; З^Е^ аііпг^-ппгіо гИт. га и. р '^ р ^ 7^і ^ (Пока поется хоръ,нѣкоторые в.члѣзаютъ на террасу,ломают'ь дверь перваго 
этажа и сойдя внизъ отпираютъ товарищамъ калитку.) 
АПе^го. ^=144. (^іпіапіо сЬе «і сапіасіаезіо (Іогоаісцпі заі^опо а1іегга22о,готропо1арог1а 
БОРСА. (Іеі ргіто ріапо е зсепсіопо аргегкіо а^Г аіігі сЬе епігапо йаііа «Ігасіа.) 

В ОЯЗА. рр-воио ѵосе ^ ~ ^ Р 'і4 ІЬ ІЧ ] ^ 1) ^ ^ ^ ^ #^— «^ МАР. 
МАВ. Ти _ 

7Лі . ше, ти-ше, уясъблиііокъ часъ мщ,ень_я, не д<і . 

2ІІ-1І, то-ѵіато а ѵеп _ АЛ _ 1а, пе 8Іа Р 'рр • 80ІІ0 ѵоге -ш 1 — V ^=рур I р р ^^ ^Е5 Г5 г^ЕБ ЧЕПР. 

СЕР. Ти 

7аі ше, 
іі, ти_ше, ужгьблизокъ чаггь мщень.я, не до. 

2ІІ.1І, т«)_ѵіато а ѵеп _ (Іеі _ іа, пе віа 'рр воііо ѵосе :ѵ=?= -•«н тз, р ^ Р ^ г?Г7 Щ ?=^ Г~Г ^ Р •'' р: ^ ^^^ — » те. ^- Ти 

Хіі _ іі, ти_ше, ужъблизокъ часъ мщень-я, не Д()_ 

2ІІ-Й, то.ѵіаліо а ѵеп _ (іеі _ іа, пѳ віа Й ік^:^=^^^^ Ш^.> ^> і ^ 1 Ти _ ше, 
2і! _ Іі, г^ ти-ше, уж'ь близокъ часъ мщень.я, не да _ 

2І1:_іі, шо-ѵіатоа ѵеп _ (іеі _ іа. пе 8Іа ^й^^ ^Щ=: р=^!^ ^ ^^^^=ф- ^ -^ ^! і^ ' 5 Ти ше, ти_ше, ужъблизокъ часъ мщень.я. г\іЛ'\, то-ѵіатоа ѵеп - сіеі _ Іа, не 
ае до, 
$іа і Яр ^ і; у Ь '' — іг- — ■— м-т" — в: — 3 ^ "*-•" В Г^ і^*: ■«^ -ё- ■? Г" 
4520 т т 129 ^^ Р^^ г I ГШх^,гь^^^ ^ "^^ сто. инъ онъсннс _ хож _ день_я. И пусть тотъ,кто надъ на_ми смѣ- 
СОІ-ІООГ сЬе теп Га _ вреі.іа. Ве _ гі _ во _ гѳ «і аікіа^се, со _ М. . ім . »|І »^* р й Р г М Р ^==» 7 [) 7 ^^^1^^^^?^^ . сто _ инъ онъснис _ хояс - день_я. 
соі.іо ог еЬе теп Га - яреі.іа. И пусть тотъ, кто надъна_ми сміі- « е . гі і аікіс 8о _ го 81 аііаа.се, со Р т ^ ^\ г р м щ^^^щ ^ ^ ♦^ — # =г=--^=^ ' ,сто - ннъонъенис_хояс _ день_я. 
СОІ _ іо ог сЬе теп Га _ яреі.іа. И пусть тотъ, кто надъна_мн емѣ. 
Ве _ гі _ 8о ~ ге 8Іа!ісІа_се, со _ ^^'ь*ііГ?''^ ^' ^ ^1^^%Ме^^ ^^^^ .а 
а. 
о 
і >< ее 
о 
и _ СТО- ИНЪ ОНЪСНИС _ хоя! _ день. я. и пусть тоть,кго на гь на_мя смѣ. 
СОІ _1о ог сЬе теп Га _ 5реі_1а. Ле _ гі _ 8о _ ге ьі аис|а_се, со^ '" ^'' 1 ' Г М У' і ^ ' I ^'' "^ ^ ^ ^^ Щ^^г р^^^ Ш СТО. инъ ОНЪСНИС _ хож _ день. я. И пусть тотъ, кто надъ на.ми смѣ. 
СОІ _ іо ОГ сЬе теп Га _ $реі:_іа. І)е _ гі _ 5о _ ге 8і аис1а_се, со- Ш Е^^ ^Й ^ Яя О тН!*Ц.-1 ш 


грп 
і-^ #--1<^ 7 > - - 7 

Р у -9 ' Ш 4 о -2 о 130 'л-^^- і^ 
0-М^-^=^^Т^'^Г-' ^7=± в. - ял - ся. а д^'ть 
8иа вс-Ь-Ми о - смѣ-янъ кру - гомъ. Е*.' _ ли 
ѴОІ _ Іа 8гЫч'пі _ іо 8а - га!.,. СЬе _ іі, ч. р р і -і-^ ^ I и и=ц и г м ч ^ м. .я-і-ся, бу _ дртъ ве+._ ■ѵпі о _ січѣ.янъ кру _ гомъ. Ее _ ли 

.к<аіие а «иа ѵоі _ 1а .чЛргпі _ 1о .ча - га!... СЬе _ Іі, Юі ^ і И г ^ ч. Р ^Ѵ-ГТ ^ 'Р ^- Р Г^'^ Р » * . ял_с?я, 
яіапіо бу _ деть веіі _ ми о_смѣ_янъ кру_ гомъ. Ее _ ли 
а »па л'о1 - 1а зсЬегпі _ (о 8а _ га!... СЬе_ іі, Р^^ 


Ѵгт^- і^ і ЕЁ*±5^ Г=^ ОС 
О 

и _ ЯЛ _ ся, 
_ «,1апіе а детъ 
5па вс^ _ ми о. смѣ.янъ кру- гомъ. Ее _ ли 
ѴОІ _ Іа «сЬегпі _ іо яа _ гаі... (ІЬе _ 1і, Ц ГГ^ 'Р Щ іЬ ]) 1) ХІ I I г ' ^- ^ ял_ ся, бу _ детъ всѣ _ ми о _ смѣ_янъ кру - гомъ. Ее _ ли 

ііапіе а зпа ѵоі _ +а «сЬегпі _ 1о за _ га!... СЬе _ іі, І ш "^^А--^ %а ^ ?=т ад 7^._ 7 Г Г 


I» 1» Р- 


^ іг.^-^? |>1 І І ^і^ Г -5 4.520 І 131 бвтрре ііасе. ^^\ ^ '■[; г 0.^щц}^.1^, ^^^> ^;р пщ тоііь-ко по-хв _титъкра_сот_ку, по _ емѣ _ ет_ся весьдворьнадъшу 
с1іе_(і, гпЬіат.. ^іі ІѴ- тап_1е, е 1а Сог_Іе «Іо _ т^г^ гі - <іѳ ^етпрге .Наге \* ^Л І '|.'Т ^ 7- [■< р ^ р ^р И Р І^^Ф^ ^' 7- РР,^ толь.ко ПО- хн _ тимъ кра_ «от_ку, по _ смЬ 
сЬр-Іі, гиЬіат.^Іі Да _ шап ^«>, е Іа аетр}\е $іаес ет- ся весь дворъ надъ шу . 
Сог_іе (іо - тап гі _ (Ів П\''Р Р^-р^ ^-'^^р !''^ Мр^Г^ІІі- ^-р р^р^^ ч. толь-ко по-хи _ тимъкра_сот_ку, но _ смНЬ 
сЬе-іі, гиЬіат.^Іі Да _ тап-.1е, в 1а ^етрге віасс. ет-ся весь Дворънадъ шу. 
Сог_1в <1о _ тап» гі - ёо . т і,;'^. - НФІи^^у^^^^ \ ^і !> - р і { ^ I >іц толь_ко по_хи _ тимь кра_ сот. ку по . смЬ _ ет.ся весьдворъ надъ шу 
сЬе.іі, гиЫапі.^Іі Га _ шапЛе е 1а Сог.іе (Іо _ шап гі _ йе еті ■'-і^^р ур і'т _і ^^м^' ^ ' ^- ^ = ^4 ^ толь.ко по.хл _ тимъ кра_ сот_ ку по _ смЬ _ ет_ся весь дворъ надъ шу 
сЬе_1і, гиЫат.^Іі Га _ тап_1е е 1а Сог.іе (Іо _ тад гі _ сіо Ш ігъ і Ь 1. Ь т ^^^ Ш ^Э бепрѵе яіасс. ш в ^^ УІ м -г — 1^ іі ТЗ^Г5" 


= 7 17 і '*520 132 роѵіппгіо /а ѵосе /> V І ^^-І^ ^ ^) Ч ^ р ^ -( РУ=?^ гт _томъ. Ее - ли толь_ко по-ХИ_тимъ кра.сот-ку, по . сиѣ 

_га. СКе_ іі, сЬе^ іі, гиЬіат.^Іі Га _ тап.ІР, е Іа Л- )» 
^ГР М ^ ^ Г> : ^ Е2 I»- 0- ^^ _то!»іъ. Ее _ ли тольлсо по_хи_тимъ кра-сот-ку, по _ смѣ 

_га, СЬо_ іі; сЬр . 1і, гиЬіат_^1і Ра- тап-(р, е 1а ^ л ^ г Ее _ л» тольлсо по-.хи_типъ кра_сот_ку5 по _ ем+. 
вЬв-іі, гиЬіат.^Іі Га _ тап-іе, е 1а 'рпгЫпгІо іа ѵосе 
~Г2 РР Ж Ш^ЗЩ^ \ьЛ й Мі •Гі Щ % по _ см*, 
е 1а о. 
о 
>< о 

СЕ 
О 

и _томъ. 
_га. 
Ее . ли 
(;Ье_ іі, РР V V 

толь_ко по_ хи _ тимъ кра _ сот _ ку 
сЬе_іі,. гпЬіат_^Іі Га _ тап.іе ^ Л ^ ^ ^=±і г ж=ж Ее _ ли 
(ІЬе - 1і, толь.ко по.хи-тимъ кра_ сот_ку по _ смѣ. 
сЬе-1і, гпЬіаіп-іг^Іі Га . тапЛе е 1а Ш Ш ^^^=^ ѴР ^^ ^ I ^=^ РР ^: • т. 7 := 9 9 ^Т ^ Ь і ^ / V -Я 9 5^^ 4520 
! Н р р I (■■ 133 ^ 5. 
В. Й ь^' м г-^ е . «^т- ся весь дворьнад'ь шу _томъ.Ти_ше5ТИ_ше,не шу _ ми . 
Сог-іе (1о - тап гі _ (1е _ га. СЬИі, сЬе.іі, сЬеІі, сЬе. М. 
. ет _ ся весь дьорънадъ шу _ томъ.Ти_ше,ти_ше,не шу _ ми _ 
Сог_іе (Іо _ тап гі _ йе _ га. СЬеІі, сЬе_іі, сЬеІі, сЬѳ. Э И^->^=і і- і^лі^^ЩМ 


^ Г^У'^'Г^ . ет - ся весь двортэнадъшу -томъ. 
Сог_1е <іо _ тап гі _ «Іе _ га. Ти_ше. тише, не шу_ 
СЬеІі, сЬеІі, сЬѳ_іі, %''''иі р ^- ь ѴР, У-Ц-У-Уш ,ет _ ся весь дворънадъ шу . томъ.Ти.ше, ти_ше, не шу - ми 
Сог.іе Ао _ тап гі _ сіе _ га. (ІЬе.іі, сЬе_іі, сЬе_іі, сЬе. Ти -ше, тн-ше, не шу _ ми_ 
(]Ье_Іі. сЬе_(і, сЬй.1і, сЬе_ а. 

о 

X о 

ОС 

о 
и зхц ^^1 иМі)^ 
Р^ .ет _ СЯ весь дворънадъ шу _ томъ. 
Сог.іе ^о _ тап гі _ (Іе _ га. Ти.ше, ти_ше, не шу„ 
СЬе.іі, сЬеіі, сЬе.Іі, 
^» 4520 ІШ 
те, ти_ше)ти _ше,не иіу _ ми. 
-Іі, сКе.іі, сЬе_1і, с1іе_іі, сЬе. _ те. Ее - ли 

сЪѳ Іі. Р ^ ^^ г^ТЩ і ЕЭ ^І _те, ти_ ше, ти_ ше,не шу _ ми _ 
_1і, сЬе.іі, сЬе.іі, сЬе_іі, сЬе, _ те. 
- 1і, Ее - ли 
сЬе _ іі, Р ^^ ^ і) ^^ ^}і А^'| р р і ^рр ^, р ( ; ^ . ми_тв, 
сКе.іі, ти_ше,ти_ше, не шу _ мги.те. Ее _ ли 
сЬе.іі, сЬе_іі, сЬе.Іі, сЬеіі, Ъо _ іі, р\'і ■, И р ^^^^ ^^=^ о 
о? 
о .те, ти _ ше, ти _ ше, не шу ми_ 
.іі, сЬе. іі, сЬе.Іі, сЬе.Іі, сЬе_ . те, ти _ ше, ти . ше, не шу - ми _ 
.іі, сЬе.Іі. сЬе.Іі, сЬе_іі, сЬе. - те. те. Ее _ ли 
сЬе - !і. Ее _ ли 
сЬе _ +і ГИГ ГР ^Р ' Р ^-^^^Р^ . ми .. те, 
сЬе_іі, ти-іііе, тн.ше, не шу _ ми -те. Ее _ ли 
сЬе_Іі, сЬе_1і, сЬе.іі, еЬе_1і, еЬе _ Іі, 
4520 135 ^^Ці ^^^-^ Е^Её р^ I ^'\Л \Г^^іПЩ^-^іЛЩ только по_ хи . тимъ кра _ сот.ку, 
оЬ«»_іі, гиЬіат_^1і Га _ тапір, но _ січѣ _ ет-ся весь дворънадъ шу. 
ѳ 1а Согіе Ао _ тап гі _ «іо ^^^^щ 4^^^^=^7цфг^^~^^^^^=^р^ * только по _ хй _ ти!ѵіъ кра - сот-ку, но 
сЬе.Іі, гиЬіат_ ^іі Га _ тап<е, е Р ^Т^ѵ рд^:^^|^№ Ь ^згт^:^ Ш см'к - ет-ся весь дворънадъ шу. 
1а СоНр (1о _ тап гі _ (1м . -^ ^ только ПО- хи _ тииъ кра_ сот-ку, по. смѣ _ ет.ся весь дворънадъ шу, 
сНѳ_1і, гиЬіат.^^Іі Га _ тапіе, е 1а Согіѳ сіо _ тап гі _ йе . ; ;Ль#^--^Ф ^ч4^^ир р^^|^^ р о только по.хи.тимъ кра _ сот_ку, по _ смѣ _ ет.ся весь дворънадъ шу. 
^ сЬе_іі^ гиЬіаш-§1і 1'а _ тапіе, е 1а Соп.1е гіо _ тап гі _ с!е . 

о Ы^М^1^^^^: ^=^ :^^=$^^^^^ і^олько по _ хи _ тимъ кра _ сот_ку, по _ смѣ _ ет..ся весь двіфъ надъ шу . 
сЬе.іі, гоЬіат.і^Іі Га _ тапіе, е 1а Сог.іе йо . тап гі . Ае І ^ г^ Е^ЕЕ І—І ^т^ шз «==« 


— ) 1;^^^ — ^ ^ 13 5=І:ж^ 5^1 г^Г^ -^-^ цз: _5_ ^5 


=^=^ 4520 ІЗв 
V /= ггт-р ( ^^-[^- |^-^ г р= и=і~ "^Г^ ее _ ли 
сЬе - (і. толь-ко по-хи _ тимъ кра_ сот.ку, ио _ смѣ 
сЬѳ-іі, гиЬіат_8'1і Га, тап_1е, е 1а /- Щ^ѵ^~~^-^^+^^-^ Р Р р^ I Р-Г;^^-^ ^^ -ТОПЪ, 

_ га*, Р ее - ли 
сЬе _ (і. толь_ко ПО-ХИ _ тимъ кра _ сот.ку, 
сЬе. іі, гиЬіат_§^1і Га _ тап.іе, по 
е смѣ 
1а 
/> V Ф I і) і)7 >>^7 ;>- 1 ^^ і>^-^ ^ ч. & .томъ, ее _ ли толь.ко по.хи _ тимъ кра. сот-ку, по. смНЬ _ 

. ра^ вЬѳ - Н, сЬе-іі, гиЬіаш.^Іі І'а _ тап_1е, е 1а 
Ь: ЬМ^=±:П 


у— у- 

ТОЛЬ-КО по.хи . тимь кра . сот ку, 
сЬе. !і, гпЬіат _ ^\\ Га _ шап.іе, по _ смѣ 
е Іа ^^Ш л Г^г-ПП^^^)> р гр:^ Ш^ -Ж ее . ли ТОЛЬ-КО по-хи . тимъ кра. сот.ку, 
сЬе - <і, сЬе . Іі, гаЬіат . ^И 1'а - тап.іе, по 
е смѣ 
1а V '^ *- т ^ 


ь^ -Х^ « в •• • > •» гг^^т ■т] ♦ ♦ ~^ / Р 


* ш 4520 137 ^ , Г р» а ^р Г Ме-н-р^^^ Щ ^^Н5 ^ФШ ет.еявесьдворьнадъшу-томъ.И пусть онъ,ктотакъ надъ нами вѣчно злобно насмѣ. 
Сог_(е (1о _ тал гі . Ле _ га. І)е-гі _ 80 _ і*е 8І аи _ (іаср, 8І аи-(Іа_се е со_ 
ет_ся врсь дворь надъ шу.томт.. И пусть онъ,ктотакъ надъ нами вѣчно злобно насі»гѣ_ 
Сог-Іе (Іо _ тап гі _ сіе.га. Ве-гі _ зо _ ге «і аи . <Іасе, 8І аіь(іа_('е е оо_ ^■ті^^і^ 5 Н^ Р=Р ^ ^ = Н ^^^-^-^ ^ ^-^ т № *— # # * ет- ся врсьдворьнадъшу.томь.И ііуотьонъ,ктотакънадъ нами вѣчно злобно насміі. 
Сог_(<? (1о _ тап гі _ (}е_га. І)е_гі _ зо _ го ві ап _ йасе, ві аи_(Іа_св е со- ^^ |Л^-^=^М а р=Н'=^ ^^^ р^^д-т^ПТГШ О. 

О ет_ ся весь дворъ надъ шу-томъ. И пусть онъ, ктотакъ надъ нами вѣч_но злобно насміі. 
(!ог-іе (іо - тап гі _ сІе_га. Уе.гі _ ^о _ ге 5І аи _ (Іасе, 5і ап_сІа_се е со _ ^зкЫ і' г=^^ ^ ;;=р^=йВ4^|р"Р Р Ь ^ Ф^^ ет_ ся весь двпръ надъ шу-томь. И пусть онъ, ктотакъ надъ нами вѣч.но злобно насмі"!. 
Сог-іе йо - гнап гі _ ([о_га. І)е_гі _ 8о _ ге 81 ап _ (Іасе, 5І ао-СІа _ се е со . 


Р ш «-•■ V ѵѵ ^ 1 С' тгі Р г5 і і і і інМ=^Ьг-* 4, "12 о 138 


хал.ся. вѣч но злобно на.см-к.хал.ся, бу_детъ на _ ми о _ смѣ_ _ -янъ кру. 
віапіе. <1е- ГІ-80 - ге 8І аи _ <1а-се а яиа ѵоі _ Іа «сЬег.пі- . _ Іо яа А ' Ж ' Л Ж Ліѵп. /п м. _хал_ся,вѣчнозлоб«о на,смѣ.хал_ся,бу_детъ на _ ми о - смѣ- _ _янъ кру. 
_8Іапіе, (Іе- ГІ-80 _ ге яі аи _ (1а_сѳ а яиа ѵоі _ 1а 8сЬѳг_пі_ _ .Іо яа _ /—Г 


^5 ^^ Ф I .хал_ся,в'Ьч но злобно на_смѣ_ ха^-изя,бу_детъ на _ ми о _ смѣ_ _ -янъ кру 
.вІаіИе, (1е- ГІ.80- ге 8І аи _ (1а_се а виа ѵо1_ іа 8сЬег_пі_ _ _Іо ва 


о 
о .хал_ся, вѣч-но злобно на-смѣ_ ха,і.ся, бу.детъ на _ ми о _ смѣ 
.8Іапіе, (Іе. ГІ.50 _ ге 51 аіг _ йа.се а *>иа ѵоі _ іа 8сЬег-пі- 

сігт. ^ рр янъ кру 
Іо за X ді ^і ДО-НИИ-И-і р И Р 'і^Г р Р І) у і^^ у ш ^^ \ .хал_ся, вѣч_но злобно на-смѣ_ хал.ся, бу.детъ на _ ми о _ см*_ . _янъ кру . 
-5Іап_іе, сіе- гі. 8о _ ге 8І аи - (Іа_се а 8аа ѵоі _ (а зсЬег.пі- _ _іо 8а _ Ш І і І ^ І і^ Ш / Р 


Р ""\іЦ* 4^^^ (Ігѵл. V ' Г Г Г ^Р уг^)^ ^у і^^ ѴР р 7 р 7 р 7 ^ ^ 4520 ѵлн /: ^ 1» — й- г р р М' у ^ р в вГррп^ РХОІШ _гомъ.И ііуегьонъ,кготакъ надъ намивѣчнозлобнонасмѣхался^вѣчнозлобнонасмѣ- 
га. Бе_гі - 8о - ге 8і аи _ (іасе, 8^ аиГ(1а-се е со_8Іап1е,(1е_гЬ8о_ге8І аи _ /г 1» 1» 1^ И РР И{^ | ?-Р4І4І| *-^ >і*іі- •Л\ и Р Р М' Р Р I Р _ гомъ.И пусть онъ,кто такъ надъ нами вѣчнозлобно насмѣхался^вНЬчнозлобнонасмѣ. 
га. Ве_гі _ 50 _ ге кі аи _ Ласе, 8і аіі-(1а_се есо _8І.ап1е,сІе_ гі_8о _ге8І а» _ Р ^І. р ^ р р р Р -ріпО'ШШШ ^- _ гомъ.И пусть онъ, кто такъ надъ нами вѣчнозлобно насмѣхался,вѣчно злобно насиѣ. 
га. Вр-гІ _ 8о _ ге 8І аи _ (1а се, 8 Г аи-(1а_ се е со. 8Іап1е,<іе_гі_8о_ге; ві аи _ у: Щ-^Н' О рррД=р^^^ №Д 4№^Ш . гі)Мъ. и пусть онъ, кто такъ надъ на-мв в бчло злобно насмѣ-ха.і_ся,вѣч_но злобно насмЬ. 
га. Ве_гі - 50 _ ге 5І аи _ с(а_се, 5І ахиіа- се е со_ 5Іапіе, йе.гі-ко . ге *>1 аи . 
_гомъ. И пусть онъ, кто такъ надь на_ми вѣч_но злобно наемѣ-ха.і-ся, вЬч_но злобно насм*і. 
_ га. Ве_гі _ 80 - ге 5І аи _ йа-се, $і анАа- се е со _ хіапіе, с(е_ гі.зо _ ге 5і аи . ^ I < Н1 < и Ч 9 Ф — •-< 5=»=» Р ЕІ а I т т ^ ^ 

М * л ф _^ ? # — -0- 9—9 г ігж: 9-0- 
4520 1^0 


ж _ хался^ будѳтъ на_ми о _ смѣ _ янъкру_ гомъ. 
_(іа-С'Ѳ а 8ііа ѵоі.іа 8еЬег_ пі _ іо за _ га! г/ /т. 

д * ^і ♦ ^ •• ет» Ти. 
2ІІ. 7»Р хался;, будетъ на_ми о _ смѣ _ янъкру- гом-ь. 
(1а_сн а 8иа ѵоі.іа всЬег.пі _ іо яа _ га! «Г/т. Ти 

2ІІ 


#^ _ хался, будеть на_ми о _ смѣ 
_ 4а_сѳ а 8ііа ѵо1_1а 8сЬег_ пі , янъкру - гомъ.Ти-ше5ТИ_ше не шу _ мн 
<о 8а _ га! 2ІІ-ІІ, гіі. 1і, гіі-іі, гіі 


ЯР ^ Еу^уС^ІС у ^ а ^ ІГ 

о 
о ха-і.ея бу.детъ на_ ми о _ смѣ 
-йа.се а зиа ѵоЫа зсЬег. пі у— 

янъ кру - гомъ. 
Ь) на. - гаі Ти. 

2іѣ. 


в ,хал_ся бу_детъ на_ми о _ смѣ _ яеъ кру _ гомъ.Ти_ше, ти.ше не шу _ ми 
(Іа_се а зиа ѵоі.іа 5сЬег_пі . 1о за _ га! 2іі_іі, 2Іі_1і, г\іАі, гіі ^^? -0- ? 2^ Ы/т. 

•б^ — н? * — «№ 5 Щ!=Щ і 1!^ ^^Р^->-Ь= ^ <» ^ ^^» 45*20 141 Лі ^ш ш УР :==^ шеі 
1і, ти _ ше 
сЬе - Іі, ти 
г'й ^>' Ѵ 'і . Г і . 'ІР | ?> :^ ^ а _ шеі Іі, ти _ ше! 
сЬе _ (і, ти 
гіі ^ -2Ш:ці^ШГГ\^.^ I 'і^ у ^ ]) іг^-^-і4^ _ те, тише,тише5нешу _ мн - 
_ Іі, сЬе1і,сЬеіі,сЬеіі, сЬе. те! Что, бы онъ не до-Га - дал 
іі, гіі - ІІ, 2ІІ,ІІ, 2ІІ-ІІ, 2ІІ - 'г.,і..1?Р т :гэг І ^т т шеі ше! тн 

сЬе - іі, ти '.^ік^^^^^Р Щг^і ^ г^^, ^ ^іГ]) і) 1 ^ ^ _ те, ти_ше тн-ше ве шу ^ ми . 
-Іі, сКеіі, сЬеіі, сЬеіі, сЬе. те! Что . бы онъ 16 до.га . дал . 
Ліу гіі _ Іі, 2ІІ. Іі, гі1.іі, гіі 


?^" ^ не — ^Ш І^- ^к 4о'20 1^2 Б. 

В. 4 р ? р Г р ргИТ^^р^^^Ь-^-тГІ^г ТУТ ^ Г ;^ шв! Что.бы онъне до-га _ дал. ся! беаъ шу _ ма, ти _ хо, о - сто _ 
іі, сЬе.Іі, сЬе_І!, сЬеІі, сЬе _ 1і, а1 _ 1еп_1і аі _ Го, рга,а1 _ 1'о_ рга^аі _ ^^ РѴ нѲ- ^^Д4^-4 ^-^/-^ ^^3 ^=^ _ ШѲІ 

-іі. ти _ шеібезъшу- ма, ти _ хо, о _ сто - 
сЬе - іі, а1 - (<'П_Іі а1 _ І'о- рга,а1 _ Го „рга^аі _ ^^^ 


ч. '^ і 7 _ СЯ. 

- ІЬ ти _ ше! безъ шу_ ма, 
сЬе _ іі^ аі - ірп.іі а1 ти _ хо, о - сто - 
- Го _ рга,а1 _ 1'о _ рга^аі - т Что_бі.і онъ не ДО- га 
сЬе _ Іі , сЬе.Іі, сЪеЛ \ , дал _ ся 
сЬе _ іі, 4 тах|Ы г р='- В у ^ у ^ у- й й-п^ 22= " гЛ2 
X 6 - ^^' рЗф^и^Н--^ ти - ше! иез'ь шу _ ма, ти _ хо, о _ сто . 
сЬе- іі, аі _ Іеп-іі а1 _ Го_ рга.аі _ Го _ рга, а' РР Ш ^Ф+Н-^^ ?^ V * V ти - ше! безъ шу _ ма, ти _ хо, о _ сто . 
сЬе _ 1і, аі - Іеп.іі а1 _ Го _ рга,а1 . Го _ рга, а1 . _ся, ^^^^^ш 
— СТ" ^ о- ^ 1) ^^ ^ » 7 8 7 ^ ^^^Р ^Ш^ ^= ^^4 у-^т ^ »-^ к=--=іі==Ь і 3 ?і-520 1^3 
^ё ѴР -^- _рож_но, мы- кра _ СОТ- ку у _ не _ семъ! 
_ 1о- рга,аі.1еп- Іі.аі . Іеп _ іі а1 _ Го_ - рга. ѵѵ *^'і\ і^ 7 Р 7 ^ 7 [} 7 I Ѵг^гпр^ зи -рогк.но, мы кра 
. Го _ рга,аі _ (еп _ (і,аі ^ сот _ ку у _ не 
Іеп _ 1і а1 _ Го _ V ; 7 г^ 7 і) семъ 
рга. РР ГГР 7 р 7 р^у7 I р 7 ^>'7[; 35: т^^ _роѵк_но, мы кра 
_ Го_рга.а1_іеп _ іі,аі сот - ку у _ не 
Іеп - 1і а1 - Го_ )л І/^'^^ 


семь: 
рга. РР 


_рож _ но мы кра _ сот _ ку у _ не _ семь; 
_ Го_ рга,а1_ іеп _ Іі,аі _ Іеп _ іі а1 Го_ _ _ рга. 

РР Шк ^ ' ру :^^:ф^^^ ^^ ^= сю •■ _ рож _ но мы кра 
_ Го- рга,аІ_ Іеп _ 1з,а1 сот - ку у _ не _ семъ 
Іеп- іі аі . Го_ _ _ рга. \ 1>, })-, Ь Ы^ш & ±зЭ ^ :ѵг'і ^ ^"^^ ^^^ ^ ^ 


тгт^- !^=^= гИт V ^^^^^ш V ; чі^ " ■ I :$ ^^ РѴѴѴ 4520 ІЦ/І (входятъ въ домъ и 
(8'іп1егпапо пеііа сава ѳ 
^Ч' ^' ^^^'-^ч у і^ у — » 
ѵ и^йіЬ? г =^=Ф ±=13 < > I Ш-А 
ь^- і^ ^ Р 7 Р 7 [) У [? 7 1Г'?'ГЧ' ,|Г возвращаются, увлекая Дэкильду,у которой ротъ завязанъ платкомъ.Перв- 
ігапзсіпапо (ііЫа 1а ^иа1е аѵга 1а Ъосса сЬіива <1а ип Гаггоіеііо. Хеі Ігаѵегзагѳ 

к ФЭ і 
"•" <^-100. 

-V АІІе^го авваі ѵіѵо. ^ ходя чрррзъ сцрну.она роняетъ- шарфъ) 
іа зсепа еііа реггіо ііпа «сіагра) е 
^ Д ІШШ р 


.»!'і>|.і'-ІГ 5 9 ІІІГІІ1 #-#-#- — — й 
г\. \' г ш ііПТРТ^ тт -0-^ 


> > У ,1 У^-Ь 
иг 

^ Д ^ 4 Д 4 I» 4 520 ДЖИ/ІЬДА. 
6І10А. ( издали) 
( йа Іопіапо) (еще дальше) 
^рій Іопіапо) 145 ^ ^З >о ш і і І: э г ВОРСА. 
В0П8А. О-тецъмой^по-МО . гн _ '^^*^—(цзд,алн) 
8оо-сог_8о^ ра.(Іге ті _ о... ((Іа іопіапо) Сна - си. 
А , і_ ^ -СЕ МАР. 
МАО, По - бѣ 

Ѵіі . Іо . - да гіаі.. _о_ ш ^ 
Ѵіі _ іо . паі ІЛ Г^ о 1/ Ш 


:=^ ѴР ^^ І 
Д.КРРР=? ^^ _теТ 
-іа! 

Риг. НІ6 (подноситъ руку кг глаза м'ь) 
(рогіа Іашапо а^гіі оссЬі) .):^!,, 'і уИИ-^\^[ і ^'т Р р I Р (г^--^^^^ Не справились ѳ _ ще2 че_го такъ долго'.. 

Коп Ьап Гі- лі.іо ап _ сог!.. ^иаі йе. гі _ «іо.пеі. ^ На мнНЬ іго. 
8о-по Ьрп. I у о р Р о Р ^ш 'і5 20 ^ 146 р. 
я. (Быстро срываетъ сь <;ебя повязку и маску и при свѣтѣ ;габытаго фона 
Ж ^^^^ вігарра ітреіиозагаепіе ІаЬеп^а ѳ 1а та8сЬега,е(1 а1 сЬіагоге (1'ипа вяз-ка!... 
(Іа.іо!... э ^ №^^Д№ 
^ ^^^ ^ ІВЕІ ѲІ і І=5=« ВЕЗ ВИ ^ !^3 V г I ^ I/ яг : / ^ Г Г=^ -ря узнаетъ шарфъ;видитъ,насте5къ отворенную дверь, входитъ и тащитъ засо- 
Іапіегпа ясогіаіа гісопоясе 1а ксіагра, ѵеЛе Іарогіа 8ра1апса1а,еп1га,пеігае біо. 
9 8=*=* і * " 2 ^"* * ■ т? В6 1=Т=1 ^ Г ? Ч ? .бою Дэкіованну, на которую глядитъ,какъ безумный; рветъ на сббѣ волосы, хо. 
. ѵаппа сЬе Гівва соп І8Іироге;8І зігарра і сареііі.., ѵоггеЬЬе ^гіііаге, поп рііо^ # 4 І^^Ш ш^^ Д пт ^ ?і^ ш Ч* ^* 9етрге еѵе»с. '^т 'е=ш=ш ^ ^і а \і -^ % ІІ -д^-,^ у д^* * *^ р^^ г=^ _ т'ѣлъ бы кричать, но голосъ измѣняетъ ему и іпослѣ долгихъ усилій, наконецъ 

» ♦ ♦ *— * * 1% ^* * * * * -♦ к й ^^§ ^ ^ ^^^^-'ЗДІ щ^^^^Ш Ш з ^л^ ^^№ ^ ій І 81 і <^» «I ] > 8* ^^ Й (М ? восклицаѳтъ * * # * * * * * *. 

« * * « * — •* * * — — * — ^ * * - '-Ѵь.Ші^^ѵТО"^ ^^^^т^^ ДДіч 'ЗДі' ^ I <— м у ІіЛЛ -^-ф — # т -0. ^.-0- ^^ЛЛ^ 4520 \Ч7 страшныпъ голосвмъ:) » ^ 

Гіпаітепіе боро тоііі вГогхі е^сіата;] 


1 Ь э .к- > т ащі^ Ш^^Ш? 
а-р ' ^р ' с^ 


і іі тп. I ^ 41^ 322 •^І ^^ ^ **І I 1ІЩЫ1ІІ ш і ^■ ^ 
г іі'иіц ,± :^ 1? :±. ■:Р- -й: '^ -Ё: -й. 

кЛЛХЛМЛЛЛ 
4520 Конецъ дінствія перваго. 
Ріпе (ІеІГ АНо ргіпіо. Гі8 ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ. АТТО 8ЕСОN^О. СЦЕНА И АРІЯ. 

ГЕРЦОГЪ. 

А^ііаіо авваі а =іоо. 8СЕХА ЕЬ АКІА. 

оисА, Ріапо. ?,^г, і ^рсі^ рр ^ ІПІІІП щ г .п ^ 444 4-0-^ Г ѵП ѵР гт^НИМ-Иі^' <»І іг і||| ^; 1=1 # ^ І Я і « т ^^ ^ 1>« Ус 52 ^ »^' м ^ » п— гт» : ^^Ш І 4-«-^-« • • ^ • • " . . . . 1 


т\?Ф 
і' ^/^ і^ 
(Гѳрцогь, взволнованный, входитъ) 
(Епіга іІВиса а^ііаіі^віп^о) І I ПіО і ^ т т ЕГ г^^ І р; Д?^^ "1ПГ :*=Еш: 3? :^=і: І^ Й 


#>і: ж I ^ 4520 (б) лчэ АІІе^го. Кесіі. ГЕРЦОГЪ. 

оисА ^^ ^^ ^ ^ ^ ==А * і и кт< ^ ^ Кто могъ р _ е по _ хи _тить? 
Е1 _ 1а ті Гц га _ рі _ іа! Ког-да у _ спѣ-ли... и кто ви. 
Е ^иап(^о, о сіеі... Nе'Ьгеѵіі ^^^^ * І^ ^ АІІе^го. Кесіі. ^^ т з: >> Р Р-Н-^Р'МГ'Т^Р^ ! ^^'^'^' ^-^' ІЕ _новенъ?у.знатьто _ го никакъне могъ я! Ду-шамо_я, точно чувство _ва_ла 
_8<;а(,п1і, ргі-ша еЬе іітіо ргеяа^іо іп,1ег_ по впИог-та согка ап- со _ га ті яріп. * Щ г» пи! я тчг тія іюг»и\гппа! иг»*» пт-ишиНЬ й».і ііг» ,0. го_реі 

.§;'е88е'- ^ і ш я ту_да вернулся!... 
.8сЬш8ое-га Ризсіо!. ^Щ всевъдомѣ бы-ло пу „ 
е 1а та_§іоп <іе - 8ег. 
^ Й ^ *ш І^І^І^Й» Ш ^Ш Н ііоісе Асіа^іо. ^=66. АпЛапіе. ^ Ш Е СапІаЫІе ^Ш # — (» — (^-^> — I» ш іа Н^2 стоі 
. ІаІ І^М Ахъ^дНЬтеперьты Ангель мой,прѳ_лестный?.. Ты ічнѣ я _ 
Е (іоѵеа.га 8а_ га ^ие1Рап _ ^іоі са _ го?., со.іеі сЬр 

Аіа^іо. # = 66. 
4520 (б) 150 ^ М- ^ Р :г^^і^^' рІИр^^ Д#^ внлаеьи я позналъ ду _ шо . ю, восторгълюбви свя.той и не_по_ 

ргі-та ро-іё іп ^ііѳ _ кіо со _ ге ^евіаг 1а Гіатта <Іі со_8Іап_1і аГ. 
роч- ной, внима-я зву-камътНЬхъ рѣчейтвоихъ не_винныхъ,са'чъчииш,ѳсердцрмъ 
Геі - Іі?.. со_1еі 81 рига,а1 сці то(Іе _ 8Іо 8^ііаг<1о ^иа<>І8ріп1оа ѵіг- і 


і =тт -■ ♦ Г Т т~ ^^^^ш і-^ і і ^^ •уі : у і I Ы 
АПеі^го. ё = Ѵ2і Цп^ I урі Г ^і ^ стан(»-вил-оя я . 

Ли іа.іог ті сге. тог_да! Ктоічогъе_р по _ хи_ _тить! 
_<1о! Е1_1а тіЛіга-ірі, _<;а! ^ ЙІ 1^^ * 

Г ■0- -Ф- АИе^го. ^ -126. ^* 5е / ^ ^ ^Э ут- ^Л^ЩХЛ у !> » > соп Цогга в ШП^^^^ тж. и кто зло. дѣйтотъ?.. 
Е сЬі Гаг _ (Іі _ѵа?... О, местьмо-я,віі _ новна-гооты - щртъ 
Ма пеа _ ѵго,тапѳа_ѵгоѵеп- 


^^ Ч ш ^ V ^т 


ш ^ш а^ 4520 (б) ^ щ А(1а!2:іо. 151 ЩЩ^ ^ -^т ;^аслр_ зы ми_лой, я. І^ скоро: 
_іе1_іа: 1о сЬі*»с[е і1 ріапіо АЛ 

})0 л 5КесТОКООТ<І.МС'ТИТЬ — ГО- 

Іа ті _ а<1і_ІРІ- _ > і -,> Ш ^т ^ 


Аіа^іо. рі^ і Р^ЗД і; Г 

Аіа^іо. ^ = 50 
ВЗО-рѢ 
СІ - ^ІІО, ш ^зш 
і я-бъсле_зыо- -су.шилътвои, я-бъ могъ у-тНкгаить 
^иап(Іоі*гаіЫцЬЪіо е Гап _ 8Іа с[е1 8іі_ _Ъі!о ре- ѢШ Е ^" ^ 'Ш'^ 5І ^ ^^ щ 


И7 Рр7^Ск 


^ ^ ^ фгеяс. 

-##- 4 5 20 (б) С^- 152 


Ш вѣр.но 
пітп. въ ми - 
- шог - яу 
по. - ту 

_ 5ІГ0 |^'#г г р^р ^ Р р і р'^!' ' й^ р и го - рѳ^ вѣрно^въми - ну _ ту страш_ну_ю, вѣр-но^аъмн-ну.ту 

гі _ ^ііо, (1е11'а _ тор по _ яіго те _ тоге, <іеІ1' а _ тог по_8Іго й ^и^^Т Г^ щ. ^Н^^^чі і и Чіі^ рр 1«§гп1г^ 
Р ( ? ^ ^ і лл страш. 
тѳ_ ну. ю, о _ на м» - ня ява - ла; 
то.ге, і1 8ио Сііаі-Ііег сЬіа - шо ш ^ ^^ ІІ ІІ ѴІ и^г^ і ^тш ^ ^5 ^ Р Р Г Ѵк-г4 т М Р- М І^" ^ щ ^^т Ахъ, еп _ лнбь вопль тотъ слы . іііа^гь Я; 
N6(1 еі ро-іе а 8ос_ сог _ гег - Іі, о^ Джильда до _ ро. 
са _ га Гап.сіиШа. ^^ ^^ 


^ 

Т '^- » » =с УІ« ^ Р!Г 


^ _ ??^« ^^^— Ь- • • Т 45 80 (б) Ьііі 
_ га _ я, 
_ та - іа; я бь по - ле.тНЬлъ на твой призывъ, о 
еі сКв ѵог_гіа со! _ Ра _ пі _ та ^ $ ^ і* ^ ^ I г іМ Щу^^уѴ Р-і^- )=^^ 0-»- 


ІЛ ІЛ жж іг?^ Ь: % ^Ш ^ г ^ ^ ^ ^ Орр.-р=^^ Ѣ 5.^ 
вѣр_ но, 
еі сЬе въми. 
Іе % Ѵі И' - пас 
Гаг ность пр« _ 311 _ ра_ 
іі диа^^іи Ъѳ _ а _ - іа; вѣр_но,въми _ ну - ту 
еі сЬѳ ІР яГеге а _ 
І и-^ \2 ^^ \\}\и ' ^^ ^ і цг— #- #— # э— (» ^ ^ т^ Орр. - ну- _ту 
_ге %>• р V) Гн ^;^ щ і ѵгУ^р" вр 
\е по по рег іе поп і п _^ч . 
I ^Ирр^р Р^р страшную, вѣрно^въ мину _ ту страш _ ну_ю, о _ на ме - ня зва_ 
-І^Гап _ ^еіі еі сЬе 1е яГеге а _ ^1'ап- -§"6-11 регіе поп іп _ гі _ 

^ . Р''^': Чі "Ш 5Ш ^т 


ті 'і г =^ ^5^- 4520 (б) 15^ ф^^' } і р Щ 


/^.: Ш 

II я, ко _ ТО- - рый ііолонълю - бовью, но могъ сііа_гти, 

еі оію 1е зГе. _ гѳ, 1е аіе гв а. ^Гап^^і^е- 1і рег іе- рег 

''"ІГ^ ^І"^ "^0 .^^ Ь#'^ 

^?^ :Ё*Л:? :Ё?^ :ЁіЕ±Е?Е 4^ ^ і і^^ I "І?^ ^ ;^Е і 44 ЕІ 1Е Ьл* !• 1« М й ^Й > Ф- ^=^ ^'іу^ г ІІ р ПГ-р .^'-'т-П^Р ' т'^Ш 


нѳ могъ сна _ сти те_бя 
Ір «Го -Г*» а - ^Гап _ ^е_Іі не могъ сііастите.бя, 

рег 1е попіп_лі_(іі?), ^ т ш 'и 'и ^ ^щ 11 ±-^ ГГ\ .^іі. г ±^± (іііаг^. ^ /Т\ «А ^^В поп іп _ ѵі_(Ііо рег іе. 
л л -ж ІЪ- Ш ^т 5==5::=і й 5-?-? (придворные входятъ поспѣшно) 
(ейгапо ГгеіІоІо<>і і сог1і<^іапі) і « » #^ и # -6 #*1» I і ;М? ^^ Й^аЙІ #=^Т= Э ^ ^^??^ «^ I 
АИе^го ѵіѵо. о =96, 


ш^^чи-ѵ- ^=^ 4 с ѵ^ ^ ^ ^ у #1 1^1 7 ^Р =ТГГ~Х -Т С1 ' п тщ^ Л-Я-М—і а 1-0. 

1^^ Р^ 

Ф-0--0- " "^ #^ 9 ё ё р 4520 Сб) 155 ГЕРЦОГЪ. 

оисА. 4# т Г-у^^Г-І Ну что? 
ЕЬ.Ьеп? БОРСА, 
В0В8А. .г/ р'. г 1М"Г Гп і ѵ^р І ^Р^Рг щ гв± у _ кра_ ли у Ри _ го 
га_ рі _ 1а а Кі - ^о Гррцогъ,І?'рцогъ, 
Юіьса, 1)н_са? лю~бов.ни _цу 
Ііа_тап_ІР* Ги МАРУЛЛО. 

МАниііо. ./7 П\^ - Т р7І-Г р7 і V Р I [^ -/М:— ^ Н^— Н^ ^ Іерцагъ,Герцогъ, 
Бн_са, Біі-са? лю-бов_ ни _ цу 
Ь'а_тап_(в Гп у _ кра. ли у Ри _ го 
га _ рі _ Іа а Ні - ;?о ЧЕПРАНО. 
СЕРРАКО. СЕРРАКО. ЛР Герцогъ,Гррцогъ, 
Ьіиса, Би.са? лю-бов- ни_ цу 
Ка-тап-іе Ги у _ кра, ли у Ри - го 
га_ рі _ 1а а Кі - ^о Тепогі. ^ 

Ш - р р ѵ і "рс^> ѵ^ ^ і^іиі^ і!\і:^}\4'I^^^і ^ о 
иІІ ее 

о Гер-цогъ,Гер_цогъ, лю.бов _ нн _ цу у _ кра .ли у Ѵл - то . " Вавві ^^ 4 г Ы^І' ^ ^^^^^ ^'^'^- "Р^ТТ^р і^ ^ ) \ іл ^ . « т ІЗо-са, І)а-са? МЛА Ь'а- та. 1е Гп га - рі _ іа а Кі _ ^о -^ Ш1" ^ 


> "^дУТУ Ш ^ ' : *х1 ^^№ ІГ "^ ; ^Ш ш^ «=.^ '4,.,.^ ^ і ^^^^ "^ у 


^І^г^? « # • 4520 156 іі г- І|І'>Г> | ^ Тг п-^і ІР Рі ^ М ГХѢясе? от _ ку-ДЯі 
Со-тѳ? е ^опйй? Ха!ха! 
АЬаЫ вотъкакъ; разека. 
йі _ іѳ, со_те ^^ •• ІІІН^ГГ ^ Г ^і^^р _ лет_то, 

_ІРІ_ІО, ^Й ВЪДОМЪ ВО- 

Ьаі 8110 {)вались. 
♦рІ-іо. ^^ ^Р^ ^ ^ і^=^ _ лет. то, 
.Іеі_1о. ^#/ ]Ь]Ь - въдоічъ во 
І)а1 8ио рвались. 
Іеі_іо. ^ Щ р^=^ Ш лет-то, 
Іеі.іо. въ домгь во - рвались. 
Ваі 81ІО іеі.іо. И^-у/у - ^ '7 * ^ -т— ш лет. то. о 

СЕ - •"*-•- '"5 

О 
О »^/ ічіѵ - ВЪДОМЪ во _ рвались. ^^ 1е1 _ Іо . ^ ^^Ч' ' ІІІ' І)аІ 5ио іеі_іо. ііиз: ^5 ё-0-Ф ^Ші к 1 — 1 а ^ ^-4 ' ш — г^ Ш 


Щт ф ф^ " ^■^^щ-^ ир і тл іН^-й- т 0» # • ^І/Г^Г^' ^ Е^^ ь^ садится) 

віеІе) 5; ЙѴг^ ^ р=^п^1^^^-і^^^ /т> Г . зкитеі ра:іска _ яснте, НОСКО- рѣй. 
со_те Ги?- ■й:-0--й: -^-Р- -^■■Р' -р- азипа: ѴР я из: 3=13=13: ііз: з=2:сііі:е: :еіі: /С\ ф 9 — 0- *==^=1^ 4 '^ ^Ш ^ ^ И^ш /Т\ ^ 4520 АІІе^го а88аі тосіегаіо. ё=9б. 

бЦРСА.ВОНСА. 

ыЫ 2 157 е^ ^і^ \ }^2рц ^-,^1}^}^^^ :Э± МАР. 
МЛН Мышлнвъбѳз_люд_но!>гь,градекоі»гьпред>і»іѣсть_и, и вдругъ встргЬ. 
8еорреп_йои_ пі _ Н гѳ- то _ <л ѵі. _а, Ьгеѵо. _га '•''*/ г ■ у ^чр р I ^ / и М ^ Ь I ^"^ р ^^< ^ ^ ЧЕПР. 
СЕР Мышливъбоа_ .іюд.номЪуГрагскомъііррД-МІість-И, и вдругъ встрНк. 
^)согреп_(]Іо и . пі _ Іі гв_ то _ іа г'і_ _а, ЬгеѵЪ- -га *'%^ г- г |»р ^7~^{и-М-т^^ I г'м^рчрр ^ р "1 I ё Мышливъбез.люд.ноічъ^градскомъпред.мѣсть.И; и вдругь встрЪ. 
8гоггеп^(1о и _ пі _ 1і ге_ то _ Іа ѵі_ .а, Ьгвѵ\)_ -га ^^іі \р}ч=^і рчОі)ф ^' ^^ Г! ■ У о 
ос 
о 
о Мыш.іивъбез _ лк)д_ номь,ірадскомъ пред. мѢсть- н, и вдругъ встрѣ. у. І^Ц і; . _Ѵ^р»рГ^^ I [ЗГ Н Р Р ^ ^ І^^І^^ЩЧ р Ч Г' Й 8соггеп . А) и _ пі _ 1і ге . то - !а ѵі . . а, Ьгѳѵ'о_ - га 
ЛІІе^го аззаі тоДегаіо. «=96. с - V 8 
І ^ 


3 Й 1 


^р з:5і: ф ** дг^ 1 ^ ##4 ^о'^го 


158 в. ^ Т^^'Ц ЬХЩ^^^- ^Р ^і4Д^^-^^:^ І , ча - емъ красот - ку тамь, 
(1о _ ро са_(іи-іоіі (1і, но гіо_ка- зав _ шись, о _ на ис_ 
ео_т«рге_ѵі _ 8і(ѵ ЬепвѴгаіп Л щ^ ^?; р .^а^ - ^ѵГ^^^^Пгі^ ѣ± 'г=р ^. ча _ рмъ красот - ку тамъ,, 
6.0 _ ро са_(1и_Іоі1 Л, но по_ка _ зав _ шись, о _ на ис. 
со_пи^ рге_ "і'і ^ 8ІО Ьеп в'ега іп ->#/ г?;ріі4^ і^т \ иг "^^т 5 . ча _ емь красот -ку таічъ,- 
Но _ ро са_<1и_іоі1 Л, но по_ка_ зав. шись, о . на нс_ 
со_те рге.ѵі _ 8Іо Ъеп8'егаіп ^ ^=^Т^^ р і^ 7 Р ::^=^=:^ ^Л{)„р- р " тл;:д^=^ ^ о 
сг 

О 

о ча _ ем'ь кра_сот_ку тамъ,. но по_ ка - лав - шись, о _ на ис 5ЩЙЕ 
Р^ рт ф^ : хт^^ =^т -т іо _ ро са_с(а_Іоі1 (1і,. со.те рге.ѵі . 8Іо Ьепн'ега гп Щ^-іМ^ >• ^і г м :^ Ш -»- ^ ^5: і«р X Щ=^ "^ — ^^ ^? е ?^^ 


Ь #В 7 4520 159 в. м р^ІпГ- ^1 Щ-^^V^]):!}}^^I=І ^ш I 

Но мы у _ 
Е_га Га. -чез- ла, ргі а. отъ насъ какътѣнь^исче.і-ла вдругъ 
га_га Ьеі _ іа ві 8І зсоріч. ^^^^ П ^ |Г і г^^^'т \г і і*р I Г ^ "^Р^ - _чез_ ла, отъ насъ какъ тЬнь, 
ррі _ а, га. га Ьеі _ 1а отъ насъ какъ тѣнь. Но мы у . 
сі 5І 8СО _ ргі. Е.га Га. П^ р^^ I ЬЬГ І г }} і'^»р Ір ^ г ^Щ ч. чез-Ла, отъ насъ какъ тѣнь, 
ргі- а, га_ га Ъѳі _ Іа отъ насъ какъ тѣнь. Но мы у . 
сі 8І 8сЬ - ргі. Е_га Га_ т і ^ ^ = ^^ =ір ^в ^^ У=У :2± о -чел.ла, отъ насъ какътѣнь,нз-чез- ла влругъ 
^ ргі - а га _ га Ьеі _ іа сі чі 8СоргГ. 

о Но мы у _ 
Е.га 1'а. ^"^ Р Л' ^Л^^..ф=,=^ Е^ Еф *Г^' ' Р^Р^ - чез - ла, отъ насъ какъ тінь, 
ргі .а, га _ га Ьеі _ Іа отъ насъ какъ тѣнь. Но мьі у . 
сі 5І 8СО _ ргі. Е- га Га_ ^ . Г ?*^ у "-■ — р 1 ?« а ^^ ' ^П ч ^І ? ^Ш н^й ^ ^і і ч 1>ч г- !5 ^ щ 4 л? о іео и ^ Э- Ь^-^Дг^і ^^^^^щ Ь= т^л ^ ^^Ш и н± у ^ ^ / ё ^ 1-^ 

_ то, и по _ рѣ - ши _ ли е.«^ у _ 
- Іо, сЬе,ѵІ8Іа ар _ ре _ па, 5І(Іі_ 1е_ зна _ ли страстьРи_ го 
тап _ 1е ({і Кі _ ^о лет. 
1е1. ^у^т ^^у^ I ^^.щ і ^ 1 1^: ^т^ зна _ ли страсть Ри_ го 
тап _ іе (іі Кі_^о лет. -ТО, и по _ рѣ _ ши _ ли е_е у _ 

іеі . _іо, сЬе,ѵІ8<а ар - ре _ па, 5І(1і _ 1е_ '^^ ^ = П1> Ш ^^У^_ | ^[^ ^ ^ г^^-^ зна _ ли страстьРи_го 
тап- іе (Іі Кі.^о лет_ _то, и по _ рѣ _ ши _ ли е_е у 

Іеі _ _ Іо, сЬе,ѵі'чіа ар _ ре _ па, 8І<Іі_1е іы^ 'Ф^^} ^=^=^}-' I і,^ іі^ѵт^^і I [ШтЩ о 
се 
о 
о _ зна _ ли страсть Ри_ го _ лет то, и по _ рѣ _ ши - ли е-ѳ у Ш=^ ^1^=1= -Р-^^ ,, I р.-^=у рЕ^рруу^ЗГ ?^ ^ УК 7 1) _ тап .. іе і\ Ііі - ^го _ Іеі _ _ +о, сНѳ,ѵІ8Іа ар _ ре _ па, 8ІЛ-1е _ » . Г^ 4 Г -г^ ь.т 1=531 Гр Гг Т I ? т 1 ? # ВЕЕ и»^ •гі І^ *^ # # СЗ шш ■■^ тр^ Ё5Е5Е=Й ^ Й Т '(О -го 16? 
т. РР=РУ^^ЗЬ ЁЕ^ Й^^Р^^=^Е§^^*^^^ .красть. Шута об_ ма _ ноі»іъ у _ го _ во_ ри _ ли наіѵіъпо _ мо - 

_^ио біасіі га _ ріг _ 1а 8*аѵ»чіі1 рѵо.^еЛ. іо, ^цап^^о іі ЪііГ_ ^ ,. в г Шйд" 'М=ЕІ^|И^^=Ь І^ 2: .красть. Шута об - ма _ номъ у _ го _ во _ ри _ ли пяпъ но _ мо _ 

^ио Сіа^і га _ рір _ 1а 8'аѵеаі1 рго_ ^і^рі _іо, ^иатіо і1 ЬиГ- т 


щ:* # #-*- і ^ ■ Н ^ ^ 7=:^ ±1 _краеть. Шута об _ ма _ нопъ у _ го _ во _ ри _ ли намъ по _ ічо _ 

_§"ио (ііа(1і га _ ріг - 1а !ч'аѵ«'а І1 рго_іи^еі _ Іо, ^иапйо і1 ЬпГ_ и*л І ^ ^ ІР ^ Р ^ -В- ^^Рт^ Г^ ^ ■ У ' -% сс -Красть. Шу-та об _ ма ночъ у _ го . во _ ри _ ли намъ по - МО _ I о _§а6 біа с|і га. ріг . 1а 3'аѵааіі рго_реі>+о, ([цап.сіоіі Ьпі". А^ І^^ ^' # #-* В І4 ?•* ? ^^ і^ ^^Р ІЕ &^^ ^^ 1- '*Гі'20 івг **: р:^и)?іп^г-г ^^ ш^к ^ ^ Е _ му ска_иа _ ли, 
сЬ»» (іі Се _ рга-по - гать,наіпъпо_ мо _ гать. 

- Гоп ѵег поі врппіо^ что І10_А'И_ 

поі 1а ООП. РЙ ^ Щ \ [ ^ ''■^Щ і ^ м. - гать, 
_ Гоп намыіо _ МО _ гать, 
ѵёг поі врішіоз Е _ иу ска- за _ ли, 
сЬѳ ^і Се _ рга_по что по.хи_ 
поі 1а со п. 'ЯІ^ Г і ^ ^ ^Щ ч. щ \П ''РП гать, 
Гоп нам'ьпо _ МО _ гать, 
ѵвр поі крипіоз Е - му ска- за _ ли, 
сЬе ^і Се - рга.по что ПО-ХИ. 

поі 1а соп_ ргр^^ч^ ^г пг^тНг' ^-^ии! Е - му ска- за _ ли, 
сЬе сіі (Іе - рга _ по а. 
Ъ 

X о 
ее 

о 
о _гать, намъпо-мо - гать. 
_ Гоп ѵег поі ьрип-іоз , ш > у іі^Ф т іг > » і что по _ хя . 
поі" Іа соп. ^Щ ^Щ щ гать, 
. Гоп намъпо _ МО - гать, 
ѵёг поі 5рап_І0 5 Е _ му ска- за _ ли, 
сЬе (1і Се- рга -ПО что по - ХИ- 

поі Іа согі- М ^* ? ^^ ж=*± ^Ш т '^ ^ 


I | ]''|' і" I 45 20 Ч івз ш *: ^ ^Г^Ш^ІГ^!П^ I і ^ ^'М^'' і- Р г ^ ^ . щаемъ женуЧеііра- _но и онъбылърадъ. 
Іевва гаріг ѵо-1е8_8і-то, кіоііо, сге _ (1е-, Е - му на _ дѣ - л и сейчаеь же 
1а 8са1а 4иіп_(1і аП'ио _ ро 3 пцг ^ ^;^^^^ ==^ ^- ^ли^Ш^^л. П-Ч м. щаѳмъ ясенуЧеііра- _но и оньбыльрадъ. Е-муна_дѣ_ли сейчасгь же 
іѳзза гаріг ѴО- 1е8_8І_то, «Ыіо, сге_ «1е-, 1а ксаіа ^и^п-(^і а11' ио _ ро ^ ^л^ші ^Г р;^-в N Ы^ГЕІіЫ^т-^^ ІЦІ-^ щаешъ женуНепра- -«о и онъбылърадъ. 
іе88а гаріг ѵо_1е8_8І_то, кІоИо, сгѳ _ йе^ Е_ му на_ дѣ - ли сейчасъ же 
1а веаіа ^иіп-(^і аіГ но _ ро Ы;4 ^^^ ^ ^^^^^П^'^^^"}.. иД 7 

щаемъ женуЧеп-ра _ но и ош, быль радъ. Е_муна_ дѣ_ ли сей.часъ н;е ^^ІР^ ш ^^ Ш е ^^^^^ ^щ _ іе8_5а га^іг ѵо- 1е!>_5І- шо, віоііо, сге _ (іе^ 1а зсаіа ^тп_{1і аІГ по _ ро 


4 ^- ё Ы ^^^^ ш ы 4' ф ^ ^ 


#* -^ ^^ ^^ ^^ фф# =^ 4520 16^ р"^^ 


^ -.і-^ г 5^7=^ ^ ^^^Фее ^ і^ п щ, мас_ку н за.. вя_за _ ли 
тея-йа, Ьеп(1а1о,еі з(е8_ 8о і^ г. !аза платкомъ^ то гдавс+, въм и гъ мы за _ бра, 
Гегпшіе _ пе, 1а 8са_1а ^^ип_(ііеі віеазо^еі ^^^^Шт 
^щ м ^ 


Г- іѵгае.ку и за.вя-за _ ли 
тР8_8а, Ь«^п(іа1о,еі 8ІР8-!?*/ глаза илаткоічЪ; то/'давг'іі въпиі ъ мыза_ бра. 
і*»^гта<о _ п^, 1а кса.Іа ^піп_^^ІРІ 8<р88о,рі ^^^^^ЕЕМЕ^^^^тт^^ ^ И,^, ^ ^ г, .7^ і мас-ку и за- вя_ за _ ли глаза платкопъ, тогдав^'Ь вьмигъ мыза.-бра^ 
тяя-8а, }№П(1а1о,еі 8ІР8-80 Гогтаій _ п^, Іа 8са.1а ^іііп-Ліеі 8Іе83о,еі ^^т 
-»•• щШт^ш^ Н>=^^^^ о 
а: 
о 
о маску и за. вя _ ла _ лн глаіа плят.К'^мъ, тогдавсѣ въмигъ мы за- бра. ^ ^^ ^^^^^^^І ^^^^^^ІШф^ег И^^ІІ р^^ гиеь.8а, Ьеп([аіо,еі ^іеь-зо Гегпіа +е _ пе, 1а 5са _ 1а цпіп.сііеі 5Іе55о,еі I Ь&Й: 4г- т ^еШ к± "Д ^ и ^ м 5=5 


^^^Ш 


4520 165 


ли _ ся,кънему,въе-го же домъ. 
8Іе8 _ 8о і"ег_та, Гегпіа Іе _ пе. Красот.ку вая.іи мы въбольшомгь ио. 
5а1ітто,е га.рЫі Іа ^і» - ѵі. іЛО!ГІ^?М ^^ #^р^ ^^рр^^^^^ м. _ ли _ С'я,къннму,въе_го 5кѳ домъ. 
8Іе8 _ 8() Гнг_іпа, Гегта іе - пѳ. ^ Красот _ку в;іялн пмвъболыпочъ ие. 
За1ітто,е га.рЫі 1а ^іо _ ѵі- РР г й=^ г-р-р?р_Р-і|^ ѣ да^^зз Е?^5Э с. Ш^ ^ . ф^Щ^ Щ ли _ ся,кънріпу,въе_г<) 5ке домъ. Красот_ку в.зяли мы въбольшомъис. 

8Іе8 _ 80 Гег.та, і'ерта і« _ пе. ^аіітпю.е га_рі_йі Іа ^іо _ ѵі_ РР ^ -^?*^ т А^^ г г. г. /Гі Г=" ^ ли - ся,къне-му, въе- го же д»)мъ. Крісот _ ку взя_лй мы въболь-шомъ йс_ д г-- р-^]Г| ^^ -л/ т і 1^^? 9; Й^ ^^25^ ;^=^^ Г 

5Іе5 _ 50 Гег.ппа, Гег.ша іе _ пе. 8а!ітто,е га _ рі_сІі 1а ^іо _ ѵі 
* тур 452 166 

ГЕРЦОГЪ. 

оиСА. про себя) Ш ѣ ^ (Боже! 
(СЫо! *і ^г.[)? Л Г?1);я і' т^і^^^ і іч^^ц ^'^ріг р'т Р' р "У- 
пеі- НЬ, снесли въка-ре _ ту и у . вѳз _ ли. 
(а а поі гіи _ 8сі _ ѵа (цііпсіі а.врог _ іаг. Тв _ перьшутъ 
(,)иапг1Ѵі 8'ас _ ••УУ^ Г^-р р ^ р I ^^Г Р^И 7^ I г г" г (1 "У- 
пе1_ _ г Ь, снесли въка.рѳ _ ту и у _ вез- ли.. 
_ іа а поі гіп _ ясі _ ѵа фііікіі а_8рог _ Іаг. Те _ перьшутъ 
^иап(^'еі 8'ас_ Л 2^*і ГМ і^ ^ ^ #р ^Г^! р 4 Ь^Ч О' " Г [1 ч. _ пу- _ гѣ,снесли въка.ре _ ту и у _ вез _ ли Те _ перьшутт» 

_ пеі- _ Іа а поі гіи_8сі _ ѵа ^иіпйі а-зрог _ іаг. ^иап(^'еі 8'ас_ |^і^^^г^^^^^ ^:^т ^ і'^|г^ р- ^р р- р _ пу- - гѣ, снес_ли въка_ ре _ ту и у _ вез _ ли Те - перь шутъ ^й ^^і=^пц-Ц^^ т ^ ^ ^^ И ^^ ч г р- т^-И пеі_ _ 1а а поі гіп. хсі . ѵа ^аІI^(^і а-5рог . іаг ^аап(I'еі 8'ас. ІМ 


г^^І-Н^ ггГ >і:= «• 4 Й ^ •>Ч 1'^?^ Іі^ >^ИИ :^В ^ г-?; 


4530 167 0. ^ 3 ^ те - _ пррь я 
ѳ (1е8 - 8а!. все по _ ни 
1а шіа (]і Б. 

В. ^ 1' > I Ь Г ста 

_ СОР нетъ 

86 ру _ гать-ся въз.іо _ бНЬ,. 
<1е1 _ 1а ѵеп - ^еі _ 1а . ^># Г" .Г Ш: Ь 1 ^ г р ^ ^ р ста 
. сог нетъ 

86 ру _ гать_ся в'ь я^іо бѣ, ЙѲІ « 1а ѵеп - (1е1 _ (а пуо _ каЙ бра _ 

Ге _ 8І0 8СОГ- <^уи г. г г^ ы V Г '^ ^ Гт% ь ^=^ с ста 

СОР Нетъ 
ее ^ ^^ «1; 3 ш ру _ гать.ся възло _ бѣ, 
(іеі _ 1а ѵеіі _ сіеі _ іа 

възло _ б*,_ 
-(Іеі . іа_ пус _ кай бра - 

РѲ _ 8І0 8СОГ. і Г і '' ^Р ^ ^ О. 

о о 
ее 
о 
и ста _ нетъ ^ ру . гать.ся възло _ бѣ, пус _ каё бра . и_м_=^ ^ г ^- 4-^ ) _срг _ 8е сіеі _ 1а ѵеп _ йе\ _ Ха. Ге - 5І0 8С0Г_ #±^ г д і 1 
Г ^ ^ЕІ '»* ])1' В 7 ^ ) Гг # [^ ^ І^ ^^ 4520 1в8 і М: _ ма . 
.Іеі ю!) 
.Іа!) ** зз: сгеяс. л надънимъ омѣ.ять.ся Вогь ве_ 
ге - 8ІО 8Согпа-1о а(1 ІП1 _ рге. ге ^ ѴР нитъ,(іус!_ кай кри_читъ,ііус- кай кри _ читъ,надъ ниічъ см'Ь_ять-ся Богъ ве_ 
па_(оа(1 іт- рге-еаг, асі іт _ рге _ саг, п* _ віо 8согпа_1оа(1 іт _ рге. .# 


_ нитъ,ігус_ кай кри_читъ,иус_ кай кри_ читъ, надъ нимъ смѣ-ять_сл Вогъ вѳ_ 
_ па_1оа(1 іт_ рге.еаг, ас! іт _ рге _ саг, гѳ _ 5(о ксогпа _ іо а(І іт _ рге_ } оь.^ сгеяг. ѴЛ- 1^4^ ^ц^Х<л^\^^уАІ±1^МЛ-^^^^^ Щ Ѵр нитъ,пуе- кай кри_чн1'ъ,пус_ кай кри _ читъ, надъ нимъ смѣ-ять.ся Богъ ве. гре.\'г. ' ННг-ф - ^ ^^^ Фй Ш ^ ѴР щщ т- _ па_іоа(1 іт_рге-саг, а(1 іт рге _ саг, ге _ 5Іо ісог.па.іоасі іві _ рге л. і 3 ^^- у ? р 4 ^і }~^ у^ 1 
Е ж ѴР рйй р=ф==^Щ- ж 


4320 іеэ 'Ррр.^оііо ѵосе ^^^^;^ ;і #--#г^^ тѵп~гт ^ ^вк ^ - литъ. надъ нимъ «;.мНЬ_ять _ ся Вогь в*^ _ 
_ саг, ге _ 8ІО 8сог-па _ іо а(і іт _ рге _ лить намъ, 
са _ гр. м .уо^Л> ьосе надъ нимъ смѣ- 
ге _ 8ІО яс'ог. ^=Иф=^И= М-Н-И =И Р^ЕЕЕЕІ ші _ литъ, надъ нимъ с мѣ_ять _ ся Вог ь ве _ литъ намъ, 
_саг, ге - 8ІО 8Сог_па-іо аЛ іт _ рге _ са _ ге. 'ррр аоііо ѵосе Г- надънимъ смНЬ_ 

ге _ 5ІО 8СОГ_ ^ ^ р ^_р^_ріі„^Г^ =ф= р=р ^ литъ, надъ нимь смѣ-ять _ он Вогъ ве 
саг, ге _ 8ІО 8сог_па-іо а(і ігм - рге >р/> 8(іИо ѵосе лнтъ намъ, 
са _ ге, надъ н и мъ с мНк _ 

ге _ 8ІО 8С0Г- ^^=& =і^=^і Ф?^^ ^^ ^Ц# -^-^- =І=^=^ лить, надъ нимъ смб.ять _ ся Вогъ ве 
\рр аоііо ьосе литъ намъ. ^ надъ нимъ см*_ ШШ^ЩЩЩщ^щщ^^ г^ Г РЧ ^ саг, ге _ <»іо 5С()Г-па . іо а(і іт _ рге _ са - ге, 'ррр аоЦо ѵосе т^ ^т ге _ 8І;о §С()Г_ 
ч ^ :^ Е^ 4520 170 


ять _ ся 
па _ іо и Вогъ вѳ _ литъз надъ нимъ смѣять _ оя БоГъ в<^ _ 
а(1 іт _ рге _ саг, ге . 8Іо 8Согпа _ 1о а(1 іщ _ рге ѴР 


. ять _ ся 
_ па _ Іо ^Ё и Богъ ве _ литъз "адъ нимъ смѣять _ ся Вогъ ве . 
а(1 іт _ рге _ саг, ге _ 8(6 всогпа.іоай іт _ рге. Ж ѴР ^ -^ г ^ ^=^== ^\ Р ^-М = ^ ' і^^і \ ^ ш ять _ ся 
па _ іо Ш ^ и Боп. ве _ .гитъ^надъ нимъ смѣять - ся Богъ ве _ 
аі іпі _ рге _ саг, ге _ 8І6 8Согпа _ іо а(1 іт _ рге _ 


° _ ять _ ся 

ее 
о 
о ѵш и Богъ ве - литъ-, надъ нимъ смѣ_ять _ ся Богъ ве р -^ р' р р' р ІІ^Т І' Г~Г^У \) і> ^ І па - іо а({ іт .. рге _ саг, ге _ 5Іо 5Сог_па _ іоаЛ іт _ рге 
4530 171 6. ■ '■'^Ѵ П Р "П р:= ^^^:.;;.# б=Й^^=И^=| И^ ^рр *о/^о госе ^,1^^^^^^а^35:^'^"у уі^ ^^ лить-,надънимъсмѣять_ся Богъв«ліпгьнамъ,наДънимъ смѣ.яться и Богъ ве. 
саг, ге _ 8Іб 8согпа_1оа(Ііт- ргеса.ге, ге _ 8Іо всогпа.іо аі ііп_ рге. ѴРР^оИо ѵосе ^~Н^ _ литъ-, надъ нимъ смѣять_ся Богъвелитънамъ,надънимъ смѣ.ятьгя и Ббгъ ве_ 
.саг, ге _ 8І6 8согпа_іоа(1іт _ ргрса_ ге, ге _ 8Іо 8согпа_іо аЛіт.рге. 


яоМо ѵосе ^Ц Р ?^^-р|^|р7р р р- ріртр- рр- ^ _ ЛИТЪ-, надъ нимъ смѣять_ся Богъвелитънамцнадънимъ смѣ.яться и Богъве. 
_ саг, ге _ 8І6 80огпа.1оа(1ііп _ ргеса-ге, ге _ 8Іо ясогпа.іо а(ііт_ргѳ. ррр'(о1(о ѵосе ^^^^^^^^^^^ ѵг-- % Ш г ^ о 

ОС 

о 
о в _ литъ^ надъ нимъ смѣ..ять_ся Богъ ве_лигьнамь, надъ нимъ смѣ_ять_ся и Богъ вв. 
^р 8гЛіо ѵосе Г "г р ^ р ? рг|:і|_р_і|і^іі^'=р^_.^і|іі^_р_ріі^ і саг ге _ 8І6 5Сог_па.Ьа(І іт - рге.са-ге, ге _ 5Іо хсог.па.іо асііш- рге_ і# 


Ѵ-- -і^ у. ^ . I:: %^- і І э ф_ ^^5 % ш \іЛ і і I 4520 т М РОСО рІЦ ѴІѴО. «I =10( 

а ^ ^ 5 р^^^ ±ЕЕ^ Ё^ф^ литъ-іпуекай бра-нитъ^ 
саг, а«1 іга _ ргр_саг. :5=: ^ЕЕ^Е^ надъ ним'ь «'мѣ-ять-ся Богъ ве _ 
ге - 8І?) йсог_па - (о а(] іт _ ргр. ^ 7» -1» » р: ІЕІ ^ Е ^ т <^і^=^ і е^^^^^ лит'Ьз 
саг. пускай кри _ читъ^ надъ нимъ смЬ.ять-ся Богъ вр _ 
а(1 іт _ ргр _ саг, іч> . 8Іо всог.па _ 1<> а(1 іт - ргр. ^^^Ш ■О'. ^' ^' ?-р ^ ^ 1-^ Щ с. надъннмъ смѣ-ять _ ся Вогъ ве - 
ге _ 8ІО 8С0Р-па _ 1о а(І іт _ рге. _ литъ 
_ саг. пус-кай бра-нитъ. 
3(1 іпі_ рге-саг, ' Ш^Щ^^ 4. ,. .(Г І Ь= '^Щ-^ЛІІ м-^-^-^^ о. 

о 

X о _ лить; 
° _ саг, 

о ^^ пус_кай кри _ читъ, надъ нимъ см*_ ять _ ся Вогъ ве _ 
3(1 іпі _ рге - саг, ге _ ьісѴ 5Сог-иа- іо асі іш _ рге. ^^ Г=ЗР^= Е зТ=Р=^ .іитъ-, 
саг, надъ нимъ смѣ_ять-ся Богъ ве _ 
ге - 5І0 5Сог_па _1о ас[ іт _ рге РоСО рІІі ѴІѴО. ^ - 100 
^"^^^тт Лг1"іО 173 ^Р^ і НИ РірД^Ц4=^^=^ ША ж /;'.ѵ;0'^і; ^і л^ \ г-4-^-^^н^-и^ лнтъ;пускай бранить^ 
саг, а(1 іт _ рге_с'аг, надънимъ емНЬ_ять _ ся Богъ ве 
г<' _ 8ІО 8сог_па_ Іо а(1 іт _ рге - ^^ литъ, 
саг. Ш пускай кр и _ читъ; надънимъ сі>іѣ_ять_ся Богъ ве _ 
а(і іт _ рге _ саг, ге _ 8Іо 8Сог-па_іо а(1 іпі _ рге Ж ^=^1^^^^ ^± _ литъ^ 
- саг. пускай бра-нитъ, 
асі іт _ рге.саг. надънимъ смѣ-ять _ ся Богъ 
ге - 8ІО 8еог_па_(о аЛ іт _ // ве _ 
рге Г ' ^;''>ь.^1, ' . і г II р и 1 М _ ЛИТЪ; 

_ саг, ^* пускай крч_ читъ^ надь ннмъ смѣ_ ять . ся Вогъ 
асі іпі _ рге - саг, ге _ 5Іо 8Сог_ пч _ Іо асі іт - ве _ 
рге. І^ г і)' > *^^Р^^ _ ЛИТЪ; 

- саг, надъ нимъ смѣ_ ять _ ся Богъ 
ге - §Іо 5Сог_ па _ -^о асі ігн _ ве _ 
рге . -ША ?ЕЗ і^ Ц-Г Г ^ Г\-^ г г ^ г ^ * ё ^ I V м ^^^ 


4520 17^ / ІІ ІП^^^ иІ=Ь4^ч ^ІР^^ Т7І=^^І4^ _ литъінадънимъсмѣятьсяВогъ велнтъ^надънимъ смѣятьояБогъвѳ.литъ^ 
_ саг, а<1 іт - рге-саг,аЯіт _ ргесаг, аЛ іт _ рге.саг,а<1 іпі _ ргесаг,_ / ^.и/р д р ^^^.^^^ р і і^д ^ ^ ?^и^ литъѵнадъннмъсмѣятьсяБогь велитъ^надънимъ смѣятьсяБогъве.лить,. 
саг, ай іга _ рге_сар,а(1ііп _ ргесар, а(і іт _ рге_саг,а(1 іт - ргесаг, 


зз: . лнть^наті»ниіУіъсіѵіѣяться Богъ велить^ надънимъ смѣятьсяБогъве.литъ^. 
_ саг, а«1 іт _ рге.гаг,ай іт _ ргесаг, а(1 іт _ рге.саг,а(1 іт _ ргесаг, 4^М^р_РІ Р?^|^^ і Рі-И-^44^ о 

(С 

о 
о литъ5надънимъсмѣ_ять_ся Вогъ ве-литъ;надъ нимъ смЬ-яться Богь ве.литъ}. -'-" іі п /р р^^ і# ^ і ^ ^^ ^і щ 
саг, ай іт . рге-саг,а(І іт . рге_саг, а(І іт - рге-саг,а(І іт _ рге.саг. *І 


19- 1»- Е & „^ ^цд ^^ / ^^ Ч Г-9 


і ^^3 І 1=5=1 иаз і Г^Т^^^^г^ і±*і ]] ІЭі ## У## #» '»оУП 175 гЕРі;огъ 
оисА. (^ору), 

ц (аісогоі ^^ ^^ Но гдѣо _ натеперь, О, бѣдняжка? 
Ма (Іоѵе ор і^а.ѵа^5І Іа ро.ѵе. геІ_ 1а ? ^ Р Р^ ^ЕЕЙ 4^ ^Р Вонъ вътопъ по _ КО-Ѣ помѣ- ЩР- 
Рц (іа поі 8Іе58І асігіоііаог ^.Х^іМ ^р:| уі і- р ^^ Вонъ вътопъ по - ко.НЬ помѣ-ще. 
Гц Аа, поі 8<Ѳ88І а(1(1оііаог ^ ІГГ1Г ! і іЫЙ і Вонъ вътомъпо _ ко.ѣ помНЬ- іце. 
Гіі <1а поі 8(е88І а(1<1о1іаог ^і ^ П^ГГцгі ІУ^ч> ^- Вонъвътомъ по _ ко_ѣ по_мі_ іде_ о. 

О 
X я ш ^ ^р^^^-^-р^ ^ т^ й^ /Т\ I ^Ё Ри гіа поі яіеьяі л(І(ІоіІіа ог 


Р ?=^ ^Г^ ^ ^ ^уі — ^ 


в Ш' ш 4520 176 Г. 
0. м прос-збл) 
сіазё) ^^^Ші^^^Ш ^з о_ ( Не все е _ щѳ те_ ря _ _ю я1..) 

{ АЬіиі _ іо і1 сіеі попті га - рі!..) ш *^^ ^ к Р ш на. 
^иі. ^^ ^ ^ - ? й Р на. С[иі. 'ЖЧ і ^^ щ на. 
^иі. ** Р М ш о 

X о 
ее 
о 
и на. ^^ ) цш. ^^^ ш А* 
В с]^ ^о г г г Ы 9 Ф т г:\-^' ^ к. Г ш рп^ ^?^. ^ 4520 АИегго. ё -ѵло 177 
Лю_бовьк'ьней при _.зы 
(Ро8_8еп_іеа _ тог ті ва _ 
сЬіа_ ~}~~^гг Ш етъ, ду- _ о* - та, ѵ^о. 

■ • • о* ^^ ^ ^ ± ^^^ ^ р ^Щ #Ч— «- 


^*-^ -^ СИшсЦШ- ?' і ѣ * ^ ш і -^^^ ^ * ' л^ < ^ той ту - да. Р-МИЛ _ . я стр 
Іаг іо (Ір;2; - {2;іо а 1*^ - ся 

- І-, и сънрй бы по _ дѣ_ - 
І1 8РГ _ ІО гаіо (1а- Ш Ф Ш ^ ^ з! \ Гг ± ;э *^=аЬ*: 


ІШ Іі Щё-^ВМ е 


ІЕЕЗЕ^аЗ 
I ЛИЛ 

геі сво _ е й! і * 'П Ь^^Гі»^ гя ко - ро^ но_ ю_. 

рег соп-80 _ ]аг ^іірі сог, 

^ к ^ і# •_ Да,(гьн*>й бы по- дНЬ 
І1 ярг-іо тіо На I # •: г 1*^- |тг Г г ^^ г *'' ' і ^ 21 Я да РТ т # — 1^ :Й лил 
. геі. - ся КО- ро _ но _ ю ево . ей! 

_ рег соп_а(>_ Іаг ^ие! сч>г1 ІІус_кай Згке все у_ 
АЬ! яарріааІ.Гіп сЫ 
зна. 
1'а. етъ.-для егра-сти нѣгьза 
та, со . па.8саа1_йп оЫ ко_ 

80 _ - на и до _ сти_ га _ етъ 

- по, ар _ргеа.йа, сНапсо іп -г І Щ-- -*■ * ' ^^ш ^^ Ш ^ ^ ^т 0Т0 -.-I*— :_ж д #е^ #->.^ -#- 
т ^^ вдщи^ Іеп. со/і Гогга НЕ 1» и ^ ^ ^ ш ѣ ^ ^ тро. 
(го- на А. . муръстрѣло .. ю сво_ей, 
по На Не _ ^і;1і 8сЬіа_лі А- тор. и дости_га_етъ да- .же 

ар- - _ргеп(іа сЬРап.согп ^ ^ ^ (У ^ РРл^ ^^т .*■ ^ «Ее 

^ "57 і^ ;і ^^^ г #р г /Т\ І тро _ на, да _ мсе тро- 
іго _ по, сЬап_соіп іго _ * 3 на,Аі>іуръ стрНЬ-ло _ ю, стрѣло^егріілою сва. 

поЬа(1е_^1і 8сЫа_лі, ^ }іа...йе.^1І8(іиаіі А_ 

^ • -^». Е ^ _:^іі. ^ 2: Г 7 Т іЕ 


ЫІМш^ ^^ • у X ^, і, і; і ш 4 520 ш ш л^ іта Рій т0880. • = 132.' 

Ч^ - = 

_РЙ.) 

_тог.) БОРСА 
В0Й8А. рр ^^^^^^^^^^^^ ^^^^ё^Щ Г' Р г^ Чтосънимъвдругъириключилося, чтоста.юсь еъни>гь?Онъвеселъ сталъ о 
ОЬ ^иа1 р^'п _ віег ог 1к^і-іа, ог Га-^г;-!- _1а? со-тесап.^іо і\\і. МАР. 

МАВ. РР Пі у^' Ч %='^^> РІРРГ Р д. №. Г'И ^^ Р :^- Т- Чтосънимъвдругъприключилося, чтоста.юсь сънимъ?Онъвеселъсталъ о. 
ОЬ ^цаі реп _ віегог Га^і.іа, ог Ра_р;-і_ -іа? со.тесап-^іо <1'и ЧЕПР. 

СЕР. рр ^т ЧтосънимъвдругтіПриключилося, что сталось съніімъ?Онъвеселъсталъ о_ 
ОЬ ^иа1 реп _ віегог Га^^і-і-іа, ог Га.^і. _<а? со_тѳсап_^іо сІ'и. Тепогі.і іепогі.»р V к 1 I Что сънимъвдругъ при_клн)-Чило_ся, что сталось съняіиъ? Онъ ве.селъ ста.5ъ о_ Ва58І. '^'Н^ У ; Д) М Р Р ѴЩ^^=^^^^^ ■ МР Р Р ОЬ цпаі реп _ 8Іег ог Га-§і-+а, ог Га.і^і _ Іа? со_ше сап _ ^іо сіи. Рій то88о.* = і32 
4520 180 Щ Ш^^^^^^^^^ ^^Л р-"-г ^ ^)і'і'рі-'^'^' ^ ііять,онъ ве _ селъоталъо.иять.ЧгосънимъвдругъприключилосяРонъвРгелъсталъо. 
.тог, со- шр сап-^іо (Иі.тог! оЬ ^^1а1 реп _ яіег ог 1'а^і(к?со.тесап§іо іи. Щг> В Г" В [Щ Р — жгР % МП?Г^"РГ г Р- \і р р і рр =р =у _ пятыонъ ве _ селъсталъо_пять.НтосъниМ'ьвдругъііриключилося?()НЪВРГ'е^гьсталъо_ 
_тог, со_ те сап-^іо (1'іі_тог! оЬ ^иаі реп _ віег ог Га^1а?со_тесап§'іо (іи_ т р г- Г' Р Р [^\ р^^^^ ^ш. ^^-^^^ Е5 т-' ё .пять5 0нъ ве - селъсталъо-пять.Чтосъни[ѵіъвдругъприключилося?9Нъвесатьста.чъо- 
.тог, со _ те сп,п_§^іо (1и_тог! оЬ ^иа1 реп _ зіег ог Га^і1.а?со_тесагі§;"і6 На. 'М і' ?• ^ 1- ^ т Шщк я * ^г* 9 ' Ф Я ПЯТЬ, онъ ве- селъ сталъ о.пять.Что сьнимъ вдругъ при-Клк)ЧИлося?онъвѳселъста.іъо. ^"Р Р' Г Р -^ Р'Г ^Р ^^ і:ми).^^=^=# '' ш у _тог, СО- те сдп - ^іб (І'а_шог! оЬ (/иаі реп зіег ог Га§-ііа? со.гае саа^іо йп. 
'; ■! -20 і 81 сге8с. рі уі^ ^^^^ ^)^і^і^^;^'^' іг-^^ -^гут^^ пять'.Что съннмъвдругъііриклю_чнлося,чтосънимъвдругъ приклю- ЧИ-ЛО_СЯ?ОН ь 
. тогі оЬ ^иа1 реп _ віѳгог 1'а^-1а, 4иа_1е реп _ зіег ог Іа.^-і-іа? со _ ПГ 7 с ^(^ *г гттіг^~Т—^' ^і^ \^*^' лот г . пять'.Что СЪНИМЪВДруГЪПрИКЛЮ.ЧИЛОГ'Я, что СЪНИМЪВДруГЪ 1фНКЛЮ_ ЧИ-ЛО-СЯ?ОІГЬ 

.тог! оЬ ^иа1 реп _ зіегог 1 а^іі і, ^иа_1е реп _ яіег ог 1'а-^і-Іа?со . ^..^ІА__:^4 | -МіГ-, ' ^'Т г Н^^№И=Р 1 н т^ . пять! Что СЪНИЛЪВДруГЪПрИЧ.ІО.ЧИ ЛОСЯ, ЧТ(»СЪНИМЪВДруГЬ ириКЛНі. ЧИ.Л(>-Г'Я?ОНЪ 

. тогс! оЬ ^иа1 реп _ 8І«»го" 1 а^^1а5 ^^1а_1е реп _ кіег ог Га_^і-(а?со- сгеас. І І^Ч} •< іу^^= ~і) 2Г(Зц 4іх^'^і)і> р ^р ^^| і:зр^?г^ ^ пять! Что съ ни мъ вдруг -^. прч .1>"лк».чи-ЛО-Ся,что сънимъвдруг^ при_к.ік) _ ЧИ.ЛО.СЯ? онъ ЩР ,р І|р р _^і |Г.1*рр^^^^=:^^=гГ^Р |І?^ ^ , 1) тог! оЬ <(иаІ реп. віег ог Ѵа.рЛЯуі{Ѵіа.Ле реп _ 5Іег ог Га.^-і.іа? со і^ ^т мц ±^ # я# я ^ ^^ и і 


э ^ ѵгеяс. 


^Е 1 ^? =^=^= 1 ^^^=^= і #? Г#? *#- ? ? * » #г ^#? *й5 * • 4520 182 ГЕРЦОГЪ.ОиСА. ^ 


4 & е л т. Ахъ!- лю_ 

р08- тч р п^гг гі^г гг _о. /Т\ ^ ш веселъсталъ о _ пять! и сно_ва онъ такъ ве.селъ ста^гі.!і т .тесап-^іо й'и.тог! со .те саіь^іо^ со . то сап - ^г^іо р/гг Г|^г гг 


І /С\ ^^ гн^ веселъсталъо _ пять! и «.-но-ва онъ такъ ве_селъ сталъ! _піесап_^іо (І\і_тог! со_п1«» сап-^и)^ со _ те сап _ ^? Щ Л по\ т т * і » # -ѳ- -51. зр= ^ ^ с. веселъсталъо -Пять! и сно.ва онъ такъ в е_ сел ъ сталъ!. 
.тесап_^іо (1\і_тог! со.те сап.^лі-іо, со _ тесап _ ^іо! тт р-гп^хр п \ ь^ п і "^=— Тг ГТ\ ^ ^ ^ ве_се.іъ ста.іъ о _ пять! и сно.ва онъ такъ во.селъ сталъ!. 

4 ^ 1 1 ^і 1 ^ I ^ і І ^ :і=Ч О р Р -^Р:^ .ше сап- ^іо йЧі_тог со_ те сап-§іо, со _ тесап _ §іо! М=5? а а ^: ^7^ і 5=^ »— ► ^=^ П* 7 / ^^ ^^ 4- Г 


"р=^ =^ =^ =^ ==^ =^ - 

'^ 1?-г ? і 5 і^» • • ^ 
^ /С\ Тещро I. І=120 
еіегіяо 
-бовькъней при_зы _ ва_ 
_!чеп(е а _ тог ті сЬіа 
ТетроI.^=120. етъ, ду-шойту-да я стре.мил - 
-та, ѵо- !аг іо (Іе^.^іо а 1е _ ся и 
У»^ЙЙ8 4520 183 і Ш ш ^^ Щ ^^Г7^^^\У і г ІП сънейбы по-дѣ _ ли 1. 
8ег_іо тіо (1а _ геі_ ся ко-ро_но-ю сво _ ріі; 

.рег соп_8() _ Іаг ^^1е1 сог. а *^= '^^і > І^5 ^ Ф г^тт к: Да, 
І1 3 '>тш тт^ ^^т е ^ соп Гоѵги <<мі. Ф ^ ІЕЕ^ :! сънейбы по_дѣ _ лил. 
8ег_іо тіо «1а - геі_ 
4 4^ ОЯ КО_ ро _ но. Ю С'ВО 

р«'г (ч)П_80_ Іаг ^^н4 

а " ^; ей! 
оор. ІІус.. 

Ак! ^ т» Ф- г Г~^)7 ? іі ^ Р 5=^ Е Г^ щ ^ш 9- ^ -^ Д -•-н*- ^^ *^ ^ #=== ^ 3 ^ ^ ^^ кай гк*' вееу_ -зна. 
8арріаа1-Гіп сЬі 1'а _ - <^тъ: Д.ІГЯ отра-Г'тинНЬт'ьза _ ко. 

- та, го _ по8(заа1-Г1п сЬі во. - на, и 
до_ сти-га _ етъ тро. 
ргеп(1а сЬапг'о іп іго_ на А_мур ьотрѣло _ н) сво.ей! 
по Ьа Не-а:1і вгЬіа-ѵі А дост»- іпог, ао . 
^^т 4о20 184 
.га-етьда_ _же тро . на, да. _ же тро_ _ наДмуръстр-Ьло _ ю, 
ргеп(1асЬап.соіп іго _ по, сі^ап-ооіп 1го_ . поЬасІе егіі ясЬіаѵі, . *? -і ^щ ^т о- *■ 


і т ЙЩШ 
#Ь^ Н?В 


СЕ=ІЖЕ|СЕЕС ^ ^І 
РІІі Ш088 „.^= 144. СТргЬлоЙ,СТргЬло_Ю СВ(І_РЙ. 

Ьа гіе.^іі ясЬіаліА _ піог. 

ѴР Б0РСА.В0П8А. /Т\ ^ЛІ'ПГ^ Р^ р^ т ^ г МАР. МАВ. Ще /Г\ Чтосънимъвдругыірик.іючило(.'я,чтосънимъвдругыіриклю_ 
Он ^^тI реп _ 8Іе_го 1'а^гіа, оЬ ^иа1 реп _ яіе.го 

рр == — == і Ч> Р ^-=І=ПР,^РГР т і ЧЕПР.СЕР. т ^ Чт()Сънимъвдругъііриключилося,чтосъниі»іъвдругъприклю. 
ОЬ ^иа1 реп _ кіе.го Га§;і1а, оЬ ^па1 реп _ 8№-Го і 7^^^ -4^=^ І ^^ і^^^^ ТУ^ ) ш Тепогі. с^ Чтосънимъвдр5тъприключилося,чтосънимъвдругъприкЛю_ 
ОЬ ^иа^ реп _ віе-го Га§;и(а, оЬ ^иа1 реп _ 8Іе_го 
рр т-чтЛ Чтосънимъ вдругъ при_к.ін»_чилося,что сънимъ вдругъ приклкГ- 

рр Ва*>5І. ш /Г\ Ѵ-7 ^-^^ I^^) 1) і) і) I ^іу^~у^\і\ і) ^^ '^ ОЬ (|иа1 реп _ яіе.го Га^Ца, оН циаі 
Рій то88о.ві -\4'і. реп _ 5іе-го І^^Ш т л т т І шщ Г7\ жпг^ ЕІ 5=5 рр %ФІ ^=Г «^^ ѵг# ^І^і- ^ Г Г І^ • .# • • »-•-► #* і ^ 4." -20 185 /. ^ :^^=^^ да,- 
Ьа А_ <ір м ГП Р # і м чи_ло_ся?он'Ь вр_селъсталъ о-иять, онъ ве _ свлъ сталъ, онъ ее _ селъ 
1'а_^-1а? г*<>-ііін (^аіі-^-іо (1'и_тог, со _ те сап _ ^^іо, со . те сап / 
Ѵ'-^Л Р М^^г і ^ ^г 1'а_^і-іа'? со_ше сап.^і^^іо «1іі-тог, со _ те сап - ^-іо^ іг^о _ те сап Щ ^М / "0=^ ^ ^^ Л !• и^ р мг ^[ ^ Ш . Щ ЧГ—Щ. чи_ло_сяг<)Нъве_се.тьсталъ снять, онъ ве_ селъ сталъ, онъ ве.селъ 
Ра.^-і.іа? со.те сап - ^зі-іб сіѴі-тог, со _ те сап _ ^-іо, со _ те сап 
^^ - ч^р ^ ^^^ — [1р ^^'С~ ^ -ЧИ-ло. сягонъ ве_селъ сталъ спять, онъ ве _ селъ сталъ, онъ не _ селъ -[ — \ — : , У ь^ 1'а_5І_ Іа?со_ ше сап _ е;іЬ (1'и„піог, со _ те сап _ ^■іо, со _ те сап й. , ; ; ; Л^ » « ■ . .г г -іі ^і ^^-сі 5Е 1 
^ЕЕ^^І шшшш — -ш- — і/ ^ ЗИП: Фі= 3 *: ТТ"Т?ІѴ?~г і 

* '^^ 'ілаО 186 \чг К' р -в- муръ стрѣлой сво.ей, 
Ав - §1І8сЬіа.ѵі А.тог, т ѴР ж Р Р РІРРР Р ^^Р ^ ^^ I г ;2: сталъ о _ т й _ иятьНтосънимъ вдругьгфиклю_чилос*я,чтосънииъвдругьприклю. 
.тогІОЬ ^иа1 реп _ 8Іе_ро І'а.^і_іа, оЬ ^иа1 роп-8Іѳ_го ѴР Г^в р р И і РР Г ^ Р "Р ^ П ста.іъ о . К - пять!Чтосъ ниі>іъ вдругыіриклю_чилося,что с'ьнипъ вдругііприклю. 
-тор!01і ^^Iа1 ррп _ 8Іе-го 1'а-^и1а, оЬ ^иа1 реп_ віѳ-го РР-Г^ ^^^^^^^^^^^^^ ^^ С. сталъ о _ 
- ^іо а II . 1 -ПятьІЧтосъ ни>| ь вдругьприклю_чилося,чтэсъниі»гъ вдругъігриклю, 
-тогІОЬ ^иа1 реп_ 8Іѳ_го Га^иіа, оЬ ^иа1 реп_8Іе_го Р Р >1 РР V т й Ыі ■ • ■ а: <— =« Р *=±* ^^±^5=^ Г=Н? ^ сталъ о. - пять'.Ч^о сънимъ вдругъ при.клн).чн-іо_ся,чтосънимъ вдругъ ПрИ-КЛК)- I» 

РР 1 . Р УІ^ 1 ; і) і) і^ ІМіШ) і) ^*!^ ^ ^ ^ І *_ 1 .§іо <І'а_ . тог! ОЬ ^иаі реп. 5Іе_ го 1'а_§і-1а, оЬ цааі реп_5Іе_го й ЗЕ ігш к к #і Ш # — 0- Р ^ЕІ ^^а Г=Г=^ РР — ^ #ім» ^ г % » Ш 0. 1=1~ІІ1 тл шшм р-р г Ріі #* 4520 187 •С' Да,- 
Ьа. >1- і іНИ' Р ('(' ^ТТ|Г г V *г к 'г Г ^ .чи_ло_ся?Он'ь ве_селъстал'ьо_ пять, онъ в« - о*»л'ь сталъ, онъ ве _ селъ 
1'а_^і_1а? СО- те сап.^іо сі'іі-піор, со _ те сап - ^іо, со _ те сап . / ^ - ЩИ4 р И мГг ^г г г іТ ^г г г . чи_ло.оя?Онъ ве_селъста.1ъо -ПЯТЬ, он-ь ве _ селъ сталъ, онъ ве . селъ 
1'а_^і-1а? са_ те сап.^іо (1\і_тог, со _ те сап - ^іо, со _ те сап / ;: ^п'^'і'^'^'^>р р р ріг #г У ^ іу ^^ іі гл. УіИ. р ЛД = Н-^г "У-г=# .чи-ло_ея?0нь ве_селъстальо_пять, «нь Ве . селъ сталъ, онъ ве - сѳлъ 
1'а_§і-іа? СО- те сап_^о <1и_тор, со - те сап _ ^іо, со _ те сап . 
.чн_ло-ся?()нъ ве-селъ сталъ о - пять, онъ ве _ селъ сталъ, онъ ве . селъ 
Га_§і-іа?со_ те сап_?іо (Іи_ тог, со _ те сап _ ^^іо, со . те сап # — I» — 0- > ^Г ^ — Р^ 


ІЛрѴ^, 
ЕЕЕІ г т~ к у: — к & — ^ 


звіка в^ ваз азвГ / 4520 ^І І€ іТі- 188 %Р^^ РІГ ? -^^ _ мурь стрѣлой сво_ей . 
(1е _ ^ІіясЬіаѵі Атог, АмуръстрНЬ-ло- ю 
На (Іе_ ^^1і всЬіаѵі С'зо_ ей, 
А _ тог, ^^^^ ЮЛЕ сталь ^ э _ пять; 
'лі _ піог! ЦЭ- ОН'Ь 

со в«се*гьс'га«'1'ь о _ пятьі 
пі« саіі_^іо (і'и _ тог! і^-і»--^ ^ ;^^ # - Ь і е # г в сталь о Я іятьіонъ в^*ср^[Ъ стал ь. 
тог! со _ то сап .""іп, ^ ^^ онъ во_ссл'ь сталь! онъ вв^селъ 
сап _ ^і<) (1'іі _ ПІОІ-! со . те сап _ 2. ^ І ^ ста^гь о 
_ ^ю, а и іілть!онъ БРСе^іъс.та^іь. 
тог! ср - те сап _ ^іч, онъ во _ сель сталъ! онъ вв_селъ 
сап _ «і'іГ( (1 и _ тог! со _ шѳ сап . ш=^ шш^шшіші сталъ о 
_ §іо, й'и _ пять: 
_ тог'. м ^ онъ ве.селъста.іъ о _ пять! 

со . ше сап_ ^іо й'и _ тогі ^=^ і Т^ ^ г сталъ о .2 _ пять! онъ ве.селъ ста.іъ, 
_ шогі со_ те сап_§;іо, онъ 
сац во-селъ сталъ! онъ ве_селъ 
_ §іо й'и _ шог! со _ те сап І -Я8г— #4 ^^ Лн ^ I т 


Ё ■пг Ф \?Ш -^-^•- к^ -'■ Ф '(■>'<>() І^^ . Г: ПІ Г ^ (Герцогъ быстро уходя п. 
въ среднюю дверь) 

(і1 1)иса еьсе Ггііііоіоьо 
йаі тегго ) 18Э -е- г Амуръстрѣ.ло.ю 
Ьа (Іѳ - ^іі всЬіаѵі сваей, А 
А. тог, А мурт>1 
тог! 6. 
В. ш ? І СО- ш весе.іъ ста^іъ о_ііять,онъ ве _ сѳ^іъ, 
те сап _ §•!() (1и-тог, со - те сап _ . тогі Л> ГТ ^гіг Г Г г т^ ве_се.тьста. гь о _ пять 
, сап.^ ^іо, сап-кчо а 11 ^ Р ста^іъ, онь 
сап - ве.селъстагь,онъ вѳ . селі>, 
^^-іо (Іи.тог, со -те сап . ве-селъсталъ о _ пять 
^іо, сап _ ^іо (1 И тог! Е Р сгал'ь , онъ вѳ_селъсталъ,онъ ве_сель, 
сап _ ^і<) (Ііі _ тог, со - те сап _ ве.селъсталь о 
^і^іо, сап.^іо і'п пять! 
тог! ^^ ' іі^ ^ і р р І^ р — р- р ір р р р т ^ онъ ве-селт сталъ о-пять, онъ ве_ селъ, 

со_ _ тесчп _ ^іо (І\і_тог, ^о _ те гчп . ве-селъсталъ о 
^іо, сап _ §іо сіа пять: 
тог! ^ талъ.очъ ве . Е^ ста.іъ. Р онъ ве_селъсталъ,очъ ве.селъ, 

сап _ §іо с1'и_тог, со _ те сап . ве_срл ь сталъ о 
^іо, сап - ?іо йи пять 
тог! 
■9- ш -9~Щ — г-Р- ш л. 3 І щ ^ ^ ) ^у-к ГГ^ л. ^^Щ^ Ее Э ^^ 4520 "ОТ 


190 СЦЕНА и АРШ. 

РКГОЛЕТТО. 
А1]е^гоа88аі тосіегаіо. ^ 8СЕ^А еі АНІА. 

віеоіЕтто. Ріапо. ^ (^=76.) ^^ І^ ш ^ ч і ^^ - ^ІТ^гг^Г-ь ^ ^'^\)1р ^7 І р рг-^^^Р^^ І [ТГр7р7 ^і: ^ йі 1 ' ш ♦л 
$ 

>- МАРУЛЛО 

іиАРиііо РИ г 071 ЕТТО.(за сценой) 
піеоіЕТТО. (епіго 1а зсепа) »и / ?іі |) і^ I г г 'ь- ііл^ \иі^> іИчИ'й Ніал.комнѣГѴі-ГО- л»^т - то! 
Ро-ѵе.го Кі-^о - ІРІ - 1о! 

о' 


Лгі ра, ^іа ра, ла.іа, ла ра, ла р л, ля 
Ьа га, Іа га, Іа 1а, Іа га, Іа га, 1а 
І П-І ТТі Г Г ^- 
н щ^ І р^^ I і* н ^ * ^ 1 ^в_ ^ ^ БОРСА.ВОРЗА. ^ ^ Р » ^Р^ ^2 іцену прінявъровнодушныйвидъ) рг, ' '„ ',„.^,„^„: .^ о „ і; і^ 
а а1Готап(Іо шпіГГегеп^а ) Лі_ і*^ „• *^ «• і ^^ -'(вх.оічтъ насі 
(епіга іп 5сепа м. т Ш ОК ])іюп§^іогпо, Ні^оЛеііо.. ІР^^<^}- \ ^іі- ^ ^Мр рр ^ ^^т ра,ларау лара^іа рч,ла.іа, лара,.;[а рх 
га, 1а га, Іагаііа гЧ, Ыа, 1ага,1а га. (ВсЬ възагово.рѣ 
(Нап Чиі.іі Ыіоіі ^ \^Ч^-И' ^пг^ ^ ЧЕПРАНО.СЕРРАНО. Сьдобрымъ угроіѵгь,Р\іголрггто, 
он Ьиоп іціогпо, Ні^оиІрУо. РЕ щ^^ ^,ГШ Щ Тепогі '^^ '.^^^ .^і^ Сьдобрымъугромъ^'й голетто. 
ОЬЬиоп^іогпо^ Кі^^о-Іеііо.. ФФФЫІ^ ^=^ Ва*і5І. Вотъ онъі мол _ чите. (Іъдобрымъ утромъ,Т^іго-лет_то. ^^ ^^ед ^І:-МХЛІ^ ^^ #-Гі^ Еі ѵіеп! Хі _ Іепгіо. ОЬ Ьиоп ^огпо, ВІ§о-1еЫо... І: ^ м^^ і..и ■ г *_ і; ■Щ...^..ѴіЖ 5 !!»_ м ^^ ш I ^ .=^« Г,2()(7'1 


(ірпи еге (передра;{ннваяЧепрано 
(сопІгаіТасеЫо (Іергаію 1»! И ^ггг ггит7ГгГ[Г^'е ^гр-# ^^ ^ были!) 
ео^ро. Ну,что НО- ва_гошугь?..Веегда вы не.сносны, а нынче жи 
СЬ^ЬаісІі пиоѵо ЬиЯГоп?.. СЬе ІіАѴ и _ _ яа . іо рііі і\о]о- во ѵоі '>п и П^и іі Ну, что но.ва-гошутъ? 
('Ьпаі(1і піюѵо^ЪиГлоп? ^е ^ ^ I # іѴ ( о/ гг<///о • ^^ ^і^ Б0РСА.В0В5А. (Иіепіо)^ ^^^ Гвсе внимательно 
оглядывая) 
(яріапйо іп(|піеіо 
(іоѵип(|ие] Ха!ха!ха! 
АЫаЫаЬ! (вертясь по сценѣ) 
(а'^§:1гап{1о81 регіа «ісепа) ^ 


± ^і вдво_ѳ. «Ла ра, ла ра, лала ла ра, ла ра, ла ра,ла ра(Сирятатькуда у_ 

8І»^.іе.(смѣясь) Ьа га, 1а га, Іа Іа 1а га, 1а га, 1а га, 1а га.(0-Ѵв Ікѵгап па_ МАР.МАР. (гііепйо) 

^^^ Ха!ха!ха: 

АН! аЫаЬ! 

|омііясь\ 
(гіііепйо) •-у-^ і Г Г Г ^ Теп. і Ха! ха! ха! 
АЫ аЫаЬ! 

(смѣясь] ж 5 Хаіха! ха! 
Вачхі. (гШепйо) ^^^ А1і! аЬ! а1і! #1 -* •Л^ л ..^ Т^ ІЕ^ЕЕ^ Ы ♦ Ліе ♦ 
^ Щ ^ ё :І *д ^^ ь р ^^Е5 4 5 20(7) І«2 ^ про себя) Т- И [^ і^ Л17 і Какъонъсмущрн'ь^гля. ди_те ! 
6иаг_(1а_ іе сот' е іп-^иіе1о^ ^>^ I ^ \ \^\и\ ь^ ^^ _сігЬли?..) 

_8С05Іа?..) про себя) 
Ггахё) ѴР Ла ра, ла ра, ла ра, ла ра? ла ра, ла 
Ьа га, Іа га, Іа га, 1а га, 1а га, 1а ->п ^И ^ ^ И*гр^ Какъонъсмущенъ,гля-Ди_те! 
Сгпаіійа_іе сот' А іп_^^^іеіо1 11?: ^ О себя) 
га 8е) 'рр ^ ^^^ ^И И м^^^^^ Какъ о нт.смупі,енъ,гл я _ д и.те ! 
Сгиаг_(1а_ (ѳ сот' е іп.^піеіоі (межъ собой) 
)л ^ІгаЬго) Щ \ггѵ% I і^і^ Ы іЭЗ I 

і Какъ очъ сму_щенъ,гля . ди.те! (межъ собой 
({•га1ого)у/> іігаіого)/ѵ К К К ч 6иаг_<іа-Іе сот' ё іп-(ішеіо! « — ^- ♦Л аі Ш^ шш ^ ^1 и р . ^ Р т ^Д- з щ^пг ^ I 


•'1;--^')^7\ І9Н 
ѴР Да! 

8І! НН^ Г Р I И = ^ . . ..Г^ГмГ^І^і^ да! какъонъ ему_щен'Ь,гля _ дн_т<"! 

8і! ^иаг-(Іа_іе сот'« іп , ^иі^'_^о! (Мзрул.ю) 

.^д (аѴІаѴиІІо) т і ± ра, ла ра, ла ра,ла ра,. 
га, 1а Іа, 1а га,1а га, ла ра, ла ра. 
1а га, 1а га. 9У^ і ^т Какъ я 
8оп Ге. ^І 9^=^ Да! да! какъонъ сму_щенъ,гля _ ди_те! 
8І! §^ііаг_ (1а _ Іе сот'еіп _ ^иіе_іо! ^ т I, ч. г, 7 М Р 

,аІ какъонъсмѵ_щен Да! 

8і! І== да! какъонъсму_щень,гля _ ди_то! 
8І! ^иаг_(1а _ іе сот' е іп _ ^иіе_іо! 

К ^^^^^^^^^ ^^ Ла! да! какъ онъ сму_щенъ,гля _ ди _ те! ь і Е Г 1 р р г ^ 5 ) 51 і іГ^'-= * яі! 5иаг- <Іа - іе сош' е іп _ (щіе- Іо! 
^ ^ » :^ ■0- — ни э ^^ ^ р ^ р ^ I ^ ^ ^^ ^ ѵ^ ' М->^ г М М^Р Р ^-+Р &^ г и -^ радъ, что на васъ не. по_влг _ я _ ла 
-1і_ _ се сЬе ппі-іаа ѵоі ппо-сея.зе сырость ми_нув..шрй 
1'а_гіа <1і (ців_.ч1а 4520 (7) 3 4 т^ ^^Ш 

ді^» ^ і ^ Р 7 ? ІУЧ ЩЕ^ ^^І^Ш^ ^^тт -^-^ — ^ Ь^і^ Мі но_чи... 
МАР. „оие... Да, у-дач-но вышло!.. 
Ьг..0ЬГ«іі1Ье1 с'о1.ро!.. А. гакь вы 
АЬ ѵоі Ног- т р ЕО Е? * Э_той но_чи!.. 
^^1<^♦»1а гіо<._Іе!., Спа_ли і*ты сііо_койно! 
8 по «1ор_ті - іо кегирг^"! Ф =р; ^ І ^ Щ ^^ 5^ ^ 2 -»- ^ йій ^^ -щ '- ш ^Ш ЖЕГ* |7^ТТ? 50РСА.В0РЗА, уТГі^ Г^Г ^ Г^!^ ^ ;# еі I ^ ^ ^^ (отходитъ смеясь я ламѣтивъ платокъ жадно ( V»*, 
схватываетъего) 

(ьлііопіяпасапіагеііапсіо.еѵініо ип Га-^-^оІеіІо Іо 
аГГегга) ^ ^Р^ \ Ы^'>1^Щ4\у^^ - # 0- П. сііали!.Иначитьмнѣвсо приснилось!. .Ла ра,.»» ра.лала,.гара,лараута ра,лала. 
_шІ8(»*!.. А_ѵго (Іііпцііе ,чо_^па-іо!.. Ьа га, 1а га, 1а1а,1ага, 1ага,1а іаЛа 1а. ^ ЧЕПР.СЕР. (О, т ь.^ І (Ѵ^. ^ Ваь5І. 5^ Т (ѵ^, і^±#±^ ,4айа1ё 
юі сапіо рр ^т э 5 « Іетію Р 


^р э какъ смотритъ онт> на жѣтку. 
ѵр' со_тѳ Іпио оявегѵа. 

(бросая ллатокъ) 
(і^еІІап(Іоі1 ГагяоІеІІо) ^ ^ і ИГ г 1!>,5 ? ^ ч» Ё НѣттѵНР Джил ьды ! 
Nопрі^8и . о. І\із і?Ы7'рцогъ и*' 
І)#)гтеіІТ)іі_г'а(іі1. •>* Г і Р Р ? ^ м. 5^ какъ сшотритъонъна мНЬтку. 
ѵе' СО- те ІпНоояйРГѵа. ГЧ1 М'^^' ^ ^^ какъ ом<ггритъонънА мНЬтку. 
ѵе' со.тѳ Іц<іоо88*»гѵа. ;^ . і: ^' і' ^'|^ какъ смотрчтъ онъ на мѣтку. ')■■» I» і Р Г Р Р аЭ ? ,^ ѵе' СО- те ^IНоо^8е^-ѵа. Щ Г 7 [) 7"|Р^=^Р ^ ШШ 0^^І ^ Ш 


г^ ;^і І рР7 і)^ ^'7 |[!Ч)^ ^^^^ і ,Ж ')■ р. =^^ '^520(7) т-.*И- ■->'"^'"" 196 ѣ (ВходитъПАЖЪ.) 
(ЕпігаипРАббІО. 5 ^ Щ ^>^ ^ ^ГТ^П- [! '^'г ^ ± ^ Н-ктъ,сііитъ е_іцн онъ 
8і, «Іогтеапео _га. Грр.цо_ги _ ня, су-пру.га хо.четъ 
А1 8110 8ро _ 8о раг_1агѵио1 Іа Ви_ ^^ всталъ? 

_ ІОГ? ^- р^ р ^Р?^ ГУІ. Нѣтъ,спитъ ѳ-іце онъ. 
51, (Іогтнапсо _ га. Ш ^Э ^^^ Нѣть.гтіить ѳ_ще онъ. 
5>и (Іогте апсо _ га. 4^- і- ^ :Рі^ I Нѣтъ, спптъ е_що онъ. ^^ г^тт 8і, (Іог_теапсо _ га. ^ — л»^г^ , 
і ^?^^^ ЧЕПР. 
СЕР. ПАЖЪ. 
РА(ЗГ5ІО, : ^> ^ ''^^^^^(!:I^• ^ ви _ д'Ьть. 
сКе.ч. 8 а Спитъ онъ. Раз. 

Бог- _те. ^иі .вѣздѣсьонъсъва- ми 
ог ог соп ѵоі поп 
4о20(7) БОРСА. 
В0РІ8А. ПАЖЪ. 
РА6СІ0. 107 ;^^^;Г г—г ^- .ч^^^^^Рі^^ не былъ?Онъ на о - хо 
р _ га?.. Е а сас. _сіа.. Безъ о _ ружья, 


^^^^^^ ^Ш: 

т 
БОРСА. В0В8А. <± р М И ^ р Мр р 4 ^т У_ жр^іь ИР по.ня.іъ ты, что Грр_ _ цогъ е_ ще при_нять не 
Е поп са - рі _ 8оі сЬе рег о _ , _ га ѵе сір _ гр поп рпо а1 - 

(Риголетто, стоя въ сторон* и внимчте.іьно вслушиваясь, бросается виерелъ 
съкрикомъ) ^ сви _ ты _ гаг _ ти. 9 (Ві^-сІеШ, ііцааіе кага віаіо аііепііь^іто аНіа1о2:о,ЬаІ2ап(ІошргоѵѵІ5оІга1ого 
( ргоготре) МАР. МАВ. -У- -»- •#- і^^ Г Р М^ -Р- ^ У_ жр.іь не по.нялъ ты, что Грр. 
Е поп са _ рі _ 8С'і сЬр ррг о_ цогъ Р - щр при.нять не 
_га ѵр _ ві^ _ гр попрноаі ЧЕПР.СЕР, 'М *> М ^ ^ # — ^ Е ^і Ъ )_^Л^ у _ жр.і ь не по _ нялъ ты , что Гер 
Е поп са _ рі _ 8СІ сЬе рег о _ цогъ е _ ще при.нять не 
_ га ѵе _ (Ір _ ге поп рпо а1 4і.і_цгрі^ "М М ^ М '^^г\=Щ э і У- желъ не іто_нялъ ты, что Гет)_ _цогъ е _ ще при.нять не 3551. Р р р р р р=1 Р Р Р 5 Е Е поп са - рі _ 5СІ сЬе рег 0- _га ѵе . йе . ге поп рао аі 
'»5'2П(7) ІІ! (»В в. А11е)^г« ѵіѵо. 

мозкетъ. 
-си_ по?.. РИГ. 
НІ6. ^Е еЕі »:ё е, Кто? 

сы? ^І * г тип ^ Ахъі 

АН! ^^ а зна _ читъ, .чдНЬсьо.на? 
РІ _ 1а е ^иі (Іип . ^ие1. Гор _ цогътамъсъно.ю!... Та 
Е1 _ 1а ^ СОІ Ь(і_га!... Ьа ^ ± можетъ. 
.СИ -ПО?.. 'М Р Р і Кто? 
СЬі? ^ моясетъ. 

.С11.ПО?.. т Кто? 
СЫ? ^ ^ ^ МОЖѲТЪѵ- ім ^) ;> 1 Кто? _са_по/ СЫ? А11е§го ѵіѵо. ^ і^ іе- ^ ьШЕШЕкі&Ш ' ^^ ^ "'і^'^ ■. | '. >^Г і^^^нч^ — ^ ^^ діі. _ в)7іі_ка, что вы 

^іо- _гіп сЬе 8Іа_поі. нын _ ч*' ночь 
. (е а1 тіо ісі- . ю у 

га 
4520(7) .^ і.. 199 .крали... 
- рі_8Іе,.. ы$ ^*Л П^ і і І^ Но, сііаоти ♦*-*'5 съу_ мѣ-Ю... 
Ма 1а яарго гі _ ргопсіег.. Тамъ о _ 
Е1 - 1а ^ 
да шШ Ш ^етУ?^ ЕЙ ^ 


^і 4: Г Э ^І -^ — 9- ѴР БОРСА.ВОРБі^. ^І оов- _ ни _ цѵ н_ _ щвт ^ Онъ ЛЮ-Ш)В_ 

Яе 1'атап ни - цу н_ _ щвтъ и въГ(ррцогскомъ по_ 
ір рі^р_ (!<«_ _ 8(і^ іа гі _ сег.сааі. ^^ _на... 
Іа... 

МАР.МАВ. ^^ Р-^ ^^ =■> 1*— ?: ^ ^ЕЕЕЕЕЭ ЧЕПР.СЕР. Р^ Онь ЛЮ-бов. 

8е 1'атап. 

і Ё ни - цу и. ^=^ щотъ и въГорцогскомъ ПО- 
_8<і., 1а гі_сеР-саа1. Ш т г ^ Онъ ЛЮ-бов. 

^>г» Гатап. ни _ цу и_ -ЩОТЪ 
. іо ррг_Но_ _8ІІ, II въЛ'рцогскомъ ІТО- 
1 а гі _ срг-га а1. Онъ .ію.бов- _ яи - иѵ и_ _ щетъ и въГео.цогсксѵіъ по - Ва55І. ^^ р ^Г Г и- М^І ^?- ГГ ^ Р- ^ Хе 1'а_тап. _1е рег_Ле. ..іі, Га. гі - сег.са а1. * ^^ ^^^«'^ Ф 
?Я5Г*Ѵ» ^ЕФ т * 4.=І20(7) 1>00 . КО-Ѣ. 
_ <Г(>_Ѵ<\ 

(страшнымъ голосо.йъ) 
(соп -чссепіоіег Л. г-^т^ Зглг ра ..гіЬіІе) ^ И і щетъ дочь онъ!. 
Ьа йпа Гі_ _^1іа!. І в. Дочь мнѣ от_ дай _ т«П. 

Іо ѵо'тіа Гі _ ^ііа! , , ^'-^Т р і - і КО-Ѣ 
ІГО.ѴІ^. ^>-^ р і - и _ щетъ дочь онъ!. 
Ьа виа Гі_ -^НаІ. Ж ЖЩ- ^ С. . КО-Ѣ. 

.іго_ѵе. И _ щетъ дочь онъ!... 
Ьа виа Гі_ .і^\^.... 
>МІ-^ > Уі^РІ ^ Да.. 
Ьі... ^ "г ^ ^г ^ ^ дочьр<)Д-ну_ю... 
1а тіа й^ііа.. надъ та_кой по 

В'ц_ па 1а1 ѵіі 
^ ^#^^^^^- 
Ш№^^:^^ -Т- г ё ё;е^ №=^ ^ 


к ^ 
201 

( бѣжйтъ къ двери, 
[ согге ѵегьоіа рогіа, И >^'^Г— ^ Ф к бъ _ дой, 
іо _ гіа... чтоікъ выболыир! не смѣ-етесь?.. 
сЬ(^?.. а_(Іеч_8о поп гі _ (Іо_іе?... ± Тамъ о _ 
Е1 - Іае 
но придворные заготзаживаютъ ему путь ) 
та і согіі^іапі ^іі аигаѵегхапо ііразза^^іо ) 
РЕ /?\ М В. ^ ± 


211 ^ ^»^ _ < 


2з: » э » . ^ Е^І^І^ **^ & ат^ іИ ^^Ы. ^ лі ^ 

I. '? » і ГТ\ І^ 
5 □атЩурІ^ 4о20 {') 2ог А«(1апІр тоййо а^ііаіо. ^ := ио. тв;« Щ ?=^Н =т І Е^ ^ ^И Г^ 5^ I Кур _ ти _ За _ ны, 

Ап(1апіет088о а§иаІо.«і=:8о. с^р _ Іі _ иа . пі 

/> 7 ис-чадь- е по 

ѵіі гаг .га (іап 
^ Г-а1-4 і р. •■ ш в.^ ро .. ка, 
па _ іа, за 

ррг по _ зорь мой 
^па1 ргег _ го а ? 
? 

^т ^т •4т ^ ^ р. |і« );. I, У :-Рй ^ ^-^^— [ ^ а =^ МНО- _ ГО 

. 8Іе і1 ли 
шіо ВЗЯ - .(Иі 

1)«^ _ пе 'і Вы по 

А ѴОІ 
і Ы ^Ш Щчы ? а^ г 


ІЁ в л__* * с Ё ь—^шщ. г т^ ^ ^.ш ЛЛ ^^^ееЫ ^ш і і )л^ в. ^ грязли въ раз _ вра-тѣ 
пи1_ 1а рог Ро . го глу - бо - ко!. нрпро. 
ш ^ 
203 ІЬ^ Ѣ^ ^Ш р. * дамъ я честь До _ че _ ри мо _ ей! 

Гі _ ^ііаѳ ііп.ра_§^а_ _ _Ьі1 іѳ - зог. овз о - 
Ьа ген- 
рузк-ный, я бо-яз- _ _ни не зна-Ю, 

_ <1е _ 1е... о, 8е риг (Іі.ваг _ та- іа, ремъ, 
8Іа 
204 !-©й ѣм (сновабро:.і ;Гі; 1 къдВѵіри,огъ которой 
его ОіТа.ікиваклъ ) 

(ьі^еііа апсога «іиііа рогіасЬѳ^Ііепао. 
-ѵатепіе соіііева ) . ^ |Г .,ПХГ . .№ н. . е еамъ го.товъзкизнь о'г_ .дать; 

і'і. - ^іі сІі_Геп-(Іе 1'о_ .пор. Э_ти двери, 
^ин11а рог_1а, кро_во - 
а8_ ваз _ 
_ 1І1Й-*Ц,Ы, 
_ 8І.ПІ, У^ -б- крово-піицы, 
а«і.8а8_8І _пі, 

^ ^ " 6' ог. кройтѳ,сейчасъ э _ ти две.ри откройте, от. 
пГа.ргі.іе, 1а рог.іа, Іарогіа.ав.яая-яі.пі, т'а. к I ? 
^ 
гР р й=» ' ) Ф ^— « ш '■^ і (борется съ придворными и обезси.іенный возвращается на авансцену крой те!(1оі^а аЦиапіо соі согііі?іапі,роііогаа ярозхаіо 5и1 йаѵапіі йеііа 5сепа) ^;520 ''7^ ^ 


гі.іачетъ) 
ріап^е) 
іііт. 205 »):,>, И ^ . ІВД-І^^-^ЧЦ^пд^^І^І Е, ^^ 5 
в»-"!! ВЫ ііротивъіче_ня 
1и(-1і а те еопіго и _ де_те!... 
Л'е _ пі-1<^!-.. всНЬ вы противьмр- 

ІЦІ-ІІ СОП-ІГО 
^ I , Г— Щ/ \ Ѵ'Х г^ — ^ ^^3 Й Й ЁЕЕЕЕ? -ня!... 
те!.. Ахъ! Нувотъ, я 
АЬ! ЕЬ_Ъеп пла _ чу... 
, ріап.^о.. 

МеПО т0880.^=:о6. Ма _ рул _ ло... по . 

Ма _ гиі _ 1о... 8І _ 
^і Ш ^ Ь о» і слу- _ _шаи. 

^по. _ -ге, 

6 ты до.брѣй ихъ и чи _ - _ ще ду _ 
І11 сЬЬаіГаІ- _та §;"епЛ1 со.теіі 
^ ІЕЕЕЕ^^ |=#=^=|=^;^^ _ ШО_ 
СО _ _ю, 
-ге. ты* мнѣ ока_ 
йіт _ ті іи гкеіиь, ку. да е _ е 

(1о _ ѵе ГЬап_ _по вы 
па. =и^ «-« Щ^ Ш^ ^ ^Щі г *?^*і г 9Ш = 
^ тт і ■я-в- "*Т» я^^: іі І 20 6 т^ І^ уІі ^ •,. І і ІМи ,^Я^-ЛМ е^ н. скрыли?... Ма.рул-Ло. 
. 8со_8Іа?... Ма.гіі1_1о., ска^яси мнѣ... 
8І _ ^по_ге, ты<;|сажи, гдѣ ѳ_ в вы со. 
йітті іи (іѳ.ѵеРЬаппо па 


? «« іі: * 
ё-> ^ 


Т ІГ 


7 Г ;Ш Г 7 і 4> з_ й ! :5=± 53І ^ ^Р^^Г^^^ ^^^=^ г ^0Л^^^ ^^44^ЛлІ44-і^' Р%| ^ / ^ Ё .крили, вНЬдьтамъ? Угадалъя? вѣдьтамъ, не о_шиб_ся, вНЬдьтамъ, от-вѣ- 
_8С08Іа? Е 1а? Хопе ѵѳ_го? ё Іа? поп е ѵе.го? е Іа? поп ѳ рр ^^^^^^^^^Ш (плачетъ) 

(ріап^ е) ^^ ^ .чаитрі 

Ѵв_ГОі М()лчишьті,і! той В огъ! 
іи • Іа _ сі! оЬі-те! Гое _ по _ 
Міеі 8І - 
*о20(7) 207 Р' Я а П іі^ і. 
208 
СТО- 

со _ итъ, вьнеймоиѳ у_ііо_вань_ 

8Іа, ІиІ_1о,1иНо а1 топ. -е^ от-ра_ давъней мо_ 
_(Іоѳ 1а1 Гі _ ^ііа рег 
.я! 
те. Но. іца_ 
5і_ ^по. _ ды про_шу, 
_гі ррг.(1оп, о сяеаль _ тесь, по _ рег-(1о .по, рір 
>люІ МнѣДжиль-Ду воя . вра.ти _ те5вее,всвнасвѣ-тѣ о.надляиге. 

_іа, гі _ Ла _ Іѳа те 1а й- ^Ііа^(иі_1о аітопйе е Іаі Гі^ііа р^т. соп [огга 

"''''!?:: '' ш г^^^ ^ 


г 4520(7) 209 
. ня, 
те. о,С5каль_тесьна _ да мно - ю, дочь от _ дай_ _те, 
гі_(1а _ іѳа те 1а Гі _ ^ііа, Іиі.іо а1 топ_ _(Іо ^^ ]^). ^ . 7 7 і ^ у I 7 7 Р ^ ^ ^^Ш і # • # ^ 1 1 ^ 1'1 '^ ѵ'1 I' 1 ^ 
ш 7 і Г^ ' рё г-^ І^ '7 


ОТ- дайтестарику, о,ожа.іьтесь, у_мо_ ля _ ю, я на кО:.лѣня5ГЬ,п|^о. 
е1_ Гѳ.... рег те. Ріе_(а,,... ріе. 1а, ві _ §^по_гі, ріе_(а," 8І_^по_гі, ріѳ_ Ш і /С\ 


^ ^ а й ^ Ші /СЧ р. ^ шу! 
. Га! Ш ^==^ 


^ ?" ^ і Ш 
іиі^ • 7 » 12=2 
І^.-З 
^ ■"^ р ' 4520 (7 V :гіо СЦЕНА И ДУЭТЪ 

ДЖИЛЬДА Н РИГОЛЕТТО. ,^5СЕNА Е ОІІЕТТО. 
еіЮА Е •теоіЕтто. ДЖИЛЪДА. 
СІЮА. РИГОЛЕТТО. 

тсоіЕТто. Ріапо. АПе^го а88аі ѵіѵо е(1 а^іаіо. ^ = ^44. ^^ ^ О -тецъ мой! 
Міо ра _ Лге! ^Ш: ё^^ ^ і АІІе^го аязаіѵіѵо есі а^і1аІо.«=:і44. Во 

1)і эке, о, 
о! шіа І ^ ё^Е Ч—0 Ф Ф- >>?• ? / ^і Ѵт^ЦД ^ Ц^- г 1^^ нт ш ^ ад ■|Ц||| Циііи - ■'— імЦи і >^і!?іі Ф-лт 00 » :е: -р^ т^ Дм«иль- да! 
Гтіі _ аа! Взгля. 
51. В й Й 5 ^ ?Ц^ І^ ^^Щ I ^Е^ * * щ (Ііт . рр Р »- > ■;■, I , I ММ^«4І# »-»-»■ ? ^ йЛММН 00^0 ш і^ м ^, — ѵп ^=^ І 1 ^ ^^...и44^-^=^=^І^ ^" ^-^^^^ - 1 _ ни .те. 

_^П<)_ГІ.. о - на мнѣ о _ ста-лась од-на на г-йѣгЬ! 

іп 68 _ 8а... е іпі - іа Іаіпіа а.ті^ііа... І I ^ ±йг ш ш м :еЕ- і5 Р5 55 ^^ ^Ё-^ ^ 55 ^Р ^І Г^ ^ ^ ^ и ^ 
т^ і ±і: 4520.(8) 211 ^•^ н.^ :^ 3 ШФ- ѣ^ і ^^ Страхътеперь на- пра.сенъ, 
N011 1е-Гіег ріи пці.іа, * мой 
ап- ан_гелъ ми_лый! 
§:е-Іо ті - в... і^ щ Г ''К 'М Г ^г^ ^ ЗЕ^ ^^^^ Р5І Іі^Іі ^Ё^ ^^ г^ ^ш ^^ ^^ і^ 9—<Ф- им ^ -г=п ^ ~^ (Прядворнымъ) 
(аі (]огіііг;іапі ^^^і ^І^^^^^і ^і ^^^ Все шут-каі 
Гц 8СІіег_2оІ вѣдь не _ правдагѵіь? Я толь 

поп е ѵ<»_ го? Іо ко что 
сЬе риг і ^ й ІЕЕ^^ 5 ^ ^ ^З э^г Р Р: р іі ■^д /і-#. і * 5Е5М^ ^^ И^ІІ^ «-в І^^ДІ (Джильдѣ) 
(аШЫа) і ^ ^''Р И [,і -г-'т^ , ^ ш ДЖИЛЬДА. 
СІША. ^^^ п 3 г^ ііла_калъи вотъ омѣ-ю _ся... 
ріап_ _ і8І ог гі _(Іо. ты, что плачешь? По, 

Е (и а сЬе ріап_^і?... АН ш іш ^^ш ф^ і ^І '^Чк ^Н"^ т-Я іф е-* ^сБ ^ р в^ й РИГ. 

РІ6. Щ^ = р г р ^ Ё ^ЕЕЕЕ5 У #' •-^Іі:^ ^ зе -зор'ь н«^омытьсле_ на _ ми. 
Гоп Іа, ра _ (Іге ппі_ о.. Бо_ _же, что слы_шу.. 
Сіе_ _ 1о! СЬе гіі _ ел? "I/ Щ^ 


? ^~т гі~т:') ів-ІІ- Зе «^ 


^^^ ^^І5 ^^^^^ '-Гі20(8) 212 ДЖИЛЬДА. 
6ІІ0А. ь^''ц^ }. ^):^і^ і нц^^.—і4^-м^} і ■ і Вам ь од _ но _ му лишь 

Аг_ .Г08.8ІГ ѴО_ ^ІІО рѣ-шусь вовсемъпри. .знаться... 
іп - пап - гіаѵоі аоі. -іап.іо... п-ц^ іі^*^,. м т^і>^і~^ ^^^^шѴ ^ 
тогепііо 

о. *Д- ■Ау.^ Л^^^^ \ ^Ыі -^ к »Ш-^ Г>? (обращаясь къпридворнымъ,съ повел ительнььчъ жестомъ) 
РИГ. (гіѵоЙо аі (Іогіі^іапі сопішрегіозо шойо) тс Г ГГ іГ ^ -о- ^^^^^ 


р Прочь воѣте _ прръ и _ ди. 

І_ _ів сіі ^иа, ѵоі іііі. .тѳ... и (»с_ли Грр_цогъвашъвой- 

.іі... Ь'еі11)«і.са ѵо - 5ІГ0 (1'ар - ргез- 
_ ти СЮ- да ііо-смѣ- 
8аг_ .81 о - вак- -втъ, .за се - бя пусть онъстра_ шит - 
_8«*, сЬ'ві пом«п- -Ігі, ^Іі <1і_ 
:' ~ШГШ ч 


^^ г і- щ ^ І^ ■)^Г і і ,ш ]т I ^^^^ ^. зг (бросается въ кресло ) 

(ііі аЬЬап(Іопа$(і1 зе^^іоіопе) 


22 Іе я »дѣгь, 
е сЬ'іо е - му ска _ яси - те; 

сі 8о _ _ .по. 
213 БОРСА, (про себя) 
ВОРСА, (1га Іого ) ± тг~~г~я=т г=ггт^ -о- Дѣтя!»гьвоѣмъ и НСІ.ЛО_уі»І _ нымъ 
Соі Гап_ сіііі- Іі.е со'(Іетеп_ _1і лучш«м'разу у.сту-ііать^ 
8|»»'88й)«2:і<>ѵаі1 яі.ти. іаг. 


М-Я^р РРІ" Д'ЬтямъвсЬмъ и по-ло-ум _ НЬІПЪ 
СоіГап _ СІПІ _ И о со'(1<»піеп_ _іі лучше сраяу у. стул атц 
8ре88о^іоѵаі1 5ити _1аг. ЧЕПР. 
СЕР. у ^ ^^'І)І^ІЛІ^І> І^ Р Г Г Г^ 5 Дѣтямъвсѣмъ и ііо_ло_ум _ нымъ 
Соі Гап . сіиі- 1і е со'(1отеп_ _іі лучшеораау у_сту_тіать^ 
8ре88о^оѵаі1 яьти. Іаг. (про себя) 
Теп. (І^-яЬго) 
° Дѣтямъ вс^мъ я по_.іо.ум _ нымъ (Г 

о 
сэ 

Ва$$і лу ч ше с р а.зу у- сту _ пат ь ^ •" > М р Л-4-Щ- > > Іі і) л І) ІШ Соі Гап - СІПІ _ 1і е со' (1е_гаеп - іі §ре.ч$о ^іоѵаіі ььши _ Іаг. І ^^ ^- — •- ^ 


^ЬѵГ) 7 _[) =^ ^І~Т г таг? ^ ■ ^ 7 Ф 7 ^ =М^^ 


і 


Г-:^ *о-^п(8) 214 і Р^^Л^^ (уходятъ) 
фагіопо ) ^^ ми^н^ *І • €► у да_лим_ся и за ни _ ми 
РаНіатриг,тафи*1сЬѴі Іеп _ іі буд<'іѵіътайио на- блюдах ь. 
поп1а8сіа-то (1'о88ег_ѵаг. >>^ ГИ ^ ГІ^іГ г \ і ц »^ г ХЕ ѴІ. У- да.лим.ся и за ни 
В^гііатриг,та^ц♦^1сЬ'еі і«п ми 

а будг^мьтайно на-б.іюдать. 
поп Іаясіалпо ^'(івк^Т-ѵаг. ^ 1~Д) ]) I іг^г]і и П' и ? хзс У-да^лим.ся и за ни 
Ркг1іатри^,та^^№1с11Vі іеп ми 
іі будемътайно на_блюдать. 
попіавсіа-шо (І^ояяег.ѵаг. І^Щ * * ■ ~-к— 2г» г т'ИИИ^ V V V у. да.лим.ся и за ни ми будемътай-но на.блюдать. •-*' > р М ■ ■ і*і~~ =^ ігй гтЗ)3=^Иг^ ^ѵ=^ Г 2==аі Рагііатриг,та(|аеІ сЬ'еі іеп _ Н попІа_5Сіа_то й'о«>.5ег-ѵаг. ^^^^^^^У^ Э ^=^ ^^ ?^ ^^ -ГІ ) 7 ГХІ ^^-^і і— 1—Л т г=^ ^ 5^^^і 


:іГ-і-^ ^=4 і^ ^"^^^.а^ 1 і ^^=^= Ьу у ^ Ш Р ♦4г-« Э=І Г-і Г— г 


I *-^ ги 4- ; Р^ ^^ і 

< :се:=:і- -і- -#- -#- -#- ^ Р !^Й ^й щ^ #*^* ГГ^ 


I і^^ ?= ^ зі±; ^^ "^ ^ ^ 4320 (8) 215 ДЖИЛЬДА. 
СІЮА. КрсІІ. -I і> г ^ 
Ѵ^ РИГ. 

піе. ^# (О, Бо_же, дай оы- 

Сіеі! (1ат_ті со _ га,^ т р іір ав _ ду мнѣ ска_шешь! 
Раг _ 1а.., 8І ат яо _ 1і... лт^ ш ^ =^ ^ гг О" -о- Кесіі. / сап/о соі сап о ^э_ /т\ І ^ -ѳ- Апіапііпо. і^ггво. ш ш т ^ ъ |_#:пз ^- ^ № а ^ го/? еур/с^хюпе ^>^'і:^^^ I -е і^ — ► I ^т ^ ^ ^^ ^-=15 ДЖИЛЬДА. 
„6І10А. Ш^ І ^^ ш Въхрамъя во.шла спи _ рон _ но 
Тііі - іе ІР Г<'_5ІРа1 іет _ ріо 
Во _ гу прннрсть МО _ лень _ е 
теп_1ге рге_^а . ѵаІ<1 _ (Іі _ о, I и вдр}тъпредста.тъ мн-Ь ю . но _ ша, 
Ьеі.іо е Га - 1а - Іе ііп ^іо _ ѵа _ по ^ ^ Й I ^ ^ ЭЕ ^ # ^^=ё^ у~ Ь п I Ё^ --^ ^ — і^ 4520(в) 2т 
какъчуд_но . е віі_ дѣнь.е, ело _ ва я сънимъ не мол _ ви.ла^ но 

оГ_Ггіа8Іа1 §ііаг_ йо ті - о... ьиі..,, ІаЬЬгі по.вігі іас _ ^ие-го, <1а. ^ ^5 ЕЭ 


5 Ч 


^^^ ^ ^ І^ ^ 1*-#- ^-^^ф грі взо.ры ска.за - листра«'тьмо . юі 
.^ГоссЬі і1 сог, і1 сог раг-Іо. ± '7\ 


Ё ѵчгш ^ 
ШІ ^ і р і <^І ^ еѵ/;/е.9.9і /Т\ 1* I ^ш ^ ігЬ Е Р І О-Р-4-Ір" І^Ф^->І-Т^=В^^ ^ ^ ЕИ] Вотьмѣночной я _ вил_ся онъ, томимъ мечтой влюбленной, бѣднымъ студент о»гь 
ЛіР-іі _ ѵо Тга, 1е іе_пе_Ъге 8о1 ^е _ гі ате §^іип_^е _ѵа... 8о-По 8Іи(Іеп_(е, ±: 5 ^ Ш да ^ ^ й 5 Е Р ^ ^ У(» 
на.звался такьроб.ко и сі»ін_рен_но5 мнѣ онъвълюбвн и в-Ьр _ но_стипо. 
ро-г'е_га, сот_т<).ч_8оті <іі - св.ѵа, е ^соп аг- <Іеп_іѳ раі _ рі_іо а. ^т '"-М Р', ^ ^ ^ :^ I ^е^ ^ 

4320 (н) ||{ 

іі; 

I " 

к (іокіі 21 7.Ѵ.Ѵ. Рк±^ на воег- да 
рго.іе _ 8ІО. а. Ис ы ш с 
Раг. чезъ. а я. 

раг _ (і. І іі=* а^=я ш ш 
♦ — 99 9 9 — 9-9-Ь- 


«Н п^-^ "^^-^^ ГІ\ -о- -»^-Ѳ--9- ♦кр- 


Ш ^ с: СИСЕ ^ азск СЕ р^ 1*;- (^ и-} и і ята ^ !га=У Ш ^ г грезаіѵіълюбвипрѳда_лапь, тѣмъгр^^замъ^ітооррд 
11 тіосогѳа - ргі_ _ѵа . 8І а 8р(^_ цр такъікгѣ_ня_ _ _ютъ. 
те рііі (2;та-(Іі- _ -іа, ац 
\ ш 13Л ^ ^ ^ ЕС ^ #. 9 „Д «14 ^ ^^Г- ■*■ ' ш^ш=^^ ^ 


1Г#-» ^-^ч» -"ГГ ГГГі ^ с=сі:сіс СЕ ± Вдрѵгъ Э-ТИ 


- е V р нч» _ ждан _ ^ г [другъ Э-ТИ и.^-в♦*р_ги злоб - ны _ р 

^иап. .(Іоітргоѵѵі _ кіар.раг _ ѵе _ го иу _ ждан 

го _ ІОГ -НО на - ііа 
сЬѳт*Ьап га І і 5^ 


іат^ ? 1ІЯ 3 Р^ »=» * ё ё~а ^ 9 99 9 9 (техс. 

і. в_ -р . - х/гіп^.- ш 9:1^^ росо. ^ 9 9 ^Ш И [2:С=Е=Е Е=Е а. жж -Р^'^<і^ V 
соп /Ъгга І ^Ш г г п 

[а_ _ _ютъ и Р ^ да 
рі- ютъ 
іа. е а воп. 
Гог- лямъ не вин -ма- 
т*а<1_ (Іив. - я. га* ^и1 ^ % Ііг 8в- і^« З^* ІЕЗЗЗ^ЭЗЗ Г=* ^>>»> росо - - лг да Ь- ■ ^ .ро'сіг^^ / 

1 » — ► г-^- 4520 (в) 9 9 218 

'П'і>Р Р ? ? ? Гь^ ^Ре і^^-^еіеі^ ^І^^ вотъ. 
1иі_іо, вое гибнѳтъ^всегибнйтъны-Н-ѣ 
та і.иИо о-гаясош-ра. _ге ни;чверг'нутъ гв'Ьтлмйа.г 
Га1_іа_гр .чі го . ѵр 
220 а^ т Щ І^ р Р ? » г ^ Р ==ЕИ .тарі все гиб _ нетъ ны.нѣ.,. 

іиі_ _1о 8Сога_ра_ ге... алтарь 
Гакіаг низвергнутъ 
8І го _ ѵе _ 
/^ (Джилы*) Рій 1е 11ІО. І' = 60. ѵ ѴР. 


гм^у^ ( і и 7=^ Й ^ мой!ахъ!) П.іачь 5ке, 

■И плачь д<)_ ро . га. 

8С'іо! аЫ..) Ріап. _^і! ріап_ _ _р Гап-сіпі. 

Рій Іепіо. «Г =60. я, лей с ле_зы 
-Іа.)Гапсі и1-Іа, 

7~ 
О _ тецъмой! 
і_(Іге! 
горь _ кі_я,.. лей нее еле _ _ зы,най _ дешь. 

ріап _ ^і... 8С()Г _ гег, 8сог_ - гег Г а іі ріап. от. ра-Ду 
Ло виітіо 
4520(«) 221 
4520 (к) I ггг - ю.. 


вамъ всей ду . 
ра _ ^ге^іп ѵоі 
т 

сле_ 

80ОГ- зі.і. наіЧ _ деть 
П'Г Гаіі ріап . от _ ра - ду 
-іо 8ЦІ тіо 


ІіЮТ^ 
'іГ>20(«) 2і.'М 
_ но. сти .. ха. - *^тъ 
ра _ (1ге,іп^ ѵоі »аг _ 1а ЦП ап. ^ І И г I въннхъ. Плачь 
сог. Ріап_ эк*?, до _ ро-га _ я, лей оле _ зы, 
ріаік^і,ріап - §•!, всоі . ггег Гаіі 
да, — сти - ха _ еть грусть^ 
{2^Г!І соп- - 8о - 1а- _1ог етн - ха _ . етъ 
Ра _ сігелп ѵоі . — грусть въду. 

- раіс _ 1а ип щНг-^^^ ^^^^&фз4 і^ въннхт. от _ ра _ ду найдршь. Плачь ЖР, до _ ро . 
рѵап _ ^і, С 
4530 («) кі 
йвЬж ■^ -Ф- -0^ Ыі рр (Ьіп. ^ і /Ц У Р ^ л м I 
а^ - ШІІ 

_ ан. да, сти _ 

^•еі соп_ - ха_ _ ртъ. 

- яо . _ 1а - -га_ 
ріап. - я. «^Ь лей слѳ - зы,вьнихь от. -ра. _ ду най. 

8см)г _ грг Гаіі ріап- -1о ьиі ші- _о % Г~к Й ІЕ ^^\^"^^'Р- ^іі^г .і-Лл М. Й. !&-і 
^Е* I ы рр (Ііт. 

жщ. ЛА Уі^ -й- -Р- -Р- 11 11 52 3 ^ М N^ШI||рі^Ш!4Д^^І1^^Ш ^ грусть,ан - гел'ь,хра-НитРльмой,ан 
_Іог, ап _ ^РІ соп _ 80_1а_Іог,ап 

V гелъ,хра_ нитр^іыѵіой, ахь! 

^рі, соп _ 8(>_1а_1ог. аЫ- хранитель 
с'оп-8о_Іа _ ^-аГр ^ ^^ ГШ^і]г^=тг# ^ ^Э^^ дешь.Лнп еле - иы, ангаіъіпой,л«*й сло.иы, анголъмой,ахъ1- 

сог, і*аі1 ріап-іо киітіо сог, Гаіі ріап^іо >'>и1тіо сор, аЫ. да, ангелъ 
ли! тіо \ 
^ т^ 
ш т^ Ф — Ф '^ О З Р^рт 


4о20(8) 


^ Ш^гЖ^з^^щ 


/Г', ы^^ ш мой,ахь! вамь л внима.ю и го-ре сти_хангьвъд5гігііИо_ой! 

_1ог,аЬ! ра - (Ігр. іп ѵо_ і ип ап^еі^ип ап^еі соп_ьо-1а-ІогІ 


№ мой, ахъ! ты вьннхьоіра.ду-, от.раду, от-ра_ду ом.бѣ найдешь! 

гог,аЫ 8Г0Г . ічтГаіІріапІодпіа Л;^Ііа.ігіаГі«;1іа,ыіІпй- о сог. 

«/ о-* г? о* (йф шщ о, щ в^^? г /?\ ? 
т Ш ^'■■Ф» -9- 
штШ І Ь^ 5ЙІ 1 I І 'Ц, ^ у т -9-9-9 РИГ. 
В1С. РмчіІ. ^^'!>, - 11л'-,>с. / Г Г№^^еМ=±ІЬ№і?|еіе|еІ Ког.да я ^•в^•р_IIIутс),мт(^ вьсррдцѣта.нт-ся ііо_кин«рі>гька 
Сот_ріи_іо рііг цііапіо а Га _ ге ті ге-8Іа, 1а5сіа-Г(- р<>_ ікк -^ ^ П^ ^ ?? Кегіі. і^ Оѵ ни і^35 I , ДЖИЛЬДА.ЕІША. ЕГ^: <Г\ ИІЙ Да. 

про сопя) 
г'аье! ^Й ;ІЕІ ЫФц /Т\ г ^І ;г= ^ ]?"— # ^^=^=1: ^=^ вѣ 

<ГР 'в . ки мѣ-ста ро _ ко _ вы_ л. ( Одіінъдрнь,какъ можетъ.н<'южизньи;9. м1; 

.то дпР8І'аи- га Ги - пр .«(а. (Е іііі-іоип «оі ^рог.по. сап-^іа _ го р<» 

>: > ^ 

_ 1 I "~Р 

л . . „-^ , . _^ 

-д — — I 'Т-< П 


'і.т:го(8) ^^ 22в 

МосІог.чЬі. ^ = 100. 

(Т'рафъди ѴІонтероне^окрѵ- 
-женный алебардистами проь 
-ходитъ по сцеиѣ ) 
(іИІопіеіІі ѴІопІРгопесЬе аі . 
.ігаѵег $д 1а ьсепа {га ф аіа^ 
ѵ.Ііагйіегі ^тк^-І-Г-- ОФИЦЕРЪ. 
иЗСІЕРЕ. 

( стражі^) 
(аііа ?иаг(ііе1 ^^ Ы 7^ Ш .нить!) _1е!) 
МоЛегаіо. От-кр<)й_ _те... 
5сЬіи_Іе_ _1е..- идетъ вътем 
і - _ ге аі -100 $ і ^=!тЬі ^ в _ н и _ .. цу 
саг _ се_ ге Г[)афъ Мон _ т*^_ронъ! 
Мои _ іе _ гоп Лое. 
(остатгав.іичаясьпіэотчвъ портрета Герцог» ] 
МОНТІРОНЕ. (!"егтап(І08І ѵегьо ІІ гіігаііо (Іеі І)іі а) 

МОNТЕРОNЕ. -і^- -ѳ- ^т ^ ІіГИГГ ? 5 На _ прас- 
Роі - сКе _ но, о Герцогъ,ты проклягьбылгь 
іо_8^ііп- ѵа.по йа те та - Іе _ _р й ШИК-Ш. % іМ=*^еяеяе=^ Р-9—» ^ ^т 'і--^^ ■©-• V ^\)\> Л1 і"^ -•- -е- ^ 13 яія: тш іЧігНі л-'>п (я^ 227 'Л. ш - [=1. і л і^ -^ ^а мно. гн-квъ не- 
пеип Гиі- ю. _ ба не 
шіпеоип 
гряну. гь надъдерзкоигла_во 
Гег-го соі-ріѵаіі іио ре( в.та- 
(уxодит■^ въ средину) '''^'"• 

(е^сеГгаІрр-иаггЧ ' (Іаі теяго) -л- -л- -»■' -л- -♦"^і -ф- -т- -*•'-*• -©^ г- ^ 
Ста.рнкъ ты о _ шиб_ся... яса^гь о_то_міцу! 
^!о, ѵес_сЫо і'іп_§^ап_пі... ип ѵіп-(1і,сеа-ѵгаі! *^ '^ 8 I 
'в^Щ 22 в 
)-іо(8) 230 

А. 
С. т і^^=^ РИГ. 
ЯІ6. злоб- 
Ъа. 


.но_ю ра_ 
Ле _ паг_ ѣ р .достью взоръ 
-ѵі пе^Рос- ваигьбли_ста _ етъ! сЬ •пі ѵе^-^1- _оІ ^ ^ЗЕЕЕ^ От_ мщу я! 

Ѵеп.сіЛ . іг\ Ьі=р і.^ і ш т^ ^дт ШГгЬ Ф-Ш^^ ■ -"^ — гТТИ -ш^ ^ -т 


?^ ^ ^^^^ ^і дад^ ^ рт^ТУП г^Щ ^^^р ^^ ё ± ^^ | Г ^і^О і ' ! ^^ Лю_ - .дямтэіірощай. 
Рег_ _ _ (1о_ _ па- _тр и вамъ грѣхъіфостит _ ся: 

1е, а поі ри- _ _ге и_па ѵо _ се ^ Ш ^^ ^ &^ Ш ^^ ^^т 


^ В^ Р ^ ]]^!^ Ш РЗД^ГП п^ п ^ л^-^ иѵціи ^^^^І^Ѵ^ Г^ ^'^Г^ ^ " ' Р'^^'ѵГѵ ^ 
Вогъ ми_.іо-гррд 
рег _ с1о_ .НЫЙИС_ТОЧ- 

. по (1а1 сіе_ никъдо_бра! 
1о ѵег.га. ^ т^Г^ ^ р. 
п. ш І 3 «(I: •ІЕ Г т От_міцу 
Ѵеп„<ірі я! 
Іаі ■ - -Р СбОЗгП^П І^]?іГГ7К]Г 
'4" - '8 . 2:и і ѣѴ 
Ш ^ о, 

Рег_ ііро-стн. 
(Іо _ па. _те, 
.іе. о? 
рег- т ^ про- от и. 
, (ІО _ па _те1 
.1р. Нѣтъі 

N0'. Нѣтъ! 

N0! м т рГ Г \ ѵ^ 


^ тМ^ 'І. Р^^^ ±^ ^ "=Г •=г д. 

Е. ^ ^ №^ ^ а Г' ІГ Р Г (По. 

(Мі бо - роть 
Іга ■ (ІІ- э _ той стра. 
-ѵа, риг Ра. - сти не въси - лахъ, 
-шо^^г^гап Ві_ .о! ■пгчиныыш-ыаыа ^ ^ ш ^ ш €р- г Р г ^~ ^ 
шй щ ІЗ Ш^^ тз^ !■ і ' ^ р' щ ^^т Г Д. 
6. і кл^ ^^ э ІЭ^ ?г_ МО-ЛЯ. . _ю Творца!) 
о Іі сЬіе. - .«іо ріе_1а!) 
Какъ 
Со. грбмъ не_ бес 
.те Гиі 

т9-* ныйДЪс. ІІОДЬ 
тіп яса-^і-ііа- по. сы 
.Іо (1а 
4520 (8) 
^^т Роеоріи.^=і44. - ІЩ^Д д. ? ^ Ах рГ|>| > ТГ? ^ і^ ^'^^ ь. про - щай 
поі ріі ^ те и вам'ь проотитъГоо.ііодь грѣ 

грІІ ррг - (1о _ по (іаі оі«*1 _ ѵег , ^ ^^^Т^ ^Г ГгГ ^ г ^ _бя5 как'ь гро'чъне _ бг»<'_ный, мой у _ даръ на - стиг _ нетъ те. 

_рі'а, (чЛ - рі - ге 1е і1 ЬиГ- Го-Пе, 1е соі _ рі. _ ге за. * Ш Р 


5#=^ .^- :^ ,^'Росо рій. ^=1'і4. ^ ^^ # в» І ^ ■ I * ді ^З « — в « — # * # •г ж ^ яз г г* " ^у І^р "ПГ #р< е: А- 
6. Г^ Е хи, про _ щай _ те и вамъпро-етитъГос.подь грѣ. 

га, а поі ріі - геіі рег _ (1о _ по (Іаі сіеі ^ ^'^Г ■ ^ іГ -тЯ М^^ ^ ^ - бя, 
-рга. какь громъне _ бес-ный, мой у _ даръ на . стиг _ негь те. 
соі _ рі_ _геі1 ЪиГ_Го_пе, Іе соі _ рі . _ ге за ті -Ш- $ 

* ^ -^'іі> і гП - »Ну - ^ 23Ё ■0 — 0- *Т Ж -Г тэ-"^ ^^ 45 2 о (в) 233 і .хн, про 

_га, а Й ш ^ ститъ 
поі 

19- гр+, - хи! О - тецъ про 
ѵег - га. аЬ ррг _ (1о стн - те, у - МО 
па _ 1е, рріг - (іо ІЕЕ^ ^^ ^ ш . бя! 
-рга, да, 

81, да, 

81, •15 О. мщенье бу _ дртъ страшна и не 

СОІ _ рі_гн, іе соі _ рі _ гр і1 ЬііГ I І ^^[^ ^^ м^ ж 


^ЕІ ^і ^? і ?7^г*^г^іг-*35**35 * Ш ІГл^ГѴ Д. -ЛЯ _ 

_ па_ _ ю 4-Ѵт 1Р- Р- Р^ Я вас'Ъ. /уходятъ въ средину/ 
-'*^- (еьсопойаі шегго) ^ дрог ЯОТЪ ру _ ка ! 
8а - рга. 


ш ш '211 •*•<? •)»■«' -т оч»^ ^ шяс[и ц — іг — іг ів^ — т Г 


Ш Г ^а- г 1|^й '^^ ?;і^ ^і ^ Р-—0 •-(* ш ^?^ ,Г>. ->Г ^^ >#-- _-!•- ^Ш ,^. ,^Гй 


Ѣ ё '7^ туд ІЙЁЕ^Ш^^ё ^ 
ІІИ ^ д:"д.._ _ »Г <у і ^ » — 000 00 00 

ш ч 4» шш ^ш ^^ ^ Е ^ М--а— іі ^9^ Коноцъ діійствія втораго. 
Кіпе (ІеІГ АНо ^>есопсIо. 4520 (х) 23 ^^ ДЪИСТВІЕ ТРЕТЬЕ. 

ПРЕЛЮДІЯ, СЦЕНА И ПѢСЕНКА. 

ГЕРЦОГЪ. АТТО ТЕВ20. 

РКЕЬПБІО, 5СЕХА Е САХ70ХЕ. 

оисА. Асіа^і о. ^ = ьб. Ріапо. 
ДЖИ/ІЬДА. 
СІІОА. Кесіі. РИГОЛЕТТО. 
РІ601ЕТТ0. Р ВНЬчно. 
ѵ*5егаргѳ. ^-.^р^р ^і і ПіІ_^' и пт Все любишь? 
Е 1'а.ті? Но О- ду_мать_ся ты и-мНЬ-ла 
Ріі-ге Івтроа^цагіг пе 1'Ьо 1а_ І ятт "3 — ОІГ" 

Г- Г -^- #» Косіі. ^ -»- зз: ^^ тг ^^^ р Люб.ію о. го. 
Іо Ра - то ^т ^ Ы у \^ и Ь[>^^\Т : ^ *: время. 
_8СІаіо. ^ ^ ^ Т ^ БНЬд-НО-е 5кенско-е сер-це! 
Ро-г'е_госог йі (Іоп.па!... О, соблаз _ нитель! Но 
А1іі1\-і1еіп_ Га.те!... ^ ^Ш^ ^ 53^ 4520 ^35 6. і і г г #^ ш Мі і} по-ща.ди_те-. 
Ріеіалпіооасіге.. р- В ГРі^ Г^ - Щ і Ч \ И '' ^ р А.еолиаьѵ. Щ я .*ате_бя отмщу, о Джііііьдаі 
Ма пеаѵгаі ѵеп.іеііа^о (іі1-(1а.,. ^еолиб^ьу-бѣ-диласьвье.го из . 
«е (и сегіа Говяі сЬѴі іі іга ? «5 Р ?=: і ^ і & * ^):]^ Р 7 И^И$=^^=^ 
онъ страстно любитъ. 
Хоі 80,.. та рпг т'а _ <Іо_ га. ^ м-Ь-нѣ, вср е_іц« бы лю - би-ла? 
ЙІ8.8Ѳ, 1'а_пін_гр _ 8Ііап_со_га? Будто? 
Е-^Іі! ТУ рр р -ѳ- Д. 
6. #^#^^ е 8і. :5= $ ІЯужчину ви_зку. 
Сп ио-то ѵѳ.йо. (ведетъ ее къ одной изъ трещинъ стѣны куда онаи смотрятъ) 
(1а сопйисе рге85о ппа йеііе Ге^кпге йеі тиго ,ей еііа ѵі ^аагйа) 

л ^^ 7- И ? Р уо^^ І ^р р і І р | -# в и такъ, смотри и слушай. 
ЕЬЪеп, 08- 8ег_ѵа (1ип^^Iе. Постой не - 
Регросо а< . У- ) і і -»- г Г#г щ зз: 4520 23« АПе^го. ё - ѵ.ѵ^. 

(Герцогъ Бъформѣ прѳстаго каваллерійскаго офицера. входить въ трактиръ 
(і1 1)иса, іп аььіяа йі зетріісе оГГісіаІе йі саѵаііегіа епіга пеІГозІегіа) Р. 

Я. -'-^р г ^ вздрагивая, 
ігаьаіепйо) 'Р^^^Ш 
О, мой ро 
АЬ ра.^ге .мно _ го. 
Леи _ (1і. 

АПе^го . * =132. і ШР - Н-^Мк>«ВД- ) (рЛГгГГ 1» #^ ^^:::^ о М^ ф ф V ^ ^ у^- у ^^ ^^^==^=^=^-=^^ !^= і ш ^ Уі^ . д иге ль. 
ті_о. |п-:' і р^р рррр ^ ^п? — нЫФ^^^^ ГЕРЦОГЪ. (Спарафучи.іе 
оисА. (а8рагаГисіІе ЗЕ риг. 

ПІб. Двѣвещи ско.рѣ_е. 

1)и»^ СО_8Р, Р І0.8І0. Ио.мНЬщрнь-Р и в И- но дай. 
II- па 8Іап7а е (ІРІ ѵі.по-- ^ Щ » •• » — ♦^ Й г (Та_ков'ьонъ гіо_ л'то 
(.Чоп дие8<іі 8П0І со. СПАРАФУЧЦЛЕ. 

ЗРАРАРиСІІЕ. ш ^ ^ і ^5 ЖРІ Что 
диаіі? -ІЕ^^ І^ рЕ^З ?^^і #68 ^Р=РІ^- -іі — ■_ І ^^»т'^^ 4520 237 - ЯН_Н<).) 

_8Іиті! ) ір4іѴ - I (идетъ въ домъ ) 
(епіга пеІГіпІегпо) '^р*міг*гГ іі*А,?^ ^ (Хорошъкрасавчикъ!) 
(01іі1ЬеІ2ег_Ьі_ по!) .ц хі К I і А-і^п-і ш ^±^ м м м ^ я л л л І і »— Г І±1 


тага. і(о і ^ /7\ ^ Л-в1 4Д і ^^^ »-» 7 г 7 ;^ ^ й ГЕРЦОГЪ. 

оисА. Тѵ (ОН /)п'о ИІТТ^ ^ Сердце кра - са_ вицъ 
Ъа (Іоппа е то_Ьі_1е гі 5І ]Ѵ &1І_І? і^-^ Т^ т /Ту ш ^і п 
■9- -Ф- ЩкГ '- %л 41 


/Тѵ т^ е ]»-•-► • » I ^ & ^ 'ЩТ^Ш('лё = ^'^)-'\гг ^'^' ^^=^=^ склонно къ из _ мЬ.нНЬ икъперрі _ мѣ.нѣ, какъвѣтеръ ма_ я. Сън-кзкноЙ у 
^иа1 ріи_таа1 ѵвл_1о, іті_іа<1а,с. сеп.іо е Л реп _ 5Іе_го. 5>етргеціп а ^ ^ щ ^ =р« & ш ^ ш щ г=% '^ щ р ^ II і:-^ р ^ 5^ =^=^ X г 45 ас 238 

г. 

0. Мі ѴР^ ^^ Р р ^лц^^лі^щ ѣ Ш РР лыбко-ю въстра_стн к.ія - нут.ся, плачутъ^см-ѣ _ ют_ся, намъиз-мѣ- 
та_Ъі_1ѳ Ір^_^іа_сІго ѵі _ 8о, іп ріапіо о ін гі _ ко, ♦^ ші^пло. 
_ня _ я. Вѣч_ но емѣ _ ют _ ся, 

_§;пѳ _ го. Ьа (Іоп-па ѳ то _ Ьіі адДіх наг'ъ у - вле _ ка - ютъ 
^I1а1 ріпта а1 ѵ<'п _ Іо, 
і А=4 и из_ мѣ - ня _ ють, так - ясе шу - тя, 
ти _ 1а (1'ас _ сеп _ іо е <1і реп - кіег, 

-р — 0- ^^1 е ^ ^М ^ » * ЭЙ і І1 рр ^ » » I- •'? и і'? й і=»^ 
4оао(9) 230 І 


^оггп ■-0 хн»- - -іпп 

так _ 5ке шу _ тя; 
е <Іі реп - 8Іег. 
Ш /Т\ ^ш 


Д . г-^ 


»^ ^ 
І %3^ V 
ѴР Г7\ І э — ^ л 9 ^ І < !" / / Щл-ич^ \гНШг^^ Ф й Ча.сто му-че-ні-я страсть намъпр и _ но .ситъ, но у_вле _ чень_я, 
Е 8ет_рге ті-8е_го сЬіа Іеі я'аГ'- Гі _ (іа, сЬі 1е соп _ Гі _ Аа *й П ^ Ш #=± 1=Я -ё- -5- т ^^ ^Ф Р^^ - ' •/ > :»-# ш л- 5Е^ 41,= т щ =^ и Р^ I РТгТ]!^^ 4М-^ войясъсердце . про_ситъ. Ласки ихъ любимъмы, хоть о_нѣ лож»^ы, 
шаі саи.іоіі со _ гѳ! Нігтаі поп 8ѳп_іѳ_8І Ге_1ісвар _ ріо-по м Р^^ЕЗ # 3 і гЬ *5 ^ІЙ Р ^ «-І і^— 1^ ь^-^ ■ ^ — 1- г р — 1^ -:;г-^^ 452 (э^ 0. ^=5 :х-гцф I ■^ =^ аг=і5Р Ш-Ді -^- Р 1=3 экитьне_воз _мо;ж_но безт» на_слаж-День-Я. Нустьнсѳ смѣ-Ют _ ся. 

сЫ 8и ^ие1 яе _ по поп Іі.Ьаа- гао - гр! Ьа (іоппаѳ то-Ьіі 
т пусть у - вле _ ка_ютъ, 
^иа1 ріита а1 ѵеп_1о, но из_ мѣ - НЯ - ю 
тіі-іа (1'ас-срп .\о і #1»^-^ имъ рань .. шв 
р (1і реп -»^ 
»- Щ 1 і ш ^йд 4 ^ ѴР |-? ріін щ ^^ ^ ? ^ ? I р ^? _8Іег, *І ! е ^; имъ рань. те я, 

54 
Щ В^ ^ І^ т*- Т' 

1(»- ^р ^ ^т 1 ^ і^=± 
'|Г.Ѵ0( 9 ) і•оп^о^2.а 
(Спарафучнле возвращается събутылкой вина и двумя 
(8рагаГисі1е гіепіга соп ипа Ьоііі^ііа йіѵіпое іцеЬіс- ш самъ рань_ше я. 

е . (іі реп _ 5Іег. М, Ш К л л :& г у ^ ^з «- ^ Г=^ ^т ^^^ ж ^ё 
М ^ ^ ^ ГГ'^ ^ стаканами, которые ставить на столъ и потомъ стучитъ два раза въ потолокъ эфесомъ длинной шпа. 
_сЬіегі сЬе йеропе 5а11а Іаѵоіа цпіпйі Ьаііе соірото йеііа зиа Іип^^а зрайа Дае соірі а1 зоГСіііо. А І щ в' — ^ % 


т > •— ш ь»^ ^ І-І %л 


44 # ^ »— »• ►-» Ш ги. Наэтотъ сигналь, веселая дѣвушка, в'ьодежд+ цыганки, прыгая сбіігаетъ съ лѣстницы. Гер- 
^ие1 «е^паіе ипа гісіепіе §іоѵапе,іп со5Іише йі '?іп^ага, ясепйе ^ «аііі 1а хсаіа. И І)исасогге рег 
.цогъ бросается къ ней, желая обнять ее, но она увертывается (Спарафучнле выходятъ на до. 
аЬЬгассіагІа, шаеііа ^И кГи^^е. Кга^апіо 8рагаГисі1е,и5Сі1о виііа ѵіа,йісе арагіе а Кі 
4520(9) 


-рогу и говоритъ, отВодя въ сторону Риголетто) 
-^оіеііо 
((^парафучпле удаляется за домъ,на 

берегърѣки) 

(ЯрагаГисіІе 8І аііопіапа йіеіго 1а саза 

Іип^о і1 Гіите) щщ: — -р |Е^ і .нусь, 
_ го о _ кон_чить дѣ_ 
1'о_ргаа сот - рі- . ло. 
. ге. ^ 'т і » ^ »— ^ '^^ Щ 
і»пійі"і»— * 3^^ ѵ^ ^±ж ^#5 іЕ жггф- ^^ ^Г\ 


'2 Г> ^ 9 ) КВАРТЕТЬ. 

ДЖНЛЬДА,МАДААЛЕНА,ГЕРЦОГЪ И РИГОЛЕТТО. ОПАКТЕТТО. 

6ІІОА,МА0ОАІЕМА,ОиОА Е РІ601ЕТТ0. 243 ГЕРЦОГЪ. 

оиед. Ріапо. й А11е§го^ = і2о. Ре , -_ :^ 1»^ г і 5: А11е§го^=12о д - наяс_ ды вн - дѣв-шись съто.бой, я 

ІІп ^і, 8е Ъѳп гат.теп- _1о _ ті, о 

/^лм л л. л 
24^4 ДЖИЛЬДА. 
2І10А. 

>4 Ш ^ Р^ Е Вез честный! МАДДАЛЕНА. 

МА^^А^ЕNА. ! пи([цо Щ ^^ ^ш а Ф ' т ' ё ГЕРЦОГЪ. 

оисА. а, ха, всгІімъ,ко-го плѣ.ня„ _ли, вы то _ же по - вто _ 
АЬ аЬ... е ѵепі'а1(геаррге8_ _ во 1е всог _ (1аГог_8еа. ш ^ бре_дилъ. 
(1о _ га. г? ~7^ ^ ^ИйгЗД 


еі: ^^«іі^ ^ г ^ ШР ^і»^^ іг шт% Ь^І^ ^ Ш^ і»!^ /^ /^* 


^р 4)[ІГ 'Ш ' й4 Р іі ^^ и, I, , ^ ) іі_>_;' і- 1 ; ^) , і ^ ^) ^^ ^^ ^^^е^ .ря_ліі. Синьоргъмой,какъхо- ти-те, по- вѣсойвыгля.ди-те... 
.<Іе880?..Наипагіа іі 5І _ ^^по_гі_по, Ла ѵе_го 1і_Ьег_1і . по.. щ і г -^РП Да! да, ты пра. 

8і?.. ип тояіго 

/^:.^ ^'г^ й 

## # # *~ 
4Г)'і(і (ю] 1 2'і5 ^ щ % ш Отрць^ктьси _ _ лы! 
АЬра-СІге ті _ _о! ;Я!м- -.І | . ,!и , Ь , И Л И ■ I 0_ ставьте, не ша _ лите. 
Ьа_8еіа_1е_ ті,8Іог_ «1і_и). 8<іа ш (хочетъ обнять ее і 
( рег аЫ)гассіагІа) І ^=К' -жш;: Р р=і=ѵ=4 . ва. 

80П... 
в О, не сор _ дяся! 
ІІ1 сЬеГга - сазво! ^ ^^^ ./^ у^^^^^^^ і,^?^ /^ /^ /с^, ,?^' /г 
д. 

6. ш ^^ і ^ .ставьте. I і ^ ^ ^ у-гі^ ^І^ ^І г^ : ^.2=/ ^ Ё^ іУ~~У ?2: ^^^^ш Будь посго- ворли_вѣЙн не то.мн на ^прасно . Вѣрьмнѣ^вся мудрость 
Е іи 8ІІ (Іо-гі-1е,попГагті Іапіо сЬіавко. О.^пі каиг-^-ег-га ^ ІЫѢЛі-- ь'^ ^ ~ *'- ^^^ а ^^^ ^'^ ^ г^- К^^^ 
^^^^^ш. г:\ / ^:|=^$=^.:^ I З^ зі; гі±=--~ са/гап/п рр /і,-20 (іГ.) 346 т (беретъея руку) 
(1е ргепйе 1а Щсапо) і; :ловахь: лю_бить и наслаясдаться. Ка-ка.я рѵч-К шШ въ двухъ словах ь: лю_бить и наслаясдаться 
сЬіи _ (І<«_8І пеі ^аисііо е пеЫ'а- то-ге. руч-ка 
СаЬр1-1а та.по зз: ^ Ш^й Р^ ^ -5^ -«- е -^ѵ V ^$т Ш МАО. Е^ ^ '' і'' N "і' ІМ ^^ Н^ ? Не стыд _ но -ли смНЬ_ять_ся. 
8сЬег_2а _ Іе ѵоі, 8І _ ^по.ге. 


^^ нѣж . _ на - я! 
сап _ _ (іі - (1а! О, 

N0. 
^ ДЖИЛЬДА. 
СІІОА. ^^^^^^^^ ? 
^ Р Дур-на я. 
^опЬгиНа. Брз_чест - ный! Ві.і пьяны!. I пі _ аио А Е-Ъго!.. (смеясь 
паепйо ^^^^^ Р Г ^ нѣтъ. 
по. в 

^ __-^_ Цѣ.луй ме - ня, 

АЬ.Ьгас - сіа _ ті. 
Я пьянъ лю. 
В'а.шог аг . ^ I '^ ^і^ У^ . > « 1» 0- 


^ 
^І-ІІ'^.'^ .«г ^Шг^Ы г ^ ^Г.20 ('П^ т7 9-і . ; . іі^Ячі)^^ ^і)іті^;' I ^ і м. Вы еударь,бе:л»сомнѣнья, смѣ_ѳ-тесь на_до мной? 
^і-^погГцийіГ-Ге-геп-іѳ, \-і ріа.се сап_2о _ паг? Г. 
0. ^ ± ^ РИ^Р ^ бовь _ ю. 
<1еп _ іе. 

-(і 4» Д ^ /^ Р^ ОМ і^ й- 


Нѣтъ^уцьмоейясе _ 
Хо, по, 1і уо'вро. йч >^^ ^ Г/г ^^^^ 
игщ/ " -'''■" --^ ^^ 3 ^д 5^ р^ ^ 1 I < « е ^ і # •^П И Р іг ^ I іЙ ш Словамъоднѣмъне вѣ.рю, 
N6 ѵо_§^1іо 1а ра _ го -1а... '^іл^ п^ім М і ной! 

. 8аг. РИГ. 
Р1С. ^й т. Люблютебяб»»зъ мѣ-ры! 
А_та_1)і_1е Гі.^ііиоіаі 

{Джильдѣ,слышавшей и ви_ 

-дівшій все) 

(а ПіИа сЬе аѵга іиііо охвег. 

.ѵаіоеііпіево) 

# # і >р ип г^ /^ м^ ^ /г ^%^н^^.ш^ Ещѳльне вѣ.ришь 
Е поп іі Ьавіаап. ^^ ?^~а ^ ия ^ :^3 -с: ^Й і V 

' 4 - — %- 12: 4520 («п) \ 248 ДЖИЛЬДА.еіЮА. й щщ ~ш ГУ I ѵ^-^ і — ^-5-г ^ г Проеі и, мечта люб- 
І_пі .(^иоіга- (1і _ 
Прости, меч_та люб. виі 
I - пі - ^ио іга _ <1і _ Іог! Ш ^^> і' п -п ш іѴІ. г. 
о. і 7 і' і' I ' ~ ^а ^'^-•• » 1 ай Сло_ваіѵп>од_нѣмъне вѣ-рю. 
Хе ѵо.^ііо 1а ра_ го. 1а. Словамъоднѣмъ не 
N8 ѵо.^ііо 1а ра Ш ^ ^ р р и-^ р—р- і 3 Люблю те.бя безъ м-Ьры! 
А_та-Ьі -1е Гі _ §^1іио1а! 'АЧ^ ^ і ,г р |4^_р_ І ^?^ ты? 
.сог? Еідрльне вгѣришь ты? 
Е поп а Ьазіаап-сог? !гі т^^ ^г=Р 
-:Ш=^ 
? ^ *5^^ 4*^ і _ .^ _ г хД. д , - 6 1 — і ? ай ^ _С4_ О ТТГ^Ш ІІУ^ і* ЙА ви. . 

ІОГ. И^и-и) іИ'^И'і>-^'Ц)]'И^ іт м. р. 
в. ЙІ вѣ-рю,словамъоднѣ!УГЪне в'к.рю,слова!ѵгьоднѣіѵіъне вѣ-рю! 
.гоЛа, п« ѵо_^іо Іа ра _ го_1а, пе ѵо.^ііо 1а ра- го.іаі р^і— т1^ -1 ^гги^Р ^ р ^ гттті р ^^и^^ц^ ,іюблюте_бя беаъ м'Ь.ры, люблю те_ бя безъ 1*гЬ-ры 
а-та_Ьі_1е Гі _ ^ііио-іа! а_ -та - Ъі - 1е Гі _ §ііію-1а! 0,кра. 
Веі-Іа ^^^^і^г-ѵр^' ^ р г--^г .тп \Н-=а^-^ ш ш Щ к: ещельне вѣришь ты? ещель не вѣришь ты? 
е поп іі Ьа8Іаап_сог? е поп іі Ьазіаап.сог? ^ лг Щ\} | 7 ^}:}4 444 ^ • ^ ті в ^т /Г\ ^ ^ щ ^-- -г ■4- 
4 520 Сіи) Апіапіе. У = 66. 249 м^н ы ^=-^^р^ 
^ ^ _ са - ви _ ца мла_ да. _ , я^ 
Гі - ^?1іа Нрі- Ра - пю_ _ _ге, 
Апсіапіе. ё-аь. я твои раоъ;На все го_ то_ 
8оЬіа_ѵо 80П (1в' тех-гі Іио. № ^^ ^ -'йМ'р ^ у ^ гР да 4 * I ^ ^^ ^ ^= >' ^ р 7 I ^ р^ Р ^ ^^ Г ііІ 
выи. ты од_ нимъ50Д_нимъ своимъ лишь ело _ 
соп ип іеіІо,ип (Іві _ іо 80І 1п рио. _ вомъ,мо-Ясеіпь 
_і 1е тіе ^^ Е^Й «; ^Р^ I ^І 1 


ш ?т -т- 

I щтп-^> 5=^^3 ±1^^ 'рр (/о/с Ш Р і' ^ і'^ г (? I г Н>^ р I гі г ^ П^ Щ боль ду-ши мо_ей у _ вра _ чѳ - вать. 
ре _ пѳ, 1е тіе ре _ пе соп _ во - Іаг. Серд _ це бьет-ся зной. ной 

Ѵіе_піе 8еп-іі (ІеІ тіо ^Ш і Щи — I / і^^Ьг '•-'^{.''А ^ 7 !-' туу-у-у I ) 7 Г 'гѴ IV У Л 1 р^ б/еп/. . А II I 1 |і I ггѴГГ Гг>г-% т Р—к ІФ г: страстью 
со - ге и вол _ кень-я 
І1 Гге _ ^пеп_іе Не сдер 
ра1_ рі - Чаг,_ и од. 

соп ип I 

1 


^^^ 


«- І 4 -^1^.1_ 


4о2П(іо) 250 ^ ^ ^|ОV^р т -іі^ .НИМЪ, ОДНИМЪСВО-НМЪЛИШ;1> 

(1еІ_іоііп сіеі _ іо 8о1 іи ело 
рио- _ вомъ,моіКРшьбольдуши мо_ей у- вра_че. 
_ _і 1е тіе ре- пе,Іе тіере_пе сон _ во. 
і "7^ Ха,ха,ктоясьнр ііог!іѵі'Ьется,с^іыіітваши у.в'Ь-ррнья . 
АЬ'.аЫ гі _ (^оЬетІі соге, сЬе(аі Ьа^есо8Іапро_со, й ^ ^ _ вать. 
_ Іаг. ш ^^^■■--р -л^і-^ 
е 
т ЩЦ^Ѣ'^^^ ^=^^ ^ ѴР ^ ж ; _ » ^ » СІЖ ^г^ ^.• І^''^ Л.' ]^ ІЕЕ - оовь.ю. 
_ П1()_ г*ѵ 3?^ і^-і ^) ^^ ін= р ^'ь^ ^ ^ 1 э _ то шут. ки,бе;іъ соіѵг.нѣнь. я, зна. ю цѣ . ну имъ дав, 
^пап_1о ѵаі^-а І1 ѵо . віго і^іо.со. теі сте . (1е _ 1е, 8оар_ргР2 
'15 20(10) 251 

ш то_ - зке мяѣ твѵр_ дилъ ііре_зрѣнный! 
а те риг Гіп _ і*а _ теЬо ц.сіі _ іо! Сердце 
Іп -Ге. ^•^Ш РИГ 

ВІ6. -НОІ 

.гаг. (Джильдѣ) 
(аШІйа) I р^щ ш^, ш 


^ II<)Л_но,зД^;^'ЬС^1езыне по. мо_ 
Та_сі, І1 ріап§;е_ге поп ѵа- 
^ І ^ гппгі^ і^ и. бѣд- 
Лі - но_е,му _ 5каи_ 
се сог 1га _ (іі _ М ся, 

. іо, ИС_ПЫ. 

рег ап . іПтт г ^=5= ГЕРЦ. 

оисА. Вы лю_бительразвле_че _ 
8оп аѵ.ѵег-га.ЬеІ «і _ ^по. 


^ Р Ты 
Соп е _ 

ЦП Ди_ 

аеі_ нымъ Р 2зг ^ т ?. и> Ш ^ в.^ гутъ, 
Ле, ііол_ -НО, пол-Но, здѣсь сле.зы не по-мо- _ 

Іа- - сі, (а_ сі, і1 ріап_^е-гѳ поп ѵа_ 
4 о 20 (Ю) гэг д- іѣ * ^» ^ I » I * I» 


_та- - ні _ « сне .СИ, е _ го ть? сне _ си! 
_8сіапол8сорріаг,по, по, поп 8сор_ріаг. м= гго ^ ш ѵ-^^— & ^ ^^5 53 #^» ' васъязнаюхо-ро_шо, 
а(1 ип8Ішь1е8сЬеР2а_ зна _ ю хо _ ро 
. ге ' тіо Ьеі 8І _ шо _ ^пог иь и ^ Гл^ ^Ѵ^ - ^ ело 

80І 5 55;ій вомъ моікешьбо _ ли ду.шу у.враче.вать! О, кра_ 
іи рио-і 1е ті _ е ре-песоп8о_1аг! Веііа 

і I ^ ^^^^ Ш - гут-ь, 

- ь, не 
по і- ш Ы4 по іѵіо _ гутъздѣеь о_ _ни1 
поп ѵаі, по, по, поп ѵаі. ^ 1гт~: к 


7 ^ 4^іі ч ^%% соі сип/о щ ^ щ » сит і г '^ г ' Г ' Г і^ РР^г Слад - 
Іп _ кимъ. 
_Ге- Р X М^> г в ^ р^1^=^^=^^ м. Йі і ХаІха!ктозкьне іГо.смѣ. ет-ся,слыша ваши у _ вѣ 
АІіІаН! іі - (іо Ьеп (1і со_ге,сЬеіаі Ьа.^е со-8Іар ^^^^ аи^ И Р і -сотка, мо-ло _ да- _ _я, 
Гі-^1іа(1е1Га_ то- _ -ге^ я 
8сЫа- твой 
- ѵо 
4Гэ20(і0) 253 Жт^^ ^Э_ 
гре заічъ 
_се ска- 
СО г ЩЖ'г^^ .ясетъ. 
1га. ^^^^^^^т ~9 
_рень*я 

ро-со т т І Э-то шутки,безъсоіѵінѣнья,зна-Ю цѣ-ну имъ дав. 
^иапіо ѵаі^аіі ѵо-8Іго ^■іо-со^теі сге_(1в_іе, коарргег. к ^ ^ і ъ раоъ, на все ГО- то _ 
80П йе' ѵе2_2І Іио. -ВЫЙ, 
- ноі 
-2аг. Вылюбитрль развлече-ній. васъ я зна_ю хо _ро _ 
8опо аѵѵе22а,Ьв1 зі.^поге, аі ип зі-гпі-іевсіірг. ш -р- -^ ^^р 1 Т^ ^147 Р м нимъ,од_ни!>іъсво_имъ лишь СЛО- 
«1ѳі_іо,ип (ІРІ _ іо 80І Іи рио- - вомъ МО _ 5кешь 
і 1е пііе 
'*520{,10) 254 


ь^Д^^ ТТ^І^ ^ Д^^г ?^^^ 1 Ъ ± ^ — # " Ф о- на вѣкъпрости. 
по, попзсорріаг. Серд _ цебѣд _ НО- е, му_жай_ .ся, 

Іп_ -Ге-1і_ _се СО- _ ге, сог 1га- ^^ ^^ ? У М:^ м. шо, 
. га- да! Ха'.ха! ха!ха! какь 
.ге. АЫаЫ аЫаЫ гі_ ОТі'Рі'РЁ^ I * г г больду_ши МО. ей у- вра-.е 
ре- п е, Іе тіе ре_ п е соп-80 вать. 
. Іаг. Ты МО - жешь 

АЬ! ООП ип 
4520 (10 іл. ^ серд_ _ _ цѳ бѣд- _ -НО _ е, мѵ- ясай_ ^ І серд 
ріа- му_ экай. 
се сог 


і . ся, 
іга мнѣ смѣшно, 
_(1о (іі оог, ха! ха! 

аКІ аЬ! какъ 
гі- & 1 *: • НИМЪ 

риоі всю 
1ѳ боль 
ті_ . е 5 ^ м ? ^ т -ЧТО, 

іаг здѣсь судь.ба 
іа _ сі,ѳ тіа е 
8а го 
га 1а 
ис- _ _пы_та_ _ _ ні _ е сне _ си, съмеч _ 

_ (1і- - _ 1о рег ап _ ^о_ _ _ 8сіа поп «сор _ рі і^ /' і^тт^ 32 мнѣсмѣшно, 
.(ІО (1і сог, ха! ха! 
аЬ! аЬ! смѣш- гі. ^т ш 5Щ ши 
ре_ У- 
_ пе _вра- 
соп _ _чѳ. 

_80 . в і^- ^ г^^і г ши 
си . лась не спа_сет'ь е _ го ня 
. га 1а ѵеп _ (Іеі _ іа (і'аГ _ Ггеі 
45-20 (іо) 2»б р]КЭ ^ ^_,^^:і^^_ ^ '^ » ; ^рП і ^Щ -у- 
- Ся, 

Іга .той 
. ріа люб-ви ты раз. 
1і .ста_ вай. 
_ се сог ^\К > і і і^^П^^И^^-^ і ьі) і) і^' ) м. _ноІ ха! хаіктоэкъне по_ сиѣ _ ѳт.ся, слы.ша ва.ши у _ вѣ- 
_(Іо, аЫ аЫ гі _ (1о Ьеп (1і со^ге, сКѳ Іаі Ьа-^е <•(> _8Іап 
^ рень.я, э _ то шут-ки, безъ сом _ Ынь.я, зАа.ю цѣ_ну и!>іъ дав 
ро _ со, ^иап.іо ѵа1|^аіІ ѵо_ віго ^іо_ со, піеі сге_ ее _ Іе, ко лр.ргег ^ Страсть _ Юу 
СО- _ ге Р 3? слов 

І1 ы-^ — і 

но рвет _ ся ^ рвет _ ся 
Гхм> _ оиеп . іе все 
раі т къте 
.рі 
'і5 2о{іо) 
^^^•1^.і (\о) 258 Д. _5кай_ _ _ся, ис_ _ -ны_1а- _ _ні _ е сн< .ж-ай СЯ, ИС 

Іо, рег ны _ 1а 
ап_ ^о- ^!^^1^:^ ЕЕ^ ^:^~У-^ _ні _ е 
8СІа поп сне _ 
«сор. мнѣ смѣш_но , 
-(1о (1І сог. хаі ха ! 
аЫ аЬ! т ш какъ 

ГІ- ^т СЛО- вомъ 
іо лишь 

80І од 
іц ^ 
1-Х- І ^ ши. 

СИ- ЛЯСЬ, не спа-сетъ е - го ни - 
га 1а ѵеп_(ІРІ_Іа (ІаГ.Ггеі 
МН+, СМ+ИПНО, 

-Ао А'і сог, ха! хаі 

аЫ аЫ какъ 
гі - 4^^=^ ^ р ^ нимъ 
риоі всю боль ду. 

1е ті_ . е 

Л Ш ]) |і I I И д -ЧТО, 

-Іаг здѣсьсудь_ба ѳ - го 
Іа_сі,е тіа яа _ га рѣ 
1а 
4Гіі>0 (то) 'О о •} РР_ -жай- - ся,ис- _пы_та_ _ ні - е сНе - си,сьмечтой лю< (1І - го,рег аи,§-о. .«сіапоп і.сор _ ріа . і е, іп_ , Ге _ ?^ мнѣсмѣшно, хаіха! см'Ьш. 
.<1о Ах еог, аЫаЬ! гі- * т ш ш 5 _ но! ха'.ха'.ктожъннпосм'Ь- 
(Іо, аЫаЫ гі - (ІоЬепсІі ^^ ^ ЛІИ. у , вра _ че 
_ пе соп - 80 вать^ сврд_ . це 

Іаг; ѵіо - пі е ^^^^^^щ .ла(ь,нв спасет'ь ѳ _ го ни _ что^ 
_ га Іа уеп(1*^1-1ас1'аГГгн1 _ іагз онъ 

81. *^ _ви ты раз - ста _ вай . ся,ты все_му скажи про 

_1і _ се сог (га _ (1і _ іо,рсг ап . ^о _ йсіапоп 8СО| ^\к ) }, }і }) ,Ш^М:ШФШ п ^ пиі ^ ; у >^ р р V — ѵ-~у — 

.ет-СЯ5Слыша ваши у_ вѣ _ ренья, э_тошуткибезъсомнБНья,зна-ю цѣнуимъдав. 
со_ге,с}іѳіаі Ьа_]е сояіап ро_со;диап<о ѵа1даі1ѵо-8<го росо,теІ сге<іе1 е,8оаррг»^ г іді^Ч) ■^^'::^^г7^-т^^ р г у і бьет_ ся зной I ной страстью, слов. 
8еп _ іі (1е1 тіо со _ ге І1 но рвет _ ся все къте. 
Ггеднеп - іе раі рі 
щ 1 ^^■^^ 7!,р # 4оѴ'П (Ю) 2Ь'0 


сти, 
ріаг, все. 
по. 
УЬ — ияЯ / » К- ты ска ^Ш по, по, по, по, по, по, 5КИ_ 

поп. Р=;^:^^:^:^^ГГ^"^ жщ. - но, 
_гаг. дав 

81, КОІ 
8І, ВЫ лю _би_те»іьраа_влр-чн_ній, я насъ 
N•0110 аѵ'-\ч^2_га, 1)«*1 8І_^по_ге, ай ип Йі: ^ гЬИЙ 0. ^ Лаг, од 
аЬ ной, 81. ^ 1=-^ 
^ 
щ _тить_ - _ ся за гтра _ да.ні . в тво.е, за стра. 

_ (а Ь', іо 8а _ рго1_1о Гіі1_ті_паг, іо 8а_ 
ііро_ 
80ор_ ріаг, сррд _ цр бѣд _ но 
Г«^ _ 1і _ се іп ■5 

сог іга * ^ І г м. !на-ю хо_ро зна-Ю хо_ро _ то, 
81 _ ті _ 1е 8гЬог _ гаг, вамъ цѣ_ 
ѵо_ -ну 
-8ІГО ІЙР^^ 1 1# - ной! 

- пі. ахъ, 
8еп- серд. 
_1і .це 
(1е1 


- да _ ні _ е тво 
рго1-1о Гиі-Піі _ паг, зд'Ьсь судь _ ба е_ .го 
1а _ ' сі,е шіа «а. _ га р-Ь. 
Іа 
- ^^ ^ : і__і4 
: — а:!-.] ^ — I д »- I » » ^^^^Ш — вай.^ 
452 (Ш) 
бѣд _ но 
. 1і _ сѳ _ р 
сог му_ 
1га 1 .жай.ся, ис - пы.та- _ні_ _в снр . 

- (іі - іо, р< ч' ап - ^а _ 8сіа поп 8сор. ІЗ ь и^ ^-^ і4= г цѣ. 

ѴО'- -«У 

-81ГО зна_ ю . 

со. я 

80 т ^^ЕЕІ ХО 

ар ро. 
ргег. ±^ е<'РД- 


рврт. 
с;о_ -Г я 
геіі лишь 
раі- къте. ^ [і -7 Рт^^^ ■•/ I ГУТ? [? ? р ? О ^^ -ба р 
тіа 8а го рѣ 
га 1а .шн _ ^гась, не епа.еетъ е _ ге ни_ 

СП1 - га 1а ѵеп _ АоЛ - іа (1'аГ _ Ггеі- 
/іо2()(іпУ 


^Ш ^ I I ^ . СИ, 

-ріаг, скажи 'про _ сти, 
8сор _ ріаг, 


_ шо^амъцѣну зна- - ю хо- ро _ шоТ 
хаг, І1 ѵо8Іго{^іо. _со8оаррге2.2аг, вамъ цѣ _ ну зна _ ю я дав 
І1 ѵо_ 8ІГО і^іо _ со 8оар_рге2. «7 лх 7 І^ Р 7 Ь^|4 і -б+. 

_1аг, ^ ОД-НОЙ, 

ѵі«_ пі, кът<^ _ б'Ь, 
ѵіе _ пі. % ^ 7 Л ^ 
з:> ^Р^ .что, 
. іаг, Й і* ^ ЗДД= молчи, 
іа_ сі. !^Е МО.І _ чн, 
Іа - сі, -ф^- ^ 7 7^ » 7 7 V ѣ д. 
6. 
і:(>н СЦЕНА, ТЕРЦЕТЪ И БУРЯ. 

ДЖИЛЬДА, МАДДАЛЕНА И СПАРАФУЧИЛЕ. ^;СЕХА,ТЕКУ.ЕТТО Е ТЕМРЕ5ТА. 

ВI^^А,МА^^А^ЕNА е зРАВАгисііЕ. РИГОЛЕТТО. 
ВІбОІЕТТО. Рі апо. Крсііаііго. ^ И' ^ У И' ^ I Р ^' »-# И Г ^ ч к Слушай. 
МѴаі!... 
Кесііаііѵо. до-иой вер _ ни-ся... возь.ми день-ги, конь о , 
гі.іогпа а са.яа... о _ го ргеп_(1і, ип сір ^^ ^ # — Р (^ г т Г | ^^ ^ ^^ ^^ Щ V V ^ ^ ТИЖ^^:^^ '' ? і. У- — к -сѣдланъ, ііри_г<)-товленъте_бѣ нарядъ мужскоЙ5ВъВе-ро - ну от _ пра 
_?»1гіе. го, 11 _ па ѵ<»_8Іе лі_гі1 сЬе Гар.рге.віаі, р рег Ѵе _ го _ па ш ^ ^ т ДЖИЛЬДА. 
6ІША. І а- ^І' > і>^ и р і' - | |^^і,\^*' й і іг* ' Р. і 'ІІД*'МЪ вѵіѣіітѣ! 
Ог ѵе_ пі_ іе... Страшно. 
Тге.то, и^^іМ- і — ^ или> \ ^ ^ і \ х^ ^ :^±і^2 а « 2=1= .вляйоя... я завтра бу.ду тамъ. 
раг-іі... ^агол-гі іо рцр (Іо.тап.. 


^ Нрі_воз можно 3 ступай! 
Іт-ро8-8І_Ьі1. Ѵа! ^ 
^ 4520 264 (Герцогъ и Мадда.іена пькітъ 
и смѣются, весело болтая) 
(Джильда уходитъ) (11 ІЗисае МаййаІепахіаппоГга 
( (ііИа рагів) Іого раг1ап(іо,гісІепсІо е Ьеѵепйо) (Риголетто идетъ за хижину и возврата. 

ется съ Спарафучи^е, которому отсчиты. 

ваетъ деньги ) 
(Ві^оІеШ ѵа йіе^го Іа саха , е гііогпа соп 

8рагаГисі1е,сопІап(Іо§1і йеііе топеіе) Щг, ■ ^ А11е^го.і) = 84. -©- ^Й:^^ еяігеішітепіе р ^ ѴР зз: ЗЗй іт зи -о- -«- -€»- -Ѳ- -О- ЗИ ЗИ ЯШ 331 ззс зз: ХЕ 331 зз: зз: ззс Х5 хт г Т5 ХТ ТУ '^ -9 -* Х5 ТУ ХЗГ ТУ Ш (Этотъ речитативъ говорится безъ обычныхъ аподжіатуръ.) 
(рпе<»іо Кесі+аііѵо йоѵга евхеге йейохепга 1е «оіііе арро^^іаіиге.) ^т т г -•И I' РР ± ^І ^ Двадцать ску.ди ты на _значилъ?Вотъте_б'ѣ десять^ а осталь.ны-е 
^♦'п _ 1і 8си_(1і Ьаі іи (1еі_іо?.. Ес_со_пе (Іі(^_сі; е (1о_ ро Торга І1 т і^ ТУ Щ ^м М Р М Р ^' ^Ч р И И Г ^ ^ п і* послѣ. 
гевіо. 

СПАР.5РАН. Онъ здѣсь НО - чу- етъ? въііол_ночьсю _ да я опятьвернусь. 
Бі дпі гі _ та - пе? А1_1ате2.2а -поі-іе гі_1ог_пе_г6. Щ ^ ^ ^ Да. 
81. \оп 
4520 т, 


26*5 Нѣтъ,нѣтъ,саіѵіъхо-чу э ^то N0, по. ІІ то? Гаг іо Ш^ на- до. Бросить върѣ.ку о-Динь я съу-мѣ.ю. 
са-1ѳ. А ^^і - іаг_1опе1 Гііипе Ьа8Іоіо8о_1о. * Ші -ѳ- 'О- -©- -«т ^*^ -Ѳ:: т ♦ 'М ^ ^т тгѵ^ Ш ± ^ I / г^ сдѣлать. 
8Іе88о: Хочрпіьг{нать5какъзо_вутънасъ?0нъяресту- 
Л'но! 8а _ рег апеЬеіІ ші _ о? Е-^-ІіеВе- ^а і г # — # Ѣ ^І ^^ Ну чтояіъ. Е_го и_мя? 
8і - аі... II 8ио погае? ш І^ Щ -ѳ- ^ -»- -ѳ- г«- ^ (Засцѣноймо.гяія) 
( уходить) (Епіго 1е §сепе 5І ѵейга 
(рагіе) ипіатро) 5 ^ ^ -і^^-і^ -^- ^ ^=? на _ ка 

_ ІІІ _ІО,Ри _ПІ _ 2І0П 80П зань 
і - о. ш І 
# ^ -€»- 

-о- '^5 20 —а д в е= т^ 2ее СПАР. 8РАР. ш ѣ Е 1> — 1^ — • — ^ I т П' I' И' РГГ і Скоро бу_ря здѣсь грлнегъ! л ночьтемнѣй мо.гилы. 
-д Ьаіетрекіае ѵі _ сі _ паі рійвсп-гаГіа Іапоііе. 
МАД. 
МАО. А (вырываясь) 
I9Тешро(^іГи^:^:еп(Iо§>1і ) - ^^^ ' > I ^и'и) і)і)і)іі. 1)^ # * в К''^"(хочетъ обнятъ ее) Ио.го. ди.тр,братьсюда под.ходитъ. 
(регргепйег Іа) А.чре1.1а-ІР...гпіо Гга-.1е1Ло ѵіе.пе... і ^'- ІГ^ І ІГ^^ І 5 ^=н^=» ^2 І ^^ Мадда. ле.на.. 
Маасіа . Іе.па... 

ІѴТршро. Б Такъ что Ж(»? 
__СЬ^1П1рог1а? 
ш г г 
^ (молнія) и 

а(іатро) ^2 СПАР. 5РАП. Бу-ря! 

Тпопа'. т. (входя въ домъ) 
(епігапйо іп сака] % ^ Ё ^2 ^? і гр (Засценой^съ закрытымъ 
іеп. рхомъ) ^^ Й ско_ро дождь по. 
Е ріо-ѵе _ га і^га 5=^ ^Р *^^о (Епіго Іе 5сепе ѵосаііг. 

^Вакзі -^апйо а Ьосса сЬіиза) а. 

О 
4520 ііт ГБРЦОГЪ. і ^ ^ (Сіпарафучиле) 
(8рага{исіІе) ^^^^^^ ^ г ^^ Нто5къ,тѣмъ лучше! Ты моясешь спать на ко.нюшнѣ, иль у 
Тап - 1о те^ііо! Ти (Іог-ті _ гаі іп 8си.«1ѳ _ гі _ а... аІР іп ^ ^ ^ льет.ся. 
ргі _ со. 
МАД, 
МАО. (тихо Герцогу) 
(ріапо а11)иса) 1' і' }' I ^и^А ДИ _ ТР!. 1'роліу? Уй 
АЬ по, раг _ 1і ._ іе. і ^^ (Мадда.іенѣ) 
(а Маййаіепа ) * ^ЗЕ Р ^2 ? чі^р.та, гдѣ самъ за _ хо.чешь 
-Гег-по.. о - ѵе ѵог _ га _ і. Въ э _ ту 

Соп іаі т ^ т г Спа_си-бо. 
ОН ^гагіе. Ш ^ і^ Щ -«- ^-^ 7^^ -'—д V? 4о20 2в8 т /Т\ ^ по_ру? 
1еіп.ро? (тихо Маддаленѣ ) 
(ріапо а ^ѴІайсІаІепа ) 'Щ ' і ь І Е _^ (Герцогу) 
(аі І)иса) ш 
± ^ р^^^ р^ -йЧг Вотъ Двад.цать чер.вонцввъ. 0_чень счастливъ, чтонайдет^^я 
8оп ѵеп_(і 8011 _ Л (Іо-го. Веп Го _ Л _ се (1'оГГгіг»дгі 1а тіа іА і^'1 АН :\ * і о 
ос 
о 
о ^Г\ ^=>= ^ ^ Л^ щ ^^ /Т\ ^ * \ у ^' ^^ > ^' ^ ^%іи^ г гл^ г-' I Ч' і ^^ Н\>К і а Изволь , пусть бу _ деть 
ЕЬЬеп! 8о _ по ООП 

(беретъ свѣчу и идетъ къ.ііст- 
-ницѣ ) 

(ргеікіѳ ипіпте е 5'аѵѵіа рег 
1а 5са1а ) мѣсто вамъдля ноч_ле_га. У_год_нопо.смо_трѣть? 

зіапга... 8ѳ а ѵоі ріаср 1о _ зЬа ѵеіегіааікііа-то. Щ Я і 4520 269 1'^^ Г ^ М Сщепчетъ что-то на ухо Маддалееб и 
слѣдуетъ за Опарафучиле ) 
(йісе ипа рагоіа аІГогессЫо йі Май. 
.(Іаійпа е ве^це 8рагаГисі1е) ^ І ^і 221 ^ ^ такъ... вмѣстѣ, пой_демъ мы. 
<е... ргѳ_8Іо..- ѵе _ (Ііа _ піо. :^5Г= ^ 
т А(іа^і<). сои 1'<)гг(і МАД.МАО. І '^^=3, І Щ І^ і Г?Твтро. Ю _ но_ша б-Ьд.ный. 
Ро_ѵе_го ро-ѵіп.. что за кра_са_ вецъ 
^гіта-гіо-ко іап _ 1о! 
О. *==: ѴѴѴ ѴР §а Г> Ф ЗЕ -Ѳ- -«- 19 — 0-0- ѴР -»- .о. ХЕ ЗСЕ ^ -€>- -Ѳ- 9 9-»- -»- -«- -Ѳ- 9— »■ -Ѳ- -©- -О- -е^- 9 9- -о- -»- -^- 9— ► -ѳ- -о- ^5І ^ 4*=^ м. 0—0- ЕГГ^ ± ГЕРЦОГЪ.ОиСА. Божр, ка _ ка _ я ночьі , . ч 

тч- 1 ^ * - * » (на чердак* ) 

^і-о, ^иа1 поі _ те е ^^1е8^аі («иіггапаіо) ^^^^ & і! '' і » і| і і Ч^ а # Здѣсь ра _ мы ігкгъ въ о_ 
8і (ІогтеаІГагіа а_ щ ^ '^ * ^ о. 

О :^ ^ 331 -О- ^ рр- - 10 1 -^ 

о ' о ' о й^ ^^ г-\ г г^г- Р I г ^ ^ і 4520 70 '^ ' ір ^и^ І'^'>ІШ^ІЖШ кошкѣ? что я«в дѣлать! доброй но_чи. 
2РД ■_ рег_іа? Ъе-пе, Ьѳ-пѳ!.. Виопа поііѳ. т^ _о_ ѣ ш і Ё ІІрі _ ЯТ- ныхъсно _ ви _ д:Ь _ Щ (Герцогъ кладет ъ шпагу и шляпу) 
( іі 1)иса Деропе 1а ьраДа е і1 саррдПо) т ^^-^ — іЬ^ Ѣ ^ Нм_МН0-ГО у - 

в ге_ѵе 8оп_по (Іог. 
#3 л з I ■ іи 4а л 'Г» Р ^Ш м^ АПе^геІіо. і''=із« ^^ 
^Щ ± # -снутъ право не мѣ.ша.етъ. 
_ пиат...8Іап _ со воп і _ о. ^^^. Сордце кра_ са-вицъ склонно къ из 
Ьайоппае то.Ъі.Іѳ ^иа1 ріи_іпа а1 

АИе^геіІо. і'=із8. % ■Р--Р- ѣ=л 'т. ^ -— ^ ^ ^ ^ш • — •■ ^^ 7 7 »-» і^^і^: ^ ^ У У 4520 271 ±ЕЗЙ Й ш ^^ ^ц_^ 'Н^^ _^ЛШ ^Й щ мѣ _ нѣ и къпе_ре _ мѣ _ нѣ, какъ вѣ_теръ ма-Я... 

ѵеп_іо, ти_іа(1'ас_ сеп _ іо е (Іі реп _ віе_і*о. Ы й м т щ ^і т ^*=± "-^'■Ч }> '> -> #в* Ііі т т > 7 7 ^==^^ 9-9- •-!► ^ 7 7 ^ і 1 ^ ^ р^ I? # і ^ И къііо_ре _ иѣ _ нѣ, какъ в-Ь -теръ. 
тч _ 1а <і'ае - сеп _ 1о е (Л реп.. Ш ^Ш ^ ^ ^ *« #*4 Г-» аііаг^атіо рос о и » — »■ р о с о 

=1 ф ^ (лаеыпаяпонрмногу) 
(асі(Іогтепіап(іочі аросо аросо 
так_гке іпу _ тя. 
е (Іі реп _ яіег., іііу_тя, шу_тя и и.з_ мНК-няютънашыну... 
реп.8Іег...пиі _іа (1ао_еепіое (1і реп... ^^^:|^= Ф ^ 
4.=>30 :й72 IV Т*'тр«».о =К4. іѴІАД 

МАО. ^ ^^т^? ^^ ^ггуі^Н~г^^^ р І іеЗ іі ^г; Какой онъ1(р«'лоетн1.1Й,мн'Ь нравится очень! 

СПАР. Е аша.ЬіЬ^ ігі ѵе _ го со-1аІе:іо_ѵі_П()1Ь)! 

8РАВ. " — ^ /?-, _'>. I» І^ Й « * ->-"/ :"г:з: IV Тетро.й!=Н4. Да.двадцать мнѣ скуди онъдалъзара. 
ОЬ 81, \Ч!п_Н 8си_с1і пе йа (іірго- 
ЬІ ^ ^ д^ ^ і— ^ ^ 1^' 

Ну Э -ТО не_мно_го, 
ЯоІѵепЛ? 80П ро_сЬі!. зЬ-а: К ^ ^ ^ %-г-Нг- барышъш* в«_.і икъ . 
ѵа.Іе.ѵаЛ ріГі. 
*_А і ± .ботать. 3 аснулт. онъ,такъішигу 
Ьа 8ра_ (]а, 8'еі йогте, т ± і ш р #* #* _і- 1— ^) #3 щ=г^- ^ і^Ш І» — — 0- (Мадда.іена взбирается на чердакъ 
(Масісілірпа «аіе аі^гапазо) і 1 ты пнѣприн«_оРшь 
ѵа... рог-(а_іпі ^ііі. 
'*о20 573 (въ мужскоіУп>платьѣ,въсапогах> со шпорами, появляется въглубин1> и медленно 
приближается къ трактиру, пока Спарафучиле продолжаетъ лить ) 

(іпсоіііите ѵігі1е,соп «ііѵаіі е 5рвгопі,сотрагі'>се йаі Гопсіо.е Іепіашепіе 5І 
джильдА. о =Н4. ау^^і2;а ѵег80 Роніегіа, піепіге 8рагаГисі1е сопНгша а Ьеге ) 
ЕІЮА. АИе^го. ^^ р^^ ^^г іж^ ^щ= ^ ^ ^ ^^т- г=^ о -ЧЧ'ЦЪ МОИ,1ір(). Разсудок'ът*» . ря_ю, любовь вое за_тми_ла!.. 

АЬ ріипоп га- §іо-по1.. А-пюг ті 1га_8сі_па!-- пііо ра _ іге,рег. 

АИе^го.^ =84. ^^л^^- ^ 
^'Н о Ц Ѣ й # молнія 
^;!^ ^іашро) т :=Ы Р ?■ — Г . _сти 
_ао мн-Ь. 
по... 1Р в о ••■• 9 у _ ясас _ на _ я 
^^ші поі _ ір Аоѵ .1 І Теп. ^ ^=г|Ь^^^^рр^^^]8^^^^Е^ % (за сценой, съзакрытымъртомъ ) (Епіго 1е 8сепе ѵосаііггапйо а Ьосса сЬіиза) 
Ва'і5І. < _Сі_ ^щ ) 
4,'Ь20 Ч7Ч ((піаѵег^ ШШ: (глядитъ въ щель) 
(оььегѵа реііа Ге'^ьига ) і Е т 3 Р^ ночь! Чѣмъ кон_чит_ся все! 
_ го.ге!.. (дгап І)і(),сЬоасса_(Іга! Чей голосъ?.. 
СЬі раг.іа?.. МАО (^^ош.іа сверху и положила на столъ шпагу Герцога) 

' (ьага (ІІ8сеьа е(1 аѵга ро5>аіа 1а ьрайа йеі і)цса 8и11а іаѵоіа * =? ^ к=^ СП АР. 
8РАР. О, брагьмойі 
Гга.(е1_1о? 

(роясь въ шкафу) 
(Гги;г:ап(}о і п ип сгейепгопе) Щ % ^ ^ щ Ахъ,къчерту ету.ііай! 
АІ (Ііа-ѵоі <еп ѵа... т МАД. 
МАО. 
ІѴТепіро ^^ І V ^ Нашъ гость и кра 
8о _ піі -^^ііа 11П А си 
роі 
ІѴТетро. выіі и лас_ко_вый, со 
1о дііеі ^іо - ѵі _ пе... іо 

І2. ^ ЗЕ ЗИ ТУ -о- -ѳ- -е»- 
і ^ ^ I 4 ^ т=^ з^ _зна _ юсь.. 
Га - то... мн-Ь 
еі До - рогъ, пусть спитъ онъ, Р 
т'а _ та... гі , ро - яі... пе го не у 
ріп ІЧІС- сі 

2 
/і.лйО 275 ДЖИЯЬДА. (присіушиваяеь) 
СІЮА. (аьсоИапгіо, ^^ 1 ^ О, Бо.гке!. 
ОЬ, сіе- 1о!. ^ м. Ш -оь^'шь ты. 
_ (Ііа _ то. СПАР. 
8РАР. т За . чѣмъ? (бросая еймѣшокъ) 
(Ѵоі^ап(Іо1о ип і>ассо) ГТ^ ^Т ^ ІЕЭ МНЬшокъ мн'Ь за 1» — ^ ^ [НЬшонъ !>іН'Ь;іа_іптоііай. 
Ка1_1ор - ра ^и«^ вас. со. о Ту - да я кра- 
Епіг' еявоіі (ио А- о 


§ І зз: -е»- -о- -«- ^ ± ^ ^ щ ^-^Т і^^ ^ . . . ^ ^1^ г г^? Гдѣ 
Ь'іп. І .сав_ ца,ког.да по-рѣ _ шу, за_пря_чу и въ во _ ду... 
.роі _ 1п, 8Д^о22а_1о (Іа те, ^еІ_ Іаг (іоѵго а1 Гіи _ те... 
^т ^ ^ — з^ 4 .5 '2 о 276 А.Ь МАЛ. 
МАО. ? '0* ^ \~Щ ^ ш Теп._Г,.| Ко- же правый по ^иі ѵе-с1оІ -^ ѴР ф 0- ■^±і=іі Ш »э " *й^ I ^р «'' Р иі^і^ -Ш Иользя-льтакъ у_ стро_ить 
Ер - ри - ге І1 (1а . па - го о 

X о 
ее 

2 Ва55І. эщ ^ (г 'ро.чгг)" Р: 'Р г 
(Іііопо) ; ц р.д ща ^ ?=" і^ и г й ^ ^ Бйі Іі^ ІХ «1 й^ :хж чтойъживъонъ о _ стал.ся, но Д**КЬ.ГИ ІфИ.СВО.ИТЬ? 

„р. о" 8аІ _ ѵаг _ (і 8с()т.піеІ_Іо, веі'.Ьаіі.(]оІо іп ѵі _ Іа. РЧ ^ # 0- ш Ш Ну, э _ то труд _ 
БіГЛі-сі-1е'і1 ^ і п ^ ^ щ ? ^ ^^ 4гг± I ^ 3 ^ ±й:. ^^^^ Ж Тебѣ Десять 
Ве'яспЛ §;"іа ^ — 0- т а р. ІІО- слушай... я при_ду_ма_ла ка5кег_ ся лов.ко. 
М'а-8Со1_1а... ап_2І Гасіі Н вѵеіо ипрго-§;еі_іо. 0—Ф- .ненько. 
сге.сИо. 


4Г>'І0 а {етро 

ѴР 

-0 1 — 0— Іг 277 м. т I 

Ш ■-^т 


ску _ дн Гор,бун'ь дальвь іа_да . т<»къ, сейчасъонт. ііри_д«'тъ, при _ нр - 
ѵе_ пі - ге со _ 5і;1'а1 _ 1 гі рій ^ІР Ш- -ЦЛ.- Щ ЕІЕЕЕ^ ё^ ^т ^ # — г-І^ ^^^ і^ ^^ Ё^ І ДЖИЛЬДА. 
6І10А. ІЕЕ е ^ ^ 717 Что СМЬ! _ Шуі 

СЬе ьеп _ (о 1 о _ 

тіо ^ 31 Ш і ш — т 9 Ц:^=^Щ Щ м. а « дг стн о_еталь-НЫ _ е У- бить р _ го мояс _ но,, 
іаг - (Іі і1 ѵо _ (1га _ і.. ІІс _ еі . (1і _ Іо,?» у^^п . 1і__ с'ьнргоже взять 
а1-1о-га пе а- СМ ^ ■ -> ^=^=*Е? ± ^«; ± 5^^ ^ -»- т. ;ё^ ^^^Щі^ -» — ^ у і^ 5^ -тецъ мои 
ра (Іге! В^ Р^а^ ГІ ^ * 4 Ж- іЭЕІ-З ДС'НЬ _ г и 

-ѵга - і. и выйд<^ъ,что суч _ му, 
со_8і іііііо іірге/.го- сііо.та по.лу.. чи.іъ. 
. ^о..(іг>г 8І ро _ <га... іМ #: м і ш~г~» 
^ЩГ ^ ^ ^ І^^ ір — *- ^ івс: Ь^ 


4520 278 ОПАР. 
5РАВ. №»^ ''—Р — і^ * # Р- ІХЖ м ± У_ бить Гор_бу _ на мнѣ? 
Ис-сі_ (Іег ^иеі ^оЬ _ Ьо!.. да ты за ко _ го жо 
сЬе (Ііа.ѵоі (іі _ се _ 8<іІ тгпт ^^Ш1 ^ііі іі Щ- т. и #?»і ПК іі Г^ р^ ^щ Лі^хТ^ Т Т^ ^^ г г ^т И л Л. Ш \Г *Г ГіТ ^ пе_ня то С'чи _ та _ ешь? 
Оп 1а_(1го 80П Гог _ ее? Я. воръ Иѵіь ра;і _ бой _ никъ? 
Ь'оп Гогве ип Ьап . Ні . ♦о?.. * ■ " .у .у ■ "иГ^ ? 'ІІі і і I гіЫл 

т. ± ^ нГ^ і ['^йЛ^ ^^ Г Г"Г^ г ">*.ііГ г^г г і ^ л т. #т>-Г 


^ давъоло-во К.І1 _ ен - ту 
0«іа1 аі _ Іго СІІ _ еп _ іе Дер_ѵку е _ го чеет _ но 
і'л шо іРіі 1га _ Ні _ Іо? :« а ^ч Ё Щ ^ііТт^і іііііі I а * % і #71} $9? ^^ 4 ІО ѵг] О ^ <Я Х6 і г г г і МАД.МАО. «гг^ ? ^^ ^^ « — р- Ч ^Г I г^ ^^ Спа_си МО _ ло . 
АЬ §;га2Іа рег * и да.ромъ я іыа.ты 
Мі ра _ ^а ^^1е_8І'ио_то. не брал ъ ни съ ко _ го. 
Ге - <1е _ 1е т'а . ѵга. ^^ і -^ П ' - Щ^\ *г [гроза! 
(іиопо] ^Е^ '«г. 'г о ДЖИЛЬДА. 
С110А. 179 і р--(»~ і ^ # М ІІЖ. о до_брое сердце! 
ОЬ Ьиопа Гі.^ііиоіа!. ^^^^^^ - И^ хочетъ идти ) 
ѵарегзаііге) ^ і жиж ^ ш ё ш да -ГО. 
е8 _ 80 , ^ ^ Бѣжатыіо-мо _ гу я .. 
Ги^^іге І1 Го а.(Іе8-8о.. (удерживаяМад.) 
(ігаі+епеп(ІоМаф) ^ ^ Нѣтъ,на-До но .кончить. 
Е <1ііо_ро сЬѴі тио^а... Мы деньги те _ 
Сгіі 8си_(1і рег. (^д ^гпгт ш тШ'ГГ П Ш 

^15 # т^^ ?-Опт 
і іи 1 ^ ^ і і п і т і і м. # ё ты иравъ. 
Е ѵег!.. Сна _ оти е _ го на _ до, сна _ стн е _ го 
^)а1 _ ѵаг - 1о сІоЬ _ Ъіа.то, 8а1 _ ѵаг _ 1о (іоЬ ^ Р — 0- Р 0- ^ _ ря_ емъ, 
_(1іа_то. я у _ с тро . ю... 
Ьа8сіа , Га _ ге... 
'іг>г>0 580 ^*3=^ на. до. 
Ьіа-пю, •Щ і 74 ш I ^^ р — (» гма?:^ ^ Из_воль, ее _ ли кто кънамъ теперь ііо_сту _ чит.ея, до пол _ но -чи, 
8е ргіа сЬѴЬЬіа І1 тех- го 1а по( - іе Іос . са _ іо а1 _ си _ по пиі 
^ ^ :еее *: ■9 0' щ \ I — -^т-Тх Р і Р^ Та.кой не_но _ го _ доіі ид-ти кто рѣ 
Е Ьіі _ ]а Іа поі_1е, і1 сіеі Ігорро і С. 
5. т^т^ ± пусть тогь умрегь за не _ го. 
^•іип _ ^л^ рег ев _ 8о тог _ га. 

^=> — ^ (молнія] Н 'і?!'# * 
Йі: *ЕЕІ^^ 
—9 

'Дагаро) I V/ ѴР 

т. - ^ Г Г тт — с^^ а АЖИЛЬДА.бІЮА. ^^ #: :5± ^ 
^ т ІІо-жерт_во_вать 
ОЬ ^иаі Іеп- Іа _ М. І ^^^^^т^Е^^^^т^^Ф^^ ^5 Ѣ _шит _ ся? на-вНЬр -НО сю _ да, не эа.глянетъни _ кто. 
_ га . іо, пе.ч_8іі .ПО а слцрв'!;' о . га (1а дпі рав.ве _ га. 
4.5 '20 -гт ^ ѵ?'^^ -^ ^ ^і' ^ г^?р^) иімф ^лХ^^^ і жнзнь-ю хо-чу за не . го я, но бѣд_ный о _ тець мой,что ста-нет.ся 
_ 2Іо _ пе!.. то.гіг рег 1'іп-^га _ Іо!.. шо_гі_ ге,е тіо ра. (Іге!.. 01і сіе _ 1о, ріе. 

^ &=^ СЪ НИМЪі 

_(аІ 

МАД. 

МАО. О, 

оЬ. сзкаль _ ся 
сі^^ _ _ Іо! ] ^ ^=]Ч,І ] ^^ ш СП А р. 
5РАР. Я Та _ кой 
Е Ъи- не 1ГО 

1а го . 
II о і дои "Д 
11 ^ЕЕ^ ^к Та - кой не _ по _ го _ 

8е ргіа сЬ'аЬ_1)іа і1 тег дой 

20 зай. 
1а 
• » т. л. 


^^^^і ІЯВВЕ' В .//(дождь и молнія продолжаюі[ся) 
(ріо^^^іа еіагарі сопііпиі ) Г Г Г г т ^ т 
4520 


Д. 
6. у I на_ 
ріе. До мной 
іа!_ оЬ ш і і' I .] -Ч — .-н ^ ^^ сіеі т кто рНЬ _ шит. 

ІГО _ ро і _ га 

42. на _ в+.р_ ся. іо , пен _ 8и_ -НО 

по а ею Ѣе^ т г г ^г ^ _тн, 
ПОІ- кто р'Ь _ шит. 
Іос _ ('а- -СЯ, 

-1о на _ вѣр 
а1 _ СП _ -НО сю_ 
но ^иі Ш « — » ^^ ^ 1»- -^ ^ Р г г * »г г ^ ш 


^^ш ^^т Г Г Г г г г г Г Т Т 7 
г г г г 4520 283 іШ ^ І ^ оо сіе_ _ -ІО, ты. 
сіе. на 
Ло, до 
ріе. М. ^- ^ гля. 
по. не гь 
пе8_ ни. 
8и _ кто у 
_ по _ нѣтъ 
ра8_ ни. 
8е. ^ ^ О ц^ рТр I р І^ ІІШ ил^л г го _ дой ид-ти кто рѣ_ шит_ся, на_втЬр_ но сю 
те2_2о а по1_ (е 1ос_ са _ 1о а1_си _ по диі -± да не за_гля_нетъ ни . 
^ііаь;іг;'а,рвг ее _ ко піог. 
^"Ѵ^-^Ѵ^ 284 
-^-=^^^^^^ІЩ ѴР \Ѵ5' і 5е -І: на другихъ часахъ бьетъ пол-часа ) 
ип'аІІга сатрапа ^іиопа шеги'ога) ЕЕІІг ? ^ і^ ? ш г Ьі: ѳ '^^МіМ- ^і г*і 


7Ф ^е^ ді а ':> р о д #?=?^ д о Ч Р- ^^ ^ ' ^^ ^ ' «^ ^ ' У^ ^ 'У^ ё^ -^^і ^ ^ Й ДЖИЛЬДА. 
6І10А. % ѵ^=т МАД. 
МАО. плача] 
ріап^епйоі Какъіклачетъ о 
СЬр! ріап.^-е 1а1 із ^ ЦЩ с ПАР. 
5РАВ. Н' Ьгъ.браіъ, 1 1 од « )ж д и 
Аі _ <РП_(1і,Гга1е1Іо. П^^РГ Р^іГГ і Наста^ла ли полночь? 
Аппог с'н те2_ '/о. га . ^ 5^Й^ ^ВДЕ Р -т* — ^ТИ Ш Ш і«г ^Р ^=^ 3 Й_ Г^. : =^= ^ --й= І Г*"+^' іі ^ Іда 12 ^ 4Г,ѵ>0 285 ^•Й -^^^ немъже. и я е_щ(»медлю1 
(1оп_па!..Хеа1иі сіаго а_ і - га!.. Хотьклятвамъ без_ 
А!і яѴ.йІіа а1 тіо а- 
фЫЛ-ГП ШШШ^Ш^Щ^^^^ честно евоиіпьичмЬ-Няотъ, ііугтьгн.іу овя_іцрн_на_го чувства у - знаетъ. 
т()_ ге (1і_ѴРіі_пе ги_1)»^и<), іо ѵ<)*рег 1а 8іі_а ^еі_^аг Іатіа уі.-1.^-.: зз: Ж (раскатъ гро.'ѵіа,маі 

_нія) 

(ьсорріосЛ Гиітіпе, 

Іашро е іиопо ) 
м д п" (Д'Л'ильда стучится въ двери ) МАО і (біЫа ЬаІІе аііа рогіа 1 ) 1 1)1)^ (Л^гаі.іьда стучится 
{(тіИа Ьайе апсога ) * і »' *'> 9^ 
СП А Р. 
5РАЯ. Сту_чатся? 
Ь'і рігсЬіа? Я Р—0- В} і=^ ±і То 

Гіііі вѣтеръ. 
ѵепіо... * ^^ ^ '-^ -Л Ш ^ Д/^ Р ^ * ^^= Ф^ 351 (стучатъ) 

(соірі (іі I)а^^епIе ) ^ж : 

(раскатъ грома ) 
(ьсорріогііГиІтіііР, 
Іапірі еіиспо 
^^ 1=^=^ 4520 ^ (стучатъ ) 

(соІрі (]І 1іЛІ_ 28в 14 і .И і'і'| ^ ДЖИЛЬДА. 
6І10А. ^щ ^ о * ^ Сту-чат-ся, я олы_шу. 
^і ріс_сЬіа,іі (1і _ со т і ѵ^ ІП^гт^ Надъ странник о м-ь 
Ріо _ Іа <1'іт теіі_ ^ #: 


Какьстранноі кто тамъ? 
Е 8Іга_ по! сКі е? 
Ч Г г чГ) Р Ш' \ л 0. \ а Г Р І Г ^ іуідд, сікальтесь, лн_ш<'Н'ь я іірі_ю _ га, мо-ЛК) о ноч_ли_гѣ 
МАО. _(1і _ со^ а _ 8ІІ рег Іа по^ _ 1<^ а ]ііі соп _ се _ <1о _ Іе * І -^^І -ІЬ;^ Заснешь ты на 
Ріа 1ип_§-а Іаі Г^ Щ^ т 19 &■ Р ^ (9 (9 ^ ^=^ ^^ ' ^^ ' і^ ^-^-1^ ^ ^^^ щ ^ -0 ъ ^ долго! , , , 

СПАР. поОе! (шаритъвъ шкафу, 

8РАВ. (ѵа а сегеаге пеІсгеДепгопе) Ско_рѣй, ііо_сігѣ. 
8п яріс-сіа-іі. '^' Ц і 7 М-Д-4 Сейчагъ о _ го _ ігру я. 
А1_аиапи) аіісп _ <іе_іе. і * Щ^ щ ^=^ ^ Щ ^^^= ^-^^^'^-^^^ 3 ^ (молнія) / 71 
( [атро ) ^--ч 

-0-0- # 
4320 287 і ЙЦІ щ і в ■ * ^;і^ :^ 


к ши, намъ судьба по _ мо _ га _ еть,то_го, кто міНі до _ рогъ спасти я хо _ 
рге_ 5ІО, Га ІО- рга сот - рі - Ія-'- а _ пе _ 1о и_па ѵі _ 1а соп а1 _ 1га ааі. ^ \ 1» •- ^^^^Р 
.І ^^5 *іг Я » Г Г I* « г Г' ?7 — * — 
-чу- 

СПАР. _ѵаг. 
8РАР. ^-^Л 


іл | Ц | > і і»- 1^])^ 3 ^" ^ р ^ Со_гла_сРН'ь,11о_ іка _ луй, пускай ііо_ги _ба_ етъ,не все-^іь мн-іі рав. 
ЕЬ_Ье _ п«...80п ргоп _ Іо, ^^1е1Ги_ 5сіо <1і_5сЬіи_(1і; ріГі сЬ'а1 _ іго ^^1і ш ч-^ ^-?: '^-^ ^Д г ■ * Ь р — ^ 5!Й^Еі ^ ^ ^(> Г— ^ Р М0ЛН1Я) 

Іатро) / V 
і ДЖИЛЬДА. 
бІЮА. О ф Щ І#М * іі^г И=^^ ^ — ;с=^4 ^=^" і) ^ " ^Т. Е- два раацвѣ_ла я и міръ по_ки 
АЫргея-боаІІа тог_Іѳ, 8І ^іо _ ѵі _ пр, ^ ^ ^ _но, я ево_ѳ гіо_лу _ чу' 
5си - (іі ті ргр _ те яаі _ ѵаг. Д Ш ^:^=Щ- #"'Т^ ^ГТ^ |=? Ъ~^-^ 4 


#. # зр Г^*=^і;іЧ^ Р 
^Ш 
/♦ГѴ2П 288 ^Ш^^ ^^ і=я Ы=й ± ^-^ -да, 

во Ю,иро.ети имь^о, Бо_}ке^Т(*- бя у.мо.ля 
по!ОК сііЛ рвг фіе_^іѴтр,і Іі сЬіе^;_^о рег_ (іо по. про. 

Іг і ^р "р ^ ^ ^ X МАД. 
МАО. ^ же, о _ па 1п,о тецъ. 
ра- мой до . че _ ри не . 
а оие _ ві-іп _ Ге _ т ^ Ё^ 5 Силь. 
Яріе . 

СПАР. 
8РАН. ^ Я _ но сту 
_ сіа _ іі. чат. 
рге. ся, судь _ ба 

8ІО, іа Ро _ по 
рга МО 

еоіп Г г -^- Г-^Ф# # Такъ, 
Ве_ т я со гла- 

пе... 80П ргоп. сенъ, "У<-'- каи 
. іо, <|иеІ_ І'и . но - ги 
8сіо ^і р р ^^ — ^ — і^ — р т т Ц-ЦгЫгШ Мг№ ^^=^= ^ ^ \^ # ^^(дождь и мо.інія продолжаются 
(ріо^^іа е Іашрі сопііпиі ) I) 4520 289 А- т ^ ^ ^ .счает _ 
.1і . НОИ, 

ср!.. а ты 
«іа Гцо. на - елаи« _ дай 
то Ге _ _ И . - ся 
-ое ^ё ^т т^ 53 .га_ 
рі _ - етъ. 

- Іа: то _ го, 
а _ пе . кто 

ІО 11 мнѣ 
па до 

ѴІ- .рогъ, сиа _ 
- Іа ООП Я Ё й ІЕЕ^ ^^ _ ба - 
-8еЬіи_ ѳтъ. не все-ль 
рііі сЬ'а1- мнНк рав 
. Іго ^іі но, 

8 011. я о во 

П1І 8- і • Р.ЦФ л т. Г т^^ 
Ш г — ^ ^ мно _ ю ты она . 1'оігь. 
сК'ог ѵа _ гіо а яаі - ѵаг: Про ^ і # — ^ 0- -€>- э _оти 
а1. я хо _чу!впу-стн при _ ше.іь 

іга каі _ ѵагзвп, 8», Га рго _ т Ь-^^^ г I ГМ Ш: ^ рге. по. 

ПІО - лу . чу, со _ гла-грн-цио _ я«а_ л уй, пускай по 
8а1 _ ѵаг^ рЬ _ Ьо _ пе, 80п ргоп.іо, диеІГи - всіо ш ш ттг -4 
9^—е Щ 5Щ Щ і ■55Й— 8332 (гро:?а,мо інія и дождь) 
^ (Іагарі ООП іиогіі е ріо^^д^іа ~Г~ѴігІк : рт^ 'Щ^ л_в__ ФЦ 
^ 


■'(Г) "2 о У ЙЯО А. 
6. м. ± _ стн 

^ Ф ^ мн'Ь, $ - па. про - сти мнѣ, 

рег . йо- _ па. ^ ^ -О- І _ца,вііу_сти при - ше^іь. 
_8Іо, 811, 811, Га рге . . ца, впу - сти при. 
зіо, «и, 811. Га С. 
8. ^%^ ш Нт^ ^пт ЁЕЕЁЁ _ба.етъ,н<і вср^-лыуінѣрав _ НО, ясво.р т, . лу_ 

.8сЬіп(1і, ріц сЬ'а1 _ іго ^іі 8еи_(Іі ші рге.пи» яаі »РП^ -чу. Со _ г.іа.еенъ,по . 
ѵаг; еі) _ 1)е _ пр, 8оп т :^ 
^ ^/ Ф- -^- -р-^-Ф- -Р- 


С=І5 2. ± #^і ^ 1]^ ^г> 3 •-б^» » — ►>•■ ^ і г і^ '^ о - тнцъ 
о ра той; ^ про. 
ррі' . # — ^ -ѳ- _ шель. 
рге. С. 
5. ;)^#іі ЦГГ Р Г & _ ца,впу - сти при . шель. 

_8Іо, 811, 811, Га рге . . _ _ исалу испускай по _ г и 
ргопІо^^иеІГи . 8СІо <Іі баетъ, НС всельмнѣрав. но, я сво.е по 

8сЬш(Іі^рііі сЬ*а1-Іго ^іі 8еи(1і ті ргеліе лу- 
за!. 
# 9- 
9: ^гт^г^ г^ 


9—» Ш 2 ^^мГ^^^^ ^ т і 9-9 сапе 'ь')'.і" 291 Д. 
с 


4^ сти і %=^ ^5 ± . ца судь. 

.8ІО: а_ ^ ІЕёЕІ ба 
пе но 
Іо и !>10 

па га 
ѵі . етъ то 
. 1а соп ы -^*- С. 
5. 1= чу Горбунъдастъ 
ѵаг, аЬ 8и ^іі де_ сятьску-диу 
8си _ (1і піі мн'Ь-бъ 
рге _ 
292 ^ ч' /^ ш 


Г\ =*? 
ВЪ^ МНО . ю_ 
се сК'ог ѵа . ты с па 
(Іо а 8а1 - сень! 
_ ѵаі' ^^ 
ЖИ - ви 8Іа Г и о ты счаст_ ли. 
іп6 Ге - 1і . ^ *#^^ ^^ ш ^ о ^з\ ^ ' Ші^ т я СД1 а - с т и хо _ _ чу,- 

пе^"^ _1оіі.па л^і_ да, я 
. Іа ООП сна _ сти хо 
а1 - іга 8а1 ѵаг. да, 
а Щ |.і=* ^ ш пі& Шй гЛ р 3. . П()_лу_чить вге съне_го, 

_(1і ШІ рге_ те 8а1 - ѵаг_^ с во 
ріц _ е. сЬ'а1 _ по_ лу 

ІГО ^ІІ чить, 
5си #й=йІ ш к м л. '>*■ т»** і • і ё і Ш і ■■і \> і й ^ ? :е?Э •:»=рсв ^і жж ^з??го? ^^^ •Ы /1, т # і»-і» ^^> Л д я ^ в 


9 Ш ^^ :* (Джильда стучится снова ^ 
а ((іііЫаріссЬіа сіі пиоѵо ) _В0, МНО 

_се ю. сЬ'о] ѵа. ты 
. (1о а спа_ 
8а1 _ ^ \>*ТѴ0 .\ V сенъ 
_ѵаг. ^ да. 
. (а я 
соп спа _ €ти 
а1 ^ іга хо_ 
8а1^ -чуі 
/ _ѵаг. ^т зз: ііо_лу_чнть все съно 
(Іі ті рге _ те заі ГОІ 

_ ѵаг і ^ * І^Иі ^^Ш % ш^ т Г 1 * л> —д - \ ж (молнія и гроза ) 
(Ги1шіпе,1ашро еіиопо -ф-ф-в- і г / ^ ^ ^м , 4520 ^і 9 іг і і Ш 9Ѵ 293 - # • — 

Боже! 
1)і_ о!.. « я убіііцъііро. 
ІОГО рег_(1о. ш ^^ ±і ^т і^ ^ :2: Іамъстучатъ-, 
5ріс_ріа_(і. ВОЙ_ДИТР. 

Ем_<га1»'. Вой- 
Еп_ ((Іпарафучиле съ кинжаломъ становится у двери. Маддалена отпираетъ и .чатворяетъ боль. 
-ШОЙ сводъ фасада. Джильда входитъ, все погружается въ мракъ и тишину.) 
(8рагаГис11е ѵа а ро!>Іаг!>і соп иприе^паіе йіеіго Іарог1а;1\1асІйа1епа аргв,роі согге а сЬіи_ 
-йеге 1а ^гапйе агсаіа йі Ггопіе, шепіге еп+га (ііЫа, йіеіго а сиі 8рага{ас11есЬ1ийе1арог+а, 
е Іи^о ге5+а вероИо пеі нііепиіо е пеі Ьи^о.) ?т III I I И'^ ѣ ш Открой же. 
А_ргі. Тепогі. і ^ гНг^ І-іЯ ^ ігаЕ іічей щт^ и^ ^^т=^ ж Вой. 
Еп_ ^^ а. 

о 

X о 

ОС 

о 

оВа55І. ^ Зйз: ^=^ р^ ^:^^=^^ 
4520 294 А-^ М. I 
'^Щ Ш ^^^ 


ё :? 'і^- ^ ^ I? і'?: :е 
г ■=1т г— » I I ' ^І ^ — -і (— 


р д 


З^жгзе: (раскатъ грома и мо.інія) 
(зсорріо йі Ги1тіпе,1атро е іиопо -ЩГШШ^ І^-^^ * 
;е Ь..| іг~: Зй::^ г і!» : 
■0 — »—» — I» — » — (»-- ^ ш •сиси* #': •/: •У^= 
(гроза все ближе) 

/сотіпсіа ай агіге 1а гаассЫпа йеіиопо ^иіраіса хсепісо 
45 20 2.95 
^:І— % ^Д^ п I 5 ?% ? к^и^ 

4520 29в 
.■»; ГІг Ч іЧ 
І ^ ^ :^-Ьі ^Щ ш г м ^ (і"ромъ прекращается, дождь и молнія про. 

_до.гжак)ТСя) 

(сеь^а іИиопо,сопііпиапо Іашрі е ріо§'§'іа ) 
г ^ ^й, ^-^ І •^^ ^5 # « N^1 Р^ ?1*?^йР# ^ (ІІШ. 
3 =14=8=1 


«-4 ■> д д * ш \ о ф ■г- ^ і ГЛ ' 'і ^\ І Гі^, 9 ^ й 3 8ет\)ге (Іііп. Г >- * 9=і=«=:=і=:4 і і Д іД_ 4.т'20 2Э7 :#- ' г;:^^кіш 0^т '''-Щ'^ъЛг \ і^^ еш 
• X* • ^ • * *5^ • (громъ) 
(Іиопо) ^ X- ' ^ ^^ х6 ^ Теп, 
.^^Ѵ е ш ^: ^^ш ^ К-^4- ^ ^~ы » Р 1 ^ ЩСЗ' •^іта" ^ # — (• — # ^ 19 (& Р #' • ^=^ ^ ? — Р і ^Г ^ ^ 
г<>Г^!і^Г#гі > й громъ) 
іиопо) ^ н9 (9- 
^^ ^ ^■^"^ 

4520 298 
2ВВ СЦЕНА И финальный ДУЭТЪ 

ДЖИѴІЬАА и РИГОЛЕТТО. 5СЕКА Е І)ИЕТТО ГШАЬЕ. 

6І10А Е РіеОІЕТТО. РИГОЛЕТТО. 
РІ601ЕТТ0. Ріапо. Кесііаііѵо. ^ Е г^ і ^^ ^ І т ^м» ^ М Во'гъ нако.нецъ то я у цѣ-ли кро.вавой, ясдалъ я цѣлый 

В«4_ 1аѵеп_(1*'1 . іа а1_Гіп ^іпіі^е Гі_8ІапІе! йа Ігепіа Л 1'а_ 
К«ч'і1.а1іѵо. ^ ^^ р« # — (»■ іЛІ) і»-т* р — ^— (• — ^ ё і^^ ; ^ М^_4^ ^ ^^ мѣсяцъ, чали_ ваясь г()рю_чнми еле .:іа_ ми, подъ ясалкой мае _ ко. ю шу_ 
вреНо (1і ѵі-ѵо 8ап^і«а 1а^гіпіеріап^^еп_(1о, 8о1 _ 1о 1а Іаг _ ѵа Йрі ЬиГ_ м 3 ж ^ -о- €►- #<г_^ #^ ^й 


-Ѳ- 


зи ^ АИе^го. 5І = «4. гЩ* г і (осмотривая домъ) 
(ечашіпапйо 1а саха) ^ ^ р р п ^ ^' ^ Р' і^ Р 1' ^ _та. 
_Гоп... А11е^го.<?=«4. Вході.ааііррггъ,что значитъ?неранолья при. 
ОпраГііУгіо!.. е сЫи_8о!..АЬ попеіетроап- "^^^/ Ц-Лх^^ 
(молнія) 
(ипіагаро) т і 4520 (и) 300 ^Г ^ г Н»-г-»- ^ ше.іъ?.. 
„с'ог'... Тер.іНінье! ^^ 
Ч і ѴР ^ч і Яп і- ^ ^^ ^т <^-^ — о- ^ ]^ » / I ' ^'Щ у иг-и- ^ *=(г М Какъэ-та НОЧЬ у _ ясаснаі вън^^.бѣ гроза и бу.ря, а 
Оиаіпоіір (1і ті _ 8Іе_го! и _ паіетревіаіп сіе.іо!.. іп і |І^ ^ ^ 33»: Р^ —пН ' ^-.И . ^ ^С1- _о_ о^'^^ХС;^ -»- :^Ѳ^- [Ш Г > <••'.. і 1 1» — I — (^ * . » І ІУ ' д" і г^ ± на зрмлѣ у - бійство! 
іеггаипо_ті сі _ (Ііо! а*: ^ Въз_то мгно-вень. е ве_ликъ я и 
ОЬ соте іп_ ѵе _ го ^иі ^гагкіе ті 
^ хз^ \ Х5 ^ №>- ^)^ ? ?і ^- * I » (стучитъ въ двери) 
(Ьаііе аііа рогіа) ^Ш ?^^ і^^= У I р ;: си.ленъ!. 
СПАР. 8е _ Іо... 
8РАВ. Вотъ и полночь! 
Мр2 - 2а - поі-ір! Вор 

8оп р /^ Г-гі^Г^ (Бьетъ двѣнчдцать) 
(ПогоІо§ю іиопа шегиапоііе) СЬІ Р 1а? готамъг /2 /Г\ ѴѴѴѴѴѴѴѴѴуѴ V р .і^?5_ іо20(іі) 301 (хочегъ Бойти 
(рег епігаге) ^^ш і >И Р^ ± я жо... 
і _ о... (идетъ и возвращается таща мѣшокъ ) 
(гіепіга е іогпа ігаксіпапсіо ип ьассо ) О радость! дай 
ОЬ ^іо-За!.. ІІп 


По_стой_те... 
8о - 5Іа_іе... вотъ убитъвашъпрі . ятель! 
Е ^^1а8реп1о і1 ѵо_ віг-иопо! 
т (даетъ ему кошелекъ 
(е:1і (Іаипа Ьогха) С. 
8. ")■ V \ ' і свііта! 
Ьііпе!.. ^■■і ./г р рП;-^р ^^ іь^^^і, , і. ^ ц. Датьсвѣ_та? Нѣтъ, преягде деньги. Върѣ.ку 
ІІп 1и_те? N0, ІІ (1а_па-го. Ье - 8(і мы сбро-сим'Ь е _ 
аІР оп(1а і1 ^еІ_ Р ЗЕ зз: зг: іУ- - »> і Г Г- І Т ^ Нѣтъ,самъ я у - правлюсь. 
N0.. Ьа _ 8ІО іо 80 - 1о. '-'■■'Г !. ' Г г г іт М г ^^ ч - го... 
(іат. 


-е- ^^ Какъ вамъ у _ год_но... толъ_ ко здѣсь не 
Со - те ѵі ріа.се... Оиі теп аііо *» і1 Фа 4.-120 (и) 302 8. ^4 ^іМ^ І=4І ^ ^^^^^^^^^^т # — «^ V 

мѣ_сто... по дальше глубясе^тамъ у _ доб_ні,йзско_рѣ_е, чтобъ ваеъ никто не 
8І . 1о... ріи аѵапіі е рій рго_іоп_(1о і1 ^оѵ^^о... Ргеяіо, сЬеаІсіш поп ѵі ког I Жй). ш 5ЭІ З^А- Ж!5. -е- -то- ' ТТ Ті 7Т Р # > *'» -Щ Г7ТТ (входить въ до.мъ^ 
( гіепіга іп сяііа ) ' і^ в И_ДѢ.ІЪ,. Доброй НО- -ЧИ. 

рг<'П(іа... Вио_па поі _ _ Іо. 
РИГ. ОТС і=ІТ-Г^ Ы # ^ — ^- р ^ т ^ — 1-=^ Вотъонъздѣсь! 
Б^іі е 1а!.. мертвый! о да! взглянуть хо. т ог_1о!.. оЬві!.. ѵог_геі ѵе. 
4520 (іі) ? • I. в^ I і м I ^ '^ ^и-^-^^^^^иш^ ^і''- 303 т+..гьбы! но за _чѣмъ зке! Онъ на.вер_но!В<)тъ е . го шііо.ры! В;я'ля. 

- (Іегіо! ша сЬе ііПірог.Іа!.. е Ьеп (іекяо!.. Ес-соі&иоі вргопі!.. О- 5 ТШ±1 


ѣ І і ^ Зее^ ^ і ш !7>і» ^^ :3!=^ ^ Ѵ^ ,, ^р^-^р-^-о^?^ Г- ^ р. -• ^ хщ ^ Е ^ _ни нанасъ,всй_лен-на.я! Вотъшутъ ііре-зрѣн.ный, а вотъ р _ го вла. 
_ га ті^;иаг(Іа,о топ . йо! (}ие8І'р ііііЬиГ. Го . пе, е(] ип ро-іеп.іее 
. сти-тель... ІІодъ моір _ю сто _ ііо.юІВотъздѣсь онъІО ра _ дость! 
^ие8^о!.. Еі 8Іа8о1іоітіеіріе(1і!.. Е (Іев.воІоЬ ^-іо . ^а!..^-- ^ 
Р^ -ви тг ы^ :- і;)- . :и^-Ті \ Щ^щ -гж ш '> Г'і* » *Г' г ГгТт^-^''^ ! I Р ' '' т, 


о, на _ко_нецъ'іо я от.о.мстилъза етыдъевой...въволнахънайдетъмо. 
Е ^-іипіааІ-Гі .пе Іаіиаѵеп_<1еі1а, о <1ііо_1о!., 8іа 1'оп(1аа1ііі ее- ^ =1=^ /^520.(^1) :^о^і р.[р 'М:^ ^Ш^- 1 М- лу; 
і)( кгго. І^ ^ ІЕ^ ^^- Ж ^^ 


Л'1'ІІ-ШОК'Ь с 

ип вас _ му 
со аа _ мѣл^итъ оа - ванъ! 
іі &І10 ІСП - гио - 1о!.. ш Такъ ^З ^г=ш ^ 


ш ^ ? ^ Герцогъ. 
оисА, і «! Аііееггеііб. ^ : и«. ;^г< в 
Э І^ і^ ^ 


С<?рд_ цс кра . 
Ьа <1оп .пае еа _ вицъ 
то. Ьі _ Іе Ѣ **^' й (^Хочетъ тащить тб.іо къ рѣк*,'вдругъ оетанав.іи- 
(Га регігаѵсіпаге ІІ іассо ѵег;>о 1а ьропйа.циапйо Р ^Ш ^т въ во ^ ду, 
_ г оп . (іа! ^і мои 1 ср 
а1 _ Гон цогъ! 
(1а! М АН ('ігг»4і().# : і;і«. 


^ » л й Л_іІ. р ^ т=^ =^=^ т 
± І^ ^ \^і^ I " ^ ^ в зІ; (;к.іон.но кь ИИ - мѣ_ нѣ нкъис.рс. мЬ - нѣ, какъ вѣтеръ ма_ 
^^1а1 ріііта а1 ѵеп_1о, гпи _ 1а (І^а*; . сеп.іо о (Ііреп.віе 

вается,поражснныи,с.іыша го.юсъ Герцога, ироходящаго въ глубин* сцены.) 
е ьогрге^о йаііа Іопіапа ѵосе йеі І)иса,еЬе пеі Гопйо аіігаѵегьа 1а 5сепа) і'<'. ^щ. * :^=^ т^ рй № т Щ і і ■г^ -^— г -•н^ -0—0- /1Г,20.(П) ?= т. Чей 

Оиаі -г-г 305 М 


^ = ^^\ ыТ- :^ съ нѣж-ной у _ лыбк()_ю вълюб_ви к.іл - нут_ ся, 
ЬѴпіргоипа _ піаЬі _ 1е Іе^уі-іа^го ѵі . ко. ЕЕЕр ^ пла_чутъ, гмѣ 
іп рі^піо о іп і Р. 'Щ П ^ ^ I Ьре _ жу 
II _ 1и . і й ГО.ЛОСЪІ 

л^осе!.. Р ^ щ =^г=* •— « Ж~9' щ і і і ф т=^ =^=^ т -^^^ ]^ т -^-^ т А і< ^ 


Е^ бііч _ но см-Ь - ют _ с. ^*=^ -»— г • * ют - ся, намъ и.ч_м+, . ня _ я. ЙНЬч _ но см-Ь _ ют _ ся, 

гі _ 80, е шеп/о _ §ііе _ го. Ьа (Іоппа (' хію _ Ьіі ^ ^ М р р ш я, иль Э -ТО 

8І0П поі _ іиг - па е при - зракъ 
^^и^ - 8Іа!.. » — ш « -• — 0- 4 ^ -^-г і ^=^ -^— Г т 7 7 ^^=^ ^ №^т^ і-^г^^гач- И Г м ш Г-у- насъ у_ вле _ ка - ютъ 
^иа1 ріиша а1 ѵеп _ іо, 

влдрагивая) 
іга&аіепйо) ^ и н;і_іѵіѢ _ ня _ ютъ так-зке шу 

щи - 1а <!' ас _ ссп _ іо е (1і реп ^ ^ І^Ѵ 7 г| ?і.-=5=^ Е -^-^— 1$: ШЬтъ.нНЬтъІ Х^ Ш о, ПО;.. Нѣтъ! 

по!.. Э - Е то 
е^іі е &Ч ^ Ш Ш т-^<^ 'Хі Ж«^ т=г і I -г-^ -^ .^іТ^ ? ^& рр д - _«. -- 

^ Е Е 5'ІО.(іі) зов АІ АІІе^го. аі К4 . йіг К^ зііо. ёі^. А11е§^геІіо. ёі\^» №гт~р^ т ^ ^^ Ч^ тя 
кіег. ^ 


(обращаясь къ дому) I и (ѵсг5о1а са^а) Наіѵі ь 

Мп - П Ли ТІ^ жт-і-т-т а± ^ і онъ! 0,ііро.к.іять_еІ 

{1е8_8о!.. Ма_1<»_йі _ гіо . пе! Эй ты, ею-да, раз _ бойни к'ь! 
О _ 1а... (Іііпоп оап _ (Іі.іо?., ^ А11е§ТО.<^ : 84 АІІе^геИо. «1^138 Л ^ ^ ♦■ ♦♦■•-♦«^і?" #ііііѵ 8 г ^ т ё ё ё -^ ^ №5 Г'^^-Г^ ^ Г^гу^ 5 ^=± (теряясь вдали) 

(рег{Іеп(І05І росо а росо іп Іопіапо) 
иа _ м+. _ ня - ютъ, так.зк»^ іпу . тя, шу_ тя, шу - тя, всег . да, шу_ 
іа (1 ас _ ееп _ Іо е <1і р»'П-ьі«'Г, е Л р«'П_8І»»г е (Іі реп_ 


5 ^ ? ^ га #— • ш 1_Л. ^._• і І ІЕ± ^ » » » • е^ • » ^ е^ • р ^ э^ ^ ^ в 
і^ Мо(1егаІо .•I 100. ^^^ ш тя..._ 
8Іег. щ /^^ >|\*с, - Г7[; | р ^рг Й ЗЕ я. й ^ ^Ш: 


Мосіегаіо. • : іоо. ^ Но кто, но кто у . бн . тый? 
СЬі«'таі, с•Ьіе^иі іп виа ѵе _ сѳ?.. /Г\ ^ничи Ё ^ Ф , о Ф ? е 1=* ё г^ * а ш ^ # Ф—Л—» і і і 8 і • • в ^ ^^ ? а @ 4оіі ао.(іі) (ралрѣлываетъ мѣшокъ 
(іаё-ііа і1 5ассо) ^ А11Ѵ ^ :. Н4. 

(іиолнія) 
ч ^1ашре§'Д'іа) 


^ в. ^ і— г Мнѣ е траш 
Іо іге но., 
то. Е И-ша _ ікі еогро!. V ^ .1 ^'^ л .к г І ^ ^ггг^т ^ -§ — 9 9 — *- АЦ V ^I«4. ^ Ё й # — ♦ ^^ ^ ш ш І^ Е 

г ^е ^ ^ і 1і. г г г г: О, 

Міа Ко ж«*! Джильда, ди _ тя мо_е!.. 
Гі _ ^цііа!.. 1)і _ о!..іпіа Гі _ «:;1іа!.. 
П I И^И^ 
^ г^ гРр в ,< ::?і М Ё ^ :^ быть неімо-жетъі 
е ітро8.&і _ Ьіі! У- ѣ _ ха _ .іа въ Ві' _ 
р*'Г Ѵе _ го _ па ^ іп \^т 1 жи^: ^^ \ \Т \\іі Ш: ^^ ^ 


ѵ^ ^ *■ г# ж »-г 1» 0-0- # ^^ ^^^т 


^^ ^Ш 45". ,0.(П) В08 Аіа^іо. ^ ^г і іЖЛ^ Ш і= ро.ну 
я Росо ріи то880. с) - шо. 

(падая на ко.іѣни) 

^■^ (іп§'іпоьс{ііапс!о^і)]?:' ^^:^ •#- #- 3 ±=± ^ Р/ Ь го і ^5 ро! 
8а!. Дочь род.на.я! 
0І1 іпіа (ліЫа!. ^а I 5±Е| го_.іубка... 
1'ап.сіиііа... 

N ахъ,от-ВІі. 
а те гі_ ^: ' іі л ; ; .] ' Ь І :5=^ РОСО рІи 1110880. Гг ^ т - 100. ->-^і,І^ЛЛЛ г^-^т^ Ух* ^/ 7 І^ Т7^ =^ I П7Г 7 ^ 7 7 к 7 ^ 7 ^^^^І^ Р Ш ^ Е чай мнѣ... 
. вропсіі!.. на-зо_вн мнѣ у _ бій _ цу... 
1'а88а8&і _ по ті кѵе - 1а.. , ^І ' ^> І'І > І )Ѵ І ті.П"Пи». Кто 

о . ±=і^^ т т^ т т т ігщ ^ ^ ^Г~^ і УУ^^ ^Г^Т"^ ^і=і ^^^ '^ тЧ т 1 ^- пп г І * і г и у 8 г р р р (въ отчаянін стучится въ домъ 
(ріссІііасііЧрогаІашопіе аііа ьаса ^ ,^) \ ' Ь I Ф 
Не елышитъ! ко мнѣ! 
пе&.&ип!. О 

Міа /ьѴ2(і.(іі) зоэ ДЖИЛЬДА, 
6ІША. і Кто ;іо 

П1І і!=г* -М^гГТ^ ііИ^І 1Ю мол ан_ге.1Ь, дочь род.на _ я: І Джиль.да, 

й - §^1іаЯ. шіа (діЫа?.. оЬ шіа Гі _ ^ІІаЯ. Ш^І:^ . ^,У^,Vь ^ і-^-^ :^=е:-.^^ . .^_^ Р 7 '^ 7 .-Л-1- 7^7^ ег± #^ У * 7 ^^^^ ^ ^ ^^Г7^^ ^Т^7 ^> ^^7 I ^ і., ь,^ ГЗІІА Е2 рр р=* ^^ # г 

вет ьме_ня? 
оЬіа - та? №ГТ , Л | Т ^ ^ ^^^^ ,-Д ^ ^^ ІЕЕ± І^ <^^ Ь^^Л Го-во.ритъ ічнѣ! 
ЕІ-Іа раг. 1а!.. ВНОВІ> КЪЖНЗ-ЫИ 

&і то _ ѵе!. ІіЁ ІД # ^ і ве^_ну_лаеь^ о 

е ѵі.ѵаі.. оп 

д ы і: в ^ ^ 7 ^ 7 М ^ ^ 7 ^ 7 "^ 7 7^^^ 7 "^ 7 =2^ ЕЭ ^^ #Ф#^ ^^ А ^ ^Т^і^^ р. 
Бо-же! Ты 

Бі-о!.. АІ1 

7 ІѴ А Л і^ к-. од _ на шо-Я от - ра 
тіо Ь(чі 8оЛо іп Іег да. 
іа. В.^^.IЯ. 
піі 
г,г^-2 0<п) 810 

ДЖИЛЬДА.бІЮА. ^рг ^ # 0- Ф? ^ і;Г^~]'- ?Ш; 0_тец'і,моп ми _ лый! 
АЬ... ра-«Іге ті _ о!.. [] • Тяр ни_ еко - рѣп о, у;^ . наіі 
_ (Іа... піі (М) - п(»_ МО ня ! 
& ш і 
І 5 шп !=!■ й а ■ • г^- Ѵ-Ы яипгт ^ І ІІ №М^=І г ж ж ■у -г рш ^^ 
ЖЯІ ^ ^ зж: ^ й ^ и.- !?» ^,». [, Ь^^ к г;А->гУі I ;мТ--> .(пги,^ і Что за тай.на! 
^иа1 іпі . йЬ'-Го!. ска.гки! чтоздѣсьгму.ч и . ^іось? от . 
«еі Іи Ге . гі _ Іа?.. 7 [Л і ]')*^_ М Хі\)^Ьг-Ь^ ^^ 


^^ I ^ ^ ГГіГ=І ■і:і і і і і ^ІЕіЁѲгЕЕЙ І . ^ ^ ^ 4) 
^а ^5 ^ ^тЕ^ *±^ (укалывая на сердце) 
(іпсЛсапйо і1 соге) -і 7"^ I ^ ' р— Г 1й ^^ ^ ^ І^- ^ Кнн_5калъ. 
І2ас _ оіаг... .ідѣеь 
<[иі... ра _ ну на. н^'СЪ. 
(ріі ші ріа . ^о.... :р З^ Іі вѣть МНІі... 
(Ііиі_ ті... Но кто у. 

СЬіі'1іасо1. :ЬіЕ ^ 9 9 Д У ^Ц Р ^ І ^ 


д і ^ - <■//'/// . ѴР шж\ ^ ^ жігж: ^Ш ис ш 45'ІО.(іі) ^^ Ап(1апіе.#= бб. 311 
\К - / .'^. Х-:^^^^^^'Ш ^ Об_ма_ну_ла, впмовмаиррц^ 

ѴЬоіп^-апла _ Іо... со1.ре_ѵо _ 1<> і ^Ш =2=5 Ап{1апІе>=бб ^=, ^ткі>^^ 1 ^ \ гѵ^ ^•'і ^^^ш гр^ і* 32Ж /^Г^ г >рГРГ^^Іг ^^ ^^^^щ 5^Э ва _ мн, вѣдь лю - біі - ла: 

Ги _ і... Га.таі Ігор.ро. за не_ го я и гиб 
о_ га пшц]о ррг 1ц _ РЙГ. 
ПІ6. ^ нуі 
. і!.. 

(про себя) 
(йа 56 ^т щ (Бо.эке 
(І)іо Іге. т ^ш І ^ ^ 1^7^ Л ^^^І І Щ щ 1* ^^^ ні ;^ іі ^^^ ? 7/ і)>? ^ ^ зг:> Е3& шг т Г ііии|[:.^?г і ^' Р ііра 
теп вый!. 
(Іо!_ мо_е ііра^во _ е 
е1- 1а віевва Ги мцень _е 
СОІ . Іа но 
(Іаі . ра. 
. Іо і'^'''^' ііШШ і^ ^ т Щм * щ 

— Л-Л-й — #-« — < • д < # <- 4520.(11) 


1 НІ2 'У-м, г 


^ (Джи.іьдѣ. 
(а біЫа) 
^ Р зи 8Іга1 М И , ^ 1 і ^Д1.Д^ ^§ ло е _ еб^^злю _ щад . но.) 
(Іі іпіаг^іичіаѵеп . (1»»і . іа!..) Хоть мііѣ 
Ап _ ^іоі ' -\~\ \ I I Ч I I I І I Г ^вгЗ* -5»^* -Г*»^» ^•З*^* 
ело - вб сказки въу _ т'клиень _ е, 
са _ ГО...П1І а:ііаг _ (Іа,пГа_8со1 _ Іа... ^— #і І О^ от.віі.чал, мойан _ гелъ,ш»на. 
раг _1а...раг _ Іаті, і'і^г;^]іа(Іі_ 

-Р— п 
5 ^ й І1ЭД II Ш^М: 


'-#* ■*■*• -#-# ;^.|-,к |,і^^]ч }>,=ѣ ^'' ^ і^ іч і' 5^ 3 Щі ДЖИ-ЛЬДА.СИОА. 


I і і=# *--— * ИГ~ Ц) р I ^ Смол 
,АЬ кну на з+. ки!. сЬі - о Іае _ сіа!. 5в I е_ му... и мнѣ все прое. 

а те... а Іпі рег_(1о_ Щ^ . гляд _ ныи 
- Ы . 1а! 


і ^ш !Ц** і» * В.. Л Й; І^ I ^З і ^ 7 |. ^ 9И * "# 

а /епіро ^■■ і± ^^ ^ ш 


^ ^^ А ^^ » » ^ •/ 1 1 ) і^ р 'р^щ ш , * бла_госло_ вп_те, дочь сво_ іо вы, о^ ро. 

Ье _ пе_ (Іі _ іе... а1 _ 1а Гі.^Ііа... о тіо тн те!... 
4520.(11) рш/аа Іиіф( 

^ ■ зга 
4520/и) 314 

ДЖИЛЬДА.бІЮА 
^ >Лк И И^ I Тамъ въ но _ 
Ьай _ 811... бс. сахъ, 
іп еіе вмііетѣг-ъма 

- 1(),ѴІ _ сі ТР- _рью 
пааі _ 1а П бя »іто_эке будетъ сомной ! 
(Іеі,по,1а8СІагпііпоп <Іеі. 
ми 
та лоіі... бу - демъ Твор . ца _ 

бгі'... іп е _ _ 1ег_ мыза васъ мо _ 
порегѵоі... рге _ §Ье. Р. 
В. ' ^к^И ^ ^ у у ' П йф анхелъДичи л ьда ! 
оЬтіа Гі - ^ііа!. 
го,.. ^ж ым бу 

рге ДОМЪМО_»ІИ'ГЬ, 

_ §1іе_го... Творца 
рег ѵоі бу-демъмо. 
рге - ^■Ьв- т в=г й^ Что _ и«<» бу . детъсомной 
N0, 1а8сіаг_ті попсіеі... безъ те.бя ! 
іпопіпогіг... 315 
4520.{й) ЗІВ ±^ г - СТИ - ЛА.. 

_ па - іе... о . тех'ъ мои. ШФі Ые^ 


іто ра іге. ш 

про 

аа г. щаіі і^ і^ ^ М і Г = -*^ мо_ я Джиль- да! 
о пііа (зіі - (1а!.. н«^ ОС- тавь ты пе няі по, 1а_8С*іаг_ті поп Неі. 
^ е! Тамъвъне бѳ-.саіГъ.. о!.. Іаз - 811 іп еіеі. я по. МО_^ІЮ('Ь. 

1а 8^4 и іп (лсі.,. ^В. ^т ^ по МО |=м^ ё^ н'Ьтъ,/ки_ви! 
поп тоі-іг... не ославь ты меля! 
по,1а^8сіа^-тіпоп(1еі. 
Й 


::::}>- ш І2: 5 ^ ^ ?Е З^ т э і^ ^ в (умираетъ) 
(гпиоге) г лг * ;?7^ /т^, А11е|^го.^ = м. ЛЮСЬ 

го... завасъвъне _ ое... 
рсгѵоі рге _ ^Ье.. 
ахъ.жп_в'и! 
поп тоги.. Джильда, оДжіі.п.да,у - би 
Оіі _ (1а!шіа(ліЫа!..Е іпог _ 

АІІе^го.^ ли! - 
Іа!,. 

- 84. 
4520.(іі) >ж ^ 1. .^ } :П7 ±:і± '42. Ахъ! во'Г'Ы'Д'Ьстарл;а проклять _ 
АЬ! Іа іиа_Ь^ _ СІІ _ 2Іо _ 
(рветъ на се.бѣ волосы и падаетъ на трупъ дочери) 
(ьігаррапйоѵі іЧареІІі сайе $и1 сасіаѵеге ЙеПаП^Ііа) 
0. ^ л. Ф М. і Л- л. л. й. й. л. Ф л. л л 

§ І-Л . '>І І І І= І І І » ^ » ^ » 0-^-0- Мая -♦-I — •^ 1»-=^— ♦- ♦-^^-1» і іНт- ^ *- #- в 1|^-'>^4^Г 4 

т ^►=* =^ 


±±=Й і^ і^ }^^^' І ^ П^ =??=? :^ :^ :^ "Ш' «-Г-1-ГТІ- ^ "ег к *^^ІГ* 


-е>- } 4.-2 о, (П) ~ ^ И /СЕ -«^ Конеиъ Оперы. 
Рйіе (/е//^Орг/(/. ■■/